Лугати англиси, точики ва русси

Лугат ва ислохотхо ба забони точики, руси ва англиси бо формати word.

 • НОМҲОИ ИХТИСОРШУДАИ ТАШКИЛОТҲОИ УМУМИҶАҲОНӣ

  ABRIVATION NAMES OF INTERNATIONAL ORGANIZATION НОМҲОИ ИХТИСОРШУДАИ ТАШКИЛОТҲОИ УМУМИҶАҲОНӣ СОКРАЩЕННЫЕ ИМЕНА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ AAPSO Afro–Asian Peoples solidarity Organization Организация солидарности народов Азии и Африки Ташкилоти ҳамфикрии халқҳои Осиё ва Африқо ACC Administrative Committee on Coordination Административный комитет (ООН) покоординации Кумитаи маъмурии (СММ) оиди мутобиқат ADB African Development Bank Африканский банк…

  Муфассалтар »
 • Лугати истилохоти грамматики забони англиси

  Луғати истилоҳоти грамматики забони англиси артикл — articlesартикли муайянӣ — the definite articleартикли номуайянӣ — the indefinite articleдараҷа — degreeзамон — Tenseзамони гузашта — Past tenseзамони оянда — Future tenseзамони ҳозира — Present tenseзамонҳои давомдор — Continuous (Progressive) Tensesзамонҳои мутлақ — Perfect Tensesзарф — the adverbибора — expression, constructionисм —…

  Муфассалтар »
 • Истилохоти химияви

  Аммиак — спирти навшодир Антабоқ — гомолог Астат — ноустувор Аналитик- таҳлилкунанда Аналитический контроль- назорати таҳлилгарона Ангстрем- воҳиди дарозӣ Антенна- мавҷгир Антиядерный- зиддиҳаставӣ Аппарат- асбоб, дастгоҳ Асбест–сангпахта, филизпунба (пахтасанг) Атмосфера- ҳаво, фазо Атом- атом, зарраи хурдтарини элементи кимиёвӣ База- махзан Баланс- мувозинат, баробарӣ Балансировка- мувозинат Балласт- бор Баллон- зарфи моеъдор…

  Муфассалтар »
 • Луғатнома аз фанни Адабиёт

  А Абар – бар, болои…, рӯйи, дар, мувофиқи. Абе – бе. Або – бо. Абдон – баданҳо. Аблақ – ҳарчизи дуранга, сафеду сиёҳ, ало; маҷ. аспи чавкар, тезрав. Абҳар – равшантар. Авон – замон, ҳангом, вақт. Ағёр – ҷамъи ғайр, бегонагон. Адам – нестӣ, нобудӣ. Анбар – моддаи хушбӯй, ки…

  Муфассалтар »
 • Вожахои иктисоди ва маънохои онхо

  1. Иктисод-илмест, рочеъ ба фаъолият ва санъати ташкили хонадори,хочагию хочагидори ва давлатдори аст. 2. Субъектхои иктисоди-фишанге мебошанд, ки бо воситаи онхо вазифа ва максади такрористехсол халлу фасл карда мешавад. 3. Ходисахои иктисоди-тадбир,амалиёт ё худ муносибатхое мебошанд,ки байни субъектхои иктисоди сурат мегиранд ва дар доираи равандхои иктисоди амали мегарданд. 4. Равандхои…

  Муфассалтар »
 • Маънохои вожахои ботаники

  Автотрофӣ (юнонии худам – ғизо мегирам) – аз моддаҳои ғайриорганикӣ ғизогиранда.Адаптатсия (лотинии мутобиқшавӣ) – мутобиқшавии вазифаҳо ва сохти организмҳо ба шароити зист.Ақида (идея, юнонии idea – ғоя, андеша), шакли дарки ақлии реалияти объективӣ, ки мақсади он маърифати минбаъда ва навсозии олам аст. Нуктаи асосӣ (муайянкунанда) дар системаи назарияҳо, ақидаҳо ва…

  Муфассалтар »
 • Вожаномаи Англиси – Точики дар мавзухои гуногун

  1. Оила (57 калима)2. Сарулибос (40 калима)3. Узвҳои бадани инсон (47 калима)4. Воситаҳои ороишӣ (34 калима)5. Сабзавот ва Меваҷот (44 калима)6.Номгӯи якчанд намуди хӯрокҳо, Таомҳо, Наҳорӣ, Хӯроки нисфирӯзӣ (115 калима)7. Хона. Хона ва атрофи он 8. Хона9. Меҳмонхона, хонаи умумӣ 10. Хонаи таомхӯрӣ 11. Хонаи хоб 12. Ошхона13. Хонаи либосшӯӣ…

  Муфассалтар »
 • International words / калимахои байналхалки/ международные слова

  INTERNATIONAL WORDS / КАЛИМАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӣ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВА English Tajik Russian aborigines – n. сокини аслӣ, муқимӣ аборигены, коренные жители academician – n. академик академик academy – n. академия академия acrobat – n. акробат акробат action – n. ҳаракат действие; деятельность activate – v. фаъолкардан активизировать administrative – a. маъмӯрӣ административный…

  Муфассалтар »
 • Шуморахо ба забони англиси(Numerals)

  NUMERALS / ШУМОРАҲО zero [‘ziərəu] Сифр one [wʌn] Як two [tu:] Ду three [θri:] Се four [fo:] Чор five [faiv] Панҷ six [siks] Шаш seven [‘sev(ə)n] Ҳафт eight [eit] Ҳашт nine [nain] Нӯҳ ten [ten] Даҳ eleven [ilev(ə)n] Ёздаҳ twelve [twelv] Дувоздаҳ thirteen [θə:’ti:n] Сездаҳ fourteen [,fo: ‘ti:n] Чордаҳ fifteen…

  Муфассалтар »
 • Калимахои дар мавзуи the weather and seasons обу хаво ва фаслхои сол

  THE WEATHER AND SEASONS ОБУ ҲАВО ВА ФАСЛҲОИ СОЛ weather [‘weðə] Обуҳаво sunny [‘sʌni] Офтобӣ hot [hot] хеле гарм, тафсон warm [wo:m] Гарм cool [ku:l] Салқин cold [kəuld] Хунук wind [wind] Шамол windy [‘windi] … и шамолӣ cloud [klaud] Абр cloudy [‘klaudi] Абрнок fog [fog] тумани ғализ foggy [fogy] ……

  Муфассалтар »
 • Вожахои англия дар мавзухои domastic animals / хайвоноти хонаги, вахши ва хазагдахо

  ВоANIMALS / ҲАЙВОНОТ DOMASTIC ANIMALS / ҲАЙВОНОТИ ХОНАГӣ cow [kau] Гов calf [ka:f] Гӯсола bull [bul] Буққа sheep [∫i:p] Гӯсфанд lamb [læm] Баррача goat [gəut] буз, такка goatling [gəutliŋ] Бузича dog [dog] саг puppy [‘pʌpi] Сагча cat [kæt] гурбаи нар, гурба, пишак kitten [kit(ə)n] Гурбача rabbit [‘ræbit] Заргӯш hare [hεə]…

  Муфассалтар »
 • Калимахо дар мавзуи country /мамлакат

  IN THE COUNTRY / ДАР МАМЛАКАТ country Мамлакат republic Ҷумҳурӣ state Штат democratic Демократӣ sovereign [‘sɔv(ə)rɪn] Ҳуқуқбунёд region вилоят, минтақа, ноҳия district Ноҳия urban district ноҳияи шаҳр IN THE CITY / ДАР ШАҲР street [‘stri:t] Кӯча alley, side-street тангкӯча litterbin [‘litəbin] қуттии ахлот letter-box [‘letə,boks] қуттии почта advertisement [əd ‘və:tismənt]…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзуи hobbies / шугли дустдошта

  HOBBIES / ШУҒЛИ ДӯСТДОШТА painting [‘peintiŋ] мусаввий, расмкашӣ collecting computer games коллексияи бозиҳои компютерӣ collecting tape recordings коллексияи сабтҳои магнитафонӣ collecting beautiful stones сангҳои қиматбаҳо collecting postcard коллексияи откриткаҳо collecting toys коллексияи бозичаҳо making models Моделсозӣ photography [fə’togrəfi] Суратгирӣ reading [‘ridiŋ] Хониш sewing [souiŋ] Либосдузӣ embroidery [im ‘broid(ə) ri] Гулдузӣ…

  Муфассалтар »
 • Касбу хунар (калимахои англиси)

  PROFESSIONS / КАСБУ ҲУНАР teacher [‘ti:t∫ə] муаллим, муаллима doctor [‘doktə] Духтур engineer [,end3i ‘niə] Муҳандис architect [‘a:kitekt] Меъмор worker [‘wo:kə] Коргар actor [‘æktə] Актиёр actress [‘æktrəs] Актриса poet [‘pouit] Шоир poetess [,poui ‘tes] Шоира writer [‘raitə] Нависанда artist [‘a:tist] наққош, рассом journalist [‘d3ə:n (ə) list] Рӯзноманигор correspondent [,kori ‘spond(ə)nt] мухбир…

  Муфассалтар »
 • Калимахо дар мавзухои мактаб, коллеч ва донишгох

  SCHOOL, COLLEGE AND UNIVERSITY МАКТАБ, КОЛЛЕҶ ВА ДОНИШГОҲ school [sku:l] Мактаб secondary school мактаби миёна high school мактаби миёна (аз синфи 9 то 12) school-house [‘sku:lhaus] бинои мактаб schoolyard [‘sku:lja:d] ҳавлии мактаб schoolboy [‘sku:lboi] Мактаббача schoolgirl [‘sku:lgə:l] Толиба teachers room [‘ti:t∫əz ru:m] хонаи муаллимон classroom [‘kla:srum] Синф teacher [‘ti:t∫ə] Муаллим…

  Муфассалтар »
 • Рангхо (калимахои англиси)

  COLOURS / РАНГҲО black [blæk] сиёҳ bronze [bronz] зардтоб, заррин brown [braun] каҳваранг cream [kri:m] сафед (қаймоқранг) dark [da:k] торик, сиёҳча dark blue [da:k blu:] кабуди баланд golden[gəuld(ə)n] Тиллоӣ green [gri:n] сабз grey [grei] хокистарранг light [lait] равшан light blue [lait blu:] кабуд orange [‘ɔrind3] Норинҷӣ pink [piŋk] Гулобӣ red…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзуи олоти мехнат

  TOOLS / ОЛОТИ МЕҲНАТ toolbox [‘tu:lboks] қуттии олатҳои меҳнат mallet [‘mælit] болғаи чӯбӣ hammer [‘hæmə] болға nail [neil] мех to drive a nail to hammer a nail (Am.) мех задан to remove a nail мехро кашида гирифтан pliers [paiəz] анбури паҳннӯл handsaw [‘hændsɔ:] арраи дастӣ cross-cut saw [‘kroskʌt sɔ:] арраи…

  Муфассалтар »
 • Калимахо дар мавзхои Хона, Мехмонхона, Хонаи таомхури, Хонаи хоб, Ошхона, Хонаи либосшуи , Ғаммом (гармоба)

  NAMES OF SOME DISHES НОМГӮИ ЯКЧАНД НАМУДИ ХӮРОКҲО FOODSTUFF / ХӯРОКВОРӣ food [fuːd] Хӯрок tasty food [‘teɪstɪ fuːd] хӯроки болаззат coarse food [kɔːs fuːd] хӯроки бетамъ fine food [faɪn fuːd] хӯроки хуб light food [laɪt fuːd] хӯроки сабук heavy food [‘hevɪ fuːd] хӯроки вазнин rich food [rɪt∫ fuːd] хӯроки равғанин…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзухои хурокхо, таомхо, нахори, хуроки нисфирузи

  NAMES OF SOME DISHES НОМГӮИ ЯКЧАНД НАМУДИ ХӮРОКҲО FOODSTUFF / ХӯРОКВОРӣ food [fuːd] Хӯрок tasty food [‘teɪstɪ fuːd] хӯроки болаззат coarse food [kɔːs fuːd] хӯроки бетамъ fine food [faɪn fuːd] хӯроки хуб light food [laɪt fuːd] хӯроки сабук heavy food [‘hevɪ fuːd] хӯроки вазнин rich food [rɪt∫ fuːd] хӯроки равғанин…

  Муфассалтар »
 • Вожахои англиси дар мавзухои сабзавот ва мевачот

  VEGETABLES / САБЗАВОТ bean [bi:n] лубиё beet [bi:t] лаблабу cabbage [‘kæbid3] карам carrot [‘kærət] Сабзӣ capsicum [‘kæpsɪkəm] Қаламфур cayenne [keɪ’en] қаламфури сурх sweet bell red pepper қаланфури ширин cucumber [‘kju:kʌmbə] бодиринг dill [dil] шибит (укроп) eggplant [‘egplɑːnt] (Am.) aubergine [əubed3i:n] (Brit.) бойимҷон, бодинҷон garlic [‘ga:lik] Сир lettuce [‘letis] Кохӯ onion…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзуи воситаҳои ороиши

  TOILET ACCESSORIES / ВОСИТАҲОИ ОРОИШӣ bracelet [‘breɪslɪt] дастпона (eau de) cologne [əudəkə’ləun] одекалон, атр comb [kəum] шона crayon [‘kreiɔn] қалами қош deodorant [di’əud(ə)r(ə)nt] Дезодорант earring [‘iərɪŋ] Гӯшвор eye liner [ai ‘lainə] қалами рангкунии пилкҳои чашм eye-shadow [ai ‘∫ædəu] ранг барои пилкҳои чашм hair-brush [‘hεə brʌ∫] шёткаи саршонакунӣ hair-drier [‘hεə draiə]…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзуи узвхои бадани инсон

  HUMAN BODY ORGANS / УЗВҲОИ БАДАНИ ИНСОН organ [‘ɔːgən] Узв major organs узвҳои асосӣ organs of speech узвҳои нутқ sense organs узвҳои ҳиссиёт sensory organs (Syn.) internal organs [in’tə:n(ə)l o:gans] узвҳои дарунӣ internals [ɪn’təːn(ə)lz] (Syn.) hair [hεə] мӯй head [hed] сар skull [skʌl] косахонаи сар brain [brein] мағзи…

  Муфассалтар »
 • Калимахо дар мавзуи Сарулибос

  GARMENTS / САРУЛИБОС belt [belt] тасма blouse [blauz] куртаи нимтанаи духтарона boots [bu:ts] ботинка, мӯза button [‘bʌtn] тугма cap [kæp] Кӯлоҳ coat [kəut] Палто collar [‘kolə] гиребон cuff [kʌf] нӯгостин, саростин dress [dres] куртаи занона garments, clothers сару либос handkerchief [‘hæŋnkət∫if] рӯймолча hat [hæt] кӯлоҳ hospital attire либос барои беморхона…

  Муфассалтар »
 • Калимахо дар мавзуи оила

  FAMILY / ОИЛА relationship [ri’lei∫n∫ip] муносибатҳои хешутаборӣ relative [relətiv] хешу табор kinsman[kindzmən] хешу табор close relative хешу табори наздик nearest relatives хешу табори наздиктарин distant relative хешу табори дур boy [boi] Писар girl [gə:l] Духтар man[mæn] (men [men] pl.) Мард woman [‘wumən] (women [‘wimin]pl.) зан male [meil] мард (ҳангоми ҷинсиятро…

  Муфассалтар »