Фании Информатика

Мафхуми Китоб, Варақ, Ячейка

Дохилкунии маълумот дар ячейка.

Китоб дар Excel файлест, ки аз як ё якчанд варакхо таркиб ёфта, барои чойгир кардани маълумот ва барпо намудани алокаи лозимаи байни варакхо истифода мешавад. Дар китоб микдори варакхо аз андозаи хотираи кампютер вобастаги дорад. Бидуни огахи нишонаи 3 варак ист пайдо мешавад. Дар китоб маълумотхоро дар якчанд варак якбора чойгир кардан кардан мумкин аст. Аз як варак ба вараки дигар ба воситаи пахшкунии ба тугмаи варак -и мувофик дар гушаи поёнии китоб гузоштан имконпазир аст.

Барои таъгир додани микдори варакхо меюи севис фармони параметры-ро интихоб карда, ба замимаи, Общие ворид шуда, бо ёрии хисобкунаки варакхо в новой книге микдори варакхои китобии навро нишон додан кофист. Китобро-ро ба воситаи тугмахои Закрить, Свернуть, Развернуть мувофикан пушидан, ба тугмаи хурде, ки дар тарафи чапи гушаи поёнии варак чойгир мешавад табдил додан ва равзанаро аз тугмача ба холати аввала баргардрнидан мумкин аст.

Китобро-ро аз режими маъмули (Обычный) ба режими экрани пурра (Во всеь экран ) ба воситаим пахшкунии тугмаи мувофик дар меюи вид гузаронидан мумкин аст.

Барои дар экран дидани якчанд китоб аз менюи Окно банди Новое интихоб карда, аз он банди Распожить интихоб карда, аз номгуи Распложить параметри мувофикро интихоб кардан лозим. Барои тасвири факат Листхои Китиби фаъол ба банди Только окна текущей книги нишона гузоштан лозим.

Барои таксим намудани андозаи равзана мушакро ба нишонаи гушаи болои ё тарафи рости лавхаи давонак (Полоса прокрутки) гузошта, бо тугми чапи мушак пахш карда истода дар холати хати самтдори дусамта пайдо шудан ба самти поен ё чап кашидан лозим аст. Барои тоза кардани хатхои чудокунанда бо мушак ба онхо ду бор пахш кардан кифоя аст.

Листхо аз сатру сутунхо таркиб ёфтаанд. Сутунхо бо харфхои лотинии A, B, …………..AA, AB,…..IV номгузори шудаанд. Микдори максималии онхо аз 256 мерасад. Сатрхо бошад бо ракамхои таркиби ракамгузори шудаанд. Микдори максималии онхо дар Ms Excel-2000 ба 65536 баробар аст.

Дар буриши сатру сутунхо ячейкахо мавчуданд. Др як вараки кори 16777216 ячейка мавчуд аст. Номи ячейка аз номи сутун ва номи сатр таркиб меёбад. Яке аз ячейкахо доимо фаъол мебошад. Ячейкаи фаъол аз дигар ячейках бо баландтар будни гавсии хатхои атрофаш фарк мекунад. Чорчубаи атрофии ячейкаи фаъол вазифаи нишондихандаи курсорро низщ ичрпо мекунад. Тамоми амалиёти ичрошаванда бо ячейкаи фаъол гузаронида мешавад.

Масалан, AA123-ячейкаеро мефамонад, ки дар буриши сутуни AA ва сатри 123 чойгир аст.

Дохил намудани маълумот ба ячейка.

Матн-ин якчоя истифода бурдани харфхо, ракамхо, ва фосилахо, мебошад. Барои дохил кардани додашудахо ячейкаро интихоб карда бо истифодаи тугмахои клавиатура яко-як харфхоро чидан лозим аст. Харфхоро дар мавкеи нишондихандаи мушак чой мегиранд. Маводи дар ячейка чойгирифта, дар сатри формула низ пайдо мешавад.

Додашудахоро бевосита аз сатри формула низ дохил кардан мумкин аст. Барои баохир расонидан маълумот ба ячейка дохил кардашуда ба тугмаи Enter ё Tab ва нишонаи саб дар сатри формула пахш кардан лозим аст. Бидуни шарх маълумот дар ячейка ба тарафи чап баробар карда мешавад. Дохилкунии маълумотро бо пахши тугмаи Esc ва тугмаи сурхи салибмонанди сатри формула инкор кардан мумкин аст. Дар ячейкахои стандарти хамаги 8 ё 9 рамз чойгир мегиранд. Хангоми дохилкунии матни дарозтар харфхои бокимода дар ячейкахои дигар ба таври визуъали чой мегиранд.

Агар ба ячейкаи фаъол як маротиба пахш карда боз додашудахоро дохил кунем, додашудахо пешина ба нави ваз мешаванд. Агар ба ячейкам ду маротиба бе фосила пахш кунем ва ёячейкаро кайд карда як маротиба ба сатри формула пахш кунем, додахои авваларо хорич накарда тахриркуниро давом додан мумкин аст.

Ададхо дар тарафи рости ячейка чой мегиранд . Кисми бутуни ададхои касри аз кими касриаш бо аломати “-” (вергул) чудо карда мешавад, яъне, масалан 5.125-чун матн кабул шуда, 5,125 чун адад кабул карда мешавад.

Сохтани китоб, иловакунии сахифа дар китоб, сатрхо ва сутунхо дар чадвал.

Китоби нав ба монанди дигар барномахои системаи амалиётии Ms Windows бо чанд усул сохта мешавад.Маъмултарин усул пайдо шудани Китоби нав хангоми ба кор омода сохтани барномаи Ms Excel мебошад.Рохи дигари сохтани Китоби нав интихоби банди Создатъ дар менюи Файл мебошад.Дар равзанаи пайдошуда аз замимаи Общие банди Книга интихоб,ба он ду маротиба бефосила бо тугмаи мушак пахш кардан лозим.

Барои сохтани Китоб аз руйи колаб замимаи Решение интихоб карда, аз руйхати колабхои пайдошуда якеро интихоб карда,ба он ду маротиба бефосила ба он бо мушак пахш кардан лозим.

Сохтани китоби нави холи бо пахши тугмаи Создатъ –и лавхаи асбобхои стандарти низ мумкин аст.

Баъд аз сохта шудани китоб он бояд боя гон ном дар хотира нигох дошта шавад,масалан,Lekcija.xls. Барои ин аз силсилафармони Файл/Сохранитъ как истифода кардан кулай аст.Бояд кайд кард,ки номи файли Ms Excel кисми васеии .xls дорад.

Барои ба кор омода сохтани Китоби мавчуда,ки вактхои охир сохта шудааст,руйхати дар охири менюи Файл мавчударо истифода кардан мумкин аст.Агар ин руйхат пайдо нашавад,онро бо истифодаи силсилафармони Сервис/Параметры/Основные/Список последных файлов фаъол кардан мумкин аст.

Агар Китоб бо усулхои дар боло нишондодашуда ба кор омода сохта нашавад,аз хизмати «Поиск файла»-и равзани мубохисавии Открытъ истифода кардан мумкин аст.Барои ин дар равзанаи пайдошуда банди Параметры интихоб карда ба замимаи Поиск дохил шудан мумкин аст.Барои чустучуйи тамоми файлхои дар Ms Excel навишташуда аз колаби *.xls истифода кардан хеле кулай аст.

Китоби Ms Excel аз Листхо таркиб ёфтааст.Дар он се Листи стандарти мавчуд аст. Барои илова намудани Листи нав ба нишони Лист дар гушаи поёнии экран нишондихандаи мушакро гузошта,тугмаи рости онро пахш карда,аз менюи пайдошуда Добавитъ лист интихоб карда Листи нав пайдо кардан мумкин аст.Дар Китоб то 256 Лист чой гирифта метавонад.

Микдори Листхои Китоби аз нав сохташавандаро бо силсилафармони Сервис/ Параметры/Основные /Листов в новой рабочей книге муаян кардан мумкин аст.

Барои тагйир додани номи Лист аз менюи болои банди Переименоватъ интихоб карда ,номи нав дохил кардан лозим аст.

Интихоби Лист бо рохи ба нишонаи он (ярлык) бо мушак пахш кардан ичро мешавад. Интихоби Лист-хои паихам чойгиршуда бо кайди нишонаи аввал ва пахши тугмаи Shift –ва нишонаи охирин амали мегардад.Агар Листхои чудошаванда паихам нахобанд,он гох аз тугмаи Ctrl истифода кардан мувофики максад аст.Чудо кардани тамоми Листхо бо кайди ягон Лист ва пахши тугмаи рости мушак ва интихоби Выделить все листы аз менюи пайдошуда мумкин аст.

Агар додашудахои дар Лист-буда дар экран нагунчанд ,аз лавхахои давонакхои амуди ва кутби истифода бурдан муфид аст.Барои интихоби ягон ячейка нишондихандаи мушакро ба ин ячейка гузошта аз тугмахоисамтдор истифода бурдан мумкин аст.Барои тагйир додани ранги Листхо аз менюи Сервис фармони Параметры интихоб карда ва эамимаи Вид-рокушода, аз руйхати Цвет –и гурухи Параметры окна ранги лозимро интихоб кардан мумкин аст.Барои нест кардани катакхо аз меюи Сервис пункти Параметры интихоб карда замимаи Вид-ро кушода, аз гурухи парметерхо нишонаро аз пункти Сетка бардоред.

Барои тагйир додани бар ва баландии ячейкахо нишонаи мушакро дар сархади ячейка мегузоранд,намуди нишондихандаи мушак салиби самтдорро мегирад ва ба тугмаи чапи мушак пахш карда истода ,онро ба тарафи лозима мекашанд.

Барои тагйир додани барии ячейка аз руйи кимати додашуда аз менюи Формат пункти Столбец-ро кайд карда командаи Ширина –ро интихоб мекунанд ва дар равзанаи пайдошуда кимати лозимаро менависанд

Барои бари ячейкаро мувофики барии ячейки дигар интихоб кардан, ячейкро дар сутун кайд карда, ба тугмаи Копировать и лавхаи асбобхои Стандартная пахш карда, сутуне, ки киматаш бояд тагйир ёбад интихоб кардан лозим. Дар менюи правка командаи Специальная вставка ва баъд ширина столбцов-ро интихоб кунед. Баландии ячейкаро низ бо чунин усул тгйир додан мумкин аст

Баъзан лозим мешавад, ки кисме аз ячейкахои Мs Excel, ки масалан сарлавха доранд, хангоми ба ячейкахои дигар гузаштан доимо дар экран боки монанд. Барои ин сатри поении сарлавхаро кайд карда аз менюи окно командаи Закрепить области-ро интихоб мекунанд. Барои калон ё хурд кардани андозаи Экран аз менюи Вид пункти Масшитаб-ро интихоб карда, андозаи мувофикро интихоб кардан лозим аст.

Бо донистани усулхои гузариш ба мавкеи дилхохи Лист раванди кор бо он хеле осон мегардад. Барои ба ячейкахои хамсоя гузаштан аз комбинатсияи тугмахои зерин истифода мебарем: тугмаи Tab- аз чап ба рост, Shift + Tab-аз рост ба чап, Enter-аз боло ба поён ва Shift+Enter-аз поён ба боло.

Барои ба мавкеи аз хама роси сатри таблитса гузаштан аз силсилафармони Ctrl+ истифода кардан лозим аст. Ячейкаи аз хама рост lV ном дорад, ки ба стуни 256-ум рост меояд. Барои ба ячейкаи болоии стуни якум баргаштан,аз тугмахои Ctrl+Home истифода бурдан лозим аст.(Ба чои фармонхои боло End,ва End, Home истифода кардан мумкин аст.Аломати «, « (вергул) мехфамонад,ки тугмахо бояд паи хам пахш карда шаванд).Ба мавкеи ячейкахои дигар ба воситаи тугмахои PgDown ва PgUp низ гузаштан мумкин аст.Ба ячейкаи сурогааш маълум бо истифодаи фармони Правка /Прейти гузаштан кулай аст.Барои ин ба равзанаи Переход-и баъди ичрои фармон пайдошуда ,сурогаи ячейкаро нишон додан кифоя аст(Хотиррасон мекунем,ки сурогаи ячейка аз харфхои лотини ва ракамхо таркиб ёфтаанд).

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *