Фанни Молия

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Молия

 • Ислоҳоти низоми пардохти музди меҳнат дар шароити бозор

  Азнавсозиҳои иқтисодие, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ дар мамлакат мегузаранд, ба муносибатҳои махсуси иҷтимоӣ — меҳнатӣ оварда истодаанд. Аз як тараф, дар сатҳи давлатӣ идора ва назорати музди меҳнат гузаронида намешавад, чунки назорат ва ташкили он ба корхонаҳо вогузор шудааст, аз дигар тараф, танзими маҳаки бозории музди меҳнат ҳоло пурра…

  Муфассалтар »
 • Мотиватсия ҳамчун асоси методологии ҳавасмандкунии меҳнат

  Дар замони ҳозираи хоҷагидории бозорӣ музди меҳнат ҳамчун асос ва шакли рушдёфтаи ҳавасмандии моддӣ ба натиҷаҳои меҳнат бо назардошти қонунҳои арзиш, арза ва тақозо баромад мекунад. Музди меҳнат вазифаи муҳими иқтисодиро: такрористеҳсолӣ ва ҳавасмандиро иҷро мекунад. Азбаски музди меҳнат сарчашмаи асосии даромади кормандон ба ҳисоб меравад, бинобар ин вай воситаи…

  Муфассалтар »
 • Ташакулёби ва пардохти музди меҳнат

  Музди меҳнат яке аз категорияҳои муракаби иқтисодӣ шуморида мешавад, ки ҳамчун муайянкунандаи асосӣ ва муҳимтарини муносибатҳои иҷтимоӣ меҳнатии шаҳрвандон баромад мекунанд. Зеро маҳз музди меҳнат элементи муҳимтарини даромади ҳар як шаҳрванде мебошад, ки иқтидори меҳнатии худро дар як давраи муайян дар амал ҷорӣ намудааст. Дар робита бо ин музди меҳнатро…

  Муфассалтар »
 • Мафҳуми асосӣ ва элементҳои баҳогузории меҳнат ва омилҳои муаянкунандаи он

  Илми иқтисодӣ ва амалияи хоҷагидорӣ тасдиқ кардааст, ки сарчашмаи асосии боигарии миллӣ меҳнатӣ зинда ба ҳисоб меравад. Ҷамъи маҳсули меҳнат ва арзиши нав дар давоми сол даромади миллиро ташкил мекунад, ки аз он ҳамаи табақаҳои ҷамъият ҳиссаи худро ҳамчун даромад мегиранд: музди меҳнатро коргарони кироя, фоизро – соҳибони сармоя, рентаро…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои назариявии меҳнат ва баҳогузории он дар шароити муосир

  Мафҳум, моҳият ва таснифоти меҳнат Меҳнат – ин фаъолиятест, ки ба инкишофи инсон ва таҳаввул додани захираҳои табиӣ ба неъматҳои моддӣ, маънавӣ ва зеҳнӣ равона карда шудааст. Чунин фаъолият метавонад ҳам ба таври маҷбурӣ (маъмурӣ, иқтисодӣ) ва ҳам ба майли худ ва ҳам бо ину он амалӣ карда шавад.[1] Доир…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии дороиҳо (актив)

  Мақсад ва принсипҳои ҳисобдории воситаҳои пулӣ. Ахборот дар бораи ҳолат ва ҳаракати воситаҳои пулӣ барои муайян намудани талаботи ҳадди ақалли воситаҳои пулӣ миллй ва арзи хоричӣ, таҳлили бозоргирии ширкат зарур аст. Воситаҳои пулӣ қисми аз ҳама зудҳаракати воситаҳои гардони корхона мебошад. Аз рӯи сарфи онҳо бонк ва худи корхона наэорати…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои таълимоти (консептуалӣ) тайёр ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ

  Мақсади гузаронидани ҳисоботи молиявӣ; Консепсия аз калимаи лотинии conception гирифта шуда маънояш система, ақидаҳо ва ё фаҳмиши ягон ҳодиса ва ҷараёнро меомӯзад. Консепсияи ҳисоботи молиявӣ – ин назарияи асосии баҳисобгирии муҳосибӣ ва таҳияи ҳисоботи молиявӣ ба шумор меравад. Мутобиқи СБҲМ мақсади ҳисоботи молиявиро пешниҳоди маълумот нисбати вазъи молиявӣ, натиҷаҳои фаъолияти…

  Муфассалтар »
 • Малумоти умуми оиди шӯрои стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ

  Ташкили фаъолияти Шӯрои стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ Шӯрои стандартҳои байналхалқии ҳисоботи молиявӣ — ин ташкилоти ғайритиҷорати мустақил, ки бо максади ноил гаштан барои умуми гардиши принсипҳои ҳисобдори, ҳангоми тайёр кардани хисоботи молиявӣ аз ҷониби корхонаҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ дар тамоми дунё мебошад. ШСБҲМ соли 1973 дар натиҷаи ба қарори умуми…

  Муфассалтар »
 • Тавсифи умумӣ, тамоюли тараққиёт ва ташкилкунии стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ)

  Тавсифи умумӣ, тамоюли тараққиёт СБҲМ Стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (СБҲМ) — илмест, ки системаҳои ҳисобдории муҳосиботиро дар мамлакатҳои гуногун методологияи ҳисобдорӣ ва ҳисоботро дар асоси консепсияи ягонаи СБҲМ тадқиқоти таснифотӣ гузаронида, масъалаҳои трансформатсияи ҳисоботи молиявии корхонаҳо ва ислоҳоти ҳисобдории муҳосибавии корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба мақсади таъмини талаботи шаффофияти ҳисоботи молиявӣ…

  Муфассалтар »
 • Асосхои сармоягузории кифи

  Таҷрибаҳои ҷаҳони нишон медиҳад, ки бозори фонди дар зери мафҳуми сармоягузори кифӣ фаҳмида мешавад, як навъи маҷмӯи қоғази қимматнок, ба шахсони ҳуқуқи ва воқеи таълуқ дошта баромад менамояд ҳамчун объекти яклухти вобаста. Маънои онро дорад, ки чӣ дар назди ташаккули кифӣ ва тағирёбии ояндаи таркиби ӯ ва сохти менеҷери-идоракуни-хавф даромад.…

  Муфассалтар »
 • Индекси биржави

  Инкишофи бозори фонд ива иқтисоди инъикос меёбад дар индекси фонди, умумияти нишондиҳандаҳои динамикаи қурби қоғази қимматнок мебошад. Ин санҷиши миёнаи қурби нархи саҳмия, миқдори муайяни ширкат, амалкунанда дар соҳаҳои фарқкунандаи иқтисодиёти миллӣ мебошад. Ҳамин тариқ индекси фонди имконият медиҳад, ки вазъияти бозори фондиро дар давраи гузошта таҳлил карда, дар асоси…

  Муфассалтар »
 • Намудҳои ҳарфҳо дар бозори қоғазҳои кимматнок

  Маблағгузори дар бозори қоғазҳои қимматнок метавонад, бе ҳавф бошад. Беихтиёрона ҳар кадом дар зери мафҳуми хавф, эҳтимолияти иҷронашудани веқеа аз таъмини миёнаи натиҷаро мефаҳмад. Лекин бо вуҷуди ин пешниҳод кифоя не барои бо муваффақият фаъолият кардани бозори муосир. Ҳамаи маблағгузорӣ дар активҳои молиявӣ зимнан фаҳмида мешавад мувҷудияти баъзе ҳодисаҳои номусоид…

  Муфассалтар »
 • Таҳлили бозори қоғазҳои қимматнок

  Таҳлили бозри фондӣ 2 равиши асосӣ дорад инҳо: Таҳлили устувор ва таҳлили техникӣ. Таҳлили устувор дар асоси санҷиши элимент: даромаднокии он, вазъият дар бозор (асоан аз рӯи ҳаҷми фурӯш), актив ва пассив, меъёри фонди барои сармояи хусусӣ ва дигар аломат, муайян кардани босамарии фаъолияти элимент. Барои таҳлил инҳоянд: баланс, ҳисобукитоб…

  Муфассалтар »
 • Мохият ва намуди созишномахо дар бозори коғазхои кимматнок

  Накша : тавсифи умумии созишнома бо когазхои кимматнок намудхои созишнома бо когазхои кимматнок муайян кардани даромадноки, нархи харид ва зарар оварии хариду фуруши биржави Амалиёти биржавӣ – ин созишнома дар байни аъзоён ва муштарии доимии биржа мебошад, ки таркиби рӯйхатдарори ва дар китоби қайди биржа қайд кунондан лозим аст. Ба…

  Муфассалтар »
 • Клиринг ва хисоббаробаркунихо аз руи созишхо бо коғазхои кимматнок

  Клиринг ин қисми созишнома буда дар он ӯҳдадориҳои тарафайн муайян карда мешавад. Клиринг аз маҷмӯаи амалиётҳои ҳисоби оиди созишнома мебошад, ки аз тарафи ташкилотҳои махсусгардонидашуда гузаронида мешавад. Лозимоти раванди клиринг ва ҳисобӣ аз ташкили бозорӣ қоғази қимматнок ва созишҳо вобаста аст. Шартномаи оддии бозорӣ аз се қисмҳои асосӣ иборат аст:…

  Муфассалтар »
 • Бозори когазхои кимматноки махсул

  Нақша: 1. Моҳияти бозори қоғазҳои қимматнокии маҳсул 2. Шартномаи фючерсӣ 3. Шартномаи опсионӣ I. Бозори қоғазҳои қимматнокии маҳсул гуфта чунин бозорро дар назар доранд, ки он танҳо қоғазҳои қимматнокии махсус гардиш менамояд. Мақсад онҳо ба даст овардани фоида ду ҳисоб тағирёфтани нархҳо ба активи биржавӣ мебошад, хусусиятҳои асосии қоғазҳои қимматнокии…

  Муфассалтар »
 • Бозори қоғазҳои қимматноки дуюминдараҷа

  Бозори қоғазҳои қимматноки дуюминдараҷа Бозори дуюминдараҷа бозоре мебошад, ки дар он қоғази қимматнок пештар бароварда шуда муомилот карда маҷмӯи амалиётҳоро бо ин қоғази қимматнок ифода мекунад. Дар натиҷа гузориш ҳуқуқи соҳибияд ба ин қоғази қимматнок аз як доранда ба дорандаи дигар амали гардонида мешавад. Бозори дуюминдараҷа мешавад: Номуташаккил ва биржавӣМуташаккил…

  Муфассалтар »
 • Биржаи фонди ва ташкили бозори берун аз биржави

  Нақша: 1. Мақсад ва вазифаи биржаи фондӣ 2. Аъзоёни биржаи фондӣ 3. Бозори фондии ғайри биржавӣ 1. Фонди биржавӣ ин муносибати иштирокчиёни бозори қоғазҳои қимматнок ташкилкунандагони хариду фурӯш, яъне «бевосита муносибат кардани ҳуқуқи граждании хариду фурӯши қоғазҳои қимматнок». Аз рӯи ҳуқуқи биржаи фондӣ наметавонад якҷоя фаъолият аз рӯи ташкили савдои…

  Муфассалтар »
 • Мафхуми бозори когазхои кимматнок

  Боз қоғазҳои қимматнок назар ба дигар бозорҳо (моли, асъорӣ) фарқияти кули дорад: дар бозори қоғазҳои қимматнок танҳо активӣ молиявӣ гардиш менамоед; сохтори бозори қоғазҳои қимматнок назар ба дигар бозор мукамал буда аз якчанд қисмҳо иборат аст; бозор қоғазҳои қимматнок бозори мутташаклил буда он дар назди иштирокчиёни худ ӯҳдадориҳо ва вазифаҳои…

