Фанни Маркетинг

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Маркетинг

 • Роҳои амалӣ гардонидани қарори идоракунӣ ва назорати иҷроиши қарор

  Қабули қарорҷараёни бисёрзинагии ташкилӣ буда, алоқаи мураккаби бевосита ва баръакс дорад, ки фаъолияти зеҳнӣ аъзои ташкилотро ба истифодаи усулҳо ва шаклҳои гуногуни техникии ҷамъоварӣ, коркард ва расонидани ахборро якҷоя дарбар мегирад. Дар робита ба афкори роҳбарони бахши соҳибкорӣ маълум мегардад, ки ҷараёни тайёрӣ ва қабули қарор ҳамагӣ 20-25% вақти кории…

  Муфассалтар »
 • Ташкили идоракунии таваккалкории менеҷмент

  1.Моҳияти таваккал ва намудҳои он 2. Намудҳои тавакали соҳибкорӣ. 3. Сабабҳои бавуҷудоии талафҳо. ҳар як фаъолияти идоракунӣ то андозае бо худ дараҷаи таваккалиро дорад, ки он ба хислату дараҷаи объекти идоракунӣ, муҳити берунаи он, инчунин мақоми шахсият дар ҷараёни таъсиррасонӣ вобаста мебошад. Мафҳуми «таваккал» чандтарафа мебошад. Аз ин рe, фаҳмиши…

  Муфассалтар »
 • Давраҳои тайёрӣ ва қабули қарори идоракунӣ

  Қарори идоракунӣҳамчун ҷараёни идоракунӣ мебояд давраҳои муайяни технологиро гузарад. Дар робита бо ин мавқеи муҳимро давраи тайёрӣ ва интихобӣ ишғол мекунад. Барои роҳбарон қабули қарор мақсади асосӣ намебошад. Мақсади асосӣҳал намудани масъалаи идоракуние, ки пайдо шудааст буда, дар аксари маврид, роҳбарро зарур аст, ки пайдарпайии иҷрои қарор ва назоратро то…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои методологии моҳияти қарори идоракунӣ

  Консепсияи идоракуни Қарори идоракунӣ дар системаи менеҷмент. Қарори идоракунӣ ҳамчун категорияи иқтисодӣ моҳияти ҷараёни таъсиррасониро ба одамон, ба восита ва усулҳо, инчунин имкониятҳои ташкилие, ки ба натиҷаи беҳтари фаъолияти мақсаднок бурда мерасонанд, дар бар мегирад. Ин гурўҳҳамчун ҷараёни болоравии идоракунӣ, тадқиқоте мебошад, ки мазмуни иқтисодии таъсиррасонӣ, ташаккулёбӣ ва амалигардонии идоракуниро…

  Муфассалтар »
 • Қабул ва ба амалбарории қарорҳои идоракунӣ

  Қарорҳои идоракунӣ, моҳият, мафҳум ва таснифи онҳо Зинаҳои таҳия ва қабули қарорҳои идоракунӣ Усулҳои асоснок намудан ва қабули қарорҳои идоракунӣ Қарорхои идоракунӣ, моҳият, мафҳум ва таснифи онҳо Қарор ва қабули варианти бехтарини он дар чараёни идоракунӣ вазифаи масъулиятнок ва доимй мебошад. Ҳалли муваффаконаи ин самти идоракунй, пеш аз хама дар…

  Муфассалтар »
 • Баҳодиҳи ба самаранокии қарор

  Баландшавии самаранокии идорасозй амалан бо афзоиши самаранокии қарорҳои идорасозӣ дар ҳама зинаҳои иерархй шабеҳият доранд, барои он, ки қабули қарор воситаи асосии таъсиррасони ба идораро дар худ таҷассум мекунад. Маҳз бо кор карда баромадан, қабул, ташкил ва назорати иҷроишиқарор фаъолияти чй менеҷерони алоҳида ва чӣ садорати идора дар якҷоягӣ асос…

  Муфассалтар »
 • Ташкил ва назорати иҷроиши қарор

  Дар рафти татқиқотбарии чараенҳоиқабулиқарор, чӣ дар назария ва чӣ дар амалияи менечмент то солҳои охир диққати асосй ба марҳилаҳои коркарди алтернативии қарор ва ёфтани вариантҳои беҳтариниҳалли муаммоҳо дода мешуд. Идоракунандагон ба он ақида буданд, кӣ кор карда баромадани қарор вақти зиёди барои ҳалли муаммо чудо намударо мегирад. Аммо таҷрибаи идорасозй…

  Муфассалтар »
 • Ташкил ва назорати иҷроиши қарор

  Қадами аввалаи чараёни қабулиқарорин муайян намудану ҳал намудани муаммои дар пеш истода мебошад. Ҳалли муаммоҳо аз якчанд марҳила иборатанд. 1.Ташхиси муаммо. Марҳилаи зарурӣ дар роҳиҳалли муаммоин муайяннамоии муаммо ва ташхиси аниқу пураи он мебошад. Муамморо ду хел таъриф додан мумкин аст. а) Муаммо гуфта ҳолатеро меноманд, ки мақсади гузошташуда ба…

  Муфассалтар »
 • Талабот ба сифати қарорҳои идорасозӣ

  Вақте ки сухан дар бораи талабот ба қарорҳои идорасозй меравад, дар бисер ҳолатҳо фаҳмиши «»сифат»-ро бо «»самара нокӣ» омехта мекунанд. Рафти қабулиқарорроҳамчун ду марҳилаи пай дар пайи бо ҳам алоқаманд ва дар навбати худ мустақилкор карда баромадани қарор ва амалигардонии ондида баромада қайд кардан зарур аст, ки мувофиқи ин ду…

  Муфассалтар »
 • Моҳият ва табиати қарорҳои идорасозӣ

  Қабули қарор ҳамчун мубодилаи ахборқисми асосии ҳар як вазифаи менеҷмент баҳисоб меравад. Зарурияти қабули қарор дар ҳар як марҳилаи чараёни идорасозӣ ба вуҷуд меояд, ки бо ҳама қитъаҳо вақисму ҷанбаҳои фаъолияти идорасозӣ алоқаманд аст. Ҷараёни қабули қарор муаммоҳои ҳақиқй, муомила ва алоқамандии дар ташкилот ба амал омадаро пурраю аниқ таҷассум…

  Муфассалтар »
 • Стратегияи ширкатҳо дар бизнеси байналмилалӣ

  Мафҳум ва асосҳои назариявии ташкилот. Ташкилот – ин одамон ва гурӯҳҳо дар якҷоягӣ, ки барои ба мақсад расидан, ҳал кардани ягон масъала дар асоси қоидаҳои муайян, тақсими меҳнат ва масъулиятҳо муттаҳид шудаанд. Ташкилотҳое, ки барои ба даст овардани мақсадхои умумӣ меҳнати якҷояи одамонро истифода мебаранд, ҳамчунин донишкадаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо хусусиятҳои…

  Муфассалтар »
 • Корхонаҳои муштарак

  Нақша: Корхонаҳои муштарак-яке аз усулҳои маъмули воридшавӣ ба бозорҳои хориҷӣ дар даҳсолаҳои охир. Хислатномаи корхонаҳои муштарак Доштани ду ё зиёда ширкатҳои муштарак,ки яке аз онҳо барои давлати мазкур резидент намебошад.Корхонаҳои муштарак бо ҳиссаи баробари хусусӣ (50/50%) барпо мешаванд.Инчунин тими муштараки менеҷерҳо созмон мешавад.Агар яке аз ҷонибҳо ҳиссаи диёд дошта бошад,ҳуқуқи…

  Муфассалтар »
 • Франчайзинг

  Нақша: Мафҳум моҳияти франчайзинг. Бартариятҳо ва камбудиҳои франчайзинг. Намудҳои франчайзинг. Мафҳум моҳияти франчайзинг. Франчайзинг— (англ.fқanchise, «литсензия», «афзалият»), франшиза (фр.fқanchiқ, -озод намудан»)- намуди муносибатҳо байни субъектҳои бозорӣ , ки яке аз тарафҳо (франчайзер) ба ҷониби дигар (франчайзи) бо шарти гирифтани фоиз муайян аз ҳамин фаъолият ҳуқуқи намуди муайяни бизнесро медиҳад. Ин…

  Муфассалтар »
 • Усулҳои воридшавӣ ба бозори хориҷӣ

  Нақша: Усулҳои воридшавӣ ба бозори хориҷӣ. Интихоби модели воридшавӣ. Литсензиякунонӣ. Усулҳои воридшавӣ ба бозори хориҷӣ. 1.Саволҳои пешакӣ зимни қабули қарор оид ба воридшавӣ ба бозори хориҷӣ. Ҳалли масъала дар бораи воридшавӣ ба бозори хориҷӣ бо се вазифаи бо ҳам алоқаманд муқаррар мешавад: қабули қарор дар бораи воридшавӣ ба бозори хориҷӣ(кай…

  Муфассалтар »
 • Баҳодиҳӣ ва таҳлили бозорҳои хориҷа

  Нақша: Баҳодиҳии фаъолияти савдои хориҷӣ. Низоми гумрукӣ дар савдои хориҷӣ. Супсидия Сегментатсияи бозори хориҷӣ. Стандартикунонӣ ва адаптатсия Баҳодиҳии фаъолияти савдои хориҷӣ. Аз нуқтаи назари ҳамкориҳои имконпазир бо мамлакатҳои хориҷа баҳо додани чунин параметрҳои минбаъдаи савдои хориҷии мамлакат зарур мебошад. Танзими давлатии савдои хориҷӣ ва маҳдудиятҳои савдои хориҷӣ: Маҳдудиятҳои воридотӣ Сиёати…

  Муфассалтар »
 • Менеҷменти байналмиллалӣ дар шароити глобализатсияи иқтисодӣ

  Нақша: Тамоюлҳои асосии глобалии иқтисодӣ. Омилҳои асосии глобализатсияи бизнеси байналмиллалӣ. Стратегияи арзишӣ. Тамоюлҳои асосии глобалии иқтисодӣ. Бо саршавии нави ҳазорсолаҳо баҳодиҳӣ шавқовар аст, чӣ қадар дунё пеш рафтааст ва чӣ навигариҳои иқтисодиёти глобалӣ барои бизнеси байналмиллалӣ мерасонад. Глобализатсияи иқтисодӣ ду нишондодҳои асосӣ дорад: Глобализатсияи бозор Глобализатсияи истеҳсолот Глобализатсияи бозор —…

  Муфассалтар »
 • Моҳият ва вазифаҳои менеҷменти байналмиллалӣ

  Нақша: Мафҳум ва масъалаҳои менеҷменти байналмиллалӣ. Менеҷменти миллӣ ва сохтори он. Вазифаҳои менеҷменти байналмилалӣ. Мафҳум ва моҳияти менеҷменти байналмиллалӣ. Менеҷменти байналмиллалӣ –яке аз намудҳои асосии менеҷмент ба ҳисоб рафта, мақсади асосиаш рушд ва истифодабарии афзалиятҳои рақобатпазирии фирма аз ҳисоби имкониятҳои ба роҳ мондани бизнес дар мамлакатҳои гуногун ва истифодаи имкониятҳои…

  Муфассалтар »
 • Банақшагирии стратегии маркетинг

  Банақшагирии стратегӣ. Маркетинг дар системаи банақшагирии стратегӣ. Назорати маркетингӣ. 1. Банақшагирии стратегӣ Дар доираи фирма банақшагирии стратегӣ ҳамчун пойгоҳ барои дигар банақшагириҳо хизмат мекунад. Фирмаҳои равнақёбанда аз рӯи нақша кор мекунанд. Вале нақша чунине тартиб дода мешавад, ки ташаббуси соҳибкорӣ маҳдуд карда нашавад. Одатан фирмаҳо нақшаҳои: 1) солона, 2) дарозмӯҳлат…

  Муфассалтар »
 • Ташкил ва ҳавасмандкунии фурӯши молҳо

  Роҳҳои тақсимкунии молҳо. Проблемаҳои ҳаракати мол. Савдои чакана. Савдои яклухт. Ҳавасмандкунии фурӯш дар комплекси маркетинг. Қарори ҳавасмандкунии фурӯш. Идоракунии фурӯш. 1. Роҳҳои тақсимкунии молҳо. Бозори ҳозираро онҳое ташкил мекунанд, ки молҳо ва хизматрасониҳои истеъмолкунандагон харид мекардаро мефурӯшанд. Бинобар ин таҷриба нишон медиҳад, ки барои муваффақиятро дар бозор соҳиб шудансистемаи тақсимкунӣ…

  Муфассалтар »
 • Реклама ва тарғибот

  Коммуникатсия дар системаи маркетинг. Реклама дар комплекси коммуникатсия. Қарорҳои асосӣ дар соҳаи коммуникатсия. Тарғибот дар комплекси коммуникатсия. 1. Коммуникатсия дар системаи маркетинг. Дар марҳилаи ҳозира маркетинги муосир талаб менамояд, ки на танҳо моли хуб сохта шавад, балки ба вай нархи қобили қабул гузошта шавад ва барои истеъмолкунандагон дастрас бошад. Фирмаҳо…

  Муфассалтар »
 • Нархгузорӣ ва сиёсати нарх

  Сиёсати нарх дар типҳои гуногуни бозорҳо. Марҳилаҳои асосии нархгузорӣ. Намудҳои нарх ба маҳсулотҳои нав. Нархгузорӣ ба молҳо ва хизматрасониҳои алакай дар бозормавҷуд буда. Муносибатҳои гуногун ба проблемаи нархгузорӣ. Тағйирёбии нарх. 1. Сиёсати нарх дар типҳои гуногуни бозорҳо. Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ нархгузорӣ бениҳоят ҷараёни мураккаб мебошад. Таърихан нархро харидорон ва…

  Муфассалтар »
 • Коркарди молҳо

  Мол ва намудҳои асосии таснифи молҳо. Маркаи молҳо ва борҷомаи молҳо. Ассортименти мол ва номенклатураи мол. Коркарди молҳои нав. Мол ва намудҳои асосии таснифи молҳо. Мол — ҳамаи он чизе шуда метавонад, ки эҳтиёҷот ё талаботро қонеъ гардонад ва ба бозор бо мақсади диққат ҷалбкунӣ, харидан, истифода ё истеъмол намудан…

  Муфассалтар »
 • Бозори корхонаҳо

  1. Бозори молҳои таъиноти саноатӣ. 2. Бозори фурӯшандаҳои мобайнӣ. 3. Бозори муассисаҳои давлатӣ. 1. Бозори молҳои таъиноти саноатӣ. Бозори корхонаҳо гуногун мешавад ва яке аз намуди вай бозори молҳои таъиноти саноатӣ мебошад. Бозори молҳои таъиноти саноатӣ – маҷмӯи шахсон ва ташкилотҳое мебошанд, ки молҳо ва хизматрасониҳоро барои боз истеҳсол кардани…

  Муфассалтар »
 • Тадқиқоти бозор ва рафтори истеъмолкунандагон

  1. Истеъмолкунанда ва бозори истеъмолӣ. 2. Омӯзиши эҳтиёҷот ва дархостҳои истеъмолкунандагон. 3. Рафтори истеъмолкунандагон дар бозор. 4. Омилҳое, ки ба рафтори харидории истеъмолкунандагон таъсир мерасонанд. 5. Қарори харидор дар бораи харид кардан. 1. Истеъмолкунанда ва бозори истеъмолӣ. Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ истеъмолкунанда шахси аз ҳама муътабар аст, фикри вай қонун…

  Муфассалтар »
 • Сегментатсияи бозор

  1. Мафҳуми “сегментатсияи бозор”. 2. Сегментатсияи бозор аз рӯи гурӯҳҳои истеъмолкунандагон. 3. Сегментатсияи бозор аз рӯи хусусиятҳои маҳсулотҳо. 4.Сегментатсияи бозор аз рӯи рақибони асосӣ. 1. Мафҳуми “сегментатсияи бозор”. Ҳар роҳбари субъекти хоҷагӣ кушиш мекунад, ки воситаҳои гуногуни баланд бардоштани рақобатпазирии фирмаи худро дар бозор истифода барад ва ҳиссаи худро дар…

  Муфассалтар »
 • Тадқиқотҳои маркетингӣ ва ахбороти маркетингӣ

  1. Мафҳум ва вазифаҳои тадқиқоти маркетингӣ. 2. Намудҳои тадқиқоти маркетингӣ. 3. Ҷараёни тадқиқотҳои маркетингӣ. 4. Системаи ахбороти маркетингӣ. 1. Мафҳум ва вазифаҳои тадқиқоти маркетингӣ. Мафҳуми маркетинг дар маънои васеъ на танҳо таҳлили бозорро, балки вай комплекси чорабиниҳоро дар соҳаи тадқиқоти фаъолияти савдою фурӯш, оиди омӯзиши ҳамаи омилҳои ба ҷараёни истеҳсолот…

  Муфассалтар »
 • Системаи маркетинг ва муҳити маркетингӣ

  1.Бозор – унсури базавии системаи маркетингӣ 2.Комплекси маркетинг ҳамчун унсури назораткунандаи системаи маркетинг. 3.Микромуҳити маркетингии фирма. 4.Макромуҳити маркетингии фирма. 1. Бозор – унсури базавии системаи маркетинг. Дар шароитииқтисодиёти бозорӣ ҳамаи фирмаҳо бо бозор кор доранд. Ҳар фирма кушиш менамояд, ки мақсад ва ассортименти молаш барои бозори конкретӣ доимо муҳим бошанд.…

  Муфассалтар »
 • Консепсияи маркетинг ва тамоилҳои муосири вай

  1. Консепсияи идоракунии маркетинг. 2.Мақсадҳои системаи маркетинг. 3.Паҳншавии системаи маркетинг. 1.Консепсияи идоракунии маркетинг Дар системаи муносибатҳои маркетингӣ маҷмӯи муомилаҳои хосае ҷой доранд, ки дониста дуруст истифода бурдани онҳо самараи фаъолияти бозории аъзоёни ҷамъиятро зиёд менамоянд. Ҳангоме, ки тамоили умумии тараққиёти иқтисодиёт ба ҷидду ҷаҳди тиҷоратӣ, ба истеъмолкунанда ва ҳарчи бештар…

  Муфассалтар »
 • Моҳият ва нақши маркетинг дар иқтисодиёти бозорӣ

  1.Пайдоиши маркетинг. 2. Моҳияти маркетинг. 3. Методҳо ва намудҳои маркетинг. 4. Мафҳумҳои маркетинг. 5. Аҳамияти омӯзиши маркетинг. 1. Пайдоиши маркетинг. Мо иқтисодиёти бозориро дар мисоли мамлакатҳои мутараққии капиталистӣ меомӯзем, чунки дар ин мамлакатҳо муносибатҳои бозаргонӣ сатҳи баланди тараққиёти худро соҳиб шудаанд. Дар давраи ду садсолаи охир, яъне асрҳои Х1Х ва…

  Муфассалтар »