Фанни Этика/Эстетика

Этика ва Эстетика

@1. Ахлоқ ҳамчун илм кай пайдо шудааст?

$A)дар асри IХ–Х мелодӣ

$$B) дар асрҳои V – IV

$C) дар асрҳои IV-III пеш аз мелод

$ D) дар асрҳои XX – XXI

$E) дар асри I мелодӣ

@2. Ахлоқ чиро меомӯзад?

$$A) илм дар бораи рафтори одамон

$B) илм дар бораи ҷабру некӣ

$C) илм дар бораи тафаккури дуруст

$ D) илм дар бораи табиати инсон

$E) муносибатҳои ҷамъиятиро

@3. Марҳилаҳои инкишофи илми ахлоқ кадомҳоянд?

$A) мезозой, кайнозой, неозой

$B) капитализм, сотсиализмва коммунизм

$$C) бостон, эҳё, нав ва муосир

$ D) модаршоҳӣ, падаршоҳӣ

$E) давраи ғуломдорӣ

@4. Нахустин мактабҳои ахлоқию фалсафии Эҳёи Аҷам кадомҳоянд?

$A) гадонизм, эвдомонизм

$B) материализмва идеализм

$$C) машшоия ва калом

$ D) эфтаназия ва фатализм

$E) донишкадаҳо

@5. Категорияҳои марказии илми ахлоқ?

$$A)некӣ, бадӣ, адолат, фазилат ва ғайра

$B) сахтию ноҳинҷорӣ

$C)базис, настройка

$ D) ҷанг, аҷал, зулм

$E) ноҳинҷорӣ

@6. Некӣ дар таълимоти ахлоқии Ибни Сино?

$A) некӣ- ҳаракатҳои майл ба инқироздошта

$$B) ҳаракатҳои майл ба камолотдошта

$C) андоза, меъёр ва танзими рафторҳо

$D) иттиҳоди ду ва ё якчанд одамон

$E) андоза

@7. Бадӣ дар таълимоти ахлоқии Ибни Сино?

$$A)ҳаракатҳое, ки майл ба инқироз доранд

$B) ҳаракатҳои майл ба камолотдошта

$C) беэътиноӣ ба меҳнати дигарон

$D) гуфторе, ки бар зидди ҷомеа мебошад

$E) гуфтор, ҳаракатҳои майл ба камолот дошта

@8. Хушбахтӣ чист?

$A)эгоизм ва алтуризм

$$B) ормонҳои неки амалигашта

$C) шуҷоатмандӣ, саховатмандӣ

$D) некӣ, бадӣ

$E) саховатмандӣ, бадӣ

@9. Китоби муқаддаси дини зардуштия чӣ ном дорад?

$A) Рамаяна

$$B) Авесто

$C) Библия

$D)Чорунсур

$E) Кобуснома

@10. Афкори ахлоқии тоисломии форсу тоҷик дар кадом асар акси худро ёфтааст?

$A) Донишнома

$B) Ахлоқи Муҳсинӣ

$C) Ахлоқи Ҷалолӣ

$$D) Авесто

$E) Қобуснома

@11. Афкори ахлоқии тоисломии мардуми форсу тоҷик дар кадом дин инъикос ёфтааст?

$$A) Дини Зардуштия

$B) Дини ислом

$C) Дини насрония

$D) Дини яҳудия

$E) Буддоия

@12. Виҷдон чист?

$A) Мақсади олии инсон

$$B) Эҳсосоти ботинии инсон

$C) Хотима ёфтани фаъолияти биологӣ

$D) Иттиҳоди ду ва ё зиёда одамон

$E) Фаъол будан

@13.Оила чист?

$$A) Иттиҳоди зан, шавҳар ва фарзандон

$B) Иттиҳоди ду ва зиёда одамон

$C) Ҳамроҳ зиндагӣ кардан

$D) Иттиҳоди гурӯҳӣ

$E) Соҳибхона будан

@14. Вазифаи оила аз чӣ иборат аст?

$A) Рушду такомули ҷамъият

$B) Қонеъ гардонидани талаботҳо

$$C) Давом додани насл, тарбияи насл, хоҷагидорӣ

$D) Хоҷагидорӣ, соҳибкорӣ

$E) Тарбияи насл, Соҳибкорӣ

@15. Никоҳ чист?

$A) Ӯҳдадории ҳар як фард

$$B) Бо розигии тарафайн дар шоҳидии ҷомеа ба амри қонун даровардани муносибатҳои маҳрамона

$C) Қонеъ гардонидани талаботҳои шаҳвонии мардвазан

$D) Шартномаи молумулкӣ

$E) Уҳдадории ҳар як фард, Шартномаи молу мулкӣ

@16. Динҳои ҷаҳонӣ кадомҳоянд?

$$A) Дини масеҳӣ, буддоия, ислом

$B) Дини зардуштия, яҳудия, буддоия

$C) Дини ислом, синтоизм, ҳиндуия

$D) тотемизм, фетишизм, магия

$E) Дини зардуштия, Дини тотемизм

@17. Вазифаҳои иҷтимоии ахлоқ кадомҳоянд?

$$A) тарбиявӣ, танзимӣ, маърифатӣ, амрӣ

$B) эътиқод, идрок, тасаввур, озодӣ

$C) ҳавасмандгардонӣ, ҷазодиҳӣ, ҷубронкунӣ

$D) тарбияиҷисмонӣ, камолотиҷисмонӣ

$E) тасаввур, озодӣ

@18. Қобуснома асари кист?

$A) Ҷомӣ

$B) Навоӣ

$$C) Кайковус

$D) Саъдӣ

$E) Айнӣ

@19. Дини тоисломии мардуми форсу тоҷик чӣ ном дорад?

$$A) Зардуштия

$B) Масеҳия

$C) Буддо

$D) Яҳудия

$E) Насронӣ

@20. Муалифи китоби «Ахлоқи Носирӣ» кист?

$A) Абубакри Розӣ

$$B) Насриддини Тусӣ

$C) Форобӣ

$D) Кайковус

$E) Бедил

@21. Истилоҳи «футувват» – чӣ маъно дорад?

$$A) ҷавонмардӣ

$B) саховатмандӣ

$C) шуҷоат

$D) олиҳимматӣ

$E) ҷавонмардӣ, саховатмандӣ

@22. «Футувватномаи султонӣ» – асари кадом мутафаккир аст?

$A)Ибни Сино

$B) Кайковус

$$C) Кошифӣ

$D) Тусӣ

$E) Рудаки

@23. Хислатҳои муҳими аҳли фатӣ кадомҳоянд?

$A)Шуҷоатмандӣ, саховатмандӣ ва олиҳимматӣ

$B) Вафодорӣ, сахопешагӣ, сарватмандӣ

$C) Вафо, аҳд, сахо

$$D) Сафо, сахо, вафо

$E) Вафо, сахо

@24. Идеал чист?

$$A) Мақсади олии инсон

$B) -Масъулияти шахсӣ дар назди ҷомеа

$C) Эҳсосоти ботинии инсон

$D) Ормон, ҳасрат

$E) Ормон, Максади олии инсон

@25. «Ахлоқи Муҳсинӣ» – асари кадом мутафаккир аст?

$A) Бедил

$B) -Нӯшервон

$$C) Кошифӣ

$D) Самаки Айёр

$E) Cино

@26. «Тадбири Манзил » – асари кадом мутафаккир аст?

$A) Бедил

$B) Нӯшервон

$C) Кошифӣ

$D) Самаки Айёр

$$E) Cино

@27. Рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек ҳикмати ахлоқии кадом таълимот аст?

$$A)Зардуштия

$B) Монавия

$C) Маздакия

$D) Асҳоби ҳаюло

$E) Буддо

@28. Мазҳабҳои суннӣ кадомҳоянд?

$A) Шиа ва суннӣ

$B) Ханафия

$C) ашъария, исмоилия

$$D) Шофеия, моликия, ханбалия, ханафия

$E) Нақшбандӣ

@29. Одоби муошират чист?

$A) Қоида ва қонунҳои оиладорӣ

$B) Одоби занушуӣ

$$C) Маҷмуи қонун ва қоидаҳои рафтор

$D) Адаби хоҷагидорӣ

$E) Камолоти маънави

@30. Дини тоисломии мардуми форс-тоҷик?