  Муфассалтар »
 • Сахмия ва Вомбарг

  Саҳмия. Вомбарг. Қоғазҳои қоғазҳои давлатӣ Вексел ва дигар қоғазҳои қимматнок. Нақша: Саҳмия Вомбарг Қоғазҳои қимматнок давлатӣ Вексел ва дигар қоғазҳои қимматнок Саҳмия – ин қоғазҳои қимматнок ҳиссагии эмиссиони буда ба дорандаи худ ҳуқуқи гирифтани як қисми даромади ҷамъбасти саҳҳомиро дар шакли дивидент медорад. Саҳмия ду намуд мешавад: Оддӣ ва имтиёзнок…

  Муфассалтар »
 • Намудхои коғазхои кимматнок ва гурухбандии онхо

  Асосан қоғазҳои қимматнок ба ду гурӯҳ ҷудо карда мешавад: қоғазҳои қимматнок асоси қоғазҳои қимматнок маҳсул Коғазҳои қимматнок асоси ин қоғазҳои қимматнок мебошад, ки дар асоси он ҳуқуқҳои молумулки ба ягон намуди актив асосан мол, пул, сармоя, моликият ё намудҳои гуногуни захираҳои табии дида мешавад. Қоғазҳои қимматнок асосиро дар навбати худ…

  Муфассалтар »
 • Мохият ва вазифаи коғазхои кимматнок

  Нақша: Моҳияти қоғазҳои қимматнок Вазифаи қоғазҳои қимматнок I. Коғазҳои қимматнок як намуди сарват ва боигарии одамон дар ҷомеа мешавад. Қоғазҳои қимматнок хеле гуногун ҳар хела буда, одамон онро дер боз васеъ истифода мебаранд. Бояд қайд кард ки, қоғазҳои қимматнок худ аз худ арзиш надоранд. Лекин фаъолияти онҳо дар шароити муаяйн,…

  Муфассалтар »
 • Пайдоши ва инкишофи капитализм дар Германия аз охири асри XVIII то соли 1871

  8.1 Вазъияти Иқтисодии Германия дар охири асри XVIII — нимаи аввали асри XIX 8.2 Окибатхои Иқтисодии инкилоби буржуазии солхои 1848-1849 дар Германия. Рохд «пруссии» инкишофи капитализм дар хочагии қишлоқ. 8.3 Табаддулоти саноатй дар Германияи солхои 50-60-уми асри XIX Вазъияти щтисодии Германия дар охири асри XVIII – нимаи аввали асри XIX…

  Муфассалтар »
 • Хусусиятхои ташаккул ва инкишофи капитализм дар Фаронсаи солхои 1789-1870

  7.1 Инкилоби буржуазии солхои 1789-1794-и Фаронса ва окибатхои он. Мухосираи корай (континенталй) ва мохияти он. 7.2 Табаддулоти саноатй дар Фаронса ва хусусиятхои он. 7.3 Вазъияти сектори аграрии Фаронса дар асри XIX. 7.4 Шакл гирифтани хислати судхУрии капитализми Фаронса. 7.1 Инкилоби буржуазии солхои 1789-1794-и Фаронса ва окибатхои он. Мухосираи корай (континенталй)…

  Муфассалтар »
 • Табаддулоти саноатӣ дар Инглистон ва окибатхои он

  6.1 Мохият, равияхои асосй ва заминахои табаддулоти саноатй дар Инглистон 6.2 Амалй гардидани табаддулоти саноатй дар Инглистон 6.3 Окибатхои ичтимоию Иқтисодии табаддулоти саноатй дар Инглистон 6.4 Болоравии Иқтисодиёти Инглистон дар асри XIX Мохият, равияхои асосй ва заминахои табаддулоти саноатй дар Инглистон Барои навсозии капиталистии Инглистон табаддулоти саноатй аҳамияти нихоят зиёд…

  Муфассалтар »
 • Иқтисодиёти Голландия ва Инглистон дар асрхои ХVI – ХVII

  I 5.1 Андӯхти ибтидоии сармоя оғозгоҳи ташаккули капитализм. 5.2 Иқтисодиёти Голландия дар асри XVI-нимаи аввали асри XVIII. 5.3 Иқтисодиёти Инглистон дар асри XVI-нимаи аввали қарни XVIII. 5.4 Иқтисодиёти Инглистон дар арафаи табаддулоти саноатӣ. Андӯхти ибтидоии сармоя — огозгохи ташаккули капитализм Андӯхти ибтидоии сармоя — асоси ба вуҷуд омадани тарзи капиталистии…

  Муфассалтар »
 • Таназзули феодализм ва ташаккули хоҷагии капиталистӣ

  Тавсифи умумии иқтисодиёти Аврупои Ғарбӣ дар шароити таназзули феодализм Заминаҳи иқтисодии кашфиётҳои азими ҷуғрофӣ Натиҷаҳои иқтисодии кашфиётҳои азими ҷуғрофӣ: а) Ба миён омадани системаи мустамликадорӣ; б) «Инқилоби нарх» дар Аврупои Ғарбӣ; в) Ташкил ёфтани бозори ҷаҳонӣ; 4.1 Тавсифи умумии иқтисодиёти Аврупои Ғарбӣ дар шароити таназзули феодализм Дар давраҳои охири асрҳои…

  Муфассалтар »
 • Инкишофи иқтисодӣ дар давраи феодализм

  Тавсифоти умумӣ ва хусусиятҳои феодализм дар Аврупои Ғарбӣ ва даврабандии он. Ташаккул ва инкишофи иқтисодиёт ифеодалӣ дар Аврупои Ғарбӣ: а) инкишофи феодализм дар Германия; б) инкишофи феодализм дар Фаронса; в) инкишофи феодализм дар Инглистон. Ҳолати хоҷагии қишлоқ дар Аврупои Ғарбӣ Шарҳи феодалӣ, ҳунармандӣ ва тиҷорат дар Аврупои Ғарбии асрҳои XI-XV…

  Муфассалтар »
 • Нишондодҳои асосии хочагиҳои сохти ибтидоӣ — ҷамоавӣ ва гузаштан ба тарзи феодалии истеҳсолот

  Тавсифи хочагиҳои ибтидоӣ-ҷамоавӣ ва гузаштан ба тарзи ғуломдории истеҳсолот Нишондоҳои асосии тараққиёти иқтисодии Шарқи Қадим Нишододҳои асосии тараққиёти иқтисодии Юнони Қадим Нишододҳои асосии тараққиёти иқтисодии Рими Қадим Тавсифи хочагиҳои ибтидоӣ-ҷамоавӣ ва гузаштан ба тарзи ғуломдории истеҳсолот Тамоми халкхои чахон мархилаи сохти ибтидои – чамоавиро тай кардаанд. Муносибатхои асосии истеҳсолоти сохти…

  Муфассалтар »
 • Мавзӯи «таърихи иқтисодиёт»

  1.1 Аҳамияти омухтани курси «Таърихи иқтисодиёт». Нақш ва мавқеи он дар байни илмҳои дигари иқтисодӣ 1.2 Даврабандии илми таърихи иқтисодиёт ва манбаъҳои асосии он 1.3 Самтҳои асосии таъриҳи иқтисодиёти ҷаҳон Аҳамияти омўхтани курси «Таърихи иқтисодиёт». Нақш ва мавқеи он дар байни илмҳои дигари иқтисоди Омузиши равандҳои тараққии иқтисодиёти ҷомиаи инсони,…

  Муфассалтар »