Фанни Демография

Мавзухои дарси аз фанни демография

 • Ташкил ва истифодаи роҳҳои бақайдгирии аҳолӣ

  Омӯзиш муҳоҷират барои ҳисоби ҷорӣ ва перспективи шумора ва таркиби аҳолӣ ва инчунин барои омӯзиш равандҳои ҷойивазкунии аҳолӣ Аҳамияти калон дорад. Вазифаҳои бақайдгирии дории муҳоҷирон аз инхо иборат аст. Мувофиқи маълумотҳои бақайдгирии дории ҳаракати табиӣ ба даст овардани маълумотҳои оид ба шумора ва таркиби аҳолии ин ё он сарзамин дар…

  Муфассалтар »
 • Дурнамои (пешгуихои) демографи

  Накша: Пешгуихо оид ба микдори ахоли. Дурнамоии шумораи ахоли бо низоми дигаргун гардидани вазъи бозтавлиди ахоли. Пешгуии сабабхои марги ахоли. Дурнамои микдори ахоли ва мухочират. Дар чамъият кадом сохаеро, ки мо ба накша бигирем: хох инкишофи истехсолоти як намуди мол ё хизмат, хох таркиби ичтимоии чомеаро вобаста ба андоза…

  Муфассалтар »
 • Танзими оила

  Накша: Мохияти танзими оила. Усул ва воситахои танзими оила. Омузиши акидахои ахоли дар хусуси танзими оила дар . Мохияти танзими оила. Танзими оила – ин аз тарафи оила кабул намудани карор оид ба теъдоди оила (микдори тавлид ва тарбияи фарзанд), ба фаъолияте, ки барои амали кардани чунин карорхо мусоидат мекунад.…

  Муфассалтар »
 • Сиёсати демографи

  Накша: Мохияти сиёсати демографи. Принсипхо ва усулхои сиёсати демографи. Сиёсати муосири демографи дар баъзе мамлакатхои хоричи. Мафхуми «сиёсат» аз калимаи юнонии «politika» гирифта шуда, маънои санъати идора кардани корхои давлатиро дорад. Мохияти асосии сиёсат – ин забт намудан, нигох доштан ва истифодабарии хокимияти давлати мебошад. Сиёсат сохаи фаъолиятест, ки ба…

  Муфассалтар »
 • Вазъи демографи

  Накша: Мазмун ва вазъияти демографи Вазъияти умумии демографии Точикистон; а) Никох дар Точикистон, б) Талок дар точикистон, в) Таваллуд дар Точикистон, г) Фавт ва дарозумрии ахолии Точикистон, д) Мухочирати ахолии Точикистон Вазъияти демографи – ин холати демографии мамлакат ва ё нохия мебошад, ки ба воситаи як гурух нишондихандахо муайян…

  Муфассалтар »
 • Муҳоҷирати аҳолӣ

  Мухочират – ин раванди чойизистивазкунии ахоли дар дохил ва берун аз сарзамини худ мебошад. Чоизистивазкунии ахоли — кушода ва пушида сурат мегирад. Ба ахолии кушода ахолии дехот ё шахр мисол шуда метавонад. Ахолии пушида бошад ахолии тамоми кураи заминро дар бар мегирад. Дар замони хозира тараккиёти иктисоди – ичтимои махдудияти…

  Муфассалтар »
 • Омўзиши демографии шумора ва таркиби аҳоли

  Накша: Ахамияти омузиши демографии шумораи ахоли. 2.Тарики муайян намудани шумораи мутлак ва миёнаи ахоли. 3.Таркиби ахоли. Кайд кардан чоиз аст, ки аксарияти масъалахои демография ба хаёту зиндагии хар як одам бевосита дахл дорад. Равандхои демография на танхо ба масъалахои иктисодию ичтимоии мамлакат алокамандии зич доранд, балки ба хушбахтии одамон, манфиати…

  Муфассалтар »
 • Фан ва усулхои демография

  Демография — илмест, ки конуниятхои бозтавлид, ё ин ки, бо ибораи дигар гуем, такрористехсолии ахолиро меомузад. Бозтавлид – ин тачдиди доимии наслхо дар натичаи таъсири мутакобили тавлид ва фавт мебошад. Инсон аз даврахои хеле кадим ба омузиши ахоли машгул будааст. Аз руи омузишу тадкикотхо дар Юнони кадим Афлотун дар асархояш…

  Муфассалтар »