Фанни Забони англисӣ

Full English Regular verbs / феълҳои дурусти забони англиси

REGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ ДУРУСТ

to manage [‘mænidʒ]

идора кардан

to accept [ək ‘sept]

қабул кардан, розӣ шудан

to ache [eik]

дард кардан

to acknowledge

иқрор кардан, дарк кардан

to act [ækt]

рафтор кардан, иҷро кардан

to admit [əd ‘mit]

иҷозат додан

to adore [ə’do:]

парастидан, беҳад дӯст доштан

to adorn [ə’do:]

оро додан

to afford [ə’fo:d]

имконият доштан (дар иҷрои коре)

to agree [ə ‘gri:]

розӣ шудан

to aid [eid]

ёрӣ расондан

to allow [ə ‘lau]

иҷозат додан

to amaze [ə’meiz]

ҳайрон кардан

to answer [‘a:n(t)sə]

ҷавоб додан

to apologize [ə ‘poləd3aiz]

бахшиш пурсидан

to appear [ə ‘piə]

пайдо шудан

to applaud [ə ‘plo:d]

қарсак задан

to appoint [ə’point]

Таъинкардан

to appreciate [ə ‘pri∫ieit]

баҳо додан

to approach [əpruət∫]

наздик шудан/омадан

to ask [a:sk]

пурсидан, савол додан

to assent [ə ‘sent]

розигӣ додан

to associate [ə’səu∫iet]

якҷоя шудан, якҷоя кардан

to bake [beik]

Пухтан

to beautify [‘bju:tifai]

оро додан

to beg [beg]

зорию тавалло кардан

to blame [bleim]

гунаҳкор кардан

to border [‘bo:də]

ҳаммарзӣ доштан

to cancel [‘kæn(t)s(ə)l]

қатъ кардан, рад кардан

to care [kεə]

ғамхорӣ кардан

to check [t∫ek]

тафтишкардан

to compare [kəm’pεə]

муқоиса кардан

to compel [kәmpel]

маҷбур кардан

to complete [kəm ‘pli:t]

(пурра) ба анҷом расонидан

to contrive [kən ‘traiv]

(фикр кардан), ихтироъ кардан

tocontrol [kən ‘trəul]

идора кардан

to create [kri ‘eit]

сохтан, ихтирокардан

to cry [krai]

гиря кардан, фарёд задан

to cure [kjuə]

табобат кардан

to decorate [‘dek(ə)reɪt]

оро додан

to develop [di’veləp]

инкишоф/тарақӣ додан (ёфтан)

to differ[‘difə]

фарқ кардан/доштан

to disappoint [,disə’point]

дилсардкардан

to earn [ə:n]

пул кор кардан

to elect [i’lekt]

интихоб кардан, таъин кардан

to enjoy [in ‘d3oi]

ҳаловат бурдан

to expect [ik ‘spekt]

умедвор шудан, интизор шудан

to explain[ik ‘splein]

Фаҳмонидан

to finish [‘fini∫]

тамом кардан

to fit [fit]

муносиб омадан (аз рӯи андоза)

to frighten [‘frait(ə)n]

тарсидан, тарсондан

to gain [gein]

пул кор кардан, аз худ кардан

to handle [‘hændl]

идора кардан, таҷҳизонидан (бо даст)

to happen [‘hæp(ə)n]

рӯх додан

to help [help]

ёрӣ расондан

to hope [houp]

умед доштан

to identify [ai ‘dentifai]

муайян кардан

to inform [in ‘fo:m]

хабар додан

to intend [in ‘teind]

мақсад доштан, ният кардан

to invent [in ‘vent]

(фикр кардан), ихтироъ кардан

to laugh [la:f]

ханда кардан, хандидан

to liken[‘laik(ə)n]

муқоиса кардан

to live [liv]

зиндагӣ кардан

to nail [neil]

мех задан

to open [ə ‘up(ə)n]

Кушодан

to order [‘o:də]

фармон додан, фармоиш додан

to own [oun]

1. соҳибшудан

2. иқроршудан

to permit [‘pə:mit]

Иҷозатдодан

to pick [pik]

ҷамъоварӣкардан

to play [plei]

Бозӣкардан

to prefer [pri’fə]

афзал донистан

to prescribe [pris ‘kraib]

дастурамал навиштан

to promise [‘promis]

ваъда додан

to recognize [‘rekəgnaiz]

ба хотир овардан, шинохтан

to recover [ri ‘kʌvə]

барқарор кардан

to rend [rend]

ба зӯрӣҷудо кардан

to rent [rent]

иҷора гирифтан

to select [si ‘lekt]

интихоб кардан

to shiver [‘∫ivə]

ларзидан (одатан аз хунукӣ ё аз тарс)

to sign [sain]

имзо гузоштан

to slip [slɪp]

оҳиста ҳаракат кардан

to smile [smail]

табассум кардан

to stay [stei]

Истодан

to stop [stop]

боз истодан, ист кардан

to strengthen [‘streŋθ(ə)n]

мустаҳкам, пурзур кардан

to suffer [‘sfə]

ранҷ бурдан

to suit [sju:t]

мувоффиқ омадан, муносиб будан

to swear [swεə]

қасам хӯрдан

to taste [teist]

чашидан, маза кардан

to travel [‘træv(ə)l]

сайр кардан

threaten [‘θret(ə)n]

таҳқир кардан

to try [trai]

кӯшиш кардан

to vary [‘vεəri]

дигаргун кардан, иваз кардан

дигаргун шудан, иваз шудан

to vow [vau]

қасам (хӯрдан) ёд кардан

to wait (for) [weit]

интизор шудан

to weigh [wei]

вазн кашидан

to work [wo:k]

кор кардан

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *