Фанни Сотсиология

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Сотсиология

 • Сохтори соҳавии иқтисоди миллӣ, такмили назария ва амалияи соҳабандӣ дар ҷумҳурӣ

  С 1. Мазмун ва моҳияти сохтори иқтисод. Сохтори соҳавӣ, минтақавӣ, такрористеҳсолӣ, умумиқтисодӣ ва иҷтимоии иқтисоди миллӣ С 2. Таҳлили сохтори соҳавии саноат, тахассуси корхонаҳои саноатӣ, мавқеъ ва нақши соҳаҳои алоҳидаи он С 3. Сохтори соҳавии кишоварзӣ, муаммоҳо ва маҷмӯи чорабиниҳои ба рушди соҳа мусоидаткунанда С 4. Сохтори соҳавии нақлиётӯ алоқа.…

  Муфассалтар »
 • Ташаккулёбии иктисодии милли Ҷумҳурии Тоҷикистон

  С 1. Соҳибистиқлолӣ –заминаи асосии ташаккулёбии иқтисоди миллӣ С 2. Марҳилаҳои таърихии ташаккули иқтисоди миллии мамлакат С 3. Заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва ташкилии бунёдшавии иқтисоди миллӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон С 4. [адафҳо ва хусусиятҳои ҷоришавии муносибатҳои бозоргонӣ дар иқтисоди миллӣ. САВОЛИ 1. Иқтисоди миллӣ маҳз ба давлати миллии мустақил хос…

  Муфассалтар »
 • Ахлоқи иҷтимоӣ ва назорати иҷтимоӣ

  Моҳият ва субъекти (ахлоқӣ) иҷтимоии оммаГуногунии рафтори иҷтимоии оммаАхлоқи коллективйРафтори иҷтимоии шахсиятРафтори каҷравӣНазорати иҷтимоӣНизои иҷтимоӣ Инсоният ҳамеша мекӯшад, донад, ки чаро аҳолӣ кӯч мебандад, зиёд мешавад, револютсия мекунанд ва ҷанг менамоянд. Ба ин савол ҷавоб ҷуста, олимони сотсиолог кӯшиш менамоянд, ки онҳоро аз рӯи рафтор, ахлоқи умумӣ маънидод намоянд. Ҳар…

  Муфассалтар »
 • Тағйирёбии ичтимоӣ

  Мафҳум ва навъҳои тағирёбии иҷтимоӣҚолаби тағйирёбии иҷтимойТартиби тағйиротҳои иҷтимоӣОмилҳои тағйиротҳои иҷтимойИнкишофи(прогрессии) иҷтимоӣМуътадилии иҷтимоӣ Мавзӯи тағйирёбии иҷтимоӣ яке аз қисматҳои муҳими илми сотсиологияро дар бар мегирад. Тағйиротҳои иҷтимоӣ ҳар як лаҳза дар ҳаёти одамон ба вуқӯъ мепайванданд. Актуалӣ будани ин мавзӯъро бо он тағйиротҳои иҷтимоие, ки дар тамоми ҷаҳон 6а вуҷуд…

  Муфассалтар »
 • Нобаробарӣ,таҳрука ва тагироти иҷтимоӣ

  Нобаробарии иҷтимоӣ Таҳаррукаи иҷтимоӣ Навъҳои таҳаррукаи иҷтимоӣ Нобаробарии иҷтимой Дар ҳама гуна ҷомеа омилҳои муайянкунандаи тафовути байни табақаҳоро бо нобаробарии иҷтимоӣ чен менамоянд. Нобаробарии иҷтимоӣ ин мафҳумест дар сотсиология барои нишон додани тафовути аъзоёни ҷомеа истифода гардида, шароити табақаҳои иҷтимоиро аз ҷиҳати баҳра бардоштани манофеъ нишон медиҳад. Нобаробарӣ дар ҳамаи…

  Муфассалтар »
 • Сохтори иҷтимоӣ ва стратификатсияи иҷтимоӣ

  Сохтори синфӣ — иҷтимоии ҷомеа ва иҷтимоиётҚабати (стратификатсияи) иҷтимоӣМодели системаи стратификатсионӣСтратификатсия дар Тоҷикистон Ҳар як инсон дар ҷомеа мавқеъҳои гуногунро ишғол менамояд, ки мақоми иҷтимоии вай ташаккул меёбад. Тадқиқотҳои бисёр собит менамояд, ки мавқеи иҷтимоии фард дар ҷомеа нақши муҳимро иҷро менамояд. Мавқеи иҷтимоӣ ба ҳолати рӯҳӣ то андозае таъсир…

  Муфассалтар »
 • Гуруххои ичтимои, ниходхо ва ташкилотхои ичтимои

  Гурӯҳҳои иҷтимоӣУмумияти иҷтимоӣНиҳодҳои (институт) иҷтимоӣТашкилотҳои иҷтимоӣДавлат ва ҷомеаи шаҳрвандӣ Гурӯҳҳои иҷтимой Олими машҳури рус — П.А.Сорокин қайд менамояд, ки “берун аз гурӯҳ таърих инсонро инъикос карда наметавонад. Умуман, инсонеро, ки тамоман худро аз ҷомеа ҷудо карда бошад ва ба ифроди дигар муомиланакунандаро мо намедонем” . Инсон ҳамеша дар гурӯҳ қарор…

  Муфассалтар »
 • Шахсият дар низоми муносибатхои ичтимоӣ

  Масъалаи инсон дар сотситологияМафҳуми шахсият дар сотсиология Таҳлили дараҷаи макросотсиологии шахсиятАлоқамандии шахсият ва ҷомеаКонсепсияи мартабавии шахсиятНазарияи нақшавии шахсиятНазарияи тасвирии МанМасъалаи инсон дар сотситология Масъалаи инсон ва шахсият дар низоми донишҳои сотсиологии муосир як масъалаи муҳими илмӣ ба шумор меравад. Инсонро илмҳои гуногун марвиди омӯзиши хеш қарор додаанд ва ҳар яке…

  Муфассалтар »
 • Фарханг ва чомеа

  Фарҳанг ва ҷомеа 1. Моҳияти маданият ва навъҳои он 2.Унсурҳои фарҳанг 3.НаҚши маданият дар ҳаёти ҷомеа 4. Динамикаи маданият Таҳлили баҳамалоқамандӣ нишон медиҳад, ки ҳаёти иҷтимоӣ хусусияти оммавиро дорост. Аммо баҳамалоқамандии омма аз шакли коллективии зиндагии ҳайвонот фарқ менамояд. Он хусусият, рӯйдод, элементҳои ҳаёти инсонӣ, ки сифатан ҷомеаи инсониро аз…

  Муфассалтар »
 • Мафҳум, хусусият ва навъҳои ҷомеа

  Нигоҳи муосирон ба фаҳмиши ҷомеа Таҳлили сотсиологии ҷомеа Детерменизми таърихй — иҷтимоӣ Фаҳмишҳои мухталиф оиди навъҳои ҷомеа Ҳар як фард ҷомеаро ба таври худ дарк менамояд. Бештар ин мафҳум маҷмӯи одамонро, ки аз рӯи ягон таваҷҷӯҳи умумӣ, тарзи ҳаёт ва фаъолияти якҷоя бо ҳам муттаҳид гардидаанд, ифода менамояд. Фанни сотсиология…

  Муфассалтар »
 • Усулҳои ҷамъоварӣ ва коркаду хулосабарории ахбори сотсиологӣ

  Усули пурсиш ва навъҳои он Пурсиши хаттӣ(анкета ва Қисматҳо таркибии он) Пурсиши шифоҳӣ ва навъҳои он Коркард, таҳлил ва пешниҳоди маълумотҳо Яке аз навъҳои ҷамъоварии аввалини маълумотҳои сотсиологӣ ин усули пурсиш ба шумор меравад. Пурсиш дар ду шакл гузаронида мешавад шифоҳӣ ва хаттӣ. Пурсиши хаттӣ (анкетӣ) аз саволҳои муайяни матраҳшуда,…

  Муфассалтар »
 • Методология, методика ва усулҳои тадқиқи сотсиологӣ

  ТадҚиҚ ва навъҳои он Навъҳои тадҚиҚоти сотсиологӣ Давраҳои тадҚиҚи сотсиологӣ Интихобномаҳо ва фарзияи корӣ Тадқиқе, ки барои ҳалли ягон масъалаи таҷрибавӣ равона шудааст, тадқиқи амалӣ ном дорад ва тадқиқе, ки мақсади инкишоф додани назарияҳои илмӣ ва ё қоидаҳои асосиро дар бар мегирад, тадқиқи фундаменталӣ ном дорад. Тадқиқоте, ки барои ҷамъоварӣ…

  Муфассалтар »
 • Макотиби асосӣ ва назарияҳои сотсиологии муосир

  Функсионализм, структурализм, функсионализми структурӣ Назарияи низои иҷтимой Назарияи ивазнамоии иҷтимой Бихевиоризм, интераксионизми рамзӣ, этнометодология Сотсиологияи феноменологӣ Сотсиологияи Питирим Александревич Сорокин Ҳолати назариявии сотсиология дар умумияти том инъикоскунандаи гуногунандешии назариявист ва он аз гуногун будани ҷабҳаҳои гуногуни сотсиологӣ сар мезанад. Дар баробари ҷанбаи ягонаи назарияи воқеӣ — сотсиологӣ дар байни олимон…

  Муфассалтар »
 • Назарияхои сотсиологии охири асри 19 ва ибтидои асри 20

  Афкори сотсиологии Георг Зиммел Афкори сотсиологии Эмил Дюркгейм Сотсиологияи Макс Вебер Низоми сотсиологии Вильфредо Парето Ташаккул ва инкишофи сотсиологияи таҷрибавӣ (эмперикӣ) Афкори сотсиологии Г.Зиммел Афкори сотсиологии сотсиологи олмонӣ — Георг Зиммел (1858 — 1918) ниҳоят ҳам диққатҷалбкунада мебошад. Ба андешаи вай, сотсиология бояд чун як усули мураттабкунандаи маҷмӯи рӯйдодҳои иҷтимоӣ…

  Муфассалтар »
 • Ташаккули сотсиология хамчун илми мустакил

  4.1. Заминаҳои пайдоиши сотсиология чун илми мустақил 4.2. Огюст Конт асосгузори сотсиология 4.3. Равияи табиатшиносӣ дар сотсиология 4.4. Равияи психологӣ ва психоаналитикӣ дар сотсиология 4.5. НуҚтаи назари марксистӣ дар сотсиология Дар авохири асри XVIII аввали асри XIX дар Аврупо тағйиротҳои куллие ба амал омад, ки ҷаҳонбинии одамонро оид ба илм,…

  Муфассалтар »
 • Афкори сотсиологии Асри Миёна ва замони Эҳё

  Андешаҳои сотсиологии мутафаккирони форсу тоҷик дар Асрҳои МиёнаАфкори сотсиологии аврупоӣ дар Асри миёнаАфкори сотсиологии Замони Эҳё Андешаҳои сотсиологӣ мутафаккирони форсу тоҷик дар Асрҳои Миёна Омӯзиши ҷомеа, равандҳо, муносибатҳо, рӯйдодҳо — тамоми ҷараёнҳои иҷтимоии ҷомеа диққати мутафаккирони форсу тоҷикро ба худ ҷалб карда, онҳо кӯшидаанд, ки аз лиҳози илмӣ нуқтаи назари…

  Муфассалтар »
 • Афкори сотсиологӣ дар аҳди бостон

  Афкори сотсиологи дар Ҳинди Қадим Афкори сотсиологи дар Чини Қадим Афкори сотсиологи дар Эрони Бостон Афкори сотсиологи дар Юнони Қадим Омӯзиши ҷомеаи инсонӣ ҳамеша ва дар ҳама давру замонҳо диққати мутафаккиронро ба худ ҷалб намуда меояд. Олимон ва мутафаккирон ҳанӯз аз аҳди бостон паҳлӯҳои мухталифи онро мавриди омӯзиши худ қарор…

  Муфассалтар »
 • СОТСИОЛОГИЯ ХАМЧУН ИЛМ

  1.1.Предмет ва объекти омӯзиши сотсиология 1.2.Методҳои сотсиологӣ 1.3. Сохтори донишҳои сотсиологӣ 1.4. Мақоми сотсиология дар низоми илмҳои ҷамеашиносӣ 1.5Мақоми сотсиология дар ҷомеаи муосир Ҳанӯз дар устураҳои мардуми олам аз он ҷумла дар афсонаҳои халқии мардуми ориёӣ оид ба ҷомеа ва муносибатҳои аъзоёни ҷомеа афкори зиёде ба чашм мерасад. Аз он…

  Муфассалтар »
 • Интихобномаи бисёрзинаги

  Аз руи шакли татбикшавияшон интихобномахоро боз ба ду гурух чудо менамоянд: а) якзинаги ва б) бисёрзинаги. Дар амалияи тахкикотхои сотсиологи бештар аз интихобномаи бисёрзинаги, ки дар он объекти омузиш танхо пас тадричан тай кардани якчанд зинаи чудонамои маълум мегардад, пайрави мешавад. Дар ин маврид мачмуи объектхои дар зинахои аввал чудошуда…

  Муфассалтар »
 • Интихоби систематики

  Интихоби систематики миёни мухаккикон дар баробари интихоби тахминии сода ва хатто дар бисёр маврид аз он хам бештар хеле маъмул аст. Онро одатан интихоби механики хам ном мебаранд ва шакли оддишудаи интихоби тахмини ба шумор меравад. Интихоби хучрахои хонахои бисёрошёна ба ин мисол шуда метавонад. Хучрахо аз руи накшаи муайян…

  Муфассалтар »
 • Методхои шакли эхтимолии(тасодуфии) тартибдихии интихобнома

  Интихобномаи эхтимоли(тасодуфи) – чунин шакли интихобномаест, Ки дар он хар як чузъи умумияти генерали имконияти муайян, пешакии ба таркиби он воридшавиро дорад. Ин ба мухаккик имконияти мадди назар доштани кафолати дар интихобнома пурра инъикос ёфтани вижагихои умумияти генералиро фарохам меорад. Амалан он аз методхои зерин иборат аст: — чудокунии оддии…

  Муфассалтар »
 • Навиштани хисобот ва бахогузори ба тадкикотхои сотсиологи

  Тахлили маълумотхои аз тадкикотхои сотсиологи гирифта бо навиштани хисобот хотима меёбанд. Вобаста ба намуди шакли тадкикот хисобот низ гуногун мешавад. Масалан, фишурда ё пурпечутоб, ботартиб дар асоси хулосахои назарияви. Хамчунин бо ба инобат гирифтани тавсияхои амали. Агар сухан атрофии хисоботи печида (пурпечутоб) равад, пас мантики баррасии мавод чунин тартиб бояд…

  Муфассалтар »
 • Коркард, чамъбасткуни, тахлили ахбор (маълумот) — и сотсиологи

  Баъди гузаронидани тадкикотхои сахрои мархалаи хулосагирии он огоз мешавад, ки дар худ коркард, чамъбасткуни ва тахлили маълумотхоро инъикос мекунонад. Омодаги барои гузаронидани тадкикотхои сотсиологиро мумкин аст ба огози кишт мукоиса кунем, ки дар ин чо мафхуми «тадкикотхои сахрои» тасодуфи нест. Минтакахои амалиёти сотсиологи ин он сахрое нест, ки дар он…

