Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

 • Ҳисобгирии бухгалтерӣ дар Тоҷикистони имрӯза

  Аз ибтидои солҳои 90 – уми асри гузашта дар раванди гузариш аз хоҷагии нақшавии марказонидашуда ба иқтисоди бозорӣ дар ватани мо ислоҳоти қатъӣ гузаронида шудаанд. Ин табадуллотҳо наметавонистанд, ки элементҳои муҳими идоракуниро монанди ҳисобгирӣ, назорати молиявӣ ва таҳлил дар ҳоли худ гузоранд. Азбаски ҳисобгирӣ дар системаи фармонфармонии пешина функсияҳои принципиалии…

  Муфассалтар »
 • Такмилдиҳии ҳисобгирии истеҳсолӣ, эҳёи принсипҳои классикии ҳисобгирии бухгалтерӣ

  Бо баохиррасии ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дар назди мамлакат масъалаҳои тамоилдиҳии иқтисодиёт ба инкишофи минбаъда ва барқароркунии хоҷагии ҳалқи вайроншуда меистоданд. Стратегияи инкишофи баъдиҷангии хоҷагии ҳалқ на танҳо аз барҳамдиҳии зарари расонидаи ҷанг ва расидан ба сатҳи то замони пешазҷангии хоҷагии ҳалқ, балки аз инкишофдиҳии минбаъдаи қувваҳои истеҳсолкунанда иборат буд. Дар…

  Муфассалтар »
 • Баҳисобгирии иттиҳоди шӯравӣ

  Таърихи ҳисобгирии бухгалтерӣ дар ИҶШС ба таври кулли анъанаҳои Руссияи то инқилобиро давом медод, вале ибтидои ҳисобгирии навро аз ҳафтаҳои аввали инқилоби фарвардӣ дидан мумкин аст. Алакай дар моҳи Марти соли 1917 Назорати коргарӣ ба миён омада дар ҳаёт ҷорӣ карда мешавад. Инқилоби кабири сусиолистии Октябр ба табаддулоти калони иҷтимоӣ…

  Муфассалтар »
 • Инкишофи ҳисобгирии бухгалтерӣ дар Аврупо

  Бухгалтерияи италиёвӣ (дутарафа) тадриҷан аз ҷониби мамолики Аврупо қабул карда мешуд. Испания дар назарияи ҳисобгирӣ, хусусан дар даркнамоии табиати юридикии он саҳмгузор гаштааст. Саромади ҷанбаи ҳуқуқии ҳисобгирии бухгалтерӣ олими намоён – математик ва ҳукукшинос Диего дель Кастелло (1522)мебошад. Ӯ ҳар як факти ҳаёти хоҷагидориро – харид , фурӯш, гузориш ва…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобдории бухгалтерӣ ҳамчун системаи иттилоотӣ

  Марҳилаҳои пайдоиш ва инкишофи ҳисобгирии муҳосибӣ. Вобастагии мақсад ва мазмуни ҳисобдорӣ аз намудҳои моликият. Таърифи ҳисобдории муҳосибӣ ва вазифаҳои он. Ҳисобдории иттилоотӣ ва қабули қарорҳои идоракунӣ. Функсияҳои ҳисобдории муҳосибӣ. . Истифодабарандагони иттилооти ҳисобдории муҳосибӣ ва таснифи онҳо . Танзими қонунгузории ҳисобдории муҳосибӣ дар ҶТ. 1. Марҳилаҳои пайдоиш ва инкишофи ҳисобгирии…

  Муфассалтар »
 • Таҳлили хисоботи молиявии муассиҳахои буҷетӣ

  Таҳлили нииюндиҳандаҳои тавозуни бухгалтерй дар асоси маълумотҳо оид ба хароҷоти активҳои ғайримолиявӣ (аз рӯйи воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ, активҳои хайриистеҳсолй, захираҳои моддӣ) гузарони^ца мешавад. Маълумот оид ба ҳаракати активҳои ғайримолиявӣ дар замимаи тавзеҳи ахбороти (тавзеҳӣ, матни тавзеҳй) пешниҳод карда мешавад. Илова бар ин, зарур аст, ки ҳолати техники, истифодаи самаранок,…

  Муфассалтар »
 • Ҳисоботи муассисаҳои буҷетӣ

  Ҳолати умумӣ Ҳисобот системаи нишондиҳандаҳои ба ҳам алоқа-манду пайваста буда,омили баҳо додан ба натиҷаи ниҳоӣ ва сифати кор, оид ба иҷрои нақша, инчунин дуруст истифода бурдани захираҳои меҳнатию воситаҳои истеҳсоли ва ба фаъолияти молиявию хоҷагии корхона, дар давраи ҳисобот мебошад. Нишондиҳандаҳои ҳисобот бо роҳи давра ба давра ху-лоса баровардан ва…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии маводҳои арзишноке, ки ба ташкилот тааллуқ надоранд

  Ҳолати умумӣ Маводҳои арзишнок, ки муваққатан дар ташкршот мавҷуд аст ва бо ташкилот тааллуқ надорад (воситаҳои асо-сии ба иҷора додашуда) маводҳои арзишнок, ки барои нигоадории махсус қабул карда шудааст, дар ҳисобҳои ғайритавозунӣ, инчунин тавозунҳои ҳисоботҳои ҷиддӣ ба;ҳисоб гирифта мешавад. Ҳамаи молу масолехи қиматнок, I инчунин воситаҳои асосии ба иҷора додашудаи…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонидашуда таъмин намудани муассисаҳои буҷетӣ бо маводҳои арзишнок

  Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонида-шуда таъмин кардани муассисахои супоришдиҳанда Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон аз рӯйи шак-ли марказонидашуда таъмин кардани муассиса бо маводҳои арзишнок аз тарафи муассисаи болоӣ (супоришдиҳанда) гу-заронида мешавад. Дар ин ҳолат супоришдиҳанда чунин қайдҳои бухгалтериро овд ба ҳисоббаробаркунӣ бо таъмин-к^-навдаи маводҳои арзишнок бр таври марказонидашуда таъминкунии муассисаҳо мегузаронад.…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда

  Ҳисобгирии меъёрии ӯҳдадории буҷетӣ Ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда дар ҳисоби 140 «Ҳисоббаробаркунӣ оид ба маблағгузории буҷет барои хароҷотҳои муассиса ва дигар чорабиниҳо» бурда мешавад. Ҳ^гсобгирии ӯхдадории буҷетии қабулшуда дар ҳисоби 140/1 «Ухдадории буҷетии қабулшудаи соли чорӣ» бурда мешавад. Ташкилотҳое, ки иҷроиши буҷетро таъмин мекунанд, ҳисобгирии маблағҳои ӯҳдадории буҷетиро дар давоми соли…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии соҳибкори ва дигар фаъолиятҳое, ки даромад меорад

  Ҳисобгирии хароҷотҳо оид ба истеҳсоли маҳсулот, иҷрои кор ва хизматрасонӣ Муассисаҳои буҷетӣ ҳуқуқ дорақд, ки ба фаъолияти соҳибкории дар Охшномаашон пешбинишуда машғул ша-ванд. Ба фаъолияти соҳибкории муассисаҳои буҷетӣ инҳо дохил мешаванд: хариду фурӯш ва иҷора додани захираҳои асосӣ ва ам-воли муассисаҳои буҷетӣ; савдои молҳо ва таҷҳизоти харидашуда; расонидани хизмати миёнаравӣ;…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ

  Ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ Ҳисобгирии натиҷаи молиявии муассиса дар ҳисоби 41 ва зерҳисоби 410 «Фоида ва зарар» бурда мешавад. Инҳисобҳобароиинъикоснамоиинатиҷаимолиявиимуассисаваташкилотҳое, кихизматрасониихазинавиииҷроибуҷетротаъминмекунад, истифодакардамешавад. Барои ҳисобгирии натиҷаи молиявӣ ҳисобҳои зерин истифода карда мешавад: 410 «Форща ва зарар»; 120«Хазина»; 111 «Маблағҳоиазҳисобисоҳибкорӣбадастомада»; 410/1 «Даромадифондизахиравй»; 400/2 «Даромадидавраиҳисоботӣ»; 401 «Даромадидавраиоянда». Ҳангомифурӯхтанивоситаҳоиасосӣ, активҳоиғайриистеҳсолӣвағайримоддӣдартарафикредитииҳисоби 400/3 «Даромадазфурӯшиактивҳо» вадартарафидебетииҳисоби178 «Зиёдшавииқарздориидебиторӣазрӯйидаромадазфурӯшиактивҳо» инъикоскардамешавад.…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии ӯҳдадорӣ

  Ҳуҷҷатҳои асосии ҳуқуқӣ-меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи бучети дав-латии Ҷумҳури Точикистон», ҳарсола. 2. Кодекси шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон 3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 1 майи соли 1999, №750. 4. Дастурамал оид ба пешбурди бахдсобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ. Бо фармони Вазири хмолия аз 26 декабри…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии ҳисоббаробаркуни бо дебиторҳо

  Ҳуҷҷатҳои асосӣ — меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи буҷети дав-латии Ҷумҳзфи Тоҷикистон», ҳарсола. 2. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 14 май 1999, № 750. 3. Кодекси шаҳрвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 4. Дастури методӣ оид ба инвентаризатсияи моликият ва ӯхдадории молиявй. Фармони Вазири молияи ҶТ аз 22,05.1997.…

  Муфассалтар »
 • Барӯйхатгирии воситаҳои пулӣ ва маблағгузории Молиявӣ

  Барӯйхатгирии хазина мувофиқи тартиби бурдани амалиётҳои хазинавӣ дарҶТ гузаронида мешавад. Ҳангоми ҳисобу китоби миқцори пули хазина ҳисобгирии пули накд, қоғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пулӣ (тамғаҳои боҷи давлатӣ, марказҳои почта, тамғаҳои васиқавӣ, чиптаҳои пардохташудаи тайёра, роҳхатҳои пар-дохташуда барои осоишгоҳҳо ва хонаҳои истироҳатӣ ва дигарҳо) бурда мешавад. Натиҷаи барӯйхатгирии гузаронидашудаи воситаҳои пули…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии воситаҳои пули ва маблағгузории молияви

  Ҳуҷҷатҳои асосӣ меъёрӣ 1. ҚонуниҶумҳурииТоҷикистон«Дарбораибаҳисобгириибухгалтери» аз14-умимайисоли 1999, №750. 2. Кодекси шарвандии Ҷумҳурии Тоҷикистон 3. Кодекси буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон. 4. Дастурамал оид ба низоми тартиб додан ва пешниҳод кардани хдсоботи солона ва даврии бухгалтерии ташкилотхои буҷетӣ ҶТ фармони Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2-юми октябри соли 2006. 5. Дастурамал оиди пешбурди…

  Муфассалтар »
 • Ҳисобгирии меҳнат ва музди он

  Ҳуҷҷатҳои асосии меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтери» аз 14 майи соли 1999, №750. 2. Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Точикистон. Дар таҳрири нав аз 3-юми майи соли 2002, №10. 3. Кодекси шарҳрвандии Ҷумҳурии Точикистон. 4. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Точикистон «Оид ба пар-дохти харочотҳо вобаста ба сафарҳои хизматӣ» аз…

  Муфассалтар »
 • Хусусиятҳои баҳисобгирии металҳои қиматнок, доруворӣ, сӯзишворӣ, равғанҳои молиданӣ, ашёҳои камарзиш

  Баҳисобгирии металхои қиматнок. Ба таркиби металҳои қиматнок тилло, нуқра, платина ва металҳои гурӯхд платин (палладий, придий) дохил карда мешавад. Сангҳои қиматнок — ин алмоси табиӣ, зумурад, лаъл, марво-рид мебошанд. Маълумот оиди микдори металҳои қиматнок дар ҳуҷчатҳои ибтидоии шакли байни варақавӣ инъикос карда мешавад. Дар ҷойҳои нигохдории баҳисобгиррш металҳои қиматнок дар…

  Муфассалтар »
 • Баҳисобгирии синтетикии захирахои модди

  Барои бақайдгирии захираҳои моддй чунин ҳисобҳо пешбинӣ шудааст: 04 «Таҷҳизот», «Масолеҳи сохтмонй ва масолеҳи барои тадқиқотҳои илмӣ», 05 «Чорво ва ҳайвокоти дар парвариш буда», 06 «Масолеҳ ва махсулоти хӯрокворй», Баҳисобгирии захираҳои модцӣ дар зерҳисобҳои зери-ни баҳисобгирии ташкилотҳои буҷетй бурда мешавад: 060 «Маводҳо барои таълим, тадқиқотҳои илмӣ ва ди-гар мақсадҳо»; 061…

  Муфассалтар »
 • Баҳисобгирии захираҳои моддӣ

  Ҳуҷҷатҳои асосии меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 14 майи соли 1999, №7.50. 2. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳияи соли 2004. 3. Кодекси мехнати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав аз 3 майи соли 2002, №10. 4. Дастурамал оиди пешбурди баҳисобгирии муҳосибӣ дар муассисахои буҷетӣ (бо…

  Муфассалтар »
 • Барӯйхатгирии воситаҳои асосӣ, активҳои ғайриистеҳсолӣ ва ғайримоддӣ

  То саршавии барӯйхатгирӣ бояд санҷида шавад: — микдор ва ҳолати варақаҳои инвентаря, рӯйхат ва дигар феҳристҳои баҳисобгирии аналитики, инчунин шинос-номаи техники ё ин ки дигар ҳуҷҷатҳои техники; — микдори ҳуҷҷатҳои воситаҳои асосӣ. Ҳанғоми набу-дани ҳуҷҷатҳо гирифтан ва ё ба расмият даровардани онҳо ҳатман таъмин карда шавад. Ҳангоми гузаронидани барӯйхатгирии воситаҳои…

