Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Барӯйхатгирии воситаҳои асосӣ, активҳои ғайриистеҳсолӣ ва ғайримоддӣ

То саршавии барӯйхатгирӣ бояд санҷида шавад:

— микдор ва ҳолати варақаҳои инвентаря, рӯйхат ва дигар феҳристҳои баҳисобгирии аналитики, инчунин шинос-номаи техники ё ин ки дигар ҳуҷҷатҳои техники;

— микдори ҳуҷҷатҳои воситаҳои асосӣ. Ҳанғоми набу-дани ҳуҷҷатҳо гирифтан ва ё ба расмият даровардани онҳо ҳатман таъмин карда шавад.

Ҳангоми гузаронидани барӯйхатгирии воситаҳои асосӣ, активҳои ғайртстеҳсолӣ ва ғайримоддӣ комиссия объектҳоро дида мебарояд ва дар рӯйхати барӯйхатгирӣ номгӯи пурраи онҳо, таъинот, рақами инвентарӣ ва нишондиҳандаҳои техникиро мегузаронанд.

Ҳангоми барӯйхатгирии бино, иншоотҳокомиссия микдори ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи мавҷудияти объектҳоро тафтиш мекунад.

Инчунин миқцори ҳуҷҷатҳои қитъаҳои замин, обанбор ва дигар объектҳои захираҳои табиии дар ташкилот ҷойғир буда санҷида мешавад.

Мошин, таҷҳизотҳо ва воситаҳои накдиёт ба рӯйхати фардӣ бо нишон додани рақами инвентарии ташкилоти тав-лидгар, соли барориш, таъшдаот, иқтидор ва ғайра гузаро-нида мешавад.

Барои инъикос кардани натиҷаи барӯйхатгирии гуза-ронидашудаи объектҳои ғайримолиявӣ ведомости муқои-савӣ оиди объектҳои активҳои ғайримолиявӣ истифода бурда мешавад.

Дар ин шакли ҳуҷҷат микдори ҳақиқии амвол нишон до-да мешавад. Дар замима: рақами фармон оиди гузаронидани барӯйхатгирӣ; ҷой ва санаи гузаронидани барӯйхатгирӣ; қарори рохбари ташкилот бо имзо, рамзи имзо, номгӯ ва рамзи активҳои ғайримолиявӣ, рақами инвентарӣ, воқиди ченак, маълумот оиди миқцори ҳақиқӣ, маълумот оиди натиҷаи барӯйхатгирӣ (оиди норасоӣ ва зиёдатӣ — микдор, маблағ), дар ҳолати зарурӣ — эзоҳ ины-псос карда мешавад.

Ҳaнгoмимуайянкунии (ошкоркунии) ихтилофот байни миқцори ҳақиқии амвол ва маълумотҳои баҳисобгарии бухгаятерӣ мувофиқи ҳисобҳо чунин инъикос карда мешаванд.

Зиёдатии амвол аз рӯйи арзиши бозорӣ дар санаи гузаронидани барӯйхатгирӣ дар тарафи дебетии ҳисобҳои 010 «Воситаҳои асосӣ», 031/1 «Активҳои ғайриистеҳсолӣ», 131 «Активҳои ғайримоддӣ», 060 «Захираҳои масолеҳӣ» ва дар тарафи кредетии ҳисоби 400 «Дигар даромадҳо» инъикос карда мешавад.

Аз эътибор соқит кардани воситаҳои асосӣ, активҳои ғайриистеҳсолӣ ва ғайримоддӣ дар натиҷаи камомад дар вақти барӯйхатгирӣ муайян кардашуда бо айби шахсони аз ҷиҳати моддӣ масъул ба қайдҳои бухгалтерии зерин ба рас-мият дароварда мешавад.

Ҳисобкунии даромадҳо бо норасоӣ ва дузди алоқаманд бо гуноҳи шахсони аз ҷиҳати моддӣ масьул аз рӯйи арзиши бозорӣ дар тарафи дебетии ҳисоби 170 «Ҳисоббаробаркунӣ аз рӯйи норасоиҳо» ва дар тарафи кредетии ҳисоби 400 «Да-ромад аз фурӯши активҳо» инъикос карда мешавад.

