Фанни Мантик

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Мантик

 • Хусусиятхои рушду нумуи тахайюл дар зинахои гуногуни синнусол

  Нақша: 1. Хусусиятҳои рушди тахайюл ва фантазия дар синни томактабӣ ва синни хурди мактабӣ. 2. Хусусиятҳои хаёл ва фантазия дар синни наврасӣ ва зинаи камолот. Ибтидои тараққиёти хаёл дар охирҳои зинаи барвақтӣ-бачагӣ шакл гирифта,бо аломатҳо,символҳо алоқаманд аст.Минбад хаёли кӯдакон дар заминаи васеъшавии доираи дониш ва таҷрибаи ҳаётии ӯ вобаста буда,акнун…

  Муфассалтар »
 • Сарнавишти сулх

  Сарнавишти сулҳ Ман дар сукунати ҳавлангези зимистон, аз байни пардаи тунуки абри шомгоҳон ба чашмакзании ситораҳои акнун дамидаистода нигоҳ мекардам. Дар чашми хаёлолудам гӯё ҳатто осмон ҳам афсӯс мехӯрд. Ҳар шомгоҳон омадани як эҳсоси тирамоҳиро интизор мешудам. Дар хунукии бераҳмонаи зимистон ва барфи лаклакӣ боридаистода касеро дар саҳрои васеъ вохӯрдан…

  Муфассалтар »
 • Чавонон ва рушди идеяи худшиноси

  Чавонон ва рушди идеяи худшиносӣ Кобилияти шинохт Барои тамоми ҳаёт, даври муаяни он, солу моҳ, ҳар соату дақиқа мақсад дошта бош ва мақсади муқарариро қурбони мақсади олӣ намо. Ин сатрҳои пурсузи олимона ба қалами яке аз қофиласолори номуси олам Лев Толстой мансуб аст. Зимнан Толтой барин шахсияти умумиҷаҳонӣ эҳсос карда…

  Муфассалтар »
 • Андешахои ахлоки сиёси дар таълимоти Руми

  Андешаҳои ахлоқи сиёсӣ дар таълимоти Румӣ Дар мақолаи мазкур андешаҳо перомуни ахлоқи сиёсӣ аз нигоҳи Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ баррасӣ мегарданд. Муаллиф нигоҳи хешро ба таври возеҳ ва омӯзишҳои амиқ баён кардааст. Андешаҳои гуманистона ва инсонгароёнаи мутафаккирро мавриди таҳлил қарор додааст. Калидвожаҳо: ваҳдат, дӯстӣ, худшиносӣ, гуманизм, ахлоқ, сиёсат, инсонгароӣ, бархӯрди тамаддунҳо,…

  Муфассалтар »
 • Мохият ва хусусияти мухокима

  Муҳокима яке аз шаклҳои тафаккур мебошад. Муҳокима ҳам мисли мафҳум инъикоси воқеияти реалие мебошад, ки берун аз шуури инсон ва новобаста ба он вуҷуд дорад. Муҳокима чунин шакли тафаккур мебошад, ки вай хусусият, ашёҳо, муносибати ашёҳо ва нишонаҳои онҳоро бо ёрии тасдиқ ва инкор инъикос мекунад. Дар муҳокима ҳамеша…

  Муфассалтар »
 • Зинахои дониши акли, назарияви

  Накша. Мохияти мафхум. Мохият ва хусусияти мухокима. Тартиби пешниходи хулосабарори. Мохияти мафхум Тафаккури инъикоси ашё ва ҳодисаҳои олами моддӣ мебошад. Мафҳум яке аз шаклҳои тафаккур аст. Азбаски тафакур инъикос Аше ва ҳодисаҳои олами моддист, пас, мафҳум низ яке шаклҳои тафаккур, инъикоси Аше ва ҳодисаҳои олами моддӣ мебошад.…

  Муфассалтар »
 • Фалсафаи сулҳ

  Дар мақола идеяҳои фалсафаи сиёсӣ оид ба равандҳои муосири муносибатҳои байналхалқӣ зери таҳлил қарор гирифтаанд. Муаллифон кўшиш намудаанд, ки нақши давлат ва субъектҳои сиёсиро дар ташаккули сулҳ миёни миллатҳо нишон диҳанд. Рушди инсоният асоси сулҳ маънидод карда мешавад. Калидвожаҳо: бархўрди тамаддунҳо, гуфтугўи тамаддунҳо, шуур, модернизм, глобализатсия, интегратсия, сулҳ. «Чуноне, ки…

  Муфассалтар »
 • Худшиносии ҷамъиятӣ ва рўҳияи ҷамъиятӣ дар таълимоти Розӣ

  Дар ҳамаи давру замон фикри одамони беҳтарини таърихиро масъалаҳои худшиносӣ, худсозӣ, худбарқароркунӣ, озодӣ, ирода, баробарӣ, адолат, муҳаббат, ҷанг ва сулҳ барин падидаҳои умумиинсонӣ ба худ ҷалб намудааст. Закариёи Рози низ аз ҷумлаи чунин шахсиятҳои таърихӣ буда, андешаҳое баён кардааст, ки барои ҳамаи замонҳо яксон аст. Мо рушди принсипҳои худшиносӣ…

  Муфассалтар »
 • Сарнавишти сулҳ. Ҳиссиёт ва воқеият

  Бозтоби воқеаҳои глобалӣ, минтақавӣ ва баъзе протсесҳои диалектикӣ-идомаи мантиқии равандҳои геополитикӣ, ки дар ҷаҳон рух медиҳанд, ниёз ба таҳлил, муқоиса, мушоҳида, арзёбӣ ва хулосабарории дақиқро доранд. Аз нуқтаи назарияи конструктивизм «барои миллатсозӣ намудан дар ҷавҳари мардум нерўҳои хобрафтаро бедор намудан зарур аст. Дар самти мазкур таъмини баробарии шаҳрвандӣ ва гирд…

  Муфассалтар »
 • Санъат ва давраи нав

  Аз он вақте, ки дар осмон офтоб фурўзон буда дар гирдаш сайёраҳо чарх мезананд, ҳеҷгоҳ дида нашудааст, ки дар ҳамаи замонҳо одамон дар хусуси тақдиру толеъ, хушбахтиву бадбахтӣ, озодиву ахлоқ, муҳаббат ва санъат барин падидаҳои умумиинсонӣ фикр накарда бошанд. Зеро, аз назари инсоншиносии файласуфи маъруф Кароматулло Олимов: “Ҷаҳони ботинии инсон…

  Муфассалтар »
 • Худшиносии ҷамъиятӣ дар таълимоти Румӣ

  «Чунон ки офтоб ба ҳар як атоми эфир курраи ба худии худ мукаммал ва дар баробари ҳамин танҳо атоми як воҳиди томи аз ҷиҳати бузургиаш барои инсон ақлнорас мебошад, ҳамин тавр ҳар як шахсият дар дил мақсадҳои худро мепарварад ва зимнан онҳоро барои он мепарварад, ки ба мақсадҳои умумии барои…

  Муфассалтар »
 • Шуур- бузургтарин муқаддасоти инсон

  Замони мо пуртазоду зуд таҳаввулёбанда мебошад ва дар он пайдо кардани мақому мавқеи устувор ба такомули шуури солим ва дарки манфиатҳои олии миллӣ ва давлатӣ марбут мебошад. Ҳанӯз Чингиз Айтматов навишта буд, ки: “Одамон метавонанд бо ҳамдигар муросо кунанд, аммо ҳамагӣ ба як равишу як қолаб фикр карда…

  Муфассалтар »
 • ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИЁТИ САБЗ

  Дар тақдиру толеъи инсоният ҳеҷ гоҳ монанди имрўз барои рушд ва инкишоф додани сохтори тафаккуру тасаввур имконият фаро нарасида буд. Бо вуҷуди он ҳама комёбиҳои беназир, боз якқатор муаммоҳои иқтисоди, сиёси, ва экологи низ бани башарро ба ташвиш оварда, олимону сиёсатмадорони беҳтарин барои бартараф намудани он, идеяҳои рушдро пешниҳод намуда…

  Муфассалтар »
 • Адолати иҷтимоӣ аз назари Ҳамадонӣ

  Идеяи адолат, маънавият, ахлоқ, маданият дар тамаддуни ҳар қавму миллат дар муносибат ба таърихи худ гуногун зуҳур намуда, ба чеҳраҳое, ки воқеияти таърихиро аз ягон ҷиҳат мушаххас медоранд, муайян мешавад. Фикр дар хусуси адолат, баробарӣ, бародарӣ, нобаробарӣ, беадолатӣ ва дигар мафҳумҳои умумиинсонӣ дар маддӣ назари пешқадамтарин шахсиятҳои умумиҷаҳонӣ қарор гирифта,…

  Муфассалтар »
 • САРНАВИШТИ СУЛҲ. ҲИССИЁТ ВА ВОҚЕИЯТ.

  «Чуноне, ки офтоб ба ҳар як атоми эфир курраи ба худии худ мукаммал ва дар баробари ҳамин танҳо атоми як воҳиди томи аз ҷиҳати бузургиаш барои инсон ақлнорасе мебошад, ҳамин тавр ҳар як шахсият дар дил мақсадҳои худро мепарварад ва зимнан онҳоро барои он мепарварад, ки ба мақсадҳои умумии барои…

  Муфассалтар »
 • Зинахои дониши акли, назарияви

  Накша. Мохияти мафхум. Мохият ва хусусияти мухокима. Тартиби пешниходи хулосабарори. Мохияти мафхум Тафаккури инъикоси ашё ва ҳодисаҳои олами моддӣ мебошад. Мафҳум яке аз шаклҳои тафаккур аст. Азбаски тафакур инъикос Аше ва ҳодисаҳои олами моддист, пас, мафҳум низ яке шаклҳои тафаккур, инъикоси Аше ва ҳодисаҳои олами моддӣ мебошад. Дар олам чизҳои…

  Муфассалтар »
 • Мохият ва хусусияти мухокима

  Муҳокима яке аз шаклҳои тафаккур мебошад. Муҳокима ҳам мисли мафҳум инъикоси воқеияти реалие мебошад, ки берун аз шуури инсон ва новобаста ба он вуҷуд дорад. Муҳокима чунин шакли тафаккур мебошад, ки вай хусусият, ашёҳо, муносибати ашёҳо ва нишонаҳои онҳоро бо ёрии тасдиқ ва инкор инъикос мекунад. Дар муҳокима ҳамеша дар…

  Муфассалтар »
 • Мохияти мафҳум

  Тафаккури инъикоси ашё ва ҳодисаҳои олами моддӣ мебошад. Мафҳум яке аз шаклҳои тафаккур аст. Азбаски тафакур инъикос Аше ва ҳодисаҳои олами моддист, пас, мафҳум низ яке шаклҳои тафаккур, инъикоси Аше ва ҳодисаҳои олами моддӣ мебошад. Дар олам чизҳои сершумору ададашон беохиру гуногун: электрон, молекула, растанӣ, ҳайвонот, одам, ҷамъият, миллат, забон,…

  Муфассалтар »
 • Мавзӯъ ва аҳамияти илмии мантиқ

  Нақша Вокеияти моддӣ ва донистани он Дониши хулосавӣ Қонунҳои мантиқ Илм дар бораи тафаккури инсон, шакл, қонун ва қоидаҳои он мебошад. Ба воситаи таффаккур инсон оламро дарк мекунад. Масъалаҳое, ки ба донистани олам вобастаанд, масъалаҳои фалсафа ба шумор мераванд. Мантик, ки мавзуи он тафаккури дарккунандаи олам аст, илми фалсафа ҳисоб…

  Муфассалтар »