грамматикаи забони англиси

 • Маълумоти умуми дар бораи сараъзохои чумла дар забонхои точики ва англиси

  Мубтадо ва хабар аъзоҳои асосӣ ва ташкилднхандаи ҷумла буда, аломатҳои асосии грамматикии ҷумла маҳз дар он инъикос меёбанд. Мубтадо аъзои асосии ҷумлаи дутаркиба ба шумор меравад. Хабар онро аз ягон ҷиҳат муайян мекунад. Хабар аз бобати маъво, шакл танҳо ба мубтадо вобаста буда, амалу ҳолат, аломату хусусияти мубтадоро, ки дар…

  Муфассалтар »
 • Full English Regular verbs / феълҳои дурусти забони англиси

  REGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ ДУРУСТ to manage [‘mænidʒ] идора кардан to accept [ək ‘sept] қабул кардан, розӣ шудан to ache [eik] дард кардан to acknowledge иқрор кардан, дарк кардан to act [ækt] рафтор кардан, иҷро кардан to admit [əd ‘mit] иҷозат додан to adore [ə’do:] парастидан, беҳад дӯст доштан to…

  Муфассалтар »
 • Full English Irregular verbs / феълхои нодурусти забони англиси

  IRREGULAR VERBS / ФЕЪЛҲОИ НОДУРУСТ Infinitive Past indefinite Participle II Participle I to abide abode/ abided abode/abided/ abidden Abiding 1) интизор шудан 2) тоб овардан to alight alit/alighted alit/alighted Alighting 1) берун шудан, фаромандан; 2) фуруд омадан to arise arose arisen arising пайдо шудан, хестан to awake awoke awoken Awaking…

  Муфассалтар »
 • Зарбулмасалхои англиси

  PROVERBS—ЗАРБУЛМАСАЛХО-ПОСЛОВИЦЫ 1 Live and learn Хонед,хонед,хонед,боз хонед. Век живи,век учись. 2 Never put off till tomorrow what can be done today. Кори имрузро ба фардо магузор. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. 3 Art is long, life is short. Санъат абадист, Умр кутох. Искусство вечно, Жизнь…

  Муфассалтар »
 • Дарачаи мукоисавии сифатхо

  Degrees of comparison of adjectives Дарачаи мукоисавии сифатхо. Сифатхо дар забони англиси ба монанди забони точики се дарача доранд: Одди – Positive DegreeМукоисави – Comparative DegreeОли – Superlative DegreeДарачаи мукоисави ва олии сифатхои якхиҷоги ва духичоги бо ёрии суффиксхои ”er”, “est” сохта мешавад. Суффикси “er” барои фахмонидани дарачаи мукоисавии сифат…

  Муфассалтар »
 • Тарҷумаи хабар дар ҷумлаҳои гуногун

  Чӣ тавре, ки аллакай қайд карда шуд, хабар дар ҷумлаи забони англисӣ меҳвари ҳақиқие мебошад, ки ҳамаи аъзоёни ҷумла ҷазб мешаванд. Алалхусус, ҷои таъиншудаи инкорро пеш за хабар новобаста аз ба чӣ дахл доштани он аз рўи мазмун қайд кардан ҷоиз аст. We do not advocate the rights of…

  Муфассалтар »
 • Ифодаи хабар бо феъли to have ва тарҷумаи онҳо

  Феъли to have ҳам ба мисли to be нисбат ба феъли «доштан»-и забони тоҷикӣ сермазмунтар аст. Дар он ба мисли феъли to be имконияти васеи амал бар дўш аст. Магу has a pencil in her hand. (баробари Mary is holding a pencil in her hand.) Мэри дар даст қалам…

  Муфассалтар »
 • Ифодаи хабар бо феъли to be ва тарҷумаи он

  Феъли to be –и забони англисӣ дар забони тоҷикӣ феъли будан мувофиқ меояд. Чи хеле, ки маълум аст, бо мазмуни асосии «ҷойгир будан» феъли будан дар забони тоҷикӣ дар замонҳои гузашта ва оянда истифода бурда мешавад вале дар замони ҳозира баъзан истифода бурда намешавад. Ман дар хона будам. Ман…

  Муфассалтар »
 • Мувофиқати хабар бо мубтадо

  Хабар бо мубтадои ҷумла аз рўйи шахсу шумора мутобиқ мешавад: What are you doing? – I am preparing for my lessons. Чӣ кор карда истодаӣ? – Ба дарсҳо тайёр шуда истодаам. Агар мубтадо бо воситаи ҷонишини номуайянӣ, инкорӣ ё ҷамъбасткунанда ифода ёфта бошад, хабар дар шумораи танҳо меояд: knows it.…

  Муфассалтар »
 • Таснифи хабарҳо аз лиҳози морфологӣ

  1.2.1. Хабари феълии сода (Тhе Simple Verbal Predicate) Хабари феълии сода бо феъли маънодори тасрифӣ ифода мешавад, ки он феъл метавонад шакли сода ё мураккаби дилхоҳ замон тарз ва сиға бошад. Мисол: Ман имрўз ба китобхона рафта истодаам. Китоби туро иваз намоям? Маро мунтазир бошед. Ман ҳам омада…

  Муфассалтар »