  Муфассалтар »
 • Баҳисобгирии активҳои ғайримоддӣ

  Активҳои гайримодцӣ ин активи гайрипулӣ шинохта-шавандае, ки шакли ҷисмонӣ надорад ва ҳангоми истеҳсол ё пешниҳоди молу хизмат, барои иҷорадиқӣ, ё ин ки мақсадҳои маъмурӣ истифода мегардад. Нишонаҳои асосии активҳои ғайримоддӣ инҳоянд: 1. Мавҷуд набудани таҷассуми моддӣ. 2. Дараҷаи баланди номуайянӣ нисбати фонди оянда. 3. Барои фурӯш таьинот надоштан. 4. Мӯҳлати…

  Муфассалтар »
 • Баҳисобгирии синтетикии (куллии) миқдор ва ҳаракати воситаҳои асосӣ

  Баҳисобгирии синтетики (кулли)-и микдор ва ҳаракати воситаҳои асосӣ дар ҳисоби 01 «Воситаҳои асосӣ» ба ҳисоб гирифташуда, аз зерҳисобҳои зерин иборат аст: 010 «Бино»; 011 «Иншоот»; 012 «Дастгоҳҳои таҳвилдиҳанда»; 013 «Мошинҳо ва тачҳизотҳо»; 015 «Воситаҳои нақяиётӣ»; 016 «Олотҳо. асбобҳои истеҳсолӣ ва хочагӣ (аз он ҷумла, лавозимот)»; 017 «Ҳайвоноти корӣ ва сермаҳсул»;…

  Муфассалтар »
 • Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримодди ва ғайриистеҳсоли

  Ҳуҷҷатҳои асосии меъёрӣ 1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 14 майи соли 1999, №750. 2. Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳияи соли 2004. 3. Дастурамал оиди пешбурди бахдсобгирии муҳосибӣ дар муассисах,ои буҷетй (бо фармони Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 декабри соли 2000, №157тасдиқ карда шудааст). 4.…

  Муфассалтар »
 • Ташкили баҳисобгирии бухгалтерӣ

  Ташкилот (муассиса) баҳисобгирии иҷроиши харҷномаи даромад ва хароҷотҳоро аз рӯйи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳое, ки аз фондҳои ғайрибучетӣ гирифта шз‘даанд, дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бахисоб-гирии бухгалтерӣ» ва Дастурамал оид ба пешбурди бахисоб-гарии муҳосибй дар муассисаҳои буҷетӣ ба роҳ мемонад. Баҳисобгирии бухгалтерӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Раёсат…

  Муфассалтар »
 • Нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии буҷетӣ

  Ҳисобҳо — номгӯи бонизоми ҳисобҳои синтетикиеро меноманд, ки бо тартиби муайян рақамгузорӣ карда шудааст ва барои қисоби ҷории амалиётҳои хоҷагидории ташкилот пешбинӣ гэрдидааст. Дар муассисаҳои буҷетӣ барои баҳисобгирии амалиётҳои бухгалтерӣ, аз рӯи иҷроиши харҷномаи даромад ва хароҷот аз рӯйи маблағҳои буҷетӣ ва маблағҳое, ки аз фондҳоиғайрибуҷетӣ гирифта шудаанд, нақшаи ҳисобҳои…

  Муфассалтар »
 • Вазифаҳои асосии баҳисобгирии буҷетӣ

  Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгарии бухгалтерӣ» вазифаҳои асосии баҳисобгирии бухгалтерӣ аз инҳо иборатанд: — ташкили пурра ва боэътимоди ахбор дар бораи фаъолияти ташкилот ва ҳолати амволи вай, истифодабарандаи дохилӣ, ҳисоботи бухгалтерии роҳбар, муассисон] иштирокчиён, инчунин истифодабарандагони берунӣ Амаблағгузорон, қарздиҳандагон ва дигар истифодабарандагони ҳисоби бухгалтерӣ; — таъмини ахбори зарурй…

  Муфассалтар »
 • Асосҳои баҳисобгирии бухгалтерӣ

  Ислоҳоти бахисобгирии буҷетӣ Бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (феврали 2010) накшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи Консепсияи ислоҳоти ҷараёни буҷет дарТоҷикистон барои солҳои 2010 — 2018 қабул карда шудааст. Қисми асосии стратегияи бахисобгирии бухгалтериро бахши давлатӣ ташкил медиҳад. Ҳуҷҷатҳои асосии ҷараёни амалӣ гардидани ислоҳоти баҳисобгирй дар тащкилотҳои буҷетӣ аз инҳо иборат…

  Муфассалтар »