  Муфассалтар »
 • Назорат ва таъмири интихобнома

  Сифати маълумоти сотсиологиро омилхои зерин метавонанд кохиш диханд: нодуруст, норавшан дар пурсишнома саволхоро мураттаб кардан, методхои нодурусти тахкикотиро интихоб кардан, хини гузаронидани пурсиш саволхоро бе чавоб гузоштан, интихобномаро дакик хисобу китоб накардан ва гайра. Амалияи пажухишхои эмпирики нишон медиханд, ки аслан дар ин чараён хатогии охирон номбар кардашуда бештар мушохида…

  Муфассалтар »
 • Сатхи сахв дар зарфияти интихобнома

  Чуноне ки пештар дида баромадем дар чомеашиноси зарурияти хусусияти репрезетативи доштани умумияти интихоби, то ин ки тавонад сифати умумияти генералиро тачассум намояд, яке талаботхои хатми ба шумор меравад. Набудани хусусияти мазкур чунин маънидод карда мешавад, ки байни байни сохтори умумияти генерали ва умумияти интихоби мувофикат вучуд надорад ва он омили…

  Муфассалтар »
 • Хисобкунии зарфияти интихобнома

  Яке аз саволхои ахёнан барои сотсиологхо пешниходшаванда он аст, ки чи тавр дар асоси пурсиши адади махдуди ахоли баъдан имкони казоват рондан оиди назархохии кулли аъзоёни чомеа марбут ба ин ва ё он масъала фарохам меояд. Яъне чи тавр метавон дар ин сурат ба сахехияти илмии ин казовахо бовар намуд?…

  Муфассалтар »
 • Мафхум ва хусусиятхои сотсиологияи сирф амали

  Одатан ин кисми сотсиологияро «бародари хурди» сотсиологияи эмпирики мехисобанд. Ин якчанд сабаб дорад. Пеш аз хама аз нуктаи назари таърихию генетики он дар давраи муайяни инкишофи рушди пажухишхои эмпирики ташаккул ёфта, дар тахкики мавзуъхои мубрами хаёти чомеа методу воситахои гункардаи онро ба ворият гирифт. Сониян он танхо як кисми сотсиологияи…

  Муфассалтар »
 • Навъ ва усулхои тартибдихии интихобнома

  Табакабандии навъ ва усулхои тартибдихии интихобнома барои тахкикоти сотсиологии ахамияти хеле назаррас дорад. Дар илми чомеашиноси харчанд мавчудияти умумияти генералии камшумор яке аз шаклхои навъи аввал – интихобномаи тасодуфии бебозгаштро мавриди истифода карор медиханд ва дар холатхои дигар ба интихоби бисёрзинагии нохиябандишуда афзалият дода мешавад. Мухаккики муосири россияги Н.Н.Чурилов чунин…

  Муфассалтар »
 • Мафхумхои асоси ва мохияти методи интихоби

  Дар мавриди тартибдихии интихобнома Аслан мафхумхои хоси сохави истифодода бурда мешавад, Ки умияти генерал ива интихоби аз чумлаи онхоянд. Умияте, Ки аз он барои татбики накшаи тахкикоти афроди муайян мавриди интихоб кароор мегирад, умумияти генерали ва кисми аз умумияти генерали барои тахти омузиш карор додан гирифташударо умумияти интихоби ё интихобнома…

  Муфассалтар »
 • Усулхои гузаронидани тахкикотхои сотсиологи

  Дар пахухишхои чомеашиноси ба вижагихои кайди мавод дар шакли накли маълумоддихандахо оиди ин ва ё он пахлухои хаёташон ва хамчунин кайду тахлили сухбатхои сокинони махаллхо, ки марбути хусисияти фарханги анъанавию маишии онхост, ахамияти хос дода мешавад. Усуле, ки дар ин маврид васеъ ба кор гирифта мешавад дар чомеашиноси тахти унвони…

  Муфассалтар »