$A) Ислом

$B) Масеҳият

$C) Яҳудия

$$D) Маздоясно

$E) Будоия

@31. Муаллифи китоби «Ахлоқи Носирӣ» кист?

$A) Абубакри Розӣ

$$B) Насриддини Тусӣ

$C) Абунасри Форобӣ

$D) Ибни Мискавейҳ

$E) Носири Хусрав

@32. Нахустин поягузори илми ахлоқи форсу тоҷик кадом мутафаккир буд?

$A) Абуалӣ ибни Сино

$B) Абубакри Розӣ

$$C) Абунасри Форобӣ

$D) У. Кайковус

$E) Рудаки

@33. Маънои калимаи «Фатӣ» чист?

$$A) Ҷавонмард

$B) Саховатманд

$C) Шуҷоатманд

$D) Олиҳиммат

$E) Беозор

@34. Футувватномаи Султонӣ» асари кист?

$A) Ибни Сино

$B) Закариёи Розӣ

$$C) Кошифӣ

$D) Тусӣ

$E) Айни

@35. Хислатҳои муҳими аҳли фатӣ кадомҳоянд?

$A) Шуҷоат, саховат, олиҳимматӣ

$B) Саховат, сахо, вафо

$C) Шуҷоат. саховат, вафо

$$D) Сафо, сахо, вафо

$E) Далери

@36. Худдорӣ аз ғазаб» бобби алоҳидаи кадом китоби ахлоқӣ аст?

$A) Ахлоқи Мӯҳсинӣ

$B) Ахлоқи Ҷалолӣ

$C) Қобуснома

$$D) Тибби Рӯҳонӣ

$E) Авесто

@37. Китобҳои ахлоқии зикршуда кадоме ба аҳди Сомониён мансубият дорад?

$A) Авесто

$B) Ахлоқи Носирӣ

$$C) Донишнома

$D) Ас-саодат

$E) Ахлоқи Муҳсинӣ, Футувватнома

@38. Дӯстӣ чист?

$A) Дӯстӣ саодати абадист

$B) Дӯстӣ – иттиҳоди ҳамсолон

$$C) Иттиҳоди ду ё якчанд одамони аз ҷиҳати фикру табиат, муроду мақсад ва ормонҳо як

$D) дӯстӣ – мустааҳкамкунандаи вафою меҳр ва душманист

$E) Ҳамдигарфаҳмӣ

@39. Поягузори илми ахлоқ кадом мутафаккир аст?

$A) Афлотун

$B) Суқрот

$$C) Арасту

$D) Зардушт

$E) Кошифи

@40. Адолат чист?

$A) Тақсимоти баробари меҳнат

$B) Тақсимоти баробари вазифҳо

$$C) Тақсимоти баробари комёбиҳои моддӣ, маънавӣ

$D) Тақсимоти баробари молу мулк

$E) Ғамхорӣ

@41. Беадолатӣ чист?

$A) зулм ва разолат

$$B) нобаробар тақсим кардани комёбиҳои моддию маънавӣ

$C) андешаи солим аст

$D) беадолатӣ-озор додан

$E) тамоюли рушд аст

@42. Закариёи Розӣ намояндаи кадом мактаб буд?

$A) Футувват

$B) Машшоиён

$$C) Асҳоби ҳаюло

$D) Идеализм

$E) Милет

@43. Шакли таърихии ахлоқ?

$A) ахлоқи ҷомеаи демократӣ, коммунистӣ

$B) ахлоки замони эхё

$$C) ахлоқи ҷомеаи ибтидоӣ ғуломдорӣ, феодалӣ, сармоядорӣ

$D) ахлоқи даврони то исломӣ

$E) ахлоқи ҷомеаи бостон, қадим, нав

@44. Китоби муқаддаси дини зардуштия чӣ ном дорад?

$A) Рамаяна

$$B) Апастак

$C) Библия

$D) Чор унсур

$E) Чор китоб

@45. «Зарари пурхурӣ» дар кадом асар нигошта шудааст?

$A) «Донишнома»-и И. Сино

$B) «Ахлоқи Муҳсинӣ»-и Кошифи

$C) «Шифо»-и И. Сино

$D) «Чаҳор китоб»-и Аттор;

$$E) «Тибби рӯҳонӣ»-и Ар-Розӣ

@46. Кадом файласуф оиди боби ҷимоъ муфассал андеша меронад?

$A) Насриддини Тусӣ

$B) Шайх Аттор

$$C) Закариёи Розӣ

$D) Ҳусайн Кошифӣ

$E) Ибни Сино

@47. «Худдорӣ аз ғазаб» бобби алоҳидаи кадом китоби ахлоқӣ аст?

$A) Ахлоқи Мӯҳсинӣ

$B) Ахлоқи Ҷалолӣ

$C) Қобуснома

$$D) Тибби Рӯҳонӣ

$E) Гулистон

@48. «Дар баёни ғанимат донистани умр» моли кадом мутафаккир аст?

$A) Ф. Нитсше

$B) А. Рӯдакӣ

$C) А. Розӣ

$$D) Ф. Аттор

$E) Саъди

@49. «Дар боби саховату эҳсон, хайрот ва хубӣ, амонату диёнат, тааннӣ ватаамул дар кадом китоб сухан рафтааст »?

$A) Чаҳор китоб

$B) Қобуснома

$C) Авесто

$$D) Ахлоқи Муҳсинӣ

$E) Кимиёи саодат

@50. «Марг чист»?

$$A) қатъ гаштани фаъолияти биологию иҷтимоӣ

$B) давоми умр

$C) камолоти ҷисмонист

$D) ҳаёт аст

$E) бенишони

@51. Зери мафҳуми «Худро бишнос» чӣ маъноро метавон фаҳмид?

$A) шинохти дӯст аз душман

$$B) фаҳмидан ва дарк кардани асолати инсонӣ

$C) ғурури худро баланд гирифтан

$D) аз дигарон худро боло гузоштан

$E) Шиор

@52. Андар одоби ба гармоба (ҳамом) рафтан дар кадом китоб омадааст?

$$A) Тибби рӯҳонӣ

$B) Ахлоқи Носирӣ

$C) Қобуснома

$D) Ахлоқи Мӯҳсинӣ

$E) Гулистон

@53. Мафҳуми асосиву марказии ахлоқ аз назари Суқрот?

$$A) андоза ё меъёр

$B) некӣ ва бадӣ

$C) хушбахтӣ

$D) саховатмандӣ

$E) ростгӯӣ

@54. Рукнҳои хушбахтӣ ба андешаи Арасту ?

$A) хирадмандӣ

$B) ақли фаъол

$$C) тани сиҳат, ақли расо, хирад, ганҷ, ғулом

$D) сарвату мансаб доштан

$E) дӯстони зиёд доштан

@55. Яке аз хусусиятҳои категорияи некӣ ва бадӣ?

$$A) тағйирпазирӣ-нисбӣ

$B) ҳаракатҳои намоён

$C) дониш омӯхтан

$D) сафар кардан

$E) якрангӣ

@56. Заминаи асосии этикаи Ибни Сино?

$A) саодати инсонӣ

$$B) эътирофи сиришти чамъиятии инсон

$C) категорияхои ахлок

$D) омузиши нафси инсони

$E) хирадмандӣ

@57. Вазифаҳои виҷдон?

$A) назорат, танбехдиҳӣ

$$B) худбаҳодиҳи, худназоратӣ, худтанқидкунӣ

$C) эҳсос кардан

$D) ростқавлӣ

$E) худназоратӣ

@58. Навъҳои неки ба андешаи Ибни Сино?

$A) некии беғаразона

$B) хайр кардан

$$C) некии табиатан нек, некии бо дониш нек

$D) саховатмандӣ ва накукорӣ

$E) некии бо тамаъ

@59. Истилоҳи эстетика бори аввал аз ҷониби кӣ ҳамчун қисми мустақили фалсафа қабул карда шуд?

$A) Эмпедокл

$B) Демокрит

$$C) Баумгартен

$D) Лесинг

$E) Аквини

@60. Категорияҳои эстетикӣ кадомҳоянд?

$A) некӣ, бадӣ, виҷдон, адл, ишқ

$$B) мазҳака, фоҷиа, зебоӣ, зиштӣ

$C) ишқ, оила, никох, нафосат

$D) қарз, ормон, зиштӣ, фоҷиа

$E) виҷдон, қарз, идеал, ишқ

@61. Зинаҳои саодати шаҳрвандӣ аз нигоҳи Абунасри Форобӣ?

$$A) шоҳи ҳаким , сипоҳиёни оқил, меҳнаткашони содиқ

$B) хушбахт будан

$C) соҳиби ақл будан

$D) донишмандӣ, ҳалими, ростқавлӣ

$E) худфаъолиятӣ

@62. Мафҳуми марказии фалсафаи амалӣ дар таълимоти ахлоқии Афлотун?

$A) некӣ ва бадӣ

$B) бахт

$C) ишқ

$$D) адолат

$E) категориҳои ахлоқӣ

@63. Дар ҷомеаи муосир таҳти мафҳуми «этика» чӣ фаҳмида мешавад?

$A) Анъанаи маънавӣ

$B) Рафтор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ

$C) Ҷавонмардӣ

$$D) Илм, соҳаи дониш, анъанаи маънавӣ, ки ба нигахдошти муносибатҳо кумак мерасонад ва меъёрҳои муносибатро дар ҷомеа тавсиф медиҳад

$E) Рафтори маданӣ

@64. Дустӣ дар таомул ва фарҳанги мардуми тоҷик?

$A) Риояи рукнҳои ахлоқӣ

$B) Дӯстӣ бо аҳли зиё

$$C) Дӯстони ҷонӣ, нонӣ ва забонӣ

$D) Ҳифзи шаҳрвандон

$E) Ҳамнишинӣ бо уламо

@65. Мақсад ва маънии ҳаёти инсон аз чӣ вобаста аст?

$$A) Сатҳи дониш, ҷаҳонбинӣ ва маърифатнокӣ

$B) Сарфаҳм рафтани рафтору кирдор

$C) Аз накӯи кардан

$D) Ростгуӣ

$E) Ба гузашта ва имрӯза назар кардан

@66. Андешаи Суқрот ҷихати хушбахт ва саодатманд гардидани инсон?

$A) Бо роҳи донишомузи

$B) Донистани забонҳо

$$C) Дар тамоми рафторҳо андозаро риоя намудан

$D) Бо роҳи худшиноси

$E) Маърифатноки

@67. Этика чист?

$A) Расму таомули муқаррарӣ

$B) Рафтору кирдор

$$C) Таълимоти фалсафи дар бораи ахлоқ

$D) Зебоиписанди

$E) Адолатпарвари

@68. Мафҳумҳои асосии анъанаҳои ахлоқии бостони ҳиндӣ?

$A) Конфутсиячиги

$B) Парастиши бутхо

$$C) Барахман, майя, сансара, карма, нирвана

$D) Ведхо

$E) Кришна

@69. Манбаи адабӣ барои фарҳанги Ҳинди бостон?

$$A) Ведаҳо

$B) Парастиши бутҳо

$C) Махабхарата

$D) Матни сурудҳо

$E) Таҷлили идҳо

@70. Вижагиҳои этикаи бостони чинӣ?

$A) Таълимоти Буддо

$B) Даосизм

$$C) Эхтироми калонсолон, дастурхои мушаххаси рафтор, муносибати инсон ва чомеа

$D) конфутсиячиги

$E) Инсондусти

@71. Иезунтизм (иезунтство) чист?

$$A) Низоми гайриинсонгароёнаи принсипхои ахлоки

$B) Воситаро ҳак баровардан

$C) Амалиётхои таҳкиромез

$D) Дуруги пинхони

$E) Дағалмуомилаги

@72. Хусусияти тафаккури ахлоқии асримиёнагӣ?

$A) Хирад ва тафсири хулку одоб

$B) Худхокимиятии эътикод

$$C) Ҳамчун эътикоди дини баромад кардан

$D) Ахлоки фарди

$E) Ратсионализм

@73. Маркази консепсияи ахлоқии насрония?

$$A) Ғояи «муҳаббат ба худо»

$B) Муносибати ахлоки ба шахси наздик

$C) Бахшидани гуноххо

$D) Ёри ба дармондагон

$E) Ратсионализм

@74. Маънои «ригоризм»?

