Фанни Менеҷмент

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Менеҷмент

 • Фирма хамчун субъекти муносибатхои бозорӣ

  Нақша: Сарсухан 1.Фирма ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ ва субъекти хоҷагидорӣ 2. Менеҷмент, ҳамчун шакли идоракунии истеҳсолот 3. Маркетинг, нақш ва мақоми он дар идораи фирма Хулоса Сарсухан Фирма ҳамчун сохтори хоҷагидорӣ ва ҳамчун категорияи иқтисодӣ дар тӯли давраи дарози инкишофёбии муносибатҳои бозорӣ моҳиятан таҳаввул ёфтааст. Дар аввал мафҳуми фирма «номи савдоии»…

  Муфассалтар »
 • Минтакахои озоди иктисоди Чумхурии Точикистон

  Нақшаи кор: Сарсухан Таъсиси минтақаҳои озоди иқтисоди дар Ҷ.Т Минтақаи озоди иқтисоди “Суғд”Минтақааи озоди иқтисоди “Данғара”Минтақааи озоди иқтисоди “Ишкошим”Минтақааи озоди иқтисоди “Панҷ” Хулоса Сарсухан: Минтақаи озоди иқтисодӣ (минтақаи озоди савдо, минтақаи озоди саноатӣ ё ҳамкорӣҳои дуҷониба), дармасоҳати муайянӣ ин ё он мамлакат, ки дар он имтиёзҳои алоҳидаи иқтисодӣ барои соҳибкорони…

  Муфассалтар »
 • Давраҳои инкишофёбии илми Менечмент

  Сарсухан Давраҳои пайдоиши калимаи МенеҷментМавриди баҳс қарор гирифтани калимаи Менеҷмент дао Эрони бостонШарҳи давраҳои Менеҷмент аз ҷониби таърихшиносон Халоса Адабиёти истифода шуда Сарсухан Менеҷмент ин як соҳаи муҳими илми иқтисоди ба ҳисоб мераад,аз ҳамин чиҳат ба тамоми донишҷӯёни соҳаҳои иқтисоди муҳим аст ки ин фанро омузанд ва хулоса барори карда…

  Муфассалтар »
 • Менеҷменти сифат

  1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти баландбардории сифати маҳсулот 2. Таснифоти нишондиҳандаҳои сифати маҳсулот 3? Омилҳои ба сифати маҳсулот таъсиррасон 1. Мафҳум, моҳият ва аҳамияти баландбардории сифати маҳсулот Мав\удияти муёити рацобаты дар шароити ицтисоди бозоргоны ёамаи корхонаёоро .ёдадор мекунад: ки ба муаммоёои сифати маёсулот диццати \идды зоёир намоянд? Ицтисоди бозории муосир…

  Муфассалтар »
 • Менеҷменти стратегия

  1. Мафҳуми менеҷменти стратегия 2. Омилҳои таъсиррасон ба стратегия 3. Унсурҳои стратегӣ 1. Мафҳуми менеҷменти стратегия Назарияи умумии ба дастоварии мақсади асосии ташкилот, ки ба роҳи ҳал намудани мушкилоти пешомада ва барои ин истифода ва тақсимоти дурусту оқилонаи захираҳои маҳдуд инчунин истифодаи иловагии барномаҳои воқеиву мақсадноке, ки ба самти аз…

  Муфассалтар »
 • Қарорҳои идоракунӣ

  1.Мушкилот ҳамчун заминаи қабули қарор 2. Қарор ва намудҳои он 3.Қарори самаранок ва марҳилаҳои қабули он 1.Мушкилот ҳамчун заминаи қабули қарор Қарори идоракунӣ – ин хулосаи андешакардашуда оиди зарурати татбиқи ягон амалиётест, ки бевосита ё бавосита бо расидани мақсадҳои дар назди ташкилот гузошташуда ва аъзоҳои он алоқаманд мебошад. Одатан зарурати…

  Муфассалтар »
 • Ихтилоф дар менеҷмент ва роҳҳои ҳалли он

  1.Намудҳои ихтилофҳои дохилиташкилӣ 2.Ҷараёни ихтилофот 3.Стратегияҳои бартараф намудани ихтилоф 4.Гуфтушунид ҳамчун воситаи ҳалли ихтилоф 1. Намудҳои ихтилофхои дохилиташкилӣ Дар зери мафҳуми ихтилоф зиддияти ду равия дар шуури шахси алоҳида, муносибатҳои одамон, ҷамъиятҳои расмӣ ва ғайрирасмии онҳо фаҳмида мешавад, ки бо фарқияти нигоҳ, мавқеъ ва манфиатҳо вобастагӣ дорад. ҳисобида шудааст, ки…

  Муфассалтар »
 • Этика ва маданияти менеҷмент

  1. Этикаи менечмент ва омилхои интихоби этикӣ 2. Масъулиятнокии ичтимоии ташкилот ва бахои фаъолияти иҷтимоӣ 3. Ташкили идоракунии этики ва масъулияти ичтимои ташкилот 4. Услубхо, эътибор ва маданияти ташкилии менеҷер 5. Маданияти идоракунии со³ибкори ва одоби муоширати рохбарӣ 1. Этикаи менечмент ва омилхои интихоби этикӣ Фахмиши умумии этика — ин…

  Муфассалтар »
 • Сохтор ва намояндагии менеҷмент

  1. Сохтори идоракуни ва унсурхои он 2. Ҳукукхои идоракуни дар ташкилотхo 3. Шаклхои сохтори идоракуни 4. Роххои бехтар кардани идоракунии ташкилотхo 1. Сохтори идоракунӣ ва унсурхои он Мафхуми калимаи «сохтор» бо «структура»-и забони лотини хаммаъно буда, мазмуни «тартибот», «алока», ё худ «xойгиршави»-ро дорад. Сохтори ин ё он объектро хамчун шакли…

  Муфассалтар »
 • Технологияи менеҷмент

  1. Интихоби максад ва стратегияи инкишофи корхона 2. Масъалагузори ва стратегияи ичроиши максадхои менечмент 3. Системаи стратегии идоракунии корхона 4. Тахлили идоракуни дар менечмент 1. Интихоби максад ва стратегияи инкишофи корхона Коркарди сиёсати иктисодии корхона (ташкилот) муайян кардани максад ва стратегияи инкишоф дар ояндаи наздик ва дур вобаста аз имконоти…

  Муфассалтар »
 • Моделсозии холатхо ва коркарди карори менеҷмент

  1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни 2. Гурухбандии карори идоракуни ва моделсозии холатхо 3. Даврахои тайёри ва кабули карори идоракуни 4. Ташкили идоракунии таваккалкории менечмент 5. Роххои амали гардонидани карори идоракуни ва назорати ичроиши карор 1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни Карори идоракуни хамчун категорияи иктисоди мохияти Чараёни таъсиррасониро ба…

  Муфассалтар »
 • Моделсозии холатхо ва коркарди карори менеҷмент

  1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни 2. Гурухбандии карори идоракуни ва моделсозии холатхо 3. Даврахои тайёри ва кабули карори идоракуни 4. Ташкили идоракунии таваккалкории менечмент 5. Роххои амали гардонидани карори идоракуни ва назорати ичроиши карор 1. Асосхои методологии мохияти карори идоракуни Карори идоракуни хамчун категорияи иктисоди мохияти Чараёни таъсиррасониро ба…

  Муфассалтар »
 • Хокимият ва рохбарияти менеҷмент

  1. Мафхуми хокимият ва асосхои хокимиятдори 2. Роххои истифодаи хокимият дар фаъолияти рохбари 3. Тарзи рохбарияти якченаки ва бисёрченаки 4. Шаклхои мунокишахои дохили ташкилоти ва равандхои онхо 5. Стратегияи рохбарият барои бартараф намудани мунокишахо 1. Мафхуми хокимият ва асосхои хокимиятдори Асоси рохбариятро таъсиррасони, яъне таъсири психологие, ки бо максади таГйир…

  Муфассалтар »
 • Консепсияи нави менечмент ва инкишофи ичтимоию иктисоди

  1. Равандхои асосии консепсияи нави менечмент 2. Хусусияти хоси консепсияи нави менечмент 3. Асосхои ичтимоию иктисодии менечмент дар шароити глобализатсияи иктисоди 1. Равандхои асосии консепсияи нави менечмент Дар таърихи менечмент чор консепсияи асосии идоракуни, ки дар инкишофи илм ва таxрибаи менечмент макоми калон доранд, муайян карда шудааст: v консепсияи…

  Муфассалтар »
 • Функсияхо ва усулхои фаъолияти менеҷмент

  Функсияхои асосии фаъолияти менеҷмент Усулхои иктисодии хисоби хоҷагӣ ва хавасмандкунии менеҷмент Нархгузорӣ, молия ва карз хамчун усули иктисодии менеҷмент Усулхои маъмурӣ, иҷтимоию руҳи ва тарбиявӣ Функсияхои асосии фаъолияти менеҷмент Дар фаъолияти менечменти Имруза панч функсияи асоси чудо карда мешавад (расми 1): Ояндабини ва банакшагири. Ташкили. Фаъолгардони ва хавасмандкуни. хамохангсози ва…

  Муфассалтар »
 • Таърихи пайдоиш ва мактабхои классикии. Инкишофи менечмент

  Даврахои таърихии пайдоиш ва инкишофи менечмент Мактабхои классикии менечмент ва инкишофи фикру акоиди идоракуни Шаклхои таърихии пайдоиши моликият ва инкишофи менечмент Даврахои таърихии пайдоиш ва инкишофи менечмент Дар Юнони кадим калимаи «менечмент» истифода намешуд. Ба ин мазмун монанд калимаи «masteк» бо мазмуни шахси «кобанда», «xустуxeкунанда» истифода мешуд. Санъати идоракунии одамон…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои методологии менеҷмент

  Мафхуми менечмент хамчун илм ва фанни таълими Предмети омeзиш, максад ва вазифахои асосии фанни менечмент Услуби омузиши фанни менечмент ва алокамандии он ба дигар фанхои иктисоди Функсияхои асосии менечмент ва хусусиятхои хоси он Конуниятхо ва коидахои асосии омузиши менечмент хамчун фанни таълими 1. Мафхуми менеҷмент хамчун илм ва фанни…

  Муфассалтар »
 • Фирма дар шароити рақобати комил

  Мафҳум ва вазифаҳои рақобат. Шаклҳои рақобат Талабот, пешниҳод ва хароҷоти фирма дар шароити рақобати мукаммал. Максимизатсияи фоида ва муайян намудани шароити оптималии фаъолияти фирма дар шароити ракобати комил. Мафҳум ва вазифаҳои рақобат. Шаклҳои рақобат. Эҳё ва густариши рақобат аз давраи ташаккули истеҳсо-лоти молӣ оғоз меёбад. Сабаб ва зарурати бунёд…

  Муфассалтар »