Аз эътибор соқит гардонидани маблағи хӯрдашавӣ аз рӯйи норасоии объектҳои дар тарафи дебетии хдсоби 020 «Хӯрдашавии воситаҳои асосӣ» ва дар тарафи кредетии ҳисобҳои аз ҳисоб баровардани объектҳо 010- 019 инъикос карда мешавад.

Аз эътибор соқитгардонидани воситаҳои асосӣ, активҳои ғайриистеҳсолӣ ва ғайримоддии корношоямшуда дар тарафи дебетии ҳисобҳои 020-250 ва дар тарафи кредетии ҳисобҳои 010-011-012-013-014-015-016-017-018-019 инъикос карда мешавад.

12.Мукотиботи ҳисобҳо оиди баҳисобгирии воситаҳои асосӣ,

активҳои ғайримоддӣ ва ғайриистеҳсолӣ.

Муидариҷаи амалиёт Рақами зерхисоб
азрӯйи дебет аз рӯйи кредит
1 2 3 4
Боби 1. Воситаҳои ва дигар маб.11аг1тзорихои дарозмуддат
1 Ба исгифода қабул намудани бино, иншо-от ва дастго.ҳхои таҳзиддихавда, азнав сохташуда ё ин ки корҳо оиди тачдиди бино ва иншоотқо 010-012 250
Ҳамзамон қайди дуюми муҳосибӣ гузаро-

нида мешавад:

аз ҳисоби маблағҳои буҷет11

143 203
аз ҳисоби маблагҳои нигохдорӣ ва базаи моддию техники 241 224
аз ҳисоби маблағҳои мақсаднок ва даромадхои бебозгашт 270 225
2 Харидорй намудани мошину таҷҳизотҳо, активҳои (дороиҳои) ғайримоддӣ, асбобу анчомҳо (инструментҳо), ашёҳои истеҳсолӣ ва хоҷагӣ (аз он ҷумла, лавози-мот), ҳайвоноти дар парваришбуда ва корӣ, китобҳои ба фонди китобхона до-хилшаванда ва дигар воситаҳои асосӣ 013,015,

019, 031

130,131,

178

Ҳамзамон кайди дуюми мудосибӣ гузаро-нида мешавад: 200,201,

110, 220, 223,225

250,251
3 Воситаҳои асосӣ ва активҳои гайримоддии бебозгашт даромад (кабул) кардашуда 010-019,031 250,251
4 Даромад намудани восктаҳои асосии бо роҳи хоҷагидорӣ сохташуда 013, 016,019 222
Ҳамзамон кавди дуюми муҳосибӣ гузаро-нида мешавад: 200,210,

220, 223, 225

250
Бо арзиши бозорӣ даромад намудани востаҳои асосй ва активҳои ғайримодии барзиёде, ки дар натиҷаи барӯйхатгирӣ ошкор гардидаанд 010-019,

031

250,251
Ҳамзамон аз рук объектдои воситақои асосй ва активхои ғайримоддие, ки ба фаъолкяти соҳибкорӣ алоқаманданд, чу-нинқаӣд гузаронвда мешавад 241 400
6 Бвбозгашт интикол додани (передача) воситаҳои асосй ва активҳои ғаӣримодцӣ 020, 250,

251

010-013, 015,019,
7 Фуруши таҷхдзоти истифоданашавақда, восита ҳои нақлиёт ва дигар воситаҳои зиёдатӣ 020,250 013,015-019
Ба маблағи аз фурӯши воситаҳои асоси даромадшуда дохил намудани андози арзиши иловашуда, аз рӯи фуруш 110, 111 178
Дар ҳачми арзиши балансӣ;

аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби ыаблағҳои

буҷетй харидорӣ шудаанд

178 270
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблагҳои аз фаъолияти соҳибкорй бадастома харидорӣ шудаанд 178 241
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои мақсадкок ва даромадҳои бебозгашт харидорӣ шудаанд 178 270
Ба маблағи андози арзиши иловашудае, ки ба даромади буҷет бояд пардохта шавад 178 173
Ба маблағи фаркияти арзиши бозорӣ ва тавозунй (бе андози арзиши иловаш^да) 178 400
8 Фурӯ1ли биноҳо, таҷхизотҳо ва дастгохдои тахвилдиҳанда, аз рӯи нархи фурӯш 020,250 010-012
Ба маблағи аз ҳисоби фурӯш ба даст омада оиди ҳисобаробаркунӣ бо буҷет чунин қайд гч’заронида мешавад 091,101 173
Бо маблағи ба бучет гузаронидашуда 173 091,101
9 Аз эътибор соқит намудани зоситаҳои асосии корношоям гардида 020,250 010-019
10 Аз эътибор соқит намудани активҳои ғайримоддии мӯхлати истифодаашон ба анчом расцца 251 031
11 Даромад намудани арзиши масодеҳҳое, ки аз ҳисоби барҳам додани воситаҳои асосй ва дар ихтиёри корхона бонда мондани онҳоба даст омадаанд:
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблагҳои буҷетк харидорӣ шудаанд — барои зпёд нам)’дани маблағҳои мақсаднок оиди нигохдории муассисаҳо ва дигар чорабиниҳо 063,069 270
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои аз фаъолияти соҳибкорӣ бадастомада харидоришудаанд — барои зиёд намудани 063,069 241
маблағхои нигохдори ва рушди пояи мод-дию техники
аз рӯи ашёҳое, ки аз ҳисоби маблағҳои мақсаднок ва даромадҳои бебозгашт харидорӣ шудаанд — барои зиёд намудани маблагҳои мақсаднок оиди нигохдории муассисаҳо ва дигар чорабиниҳо 063, 069 270
12 Аз эътибор соқит намудани камомади воситаҳои асосй ва активҳои ғайримоддие, ки ба асари офатҳои табий ба вучуд омада, ба ҳисоби муассиса кабул шудаанд 020, 250, 251 013-019. 031
13 Аз эътибор соқитнамудани камомади воситаҳои асосй ва активхои гайримоддие, ки дар натиҷаи барӯйхатгирӣ ошкор гардида, ба хисоби шахсони гунақкор аз рӯйи арзиши тавозунй гузаронида шудаанд 020, 250, 251 013-019, 031
Хдмзамон ба маблаги камомади объектхои воситаҳои асосй ва активхои гайримоддие, ки ба хисоби шахсони гунахкор аз рӯйи арзиши бозорӣ гузаронида шудаанд, вобаста ба сарчашмаи ха-ридории онҳо чунин кайдҳои дуюм гузаронида мешавад:
аз хисоби маблағҳои буҷетӣ 170 173
аз хисоби маблагхои мақсадкок ва даромадҳои бебозгашт 170 270
аз хисоби маблагҳои аз фаъолияти сохибкорй ба даст омада 170 401
14 Ҳисоб намудани маблаги хӯрдашавӣ дар рӯзи охирини кори моҳи декабр 250 020
15 Харидори намудани коғазҳои қиматнок ва васиқахо ва дигар маблаггузорихои мо-лиявии кӯтоҳмуддат ва дароздгуддат 030,134 111, 118
16 Ба сармояи оинномавй хамрох кардани объектхои воситахои асосӣ ва активхои ғайримоддӣ. Ҳамзамон қайди дуюм гузаронида мешавад 030,250. 251,020 010-19,241
17 Фуруши васиқаҳо ва дигар маблаггузорихои молиявии кӯтоҳмуддат ва дароз-мудцаи
ба андозаи (хачмк) арзиши баҳисобгири 111, 118,178 030,034
ба маблага аз арзиши бахисобгири зиёд-тар 111, 118,178 400
ба маблаги аз арзиши бахисобгири камтар 400 030,034
18 Даромадхои дохилшаванда аз рӯйи маблаггузорихои молиявӣ 111, 118 400
0 Загрузки

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *