Фанни Забони англисӣ

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни Забони англисӣ

 • Маълумоти умуми дар бораи сараъзохои чумла дар забонхои точики ва англиси

  Мубтадо ва хабар аъзоҳои асосӣ ва ташкилднхандаи ҷумла буда, аломатҳои асосии грамматикии ҷумла маҳз дар он инъикос меёбанд. Мубтадо аъзои асосии ҷумлаи дутаркиба ба шумор меравад. Хабар онро аз ягон ҷиҳат муайян мекунад. Хабар аз бобати маъво, шакл танҳо ба мубтадо вобаста буда, амалу ҳолат, аломату хусусияти мубтадоро, ки дар…

  Муфассалтар »
 • Full English Regular verbs / феълҳои дурусти забони англиси

  REGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ ДУРУСТ to manage [‘mænidʒ] идора кардан to accept [ək ‘sept] қабул кардан, розӣ шудан to ache [eik] дард кардан to acknowledge иқрор кардан, дарк кардан to act [ækt] рафтор кардан, иҷро кардан to admit [əd ‘mit] иҷозат додан to adore [ə’do:] парастидан, беҳад дӯст доштан to…

  Муфассалтар »
 • Full English Irregular verbs / феълхои нодурусти забони англиси

  IRREGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ НОДУРУСТ Infinitive Past indefinite Participle II Participle I to abide abode/ abided abode/abided/ abidden Abiding 1) интизор шудан 2) тоб овардан to alight alit/alighted alit/alighted Alighting 1) берун шудан, фаромандан; 2) фуруд омадан to arise arose arisen arising пайдо шудан, хестан to awake awoke awoken Awaking…

  Муфассалтар »
 • Истилоҳоти асбобҳои мусиқӣ ба забони англисӣ

  The term of musical instruments Wind instrument – духовой инструментVirtuoso – виртуозViolin –скрипкаViola – альтVideo clip –видео клипTuba –трубаTrumpet – трубаTrombone – тромбонTo transcribe – записать нотамTo Accompany –аккомпанироватьSynthesizer –синтезаторSymphony – симфонияSound –звукSoloist –солистSong –песняSingle –солистSaxophone –саксофонPiano –пианиноPercussion –перкуссияOrgan –органOpera –операOboe –гобойMusician –музыкантMicrophone –микрофонLoud speaker –динамикAccordion –аккордеонAlbum –альбомBagpipe –волынкаBalalaika-балалайкаBallet –балетBand…

  Муфассалтар »
 • Истилохои сохаи мусики аз забони точики ба англиси

  Истилоҳои соҳаи мусиқӣ аз забони тоҷикӣ ба англисӣ Роҳбари оркестр — ConductorХушсадо, хушовоз – CanorousМуносиб барои овоз – SongfulШиринсадо, хушоҳанг навъи олоти мусиқӣ – CanorousСадои гӯшхарош, ношуниданӣ – UnmelodiousСуруди базмӣ – LyricalСадои тасхиркунанда – DulcetХушсадо, хушовоз – HoneyedДилнишин – MellifluousҲавосадо – AerophoneАвҷи садо – AltoҲамоҳангӣ – HarmonyНавохтани мусиқӣ бидуни омодагӣ…

  Муфассалтар »
 • Истилоххои сохаи чашну анъана ва маросимхо аз забони точики ба забони англиси

  Истилоҳҳои соҳаи ҷашну анъана ва маросимҳо аз забони модарӣ ба забони ихтисос Рӯзи ғалаба – Victory dayРӯзи модарон – Mother`s dayЗодрӯз – BirthdayГаҳворабахш – GahvorabakhshГуштингирӣ – WrestlingБузкашӣ – BuzkashiМаросими ҷаноза – Funeral ritesАқди никоҳ – Marriage, MatrimonyАрӯсталбон – Bride fireДомодталбон – Establishing a party for inviting groomМуборакбодӣ – BlessedРӯйбинон –…

  Муфассалтар »
 • Истилоххои сохаи чамъиятию сиёси аз забони точики ба забони англиси

  Истилоҳҳои соҳаи ҷамъиятию сиёсӣ аз забони точики ба забони англиси Фурсат,дастёфт, маҷол – opportunity Мутмаъин сохтан – ensure Анҷом додан, васила – implement Дар зер қароргирифта – underlying Боқимонда, зиёдатӣ, изофа – surplus Ҷуброн кардан, ҷобаҷосозӣ – offset Сахт, сахтгир, тоқатфарсо, шадид – severe Камбудӣ, норасоӣ – shortage Пайгирӣ кардан,…

  Муфассалтар »
 • Зарбулмасалхо бо забони англиси ва точики

  A bad beginning makes a bad ending – ибтидои бад созандаи интиҳои бад аст A friend in need is a friend indeed – дуст дар мусибат шинохта мегардад A good deed is never lost – амали хуб беподош намемонад A good face is a letter of recommendation – чашм –…

  Муфассалтар »
 • Фразеологияхои забони англиси

  )Faults are thick where love thin – Дили нохоҳам, узри бисер мехоҳад.)Full stomach empty minds — қади дароз, ақли кутоҳ.)When one door shuts another opens — Як дар баста шавад, садтои дигар кушода мешавад.)Like father like son — Падар чи гуна, писар намуна)Love is blind — Чашми ошиқ кур аст)…

  Муфассалтар »
 • Зарбулмасалхои англиси

  PROVERBS—ЗАРБУЛМАСАЛХО-ПОСЛОВИЦЫ 1 Live and learn Хонед,хонед,хонед,боз хонед. Век живи,век учись. 2 Never put off till tomorrow what can be done today. Кори имрузро ба фардо магузор. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 3 Art is long, life is short. Санъат абадист, Умр кутох. Искусство вечно, Жизнь…

  Муфассалтар »
 • Дарачаи мукоисавии сифатхо

  Degrees of comparison of adjectives Дарачаи мукоисавии сифатхо. Сифатхо дар забони англиси ба монанди забони точики се дарача доранд: Одди – Positive DegreeМукоисави – Comparative DegreeОли – Superlative DegreeДарачаи мукоисави ва олии сифатхои якхиҷоги ва духичоги бо ёрии суффиксхои ”er”, “est” сохта мешавад. Суффикси “er” барои фахмонидани дарачаи мукоисавии сифат…

  Муфассалтар »
 • Тарҷумаи хабар дар ҷумлаҳои гуногун

  Чӣ тавре, ки аллакай қайд карда шуд, хабар дар ҷумлаи забони англисӣ меҳвари ҳақиқие мебошад, ки ҳамаи аъзоёни ҷумла ҷазб мешаванд. Алалхусус, ҷои таъиншудаи инкорро пеш за хабар новобаста аз ба чӣ дахл доштани он аз рўи мазмун қайд кардан ҷоиз аст. We do not advocate the rights of…

  Муфассалтар »
 • Ифодаи хабар бо феъли to have ва тарҷумаи онҳо

  Феъли to have ҳам ба мисли to be нисбат ба феъли «доштан»-и забони тоҷикӣ сермазмунтар аст. Дар он ба мисли феъли to be имконияти васеи амал бар дўш аст. Магу has a pencil in her hand. (баробари Mary is holding a pencil in her hand.) Мэри дар даст қалам…

  Муфассалтар »
 • Ифодаи хабар бо феъли to be ва тарҷумаи он

  Феъли to be –и забони англисӣ дар забони тоҷикӣ феъли будан мувофиқ меояд. Чи хеле, ки маълум аст, бо мазмуни асосии «ҷойгир будан» феъли будан дар забони тоҷикӣ дар замонҳои гузашта ва оянда истифода бурда мешавад вале дар замони ҳозира баъзан истифода бурда намешавад. Ман дар хона будам. Ман…

  Муфассалтар »
 • Мувофиқати хабар бо мубтадо

  Хабар бо мубтадои ҷумла аз рўйи шахсу шумора мутобиқ мешавад: What are you doing? – I am preparing for my lessons. Чӣ кор карда истодаӣ? – Ба дарсҳо тайёр шуда истодаам. Агар мубтадо бо воситаи ҷонишини номуайянӣ, инкорӣ ё ҷамъбасткунанда ифода ёфта бошад, хабар дар шумораи танҳо меояд: knows it.…

  Муфассалтар »
 • Таснифи хабарҳо аз лиҳози морфологӣ

  1.2.1. Хабари феълии сода (Тhе Simple Verbal Predicate) Хабари феълии сода бо феъли маънодори тасрифӣ ифода мешавад, ки он феъл метавонад шакли сода ё мураккаби дилхоҳ замон тарз ва сиға бошад. Мисол: Ман имрўз ба китобхона рафта истодаам. Китоби туро иваз намоям? Маро мунтазир бошед. Ман ҳам омада…

  Муфассалтар »
 • ​Мафҳум ва тавсифи пешоянд дар забони англисӣ

  Дар забони англисӣ пешояндҳо (prepositions) калимаҳои ёрирасоне мебошанд, ки муносибати як ҳиссаи нутқро ба дигар ҳиссаи нутқ мерасонанд. Яке аз хусусиятҳои хоси пешояндҳои забони англисӣ маҳз дар ҳамин мебошад. Пешояндҳо чун дигар ҳиссаҳои ёридиҳандаи нутқ, танҳо барои алоқаи калимаҳо дар ибора ва ҷумла истифода бурда мешаванд ва барои ифодаи тобишҳои…

  Муфассалтар »
 • ​СОХТИ ИБОРАҲОИ СУБСТАНТИВӢ ДАР ЗАБОНҲОИ АНГЛИСӢ ВА ТОҶИКӢ

  Дар забони англисӣ дар вазифаи адъюнкти ибораҳои субстантивӣ детерминативҳо, квантификаторҳо, квалификаторҳо, ҳиссаҳои номии нутқ, шаклҳои номии феъл (масдар, сифати феълӣ, герундий) ва ҳатто ҷумлаи пайрав омада метавонад. Дар забони тоҷикӣ бошад дар вазифаи объекти ибораҳои исмӣ ҳиссаҳои мустиқили нутқ ба монанди исм, сифат, шумора, ҷонишин, зарф ва инчунин сифати феълӣ,…

  Муфассалтар »
 • ​Хусусиятхои грамматикии феълхо дар забони точики

  Дар назари аввал ҳамаи феълҳои забони тоҷикӣ ҳамчун феълҳои мустақил тасаввур мешаванд. Аммо дар ҳакиқат мустақилии як қисми феълҳо мафҳуми мутлақ ва қисми дигараш мафҳуми нисбӣ дорад. Аз ин ҷиҳат феъле, ки одатан ба вазифаи грамматики ба шакли мустақил истеъмол меёбад, мумкин аст, ки дар навбати худ дар таркибҳои гуногуни…

  Муфассалтар »
 • ​Таърихи ибораҳои феъли

  Истилоҳи Phrasal verbs аввалин бор Логаном Смитом дар китоби “Луғат ва Идиома”(1925), ҷое ки ин нашриёт бо ин истилоҳ гузошта шуда буд. Решаи ибораҳои феъли дар китобҳои пешинаи забони англисӣ гуногун буда, феъл бо зарф ва пешоянд калима бо калима навишта мешавад, ҷои исти худро дар ҷумла нишон медиҳад, масалан:…

  Муфассалтар »
 • Роххои калимасози дар забони англиси

  Калимасозӣ – ин воситаи асосии боӣшавии таркиби луғавии забони мебошад. Бо ин роҳ таркибӣ луғавӣ бо калимаҳои нав пурра мешавад. Забон барои пурра ва бо нозукиҳояш ифода намудани фикр ва барои ҳаматарафа қонеъ гардонидани талаботи мубодилаи афкор аз ҳамаи воситаҳо истифода мекунад. Забони адабии ҳозираи тоҷикӣ усули муайяни калимасозӣ дорад,…

  Муфассалтар »
 • ​Хелхои сифат дар забонхои точики ва англиси

  Дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ сифат аз ҷиҳати маъно, аломатҳои морфологӣ ва ифодаи чигунагии исм ба ду гурўҳи калон чудо мешавад: аслӣ ва нисбӣ. 1) сифатҳои аслӣ (qualitative). Сифати аслӣ аломат, хусусият, аломати хоси асосии исм ва чигунагии предмету ҳодисаҳоро бевосита ифода менамояд. Мисол: девори баланд, ҳавои тира, кулоҳи сафед,…

  Муфассалтар »
 • ​Тахлили муродифхо дар мукоиса бо забонхои англиси ва тоҷики

  Муродифҳо ё худ синонимҳо шаклан аз ҳам фарқ карда, аз ҷиҳати маъно баробар ё ба ҳамдигар хеле наздиканд. Худи истилоҳи «синоним» аз калимаи юнонии «synonymos» — «ҳамном» гирифта шудааст. Дар забони тоҷикии мусир истилоҳи синоним бештар чун «муродиф» ифода мегардад, вале азбаски аз калимаи синоним истилоҳоти дигари забоншиносӣ (синонимия, синонимика)…

  Муфассалтар »
 • Намунаи Recommendation Letter

  Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulugzoda I’ve known Tabarova Shahnoza since 2014 as student of the Department Romanic-Germanic Languages and Translation of Romano-Germanic faculty Shahnoza is one of the intelligent and active student . She actively participated…

  Муфассалтар »
 • Феълхои“tо bе”будан” ва тасрифи он

  Феълхои“tо bе”будан” ва тасрифи он Дар замони хозира ва гузашта Дар забони англиси як катор феълхое хастанд,ки онхоро феълхое ёридиханда мегуянд.Феъли to be будан ба гурухи хамин феълхо дохил мешаванд ва тасрифшаванда аст.Он дар чумлахои точики хамчун хастам, хаст, аст мебошад,тарчума мешавад. This is a watch –ин соат аст. Thtese…

  Муфассалтар »
 • Равандҳои асосии тарҷума

  Тарҷума ҳамчун фаъолияти инсон дар давраҳои қадим ба вуҷуд омадааст. Метавон тахмин зад, ки мумкин аст, ки бо пайдо шудани қавмҳо, қабилаҳо байни инсонҳо муоширати забонӣ ба вуҷуд омадааст вале ба таври расмӣ метавон гуфт ки тарҷума ҳамчун фаъолияти инсон дар ҷомеа пайдо шудани забонҳо ба вуҷуд омадааст. Дар марҳилаҳои…

  Муфассалтар »
 • Мақсад ва вазифаҳои дарси муосири забони хориҷӣ

  Ҳар як фаъолияти инсон аз мақсад ва вазифаҳои худ иборат мебошанд. Амале, ки бе мақсад оғоз карда мешавад ва дар назди амале, ки мақсаду вазифае гузошта намешавад, бенатиҷа ба анҷом мерасад. Таълиму тарбия низ вобаста ба самт, равия ва ҷараёнҳои худ дорои мақсад ва вазифаҳои худ мебошанд. Мақсад – ин…

  Муфассалтар »
 • Таҳлили замонҳои мафъули феъл

  Тарзи мафъули феьл дар забони англисӣ ба воситаи феьли ёридихандаи to be сифати фелии 2(participle 2)- феъли асосӣ (хабарӣ) сохта мешавад. Замонхои хозира, гузашта ва ояндаи номуайянии тарзи мафъул ба воситаи феъли еридихандаи to be дар шакли замони хозира (am,is,are),гузашта(was,were) ва оянда(shall be, will be) ва сифати феълии 2 (Participle …

  Муфассалтар »