Таърихи Дини Ислом ва Хадисхои Исломи

Нишонахои вуҷуди Худованд

Таҳия ва таҳқиқ : Мисбоҳиддини Ҳомид

Нишонаыои вущуди Худованд

Масъалаи вущуди Худованди таъоло – чун Холици ин кавн ва Парвардигори махлуцот эысосест, ки дар замири инсон густурда гаштааст. Ва чунин эысос ба вущуди Офаридагори ин коинот ва Парвардигори он чун щавыари покест, ки дар цалби одам| нуыуфтааст ва тавассути андешарони дар гирди азамати ин коинот ва низоми бениыоят дацици мавщудот ва ащоибиву офариниши махлуцот, ин щавыари нуыуфта щило меёбад ва нури хешро изыор месозад ва дар партави он шахси оцил дар шинохтани Офаридгори хеш устувор мегардад.

Ва гоыо ин щавыари нуыуфта дар натищаи пайравии ыавову ыавас ва пайгирии афкори шайтон| ва майл ба иноду якравиву такаббур ва тацлиду пайравии к;ронаи беасос таыти доьыои сиёыи куфру илыод царор мегирад. Ва бо чунин сабабыо инсон инкор ва ё гумони хешро нисбати вущуди Холици хеш эълон месозад.

Пас агар инсон, ки бо фаросату ацл аз соири мавщудот бартар| ёфтааст, агар дар гирди ыар он чизе, ки ;ро иыота намудааст ва онро мушоыида месозад андеша намояд, барои ; нишонаыои ошкори вущуди Худованди таъоло тащалл| мегардад. Оё ин кураи замин, ки аз олами башарияту ыайвонот ва набототу щамодот дарбар мегирад, нишонгари вущуди Парвардигори худ нест ? Оё ин осмони баланд, ки чун гунбази кабуд заминро иыота намудааст ва ситораыову сайёраыои он нишонае аз Офаридагори бузург нестанд ?

Аз ин щост, ки Худованди таъоло дар Цуръони Карим дар бобати вущуди коинот аз ацл истифода гирифтан, дар гирди он андеша ронданро василаи яцин донистани вущуди Офаридагор мешиносад.

Худованди таъоло дар Сураи Ал-Бацара ояти 164 мефармояд :

» Ыароина дар офариниши осмоныову замин ва дар ихтилофи (таьъирёбии) шабу р;з ва дар киштие, ки дар баыр щор| мегардад ба он ки нафъ мерасонад ба мардум ва дар он, ки Худованди таъоло нозил сохт аз осмон аз об пас зинда мегардонад бо он (об) заминро баъди мурда буданаш ва интишор дод дар он (замин) аз ыама гуна раванда ва роынамун сохтани шамолыову абрыое, ки дар миёни осмону замин фармонбардор аст нишонаыоест, аз барои мардумоне, ки ацл доранд.»

Ыамчунин дар сураи Оли Имрон оятыои 190-191 фармудааст :

» Ба ыацицат дар офариниши осмоныову замин ва (ихтилофи) гардиши шабу р;з нишонаыоест, барои соыибони ацлу ыуш.»

» Ононе ки ба ёд меоваранд Худовандро дар ыолати рост истодан ва нишастану бо паыл; дароз кашидан ва андеша меронанд дар офариниши осмоныову замин : Эй Парвардигори мо ! Инро ту беыуда наофарида|, ба пок| ёд мекунем туро, пас моро аз азоби оташ нигоы дор.»

Ва ё дар сураи «Ёсин» Худованди таъоло дар равиши сухан дар бобати цудрату азамати худ бар бандагонаш талцин медорад, ки гардиши мунтазами шабу р;з бо шакли муназзам, паёпай омадани офтобу моы нишонаву аломатыоест, ки ба вущуд ва цудрати бепоёни зоти илоы| далолат менамояд.

» Ва яке аз аломатыое, ки далолат ба вущуди Худованд ва бузургии зоти ол| менамояд аз барои онон (мардум) шаб аст, ки онро мо аз р;з щудо месозем пас дар он ыол онон (мардум) дар торик| царор мегиранд. Ва офтоб ыаракат мекунад дар щои муайяншудаи худ. Он аст тацдиру нишондоди Худованди тавонову доно. Ва аз барои маытоб манозил муайян кардаем (дар ыолати ыаракаташ) то он вацте, ки монанди ьунчаи (х;шаи) хушкгаштаи хурмо гардад. На офтоб тавонад, ки маытобро дарёб кунад ва на шаб тавонад, ки р;зро пеш гузарад. Ва ыар яке (яъне офтобу маытобу ситораыо) дар фалаки осмон давр мезананд ва ыаракат менамоянд. (Мутобици замону маконе, ки Холицашон барояшон муыаддад намудааст.)»

Ин чанд намунае буд, ки аз Цуръони Карим дар бораи нишонаыои Холици коинот дар коинот зикр намудаем ва амсоли чунин намунаыо дар ин китоби азиму-ш-шаън кам нест.

Пас аз зикри чунин нишонаыои зоыир ва аломатыои чун офтоб равшан, чигуна метавонад инсон инкор аз вущуди Парвардигори хеш намояд ?

Пас ин замини паыновар бо хушкиву баырыои худ бо олами зиндаву щамоди худ, ин осмоныои беканор бо ситорагону сайёраыову ащроми худ ч| гуна ба арзи вущуд омадааст ?

Оё ин амри тасодуфист, читавре, ки бархе аз хушк маьзони ацлх;рда иддио менамоянд ? На ! Ыаргиз !

Зеро ыещ имкон надорад ва ацли солим намепазирад, ки ин коинот ботартиби ащиб амри тасодуф| бошад ва тасодуф дар пайдоиши мавщудот амри номацбул ва ботил аст.

Агар дар ыацицат ин коинот худ аз худ бо амри тасодуф| пайдо мегашт пас чаро то ба имр;з коиноти дигаре мисли он тасодуфан пайдо намегардад, то мо ин иддиои ботилро пазиро| намоем.

Агар иддиои тасодуф ыац бошад пас чаро то ба имр;з офтобу маытоби дигаре пайдо намешавад, ки ыамроыи он офтобу маытобе, ки мо мушоыида месозем сайр намоянд.

Агар вущуди коинот амри тасодуфист пас чаро имр;з одамиён бо амри тасодуф ба чорпоён мубаддал намегарданд ва чорпоён сифати одам| намегиранд ва ё чаро маймуныои имр;за ба даращаи инсон| намерасанд. Агар дар гузашта бо амри тасодуф чунин мавщудот ба миён омада бошад, пас ч| монеъиятест, ки имр;з низ бо тасодуф| чунин пайдо гардад ?

Он хушкмаьзони бедин наметавонанд ба ин пурсишыо щавобе биг;янд ва щавоби ин тасоулот якест : Аз барои ин коиноту мавщудот Офаридагорест, ки онро ба арзи вущуд овардааст ва онро идораву назорат менамояд ва дар ин кавн ыещ чизе бе изни \ руы намедиыад. Ва ин Офаридагори ягона; Аллоы таъолост, ки бузург асту цодир асту доносту шунавост ва ыещ амри бузурге ё к;чаке дар ин коинот аз илми бепоёни \ таъоло ниыон намемонад.

Ч| хуш аст посухи он аъробии бодиянишине, ки аз илму донишу фарыанг баырае надошт ва на мактаб хонда буду на донишгоы ва на китобе дида буду на дафтаре ва ыангоме пурсида шуд, ки чигуна метавон| вущуди Офаринандаи ин коинотро исбот

намо| ? Гуфт : «Агар ман дар ягон щое поруи уштур бубинам яцин пайдо мекунам, ки аз ин щой уштуре убур кардааст ва агар дар ягон маконе асари пае бубинам медонам, ки аз ин макон роыгузаре гузаштааст. Пас ин замини беканор ва осмони пур аз ситорагон ва баырыои пур аз амвощ оё далолат ба вущуди Офаридагори худ Худованди донову огоы намекунад ?».

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *