Фанни География.

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни География

 • Низоми чорабинихо оид ба истифодаи самараноки ва мухофизати захирахои замин

  Низоми чорабинихо оид ба истифодаи самараноки ва мухофизати захирахои замин. Захирахои замин махдудияти замин мафхуми нисбӣ мебошад.Аммо аз нуктаи назари иқтисодӣмахдудияти замин мафхуми нисбӣ мебошад,чунки тавассути маблағгузорихои иловагӣ истеҳсоли маҳсулотро аз воҳиди майдои кишт мунтазам зиёд намудан мумкин аст.Нерӯи истеҳсолии замин дар амал беҳудуд аст.Ҳар як марҳилаи нав дар тарақиёти қувваҳои…

  Муфассалтар »
 • Харитаи тақсимоти маъмури-худудии Точикистон

  Харитаи тақсимоти маъмурӣ-ҳудудии Тоҷикистон Карта административно-территориального деления Таджикистана Харитаи тақсимоти маъмури-худудии Точикистон

  Муфассалтар »
 • Хусусиятхои иктисодиёти Олмон

  Хусусиятхои иктисодиёти Олмон Иктисодиёти Олмон дар асоси принсипи «иктисодиёти бозории ичтимои» ташкил ёфтааст. Элементи асосии онро бахамоии принсипи озоди дар бозор ва баробарии ичтимои ташкил медихад. Элементхои мухимтарини консепсияи иктисодиёти бозори инхо мебошанд: — моликияти хусуси ба воситахои истехсолот ва нархгузории озод. — фарохам овардани шароит барои ракобат ва таъмини…

  Муфассалтар »
 • Саноати металлургии Олмон

  Саноати металлургии Олмон Дар солхои каби Олмон ешсафи мамлактхои чахон дар охаи пулодгудози ба шумор мерафт. Саноати металлургии мамлакат асосан дар худуди нохияи Рейн чойгир гардида буд. Дар кисмати шаркии мамлакат саноати вазнин танхо пас аз муттахидгардии Олмон дар охирхои асри 20 арзи вучуд кард. Соли 1999 соли душвортарин дар…

  Муфассалтар »
 • Мавкеи географии Олмон

  Мавкеи географии Олмон Дар кисмати чануби – гарбии Аврупо чойгир буда, аз чихати худуд дар чахон мавкеи 62-юмро ишгол мекунад. Худудаш 357 021 км 2 Худуди хушкиаш 97,8 % Худуди оби 2,2 % Худуди сохилиаш 2389 км Сархади хушки 3621 км Бо давлатхои зерин хамсархад аст : Австрия – 815…

  Муфассалтар »
 • Давлати Франк

  Давлати Франк Ин далат дар худуди Аврупои Гарби ва Маркази тули асрхои 5 – 11 арзи вучуд дошта, дар худуди империяи Гарбии Рим кабилахои фаункхо якчоя бо дигар кабилахои варвархо дар асри 3 пайдо гардидаанд. Дар натичаи хучумхои пай дар пайи кабилахои франк аз Карл Мартелла сар карда то набераи…

  Муфассалтар »
 • Боигарихои табии ИМА

  Боигарихои табии ИМА (Гурухи металхои платинадор) Аз руи захирахои кашфгардидаи гурухи металлхои платинадор ИМА мавкеи панчумро дар чахон ишгол менамояд (Пас аз Чумхурии Африкаи Чануби, Русия, Зимбабве ва Канада). Аз руи пешгуихо оиди мавчудияти эхтимолии гурухи металхои платинадор ИМА мавкеи дуюмро дар чахон пас аз ЧАЧ ишгол менамояд (ЧАЧ –…

  Муфассалтар »
 • Захирахои маъдани охан ва металхои ранга дар ИМА

  Аз руи хачми захираи маъдани охан ИМА дар китъаи Амрико мавкеи аввалро ишгол менамояд. Дар мамлакат конхои сершумори маъдани охан мавчуд мебошанд,ки талаботи дохилиро пурра бо ин намуди махсулот таъмин менамоянд. Аксари конхои маъдани охан дар шимоли мамлакат, дар наздикии сархадхои Канада чойгир мебошанд. Дар ин хавза 89% захирахои умумии…

  Муфассалтар »
 • Китоби Власова

  Т.В. Власова 0ИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРЛфИЯ МЛТЕРИКОВ (с прилегающими частями океанов) В ДВУХ НАСТЯХ ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АФРИКА; АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ, АНТАРКТИДА Допущено Министерством просвещения СССР в качестве учебника для студентов педагогических институтов по специальности № 2107 «География» ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ, ГІЕРЕРАБОТАННОЕ МОСКВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 1986 ББК 26.89(0) В58 Рецензент М. П.…

  Муфассалтар »
 • Географияи наклиёт

  Наклиёт сохаи махсусу мустакили хочагии халк мебошад. Бо ёрии ин соха алокахои дохилию сохави ва байни сохахои гуногун, инчунин дохили нохияхои иктисоди ва байни онхо ба амал оварда шуда, ташакулли алокахои байнидавлати баркарор карда мешавад. Наклиёт давомдихандаи протсеси истехсоли буда, махсулоти тайёрро ба истехсолкунандагон, бурда мерасонад. Таъсири наклиёт дар тараккиёти…

  Муфассалтар »
 • Захирахои об, замин ва чангалзорхо

  Дар Точикистон 947дарё,ки дарозии хар яки он то 10км зиёда аз 200 кул, бо масохати 716км2 (хачми умумии обашон 46,5км2) мавчуд аст. Дар Точикистон якчанд обанборохо сохта шудаанд, ки барои таъмин кардани талаботи хочагии халк ахамияти калон доранд. Инхо, обанборхои сунъии Кайрокум (масохаташ 530м2, хачмаш 4160 млн м3) Катасой (масохаташ…

  Муфассалтар »
 • Комплекси аграри — саноати (кас)

  Тавсифи умумии комплекси агросаноати (КАС). Вазифахои асосии сохаи кишоварзи, ин ахолиро аз махсулотхои озукавори ва саноатро аз ашёи хом таъмин намудан аст. Хочагии кишлок 48,1% хачми умумии махсулоти мамлакатро истехсол мекунад. Ба ин соха 14,9% фондхри асосй, 21,6% фондхри асосии истехсолй, 60 % ахрлие, ки дар иктисодиёти чумхурй машгуланд, рост…

  Муфассалтар »
 • Методхои илмии ташкили тарриториявии хочаги

  Усулхои илми-тадкикотии хозира дар сохаи чойгиркунии куввахои истехсолкунанда бештар аз нуктаи назари тараккиёти сохави нишон дода мешавад. Тахлили сохави хело мухим буда, дар шароити хозира барои халли масъалахо баштар таъсири калон мерасонад. Дар асоси тавсияхои илми ва тачрибаи иктисодчиёни мамлакат ва хоричи, бо назардошти принсипхои чойгиркунии сохахо ба ду гурухи…

  Муфассалтар »
 • Ташкили территориявии хочагии халки Чумхурии Точикистон

  ТАВСИФИ УМУМИИ ХОЧАГИИ ХАЛК ВА ТАГИРОТХОИ ТАРКИБИИ ОН Иктисодиёт, ин крмплекси ягонаи хочагии халк аст, ки хамаи чабхахои истехсолоти чамъияти, таксимот ва мубодиларо дар бар мегирад. Хочагии халки Точикистон аз мачмуи корхонахои истехсоли ва гайри истехсоли иборат аст. Асоси комплекси ягонагии хочагии халкро сохахои истехсоли ташкил медиханд, ки дар ин…

  Муфассалтар »
 • Хусусиятҳои тараққиёт ва ҷойгиршавии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Чорабиниҳои иқтисодие, ки дар Тоҷикистон аз январи соли 1992 гузаронида шуд, вазъияти сиёсию иқтисоддиро ба куллӣ таъғир дод. Ҳоло ҷараёни барқароркунии иқтисодиёти бозоргони ниҳоят вазнин гузашта истодааст.Ҷанги шаҳрвандӣ ба ин ҷараён мушкилотҳои навро илова намуд. Бисёр корхонаҳои саноатӣ, дар натиҷаи бесарусомонӣ, талаю тороҷ шуда, ба яғмо бурда шуданд. Кори ҳамаи…

  Муфассалтар »
 • Географияи истехсоли

  Молҳои истеъмолии халқ Комплекс — оиди истеҳсолӣ молҳои истеъмолӣ халқ, қисми муҳимитарини иқтисодиёт мебошад ва бояд устуворнокии бозори истеъмолии мамлакатро таъмин намояд. Истеҳсоли молҳои истеъмолӣ — яке аз соҳаҳои муайянкунандаи дараҷаи зиндагии аҳолӣ мебошанд. Соҳаҳои муҳимтарини онҳо: Саноати матоъҳои пахтагин Саноати шоҳибофӣ Саноати кешбофӣ Саноати дӯзандагӣ Саноати чарму пойафзол Саноати…

  Муфассалтар »
 • Захирахои об, замин ва чангалзорхо

  Дар Точикистон 947дарё,ки дарозии хар яки он то 10км зиёда аз 200 кул, бо масохати 716км2 (хачми умумии обашон 46,5км2) мавчуд аст. Дар Точикистон якчанд обанборохо сохта шудаанд, ки барои таъмин кардани талаботи хочагии халк ахамияти калон доранд. Инхо, обанборхои сунъии Кайрокум (масохаташ 530м2, хачмаш 4160 млн м3) Катасой (масохаташ…

  Муфассалтар »
 • Масъалахои умуми-иктисодии истифодабарии самараноки захирахои минерали

  Захирахои минерали асоси тараккиёти саноат, хочагии кишлок ва сохахои дигари хочагии халкро ташкил мекунанд. Талаботи хозира ба намудхои гуногуни ашёхои хоми минерали пайваста баланд шуда истодааст. Хисоб карда шудааст, ки такрибан ба хар як сари ахолии сайёра дар як сол ба хисоби миёна 60 кг. Ангишт ва нефт, 350м3 гази…

  Муфассалтар »
 • Захирахои канданихои сузишвори

  Ба захирахои сузишвори ангиштсанг, нефт, газ вараксангхои сузанда, торф, дохил мешаванд. Ангиштсанг. -140 млн.сол мукаддам, дар давоми такрмбан 30 млн.сол иклими кишвари мо хеле гарм ва намнок будааст.Дар мавзеъхои алохидаи Точикистони имруза миёни кулу дарёхо анбухи бешазорхо доман густурда будаанд.Дар байни онхо хусусан дарахтони папоротник хеле пуравч месабзиданд. Баъдтар дар…

  Муфассалтар »
 • Гурухи металлхои асил ва элементхои гурухи платиндор

  Ба ин гурух металлхои тилло, нукра, платина ва элементхои гурухи платинадор дохил мешаванд. Тилло-хамчун филизаи гаронбахо тимсоли кудрати моддии мамлакат мебошад. Тилло метали нодир аст. Ба таъсири обу хаво ва модахои химияви устувор буда, дорои ранги хоси дилрабост. Дар техника, тиб, ва заргари чои махсусро ишгол мекунад.Бехуда нест, ки тиллоро…

  Муфассалтар »
 • Гурухи металлхои руйпушкунанда

  Металлхое, ки хусусияти чавхардоркуни доранд, инхо титан, ванадий, никель, кобальт, молибден ва вольфрам мебошанд. Дар чумхурии мо танхо захираи молибден ва вольфрам дар кисми Шимоли ва Марказии Точикистон кашф карда шудаанд. Молибден –дар таркиби маъданхои кини Чорукдарон ва Янги Кон мавчуд аст.Дар баъзе мавзеъхои Рашту Дарвоз низ молибден дучор меояд.Молибден…

  Муфассалтар »
 • Шароитхою боигарихои табии ва бахои иктисодии онхо

  Шароитхою боигарихои табии ва бахои иктисодии онхо.Ахоли ва захирахои мехнати, муаммохои шугл.Методхои илмии ташкили территориявии хочаги. Тавсифи умуми. Захирахои табии тахкурсии тааккиёти хочагии халки мамлакат ба шумор меравад. Захирахои тибии ба чор гурух чудо мешаванд: Минерали (маъдани) оби,замин ва биологи. Дар навбати худ захирахои минерали ба се кисм чудо мешаванд:сузишворию-энергетики…

  Муфассалтар »
 • Предмет, усул ва вазифаҳои ҷуғрофияи иқтисодӣ ва асосҳои демография

  Асосҳои назариявии фан Вазифахои фанни географияи иктисодӣ ва демография.Методология ва усулҳои илмӣ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ФАН Ҷуғрофияи иқтисодӣ — ҷобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда, вазъи демографии, сохти ҳудудии хоҷагӣ ва инчунин ҷараёни ташаккул, такмил ва кор кардани системаҳои ҳудудии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва идоракунии онҳоро мутобиқи шароит ва захираҳои мавҷуда меомӯзад. Вай қонуниятҳои ҷойгиршавии…

  Муфассалтар »
 • Қонуниятҳо, шартҳо ва омилҳои ҷобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда

  Қонуниятҳои ҷобаҷогузории қувваҳои истеҳсолкунанда Шартҳои ҷойгиршавии истеҳсолотОмилҳои таъсиррасон дар ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда Дар шароити ташаккул ва инкишофи муносибатҳои бозоргони қонуниятҳои муайян дар ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда ошкор мегарданд. Онҳо дар натиҷаи ташакулёбии қонунҳои тараққиёти ҷамъияти дар давраҳои муайяни таърихи амал мекунад. Қонунҳои ҷойгиркунони қувваҳои истеҳсолкунанда, аз ҳама пеш муносибатҳои умумиро байни…

  Муфассалтар »
 • Мавкеи чугрофии Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Маълумоти умумӣ оиди Ҷумҳурии Тоҷикистон Мавкеи географии ва сархадхоТаксимоти маъмурию территориявӣ ва нохиябанди 1. Маълумоти умумӣ оиди Ҷумҳурии Тоҷикистон Дар моддаи 1 Конститутсиям Чумхурии Точикистон омадааст, ки Чумхурии Точикистон давлати сохибихтиёр, демократи, хукукбунёд, дуняви ва ягона мебошад. Президенти Чумхурии Точикистон сарвари давлат ва хокимияти ичроия (Хукумат) мебошад. Мачлиси Оли парламенти…

  Муфассалтар »
 • Тавсифи умумии саноати энергетикию сузишвори ва электроэнергетика

  Нақша: 1. Саноати сӯзишворӣю энергетикӣ; 2. Саноати нефту газ; 3. Саноати электронергетика. Саноати энергетикӣ-сӯзишворӣ ба ду соҳаи калон тақсим мешавад. Саноати сӯзишворӣ ва электроэнергетика. Саноати сӯзишворию энергетикӣ Саноати сӯзишворӣ бо истихроҷи ангишт, нефт, газ, варақсангҳои сӯзанда, торф машғул мебошад. Дар Тоҷикистон ин соҳа асосан истеҳсоли ангищт, нефт ва газро дар…

  Муфассалтар »
 • Тавсифи умумии саноати сабуку хуроквори

  Нақша: Ташкил ва масъалаҳои тараққиёти саноати сабуку хурокворӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ;Саноати бофандагӣ, пойафзол ва вазъи имрӯзаи тараққиёти онҳо. 1.Ташкил ва масоили тараққиёти саноати сабуку хурокворӣ дар шароити гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ Саноат яке аз соҳаҳои муҳимтарини хоҷагии халқи ҷумҳури ба ҳисоб меравад. Саноати сабук — яке аз…

  Муфассалтар »
 • Тавсифи умумии комплекси агросаноати (КАС)

  Нақша: 1.Саҳми КАС дар истеҳсолоти моддӣ ; 2. Географияи соҳаҳои КАС ва воситаҳои асосии истеҳсолот; 3. Тараққиёти КАС дар шароити гузаштан ба иқтисодиёти бозорӣ. 1. Тавсифи умумии комплекси агросаноатӣ (КАС) Комплеси агросаноатӣ аз се қисм таркиб ёфтааст: соҳаҳои саноатие, ки хоҷагии қишлоқро бо тамоми намудҳои техникию техналогияи лозимӣ таъмин менамоянд;…

  Муфассалтар »
 • Тавсифи умумии хочагии халк ва тагйироти таркиби он

  Нақша: 1. Сохтори хоҷагии халқи ҷумҳурӣ; 2. Масъалаҳои иҷтимоӣ ва роҳҳои ҳалли он дар шароити иқтисодиёти бозорӣ. 1. Сохтори хоҷагии халқи ҷумҳурӣ Иқтисодиёт комплекси ягонаи хоҷагии халқ аст, ки ҳамаи ҷабҳаҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ, тақсимот ва мубодиларо дар бар мегирад. Хоҷагии халқи Тоҷикистон аз маҷмӯи корхонаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ иборат аст.…

  Муфассалтар »
 • Сарватхои табии. Захирахои рекреатсиони ва туризми

  Нақша: 1. Тавсифи умумӣ; 2. Тавсифи конҳои истифодашавандаи канданиҳои фоиданоки ҷумҳурӣ; 3. Тавсифи захираҳои рекреатсионӣ-туристӣ. 1.Тавсифи умумӣ Аз рӯи истифодабарӣ захираҳои табииро ба барқароршаванда ва барқарорнашаванда ҷудо мекунанд. Ба гурӯҳи барқарорнашаванда чунин захираҳои табиие дохил мешаванд, ки минбаъд тамоман барқарор намешаванд ва ба онҳо нефт, ангишт ва бештари канданиҳои фоиданок…

  Муфассалтар »