Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Барӯйхатгирии воситаҳои пулӣ ва маблағгузории Молиявӣ

Барӯйхатгирии хазина мувофиқи тартиби бурдани амалиётҳои хазинавӣ дарҶТ гузаронида мешавад.

Ҳангоми ҳисобу китоби миқцори пули хазина ҳисобгирии пули накд, қоғазҳои қиматнок ва ҳуҷҷатҳои пулӣ (тамғаҳои боҷи давлатӣ, марказҳои почта, тамғаҳои васиқавӣ, чиптаҳои пардохташудаи тайёра, роҳхатҳои пар-дохташуда барои осоишгоҳҳо ва хонаҳои истироҳатӣ ва дигарҳо) бурда мешавад.

Натиҷаи барӯйхатгирии гузаронидашудаи воситаҳои пули нақц дар ташкилот дар рӯйхати воситаҳои пули накд ба расмият дароварда мешавад.

Дар рӯйхат маълумот оиди микдори пули накд, қоғазҳои қиматнок, ҳуҷҷатҳои пули; маълумот аз рӯи натиҷаи маҳосибот оиди камомад ва зиёдати, раками охирон ордери даромад ва хароҷоти хазинавӣ; хулосаи комиссия ва қарори роҳбари ташкилот инъикос карда мешавад.

Барӯйхатгирии воситаҳои пули дар рақами ҳисоббаробаркунии ҳисобҳои арзӣ ва махсус буда, бо роҳи муқоиса кардани бақияи маблагҳои дар ҳисобхои ҳисобкардашуда аз рӯйи маълумотҳои муҳосиботи ташкилот бо маълумотҳои нусхаҳои бонк гузаронида мешавад.

Ҳангоми барӯйхатгирш! маблағгузории молиявӣ хароҷотҳои ҳақиқӣ барои қоғазҳои қиматнок ва сармояи ой-инномаи дигар ташкилотҳо тафтиш карда мешавад.

Дар вақти тафтиши микдори ҳақиқии қоғазҳои киматнок: дуруст ба расмият даровардани қоғазҳои қиматнок; ҳифзнамоии қоғазҳои қиматнок; саривақт ва пур-ра дар ҳисобғирии муҳосиботй инъикос кардани даромади ‘ гирифташуда аз рӯйи қоғазҳои қиматнок ба тартиб дароварда мешавад.

Ҳангоми нигоҳдории қоғазҳои қиматнок дар ташкилот барӯйхатгирии онҳо дар як вакт бо барӯйхатгирик воситаҳои пули гузаронида мешавад.

Барӯйхатгирии қоғазҳои қиматнок аз рӯйи элементҳои алоҳида бо нишондод дар акт: номгӯй силсилаи, рақам, арзиши номиналии ҳақиқӣ ва дигарҳо гузаронида мешавад.

Натиҷаи барӯйхатгирии қоғазҳои қиматнок, инчунин маблағгузории молиявии ташкилот дар рӯйхати қоғазҳои киматнок барасмият дароварда мешавад.

Дар рӯйхат номгӯи қоғазҳои қиматнок ва эмитента он, инчунин рақам ва силсила арзиши номиналӣ ва арзиши та-возунии қоғазҳои қиматнок, камомад ва зиёдатӣ, хулосаи комиссия, забонхати шахси аз ҷиҳати моддӣ масъул нишон додамешавад.

Мукотибботи ҳисобҳо оиди баҳисобгирии воситаҳои пулӣ ва маблағгузории молиявӣ

Амалиёт Алоқамандии ҳисобҳо
Дебет Кредит
1. Ба хисоби ташкилот воситаҳои пулӣ аз фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар камуди фаъолият дохил шуд 111 176
2. Воситаҳои пулӣ дохил карда шуд:

— пардохти қарздории дебиторӣ аз рӯйк суғуртаи

иҷтимоӣ

111 198
3. -пардохти қарздорӣ аз рӯйи маблағи пешакй дода-шуда 111 180
4, -бақияи аккредитиви исгкфоданамуда 111 130
5. Зиё,цшавии ҳаҷми маблаггузории молиявии ташкилот инъикос карда шуда 140 090
6. Даромад аз маблағгузории молиявӣ ҳисоб карда шуда 090 400
7. Дар асоси ҳуҷҷатҳои асосноккарда воситаҳои пули аз ҳисобҳои буҷет, хисоби бонк хорич карда туда. -пардохти маблага андозҳо ва пардохтҳо ба буҷет, аз он чумла аз рӯйи суғуртаи иҷтимоӣ 198,173,198/1 090
8. -аз рӯйк нигохдорй аз мтзди меҳнат 198 090
9. -барои дохилкупш-; пули нақд ба хазина 120 176/1
10. -пардохти хисобҳои таъминкунанда 150 090
11. Даромад намудани маҳсулоти тайёр ва мадсулотҳои тайёркарадаи муассиса ва сохторҳои зертобеъи онхо аз рӯйи арзиши хақиқии онҳо (аз он ҷумла, махсулоти кишоварзй бо нархи нақшавӣ) 080 220
12. Интиқол додани махсулоти хӯрока ба истеҳсолот ва интиқоли молҳо ба фурӯш 080 061,067
Ҳамзамои ба маблага нархи иловагӣ 080 401
13. Ба маблағи аз фур)тпи маҳсулот ва молҳо бадасто-мада: аз рӯйи нархи фурӯш 111, 120 080
Ҳамзамон қайди дуюм гузаронида мешавад: аз рӯйи нархи харнд (бе маб];аги нархи иловагӣ) 280 400
ба маблағи нархи иловап^ 401 400
14. Инъикос намудани маҳсулоти ба супоршди-ҳандагон супоридашуда (аз он ҷумла, маҳсулоти аз рӯйи нархи нақшавӣ) 280 080
15. Интиқол додани маҳсулоти тайёркардашудаи хоҷагии ёрнрасони кишоварзӣ барои эҳтиёчоти муассиса 061.067, 071, 073 080
16. Аз эътибор соқиткардани фаркияти арзиши нақшавӣва ҳақиқии маҳсулоти кишоварзӣ дар охири сол хароҷоти барзиёдатӣ (сарфашуда — қайдҳои муҳосибӣ бо а,дадҳои манфи): маҳсулот фурӯхтанашудаи дар анбор ҷойгирбуда мадсулоти фурӯхташуда 080 ,280 220 ,220
17. Ба тақсимотчии асосӣ, тақсимотчӣ расонидани ҳаҷми маблағгузории хароҷотҳо (хароҷотҳои ҷорӣ, хароҷотҳои асосӣ) аз тарафи Вазорати молияи ЦТ 090,

097

230
18. Аз тарафи Вазорати молияиҶТрасонидани сарчашмаҳои иловагш^ маблапгузории муасси-саҳо дар доираи иҷроиши буҷети ҷумҳуриявӣ 090 231
19. Ба қабулкунандагон расониданиҳаҷми маблаггузории тақсимотшуда аз тарафи тақсимочии асосӣ, тақсимотчӣ 140,

141

090,097
20. Дохил намуданиқаҷми маблаггузории хароҷотҳо ба ҳисобҳои шахсии қабулкунандагон 091,

097

140, 143
21. Ба хисоби муассиса дохил намудани сарчашмахои иловагии маблаггузории муассисаҳо дар доираи ичроиши буҷети ҷумҳуриявӣ 091 141
22. Бозхонд намуданиҳаҷми маблаггузории хароҷотҳо муассисадое, ки дар тобеъияти тақсимотчии тақсимотчии асосӣ қарор доранд: аз тақсимотчии асосӣ, тақсимотчй аз қабулкунанда 090, 097 140, 141, 143 140, 141 091,097
23. Пардохтани маблағ барои барқарор намудани хароҷотҳои хазинавии соли ҷории буҷетӣ 091,

097

120. 130,131,

150,160.170,178

24. Пардохт намудани ҳисоби молтаъминкунандагон барои масолеҳи киматнок, таҷхлзот, масолеҳи сохтмонӣ, иҷроиши корҳо, хизматҳои расонидашу-да, инчунин гузаронидат маблагҳои бунакк (пешпардохтҳо) 150, 156,157, 178 091,097, 101,102, 110,111,
25. Ба бучет гузаронидани маблағҳои аз ҳисоби андозҳо ва гайра нигохдорикардашуда 173 091,101, 110.111
26. Гузаронидани маблагҳо аз ҳисобҳо ба мақомотои хазинадорӣ (муассисаҳои кредита): ба пасандозҳои кормандон аз рӯки варақадои иҷроишӣ, мақомотҳои суғуртавй аз рӯйи шартномаҳои суғуртаи ихтиёрй ва ташкилотҳои иттифоқи касаба ба фондҳои ғайрибуҷетии давлатӣ 183-189 091.101, 110,111
193, 194, 198,199 091,101, 110,111
27. Ба ҳисоби тақсимотчии асосӣ, тақсимотчӣ, ки дар буҷсти маҳаллӣ карор доранд, дохил шудани маблағтузорӣ аз буҷет:

барои маблаггузорӣ намудаш! муассисаҳое, ки дар тобеъияти тақсимотчӣ қарор доранд

100 230
28. Маблағгузории муассисаҳое, ки дар тобеъияти таксимотчии асосӣ, тақсимотчӣ қарор доранд 140 100
29. Қабул намудани маблагҳои буҷетӣ барои нигохдории идоравӣ аз тарафи тақсимотчии асосӣ, тақсимотчӣ ва қабулкунандагон аз рӯйи харҷномаи даромаду харочот 101 140, 143
30. Аз супоришдихавдагон ворқд шудани маблағҳо барои маҳсулоти тайёркардашуда, корҳои иҷрошуда. хизматҳои расонвдашуда аз рӯйи нарли шартномазИ, бо назардошти андози арзиши ипова-шуда, инчунин маблаги пешпардохтҳо 110,111,118 153,155
31. Ба мӯҳлати зиёда аз 1 сол гузоштани маблағҳо дар шакли қоғазҳои қиматнок ва облигатсияҳои фоиз-ноки вомбаргҳои давлатй ба фонди оинномавии ҷамъиятҳои хоҷагидорӣ ва ширкатҳои ба боварӣ асосёфта 030 111, 118
32. Ба мӯҳлати то 1 сол гузоштани маблағхо дар шакли депозита ташкилотҳои кредитӣ, қоғазхои киматнок 134 111,118
33. Фурӯш ва пардохти облигатсияҳо ва дигар

қоғазҳои қиматнок:

аз рӯйи арзиши баҳисобгирй

ба маблағи аз арзиши баҳисобгирй зиёдтар

ба маблағи аз арзиши баҳисобгирӣ камтар

111, 118,410 030,134, 410
34. Аз мақомотҳои ҳокимияти давлатии ҶТ, мақомотҳои худидоракунии махаллӣ, корхонаю муассисаҳо ва шахсони воқеъӣ даромад шудани маблағхо; даромадҳои бебозгашт аз ташкилотҳои хориҷӣ 110,118 270
35. Аз ҳисоби падару модарон даромад шудани маблагҳо барои нигохдории кӯдакон дар муассисаҳои кӯдаконаи томактабӣ, мактабхои м>’сиқӣ, барои хӯрокаи гатернатҳои наздимактабй 110 172
36. Даромад шудани маблағҳо аз расонидани хизматра-сонии муассиса аз фаъолияти асосии он, ки м>’тобиқи қонунгузории амадкунанда ба даромадҳои фаьолият аз соҳибкорӣ дохил намешаванд 110,118 175
37. Даромад шудани маблагхое, ки муваққатан дар ихтиёри муассиса қарор доранд 114 174
38. Баргардонидани маблағхои муваққатан дар ихтиёри корхона қарор дошта, ба соҳиби он ё ин ки мутобиқи тартиби муқаррагардида интиқол додани онҳо аз рӯйи таъинот 174 114
39. Харидорӣ «Тваыудани асъори хориҷӣ аз ҳисоби мабпағхое, ки аз сарчашмаҳои ғайрибуҷетӣ ворид шудаанд 118 110,111
40. Азнавнархгузорӣ аз рӯйи ҳксоби асъорӣ: маблағҳои фарқияти мусбии курби асъории: маблагҳои буҷетӣ 097. 102 140, 230
маблағҳои аз хисоби сарчашмаҳои ғайрибуҷетӣ воридшаванда 118 270,400, 401
маблаг\ои фарқяяти манфии курби асъории: мабпагҳои буҷетӣ 140, 230 140, 230 270,
маблағқои аз ҳисоби сарчашмахои ғайрибуҷетӣ воридшаванда 270, 400, 401 400,401
41. Даромад шудани маблағ ба хазина аз рӯйи ордери даромади хазинавӣ (аз рӯйи чекҳо) 120 091,097, 101. 102,110.

111, 118, 160,170. 172,174,

175. 178,270

42. Аз хазина пардохтани маблағҳо дар асоси ордери хароҷоти хазинавӣ ё дигар ҳуҷҷатҳои ивазк)шандаи онҳо 160, 172,174, 177, 180,181, 193, 195 120
43. Гузоштани ваколатнома, эътиборнома (аккредитив) барои хисоббаробаркунӣ бо молтаъминкунандагон 1.30 091. 101,110.

111

44. Даромадшудани масолехи қиматнок аз молтаъминкунандагон аз ҳисоби ваколатномақои нишондод-шуда

Эзоҳ: Ҳангоми даромад намудани воситаҳои асосӣ, ашёҳои камарзиш, либос лавозимоти рахти хоб ва пойафзол қайди дуюм аз рӯйи дебети ҳисобҳои 20,21,22 ва кредити зерҳисобҳои 250 ва 260 гузаро-нида мешавад

013-019 040,041,060 067,069, 070,072 130
45. Баргардонвдани бақияи истифоданашудаи ваколатнома 091,101,110,1 11 130
46. Гирифтани дафтарчаҳои махдудкардашудаи чекӣ аз бонк 131 091,101,

110,111

47. Пардохт намудани маблағи маҳсулоти хӯрокворӣ ва масолехдо ба воситаи дафтарчаҳои махдудкардашудаи чеки 060-067 131
48. Баргардонидани бақияи истифоданашуда аз рӯйи дафтарчаҳои маҳдудкардашудаи чекӣ 091,101,110,1 11 131
49. Харидорӣ намудани талонҳои хӯрока тамғаҳои почтавӣ 132 091.101.11 0,111,178
50. Супоридани талонҳо варақаҳои дафтарчаҳои меҳнатӣ ва зам1-шаҳои он ба шахсони ҳисоботӣ 160 132
51. Фурӯши варақаҳои дафтарчаҳои мехлатӣ ва замимаҳои он 120 132
0 Загрузки

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *