Фанни Психология

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Психология

 • Асосҳои психологии муошират

  Нақша: Тавсифи психологии муошират ва қонуниятҳои зуҳуроти он.Муошират ҳамчун воситаи мубодилаи афкор.Муошират ҳамчун воситаи таъсиррасонӣ.Рушду нумӯи муошират дар синни томактабӣ ва давраи мактабхонӣ. Интихоби тарзҳои дурусти бо дигарон барқарор намуда тавонистани алоқаҳои байниҳамӣ, муошират номида мешавад. Муошират аз талабот, хоҳиш, шавқу ҳавас барои дарки ин ё он маълумот ва хабар…

  Муфассалтар »
 • Намудхои фаъолият

  Фаъолият. Маҷмӯи амалҳои бошуурона ва ваҷҳҳои водорсозандае, ки одамро барои қонеъ гардонидани талабот ва шавқу ҳаваси маърифатӣ ба ягон тараф равона месозанд, фаъолият номида мешавад. Дар адабиёти психологӣ аз рӯи мазмун, сохт ва таркиб фаъолият ба се гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: фаъолияти таълимӣ, меҳнатӣ ва бозӣ. Ҳамаи навъҳои фаъолият барои…

  Муфассалтар »
 • Таснифот ва тавсифи психологии намудхои мизоҷ

  Нақша: 1.Таълимоти И.М.Сеченов ва И.П.Павлов дар бораи типҳои фаъолияти олиии асаб. 2.Маълумот дар бораи ташкилёбии асоси физиологии мизоҷ. 3.Тағйирёбанда будани мизоҷ. Ҳанӯз ҳам дар таърихи психология олимон мизоҷро ба чор шакл (тип) ҷудо карда буданд, ки дар заминаи чор тип мизоҷ навъҳои зерини он ба монанди: мизоҷи сангвиникӣ, холерикӣ, флекматикӣ…

  Муфассалтар »
 • Ташаккули шахсият дар давраҳои гуногуни синнусолӣ

  . Ташаккули шахсият дар синни томактабӣ . Ташаккули шахсият дар синни хурди мактабӣ Дар синни томактабӣ элементҳои хислатҳои шахсияти бачагон дар рафти муоширати байниҳамии падару модарон, мураббияҳо ташаккул меёбад. Масалан дар давраи аз таваллуд то яксолагӣ шахсияти бачагон дар зери таъсири муносибатҳои оилавӣ шакл мегирад. Аз як тараф модар ҳамеша…

  Муфассалтар »
 • Шаклхои хиссиёт

  Нақша: 1.Маълумот дар бораи рағбат ва кайфия. 2. Мафҳуми аффект ва стрес. 3.Тавсифи психологии депрессия ва фрустратсия. Давомнокии ҳиссиёт ва ҳолатҳои рӯҳии одам,пеш аз ҳама ба таъсири қувваи ашёҳо ва ҳодисаҳои олами воқеӣ, пурзӯр ва суст, шиддатнок ва мӯътадил будани онҳо вобаста аст. Зеро аз таъсири пурзӯри ҳиссиёти мусбату манфии…

  Муфассалтар »
 • Эхсос

  Нақша: Мафҳуми умумӣ дар бораи эҳсос.Намудҳои эҳсос.Тараққиёти эҳсоси мактаббачаи хурдсол. Шумо дар саёҳати туристӣ мебошед. Саҳарии барвақт дар хайма, дар марғзори соҳили кӯли калон бедор мешавед. Шуоъҳои офтоб аз сӯрохиҳои хайма мегузаранд, садои ҷангал, овози паррандаҳо таровати рӯҳбахши пагоҳии тобистонро ҳис мекунед, ҳаво бо бӯи ҷангал, об ва алафҳои гуногун…

  Муфассалтар »
 • Хусусиятҳои тараққиёт ва тарбияи қобилияти бачагону хонандагон дар давраҳои гуногуни синнусолӣ

  Нақша: 1.Хусусиятҳои зуҳуроти нишонаҳои истеъдод ва рушди қобилият дар зинаи синни томактабӣ. 2.Нақши оила ва мактаб дар рушди қобилияти мактаббачагони хурдсол. 3.Хусусиятҳои рушди қобилияту истеъдод дар синни наврасӣ ва давраи камолот. Дар соҳаи психиология муайян карда шудааст, ки қобилияти бачагон ва хонандагон дар заминаи аломатҳои модарзодии истеъдод ва дар зери…

  Муфассалтар »
 • Хусусиятхои рушду нумуи тафаккур дар зинахои тараккиёти синнусоли

  Нақша: 1.Хусусиятҳои тафаккури кӯдакони синни томактабӣ. 2. Хусуситҳои рушди тафаккур дар зинаи синни хурди мактабӣ. 3. Баъзе хусусиятҳои рушду нумӯи тафаккур дар зинаи наврасӣ ва давраи камолот. Фарзанди инсон ҳамчун мавҷудоти биологӣ ба дунё меояд, дорои тафаккур нест ва худ ҳоло фикр намекунад.Барои он ки кӯдак фикр кунад ва ягон…

  Муфассалтар »
 • Методология ва методикаи ташкил ва гузаронидани тадқиқотҳои сотсиологи

  Фаҳмиши методология ва методика. Методология ва методикаи (тарзу усули) ташкил ва гузаронидани тодқиқотҳои сотсиологи. Дар сарчашмаҳои гуногун дар бораи фаҳмиши дурусти илмии мафҳумҳои методика методология оварда шудаанд. Сарфи назар аз он ки тарзи баёни фикрҳои олимони дар ин бора ҳарф зада якхела набошанд ҳам, амалу хулосагирии ниҳоии онҳо қариб, ки…

  Муфассалтар »
 • Сотсиология дар ҷомеаи сармоядори

  Ба миён омадани сохти наву тозаи ҷомеаю ҷомеадории буржуазӣ ҳодисаи тасодуфӣ набуда, натиҷаи тараққиёти тарзи истеҳсолоти ҷомеаҳои пешин, алалхусус давлатдории феодалӣ ба ҳисоб мерафт. Заминаҳои истеҳсолӣ, моддӣ, маънавӣ, ахлоқию фарҳангӣ ва илмию техникии онро феодализм ба по гузошт. Кашфиётҳои пай дар паи илмҳои табиатшиносӣ, ба рушуду тараққиёти тарзи истеҳсолот, ҳаёти…

  Муфассалтар »
 • Пайдоиш ва инкишофёбии илмӣ сотсиология

  Аз аввалин афкору ақидаҳои иҷтимоиётшиносӣ то ба илм расидани сотсиология. Шароити таърихӣ, заминаҳои пайдоиш ва ташаккулёбии афкору ақидаҳои иҷтимоиётшиносӣ ва ба миён омадани фаҳмишҳои сотсиологӣ. Таърихи илму маърифатомӯзӣ кушоду равшан гувоҳӣ медиҳанд, ки дар ягон давру замон ягон илме тасодуфан пайдо нашудааст. Пеш аз он ки ин ва ё он…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои психологии маданияти идоракунӣ дар раванди фаъолияти касбӣ

  Нақша: 1.Мафҳумҳои маданият ва тамаддун. Маданияти идоракунӣ дар корхона. Маданияти роҳбар дар фаъолияти касбӣ. 1.Мафҳумҳои маданият ва тамаддун. Маданият ин калимаи арабӣ буда, аз номи шаҳри Мадина гирифта шудааст, яъне шаҳрнишин, шахсе,ки дар шаҳр зиндаги мекунад, ӯро бомаданият мегуянд.Дар Эрон низ номи шаҳр аст «Мадоин», ки ба маънои калимаи номбаршуда…

  Муфассалтар »
 • Низоъ ва роҳҳои пешгирию бартарафнамоии он дар рафти фаъолияти касбӣ

  Нақша Низоъ чист? Мафҳуми низоъ. Сабабҳои бавуҷудоии низоъ. Роҳҳои бартарафнамудани. Низоъ чист? Мафҳуми низоъ. Низоъ — ин ихтилофи байни одамон аст, ки ба ҳалли ин ё он масъалаи ҳаёти иҷтимои ва шахси алоқаманд аст А.Г Кавалев.Конфликт ё низоъ аз забони лотини буда маънои муноқишаи тарафайн, ақидаҳо ва қувваҳо мебошад. Сабабҳои…

  Муфассалтар »
 • Хусусиятҳои фардӣ- психологӣ, мадани ва ахлоқии шахс

  Нақша: Шахс ва сохти психологии он Нақшҳои иҷтимоӣ ва таъсири онҳо ба рафти ташаккули шахсияти мутахассис. Характер ва мизоҷ.Кобилият. Шахс ва сохти психологии он. Масъалаи шахс аз ҷиҳати аҳамияти назариявию амали доштанаш яке аз проблемаҳои асосии ҳозира ба шумор меравад. Аз таҳқиқи пуррашон яке аз масъалахои асосии ҷамъияти дар —…

  Муфассалтар »
 • Психологи ва одоби муошират дар рафти фаъолияти касбӣ

  Нақша: Психологияи муошират Муошират ва муносибатҳои байнишахсӣ З.Одоби муошират дар рафти фаъолияти касбӣ. Машқдиҳии муошират. Психологияи муошират. Дар адабиёти илмӣ психология чунин омилҳои ташаккули шахсияти инсонро фарқ мекунад: меҳнат, муошират ва маърифат. Муошират -ин алоқаву робита байни одамон буда дар рафти он алоқаи психики пайдо мешавад, ки дар мубодилаи ахбор,…

  Муфассалтар »
 • Нутқ ҳамчун воситаи ҳамкорӣ дар рафти фаъолияти касбӣ. Маданияти нутқ, психология ва одоби фаъолияти нутқ.

  Мафҳум дар бораи нутқ. Функсияҳои фаъолияти нутқ. Роҳҳои ташаккули маҳорати хушу гуворо гуфта тавонистан дар донишҷуён ихтисосмандони оянда. Мафҳум дар бораи нутқ. Функсияҳои фаъолияти нутқ. Яке аз дастовадҳои муҳимтарини инсон, ки ба ӯ барои истифода бурданитаҷрибаи умумибашарии чи гузошта ва чи ҳозира имконият медиҳад, ки муоширати нутқ мебошад. Одамон дар…

  Муфассалтар »
 • Психологияи ҳиссиётҳо ва эмотсияҳо маданият ва одоби муносибатҳои эмотсионалӣ ҳангоми фаъолияти касбӣ

  Нақша: Мафҳум дар бораи ҳиссиёт ва эмотсияҳо. Психологияи муносибатҳои эмотсионалӣ. З.Идоракунии эмотсияҳо дар рафти фаъолияти касбӣ. Мафҳум дар бораи ҳиссиёт ва эмотсияҳо. Инсон ба муҳити иҳотакарда дар муносибатҳои гуногун мебошад. Доир ба ин ҷиҳат мутафаккири асри ХК-и немис Ф-Энгелс мегуяд: «Тағироти олами беруна ба одам дар таъсири ӯ дар шакли…

  Муфассалтар »
 • Протсесхои психики ва хусусиятхои зохиршавии онхо дар фаъолияти касбӣ

  Нақша: Мафхум дар бораи протсессхои психики . Хусусиятхои зохиршавии протсессхои психики дар намудхои гуногуни касбу кор. Мафхум дар бораи протсессхои психикӣ. Инсон ҳангоми фаъолият намуданаш ҳамаи ҳодисаҳои гуногуни психикиро низ зоҳир менамояд. Мувофиқи тадқиқатҳои психологӣ, фаъолияти дарси дуюм шарти муҳим ҳисобида мешавад: а) фаъолият- шарти зуҳуроти психика . б) фаъолият…

  Муфассалтар »
 • Психологияи фаъолияти касбӣ

  Нақша: Тасаввуроти умумӣ дар бораи касб. Мафҳум дар бораи “ихтисос”, ”вазифа”, ”машқулият; пости меҳнатӣ. Этикаи касбӣ. Тасаввуроти умумӣ дар бораи касб. Барои ҷавоб додан ба ин савол боз ба як масъалаи равонӣ равшани андохтан зарур аст: интихоби касбӯ кор аз дигар интихобҳои ҳаёти ба чи фарқ мекунад? ҳангоми ҷавоб гардондан…

  Муфассалтар »
 • Психологияи наврасон

  Нақша: Тавсифи синнусолӣ ва психологии наврасон Муносибати наврас бо калонсолон ва ҳамсолон Шавқу ҳавас ва инкишофи қобилияти наврасон Инкишофи худогоҳӣ дар синни наврасӣ Синнусоли наврасӣ хонандагони синфҳои 5 -9-ро дар бар мегирад, яъне аз синни 11-12 то 14-15-солагӣ. Ин зинаи синнусолӣ дар адабиётҳои психологӣ «давраи гузариш» ва давраи «пойдоргардии ҳаёти…

  Муфассалтар »
 • Психологияи наврасон

  Тавсифи синнусолӣ ва психологии наврасон Муносибати наврас бо калонсолон ва ҳамсолон Шавқу ҳавас ва инкишофи қобилияти наврасон Инкишофи худогоҳӣ дар синни наврасӣ Синнусоли наврасӣ хонандагони синфҳои 5 -9-ро дар бар мегирад, яъне аз синни 11-12 то 14-15-солагӣ. Ин зинаи синнусолӣ дар адабиётҳои психологӣ «давраи гузариш» ва давраи «пойдоргардии ҳаёти инсон»…

  Муфассалтар »
 • Процессхои маърифати.

  Процессхои маърифати. Идрок хамчун инъикоси хусусиятхои алохидаи предметхо. Таснифоти идрок. идрок. Идрок хамчун инъикоси пурраи предметхо.хусусиятхо ва намудхои асосии идрок. Дар мавзўи қабли мо шакли нисбатан соддаи инъикоси воқеиятро дида баромадем, ки туфайли он одам аломату хусусиятҳои иятҳои алоҳидаи ашёю ҳодисоти олами воқеиро ҳангоми таъсири бевоситаашон ба организм инъикос мекунад.…

  Муфассалтар »
 • Хотир. Мафхум дар бораи хотир

  Мафхум дар бораи хотир.Хотир хамчун процесси психики.Назарияи хотир.Асоси физиологии хотир. Намудхои асосии хотир.Таснифоди алохидаи хотир: аз руи хислати фаъолноки и психика, аз руи хислати максади фаъолият аз руи давомноки мустахкам ва нигохдории мавод. Хотири бахаракатдароварда. Хотири эмотсиогннали. Хотири образи. Хотири калимаги-мантики. Хотири ихтиёри ва беихтиёр ва гайрахо. Мафхуми асосии мавзуъ:…

  Муфассалтар »
 • Тавсифи умумии тафаккур

  1. Ҷамъбаст, басистемадарорӣ, таснифот. 2. Абстраксия, конкретонидан. 3. Муқоиса. 4. Таҳлил ва таркиб. 5. Шакл ва намудҳои тафаккур Тафаккур протсесси маърифатие мебошад, ки одам туфайли он дар бораи олам ва ҳодисоти он донишҳои мукаммал ҳосил мекунад. Ҳаёт дар назди инсон чунин масъалаҳоеро пеш мегузорад, ки онҳоро танҳо тавассути идроки бевосита…

  Муфассалтар »
 • Мизоч. Асоси физиологии мизоч

  1.Мафхум дар бораи мизоч. 2.Асоси физиологии мизоч. 3. Таълимот дар бораи мизочи Гиппокрой.. 4.Намудхои мизоч. Мафхумхои асосии мавзуъ. Мизоч шаклхои фаъолияти асаб кувваи процессхои асаби, ботамкини, намудхои мизоч, экстроверсия, интроверсия, сензивият, реактивият, мулоими, карахти. Мафхум дар бораи мизоч. Мизоч-хусусияти индивидуали ва ирсии шахс мебошад,ки дар рафтори вай зохир мешавад.Доир ба…

  Муфассалтар »
 • Характер. Аз таърихи омӯзиши масъалаи характер

  Характер. Аз таърихи омӯзиши масъалаи характер 1. Хусусиятҳои характер 2. Хислатхои характер 3. Аксентуатсияихарактер Аз таърихи омўзиши масъалаи характер Таърихи таълимот оид ба характер нишон медиҳад, ки андешаҳо атрофи он гуногун будаанд. Дар ҳаёти ҳаррўза низ истилоҳи характер ба маъноҳои гуногун истифода бурда мешавад. Кўшиши аввалини таснифоти характерҳо ба Афлотун тааллуқ дорад. Ў…

  Муфассалтар »
 • Кобилият. Мафхумхои асоси дар бораи кобилият

  1.Мафхумхои асоси дар бораи кобилият. 2.Намудхои кобилият. 3.Дарачахои кобилият. Мафхумхои асосии мавзуъ. Кобилият,сохти кобилият,кобилияти умуми,хусуси, аломатхои кобилият,истеъдод, махорат,гениали. Мафхумхои асоси дар бораи кобилият. Масъалаи кобидияти одам яке аз масъалахои асосии назарияви ва амали дар психалогия ба шумор меравад.Харчанд кобилиятро фалсафа,сотсиалогия,тиб ва дигар илмхо меомузад хам,вале онро хеч яке чун психалогия…

  Муфассалтар »
 • Намудхои нутқ. Нутқи дохилӣ

  Дар амалия намудҳои гуногуни нутқро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Нутқи шифоҳию хаттӣ ва нутқи дохилию берунӣ аз ҷумлаи намудҳои доимоистифодашаванда ба шумор мераванд. Нутқи шифоҳӣ (суханронии умумӣ, муоширати ғайрирасмӣ, муоширати бевосита ва ғ.) ва нутқи хаттӣ, аз як ҷониб, ба ҳамдигар хело зич пайванд бошанд ҳам, аз ҷониби дигар, моҳиятан…

  Муфассалтар »
 • Муошират ва фаъолияти нутки

  Яке аз соҳаҳои асосии ташаккул ва зуҳуроти хусусиятҳои психикии шахс муошират ба шумор меравад. Муошират шарти муҳими иҷтимоишавии одам, талаботи ҳамешагию зарурии ўст. Дар муносибатҳои гуногунранги одам бо олам муносибати ў бо атрофиён ва ҷомеа нисбатан муҳимтар дониста мешавад. Ин муносибатҳо дар раванди муошират амалӣ мегардад, ки дар рафти он…

  Муфассалтар »
 • Мафҳуми умумии фаъолият

  Мафҳуми умумии фаъолият Мафхум дар бораи фаъолият. Фаъолият ва инкишофи шахс. Фаъолияти шахс. Амал ва харакат. амал хамчун кисмати марказии фаъолият.Аз худ кунии фаъолият. Дониш. Махфат. Малакка. Одат. Намудхои фаъолияти инсони. Фаъолияти бози хусусиятхои писихалоги он. Фаъолияти таълими.Фаъолияти мехнати. Мафхумхои асосии мавзуъ: Фаъолияти, фаъоли амал, харакат, одат, махорат, малака, мехнат.…

  Муфассалтар »