$A) Махфият

$B) Сиёсат кардан

$$C) Ҷиддият, сахтгири

$D) Инсонгарои

$E) Мачбуркуни

@75. Андешаи Афлотун дар бораи вазифаи шахсият?

$A) Донистани илмхо

$B) Маърифатомузи

$$C) Маърифат кардани гояи неки тавассути кисмати аклонии рух

$D) Риояи одоби муошират

$E) Ободсози

@76. Мақулаҳо (категорияҳо)-и этикаи педагогӣ?

$A) Одамдусти

$B) Принсипхои ахлоки

$$C) Қарзи касбии педагоги, адолати педагоги, шарафи педагоги ва обруи педагоги

$D) Шаъну шараф

$E) Садокатманди

@77. Марҳилаҳои асосии инкишофи илми этика?

$A) Бостони ва муосир

$B) Даврахои таърихи

$$C) Антика, асрхои миёна, эхё, замони нав, муосир

$D) А. Y-IY пеш аз мелод

$E) Антики – муосир

@78. Хусусиятҳои этикаи бостони юнонӣ?

$A) Фитри шуморидани ахлоқ

$B) Мақоми устурави

$$C) Дунявӣ, этикаи ақлони, ормони ахлоки, этикаи инфироди

$D) Элинисти

$E) Архаисти

@79. Вазифаи шахсият ба андешаи Суқрот?

$A) Мухокимаи масъалахои хайр ва шар

$B) Андешахо оид ба неки

$$C) Маърифат кардан, шинохтани худи худ

$D) Риояи меъёрхои ахлоки

$E) Адолатпешаги

@80. Дӯстӣ дар таомул ва фарҳанги мардуми форс-тоҷик?

$A) Ҳамдигарфаҳмӣ

$B) Ҷамъ намудан сармоя

$$C) Дӯстони ҷонӣ, нонӣ ва забонӣ

$D) Фардият

$E) Оиладорӣ

@81. Файласуф –классики Олмон Имануел Кант идеалро чӣ номидааст?

$A) Ҷахонбини

$B) Максад, тасавурот

$$C) Уфук

$D) Орзу

$E) Нуктаи оли

@82. Ахлоқ дар кадом шаклҳо метавонад пешниҳод гардад?

$A) Андешаҳо

$B) Сифатхои ахлоқӣ, накукори

$$C) Ба ҳайси тавсифи шахсият, мачмуи сифатхою неккирдорихои ахлоки, тавсифи муносибатхо миёни одамон, мачмуи меъёрхои ахлоки

$D) Муносибатҳо

$E) Меъёри

@83. Илми этика кай арзи вуҷуд кардааст?

$A) а. II-I пеш аз мелод

$B) – а. X

$$C) а. IY то мелод

$D) а. ХХ

$E) а. I

@84. Ибни Сино ишқро ба кадом навъҳо ҷудо кардааст?

$A) Ишқи заминӣ

$B) Ишки мол

$$C) Ишқи илоҳӣ ва инсонӣ

$D) Ишки Ватан-модар

$E) Сарватпарасти

@85. Боинтизомӣ чӣ маънӣ дорад?

$A) Дар хаёт мавкеи худро пайдо кардан

$B) Донишманд шудан

$$C) Нормаю қоидаҳои рафтори дар чамъият маъмулро ба чо овардан ва барои рафтор дар назди ҷамъият ва дар назди худ масъулият ҳис кардан

$D) Қонунхои дар чомеа амлкунандаро донистан

$E) Ба калонсолон ёри расондан

@86. Аломатҳои эҳтироми одамон?

$A) Одамонро дуст доштан

$B) Начот додани одамон

$$C) Боинтизоми, хоксори ва бетакалуф муомила кардан бо одамон, ба кибру гурур ва худписанди рох надодан, мулохизакору хушмуомила ва ботамкин будан

$D) Дар рафъи мусибатхо маблаггузори кардан

$E) Коидахои рафторро омузонидан

@87. Ифодаи «хулку рафтор оинаест, ки дар он ҳар кас симои худро мебинад» – ро кӣ гуфтааст?

$A) Рудаки

$B) Кант

$$C) Гёте

$D) Ситсерон

$E) Сукрот

@88. Одобу услуби муошират?

$A) Муомилаи хуб ба рох мондан

$B) Нутки бурро доштан

$$C) Хоксори, хушмуомилаги ба фикру акида, завк, одати одамон бо камоли диккат муносибат кардан, хайрхоху гамхор, нисбат ба худ серталаб ва нисбат ба одамони атроф пурсабру токат будан

$D) Ҳамсухбатро дарк кардан

$E) Рафтори аз руи меъёр

@89. Маънои хушмуомилагӣ?

$A) Ёрии модди расонидан

$B) Сиёсат накардан, чидди будан

$$C) На танхо манфиат ва хузуру халовати худ, балки манфиат ва хузуру халовати дигар одамонро низ ба этибор гирифтан

$D) Оромона сухбат кардан

$E) Мехрубони намудан ба одамон

@90. Маданияти муносибат чист?

$A) Мувофиқи талабот муносибат кардан

$B) Эҳтиром кардани дигарон

$$C) Маҷмуи принсип, норма ва қоидаҳои ахлоқии робитаи тарафйни одамон аст, ки ҳангоми мубодилаи ақида, фикр ва таҷриба риояи онхо ногузир аст

$D) Оромона сухбат кардан

$E) Меҳрубонӣ намудан ба одамон

@91. Одоби сухан?

$A) Бо овози баланд ва фахмо сухан гуфтан

$B) Бо як забон сухан гуфтан

$$C) Ба маъни, тоза, дуруст, равшан ва ба мавкеъ баён намудан фикр, риояи талаботи забон ва мантик

$D) Дагалгуфтори накардан

$E) Гуфтугуи ошкоро

@92. Принсипҳо (усулҳои асоси)-и ахлоқи омӯзгор?

$A) Таҷрибаомузӣ

$B) Малакаю махорат

$$C) Садоқатмандӣ ва эътиқодманди, ваҳдати педагоги ва коллективизм, адолати педагоги, шаъну шараф ва обрую эътибори муаллим

$D) Донишомузи

$E) Хавасмандгардони, мехру шафкат нисбат ба хонандагон

@93. Унсурҳои асосии фаъолияти ахлоқӣ?

$A) Инкишофи нутки хонандагон

$B) Хушмуомилаги, муболилаи афкор

$$C) Маърифати ахлоки, ташкили тачрибаи ахлоки маданияту ахлок, худтарбияи ахлоки

$D) Рахнамои кардан

$E) Хоксори

@94. Яке аз тарафҳои асосии фаъолияти ахлоқӣ?

$A) Худомузи

$B) Шуҳратпарасти

$$C) Худтарбиякуни

$D) Хушмуомилаги

$E) Хоксори

@95. Категория чист?

$A) Маъқулаҳои асосӣ

$B) Элементҳои асосӣ

$$C)Мафҳумхое, ки ҳачман васеъ буда, робитаҳои куллӣ ва ҷиҳатҳои муҳими ходисотро ифода мекунанд

$D) Қисматхо

$E) Мафҳумҳо, унсурҳо

@96. Маъқулаҳои асосӣ?

$A) Маъқулаҳои асосӣ

$B) Элементҳои асосӣ

$$C) Мафҳумхое, ки ҳачман васеъ буда, робитаҳои куллӣ ва ҷиҳатҳои муҳими ходисотро ифода мекунанд

$D) Қисматхо

$E) Мафҳумҳо, унсурҳо

@97. Муаллифи асари «Орои аҳли мадинат – ал фозила»?

$A) Кайковус

$B) Ибни Сино

$$C) Абунасри Фороби

$D) Аҳмади Дониш

$E) Арасту

@98. Шаклҳои шуури маънавӣ

$A) Мақсади шахсӣ

$B) Маҷмуи шаклхои гуногун

$$C) Вазифа, вичдон, номус, кадру кимат

$D) Шуури ахлоки

$E) Шуури эстетики

@99. Шаклҳои шуури маънавӣ

$A) Мақсади шахсӣ

$B) Маҷмуи шаклхои гуногун

$$C) Вазифа, вичдон, номус, кадру кимат

$D) Шуури ахлоки

$E) Шуури эстетики

@100. Вазифа чанд хел мешавад?

$A) 3

$B) 4

$$C) 2

$D) 6

$E) 1

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *