Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Таҳлили хисоботи молиявии муассиҳахои буҷетӣ

Таҳлили нииюндиҳандаҳои тавозуни бухгалтерй дар асоси маълумотҳо оид ба хароҷоти активҳои ғайримолиявӣ (аз рӯйи воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ, активҳои хайриистеҳсолй, захираҳои моддӣ) гузарони^ца мешавад. Маълумот оид ба ҳаракати активҳои ғайримолиявӣ дар замимаи тавзеҳи ахбороти (тавзеҳӣ, матни тавзеҳй) пешниҳод карда мешавад.

Илова бар ин, зарур аст, ки ҳолати техники, истифодаи самаранок, таъмини муассисаҳои буҷетӣ ва воҳидҳои таркибӣ, фондҳои истеҳсолӣ (мувофиқан ба бузургии онҳо, таркиб ва дараҷаи техники фондҳо, талаботи воқеъӣ ба онҳо), чорабинии асосӣ оид ба ҳолати беҳтар кардан ва нигоҳ доштани воситаҳои асосӣ оид ба хусусияти пуррагии онҳо ва саривақт воридшавии захираҳои моддӣ тахдил ва омӯхта шавад.

Маълумот оид ба вазъи ҳисоботи қарздории дебитӣ ва кредитӣ ба ҳолати 1-уми январи соли ҳисоботӣ ва ба таъри-хи рӯзи ҳисоботӣ бо нишондоди сабабҳои пайдо шудани маблағҳои қарздорӣ дар замима ба тавзеҳи ахборотӣ пешниҳод карда мешавад.

Маълумот аз рӯйи фаъолияти буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ, карздории дебиторк ва кредиторӣ дар алоҳвдагӣ тартиб до-да мешавад.

Дар ин маврид ҳисобҳо аз рӯйи ҳақдиҳии андозҳо мувофиқи ҳар як шакли андоз дар дараҷаи мувофиқ ба буҷет инъикос меёбад.

Ғайр аз ин бояд ахборот оид ба асосҳои ҳуқуқии маблағи мавҷудаи молия омӯхта шавад. Маълумот аз рӯйи қарзҳои давлатӣ аз рӯйи ҳар як намуди қарз, алоҳида дар замимаи қайдҳои ахборотӣ ва шаклӣ инъикос карда мешавад.

Дар ҳолати тағйирёбии тавозуни асъор дар аввали соли молиявӣ маълумот оид ба тағйирёбии бақияи асъори дар тавозун бударо ба замимаи тавзеҳӣ якбора гузаронидан зарур аст.

Ҳисоботи андоз дар муассисаҳои буҷетӣ

Ҳисобот аз рӯйи андоз аз арзиши иловашуда мувофиқи боби 31-уми Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 225 андозсупоридагон ӯҳдадоранд, ки ба ташкилотҳои ан-дозгиранда аз рӯйи ҷойи воқеа ба ҳисобгирандашудагон эъломияи андозро дар мӯҳлати на дертар аз таърихи рӯзи ҳар моҳ, бо нишондоди мӯҳлати гузаштаи давраи андоз пешниҳод намояд.

Андозсупорицагон ҳар як се моҳ эъломияи андозро дар муҳлати на дертар аз 20-уми ҳар моҳ, дар минбаъда бо нишондоди семоҳаи гузашта бояд пешниҳод намояд.

Ҳисобот аз рӯйи андози даромад аз шахсони воқеӣ

Боби 4-уми Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 134) доир ба намояндаи андоз аз вай дар натиҷаи мусбат ба онҳо андозсупоридагон, яъне аз шахсони воқеьӣ даромадгиранда хисобгирии даромадҳо, ки аз онҳо шахсони воқеъӣ дар давраи андозсунори пайдо шудааст, бурда мешаванд.

Намудҳои андоз ба ташкилотҳои андоз аз рӯйи ҷойи дар қайд буда онҳо маълумотро оид ба даромади шахсони воқеъӣ дар давраи андозсупори ва маблағи ҳисобкарда шуда ва андози дошташударо ҳар сол на дертар аз 1-уми апрел бо назардошти мӯҳлати гузошта андозсупори пешниҳод мена-моянд.

Ҳисобот аз рӯйи андози ягонаи иҷтимоӣ

Мувофиқи боби 35-уми Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 263) андозсупоранда (яъне аз рӯйи шахсони воқеӣ ҳақ медиҳанд) ӯҳдадор аст, ҳисобгириро аз рӯйи маблағҳои ҳисобкардаи ҳакдиҳӣ ва дигар шаклҳои мукофотдиҳӣ, маблағи ягонаи андози иҷтимой, ки ба онҳо дахл дорад, ҳамин тавр маблаги андози аз рӯйи ҳар як шахси воқеъӣ хисобкарда шуда ба манфиати вай пардохт карда мешавад, ҷорӣ намояд.

Ҳар семоҳа на дертар аз таърихи 15-уми моҳ минбаъд бо нишондоди семоҳаи гузошта андозсупорида ба шӯъбаи минтақавии (ноҳиявӣ) фонди суғуртаи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ҳолатҳои зерин маълумот пешниҳод менамоянд.

  • оид ба андози ҳисобкардашуда ба фонди суғуртаи иҷтимои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
  • оид ба истифодаи он барои пардохт, ёрдампулӣ аз рӯйи вақти корношоямӣ, барои вақти ҳомиладорӣ ва таваллуд, нигоҳубиникӯдак то давраи 1,5-сола расида-

ни он; барои дигар шакли кӯмакпулиҳо аз ҳисоби суғуртаи иҷтимоии давлат;

  • оид ба сарфи хароҷотҳо барои хизматрасонии корга-рон ва кӯдакони онҳо дар истироҳатгоҳҳои табобатӣ ва ғайра;

Андозсупорандагон эъломияи андозро аз рӯйи андоз на дертар аз 30-юми март ҳар сол бе назардошти даври андоз-супори гузашта пеишиҳод менамояд. Нусхаи эъломияи андоз бо қайди ташкилоти андоз ё дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда эъломия ба ташкилоти андоз пешниҳод шуда, андозсупоранда онро ба ташкилоти минтақавии фонди нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол на дертар 1-уми июл, бо нишондоди дав-раи гузаштаи андозсупорй пеигаиҳод менамояд.

Ҳисобот аз рӯйи андоз ва фонда

Боби 18 ва 19-уми Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, ки андозсупоранда ново-баста аз ӯхдадорӣ ба зиммаи ӯ гузошташуда ва пешпардохти аз рӯйи андоз, хусусияти ҳисобкунӣ ва пардохти андозҳо ва-зифадор аст, ки баробари гузаштани ҳар як ҳисобот ва дав-раи андозсупорй ба ташкилоти андоз, дар он маҳалла ҷойгир шудааст, эъломияро оид ба андоз пешниҳод намояд.

Намояндаҳои андоз баъди ба охир расидани ҳар як давраи хдсоботи (даври андозсупорй, ки андозсупоранда андоз супорвдаанд вазифадоранд, хдсобҳоро оид ба андоз ба ташкилотҳои андозгиранда воқеъ дар маҳалла пешниҳод намоянд. Ҳамзамон андозсупорандагон аз рӯйи ҷамъбасти давраи ҳисоботии андозсупорй шакли соддакардашудаи эъломияи андозро пешниҳод менамоянд.Ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, онҳое, ки зарурияти ҳатмии ҳақдиҳии андоз нест, эъломияи андозро дар шакли соддагардида баъд аз гузаштани мӯҳлати андоз супорвдан пешниҳод менамоянд.

Андозсупорандагон эъломияи андозро на дертар аз 28 моҳ аз рӯзи ба охир расонвдани мувофиқан даври хдсоботи пешниҳод менамоянд. Андозсупорандагон маблаги ҳармо-ҳаи пешпардохтро аз рӯйи фоидаи ҳақиқии гирифташуда ҳисоб карда эъломияи андозро дар мӯҳлати муқаррар-кардашуда барои пешпардохти ҳақиқӣ пешниҳод менамояд.

Эъломияи андозро аз рӯйи натиҷаи даври андоз супо-рида аз тарафи андозсупорандагон на дертар аз моҳи март пешниҳод менамоянд.

Ташкилотҳое, ки дар таркибашон вохвдҳои махсуси мувофиқ доранд, баъди ҳар як даври ҳисоботӣ ва андоз ба ташкилотҳои андоз дар он ҷое, ки ташкилот воқеъ аст эъломияи андозро пурра аз рӯйи ташкилот бо назардошти тақсими мувофиқ аз рӯйи воҳидҳо пешниҳод менамояд.

Ҳисоботҳо аз рӯйи андози нақлиёт

Дар асоси боби 47-уми Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 336) ташкилоти ҳуқуқии субъектҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобро оид ба андози нақлиёт дар мӯхдати муқаррар карда шуда месупоранд.

Дар холате, ки агар ташкили эъломияи андоз аз тарафи субекти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонун тасдиқ карда нашуда-аст, андозсупорандагон шахсони ҳуқуқӣ ба ташкилотҳои андоз аз рӯйи ҷойи андозсупорй, аз рӯйи шакли муқарраршуда, ки Кумитаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, эъломияи андозро пешниҳод менамоянд.

Ҳисобот аз рӯйи андози замин

Тартиби пешниҳоди эъломияи андоз аз рӯйи андози замин дар боби 36-уми Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон (моддаи 268) муқаррар карда шудааст. Мувофиқи вай андозсупорандагон баробари ба охир расо-нидани мӯҳлати андоз супоридан бо ташкилотҳои андоз аз рӯйи ҷойи воқеъгардвдаи ташкилот эъломияи андозро аз рӯйи қитъаи замин пешниҳод менамоянд.

Андозсупорандагон, ки дар даври андозсупорй андозро пешпардохт кардаанд, дар охири сол ба ташкилоти андоз, ки дар онҷо воқеъ аст, ҳисоби пардохтии андозро пешниҳод менамояд.

Эъломияи андоз аз тарафи андозсупорандагон на дертар аз 1-уми феврал бо нишондоди даври андози гузашта пешниҳод мекунад.

Ҳисоботи маблағ аз рӯйи пешпардохти андоз аз тарафи андозсупорандагон дар даври андозсупорӣ на дертар аз рӯзи охирини моҳ, бо назардошти давраи гузашта андозсупорӣ пешниҳод карда мешавад.

0 Загрузки

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *