Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Ҳисобгирии ӯҳдадорӣ

Ҳуҷҷатҳои асосии ҳуқуқӣ-меъёрӣ

1. Қонуни Ҷумҳурии Точикистон «Дар бораи бучети дав-латии Ҷумҳури Точикистон», ҳарсола.

2. Кодекси шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон

3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии бухгалтерӣ» аз 1 майи соли 1999, №750.

4. Дастурамал оид ба пешбурди бахдсобгирии муҳосибӣ дар муассисаҳои буҷетӣ. Бо фармони Вазири хмолия аз 26 декабри соли 2009, №157 тасдик карда шудааст.

5. Дастурамал оид ба тартиби тартиб додан ва пешниҳод кардани ҳисоботи солона ва даврии бухгалтерии корхонаҳои бучавии Ҷумҳурии Точикистон. Фармони Вазири молия аз 2 октябри соли 2006, №84.

Ҳисобгирии ҳисоббаробаркуни бо кредиторҳо аз рӯйи ӯҳдадории қарзӣ

Барои баҳисобгирии ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторҳо аз рӯйи ӯхдадории қарзӣ дар ташкилотҳои буҷетӣ ҳисобҳои зерин истифода карда мешаванд:

176 «Ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторҳо аз рӯйи ӯхдадории қарзӣ»;

176/1 «Ҳисоббаробаркунӣ бо кредитрҳо аз рӯйи ӯхдадории қарзи дохилӣ»;

176/2 «Ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторҳо аз рӯйи ӯҳдадории қарзии беруна».

Ҳангоми ба вучз’доии ӯхдадории қарзӣ дар тарафи кредита ҳисоби 176 «Ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторҳо аз рӯйи ӯҳдадории қарзӣ ва дар тарафи дебети ҳисоби 090 «До-хш1шав1-ш воситаҳои пулии муассиса ба ҳисоби дар бонк бу-да» инъикос карда мешавад.

Пардохта қарздорӣ дар тарафи дебетии ҳисоби 176 «Ҳисоббаробаркунй бо кредиторҳо аз рӯйи ӯҳдадории қарзӣ ва дар тарафи кредити ҳисоби 090 «Хориҷкунии воситаҳои пулии муассиса аз ҳисобҳои дар бонк буда», ҳисоби 097 «Хориҷкунии воситаҳои пулии муассиса аз ҳисобҳои бо арзи хориҷӣ» инъикос карда мешавад.

Ҳисобгирии аналитики аз рӯйи хдсоби 176 дар варақаи ҳисобгирии қарзи давлатӣ бурда мешавад.

Дар боби «Нишондиҳандаҳо аз рӯйи қарзи давлатӣ»: сана, мазмуни амалиёт, номгӯи ҳуҷҷат ва рақами он, бакия дар аввали давра, пардохт бо сомонӣ ва арзи хориҷӣ, маблағ аз рӯйи дигар амалиётҳо бо сомонӣ ва арзи хориҷӣ, бақия дар охири давра бо сомонӣ ва арзи хориҷӣ нишон дода мешавад.

Дар боби «Хароҷотҳо аз рӯйи хизматрасонии қарзи давлатӣ» сана, мазмуни амалиёт, номгӯи ҳуҷҷат, рақами ҳисоб, бақия дар аввали давра ва бақия дар охири давра (бо

Ҳисобгирии ҳисоббаробаркуни бо таъминкунандагон ва

пудратчиён

Ҳисобгирии ҳисоббаробаркунии муассиса бо таъминкунандагон барои таъминимолҳои қиматнок ва хизматҳои расонидашуда бо пудратчиён барои корҳои иҷрошуда, ин-чунин пардохти музди мехнат, пардохти нафақа, идрорпулӣ ва дигар пардохтҳои иҷтимоӣ дар ҳисобҳои зерин ба ҳисоб гирифта мешавад;

150 «Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон ва пудратчиён»;

171/1 «Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон ва пудратчиён аз рӯйи хизматрасонии нақпиётӣ»;

171/3 «Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон ва пудратчиён аз рӯйи хизматрасонии коммунали»;

171/5 «Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон ва пудратчиён аз рӯйи хизматрасонӣ барои нигоҳдории амвол»;

171/6 «Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон ва пудратчиён аз рӯйи дигар хизматрасониҳо»;

176 «Ҳисоббаробаркунӣ аз рӯйи дигар пардохтҳо»;

176/2 «Хдсоббаробаркунӣ бо таъминкунандах^он ва пудратчиён аз рӯйи хизматрасонии алоқа»;

180 «Ҳисоббаробаркунӣ аз рӯйи музди меҳнат».

Маблағи барои таъминкунии молҳои қиматнок ва хиз-‘ матҳои расонидашудаи таъминкунандагон дар тарафи кре-дитии ҳисоби 150 «Ҳисобаробаркуни бо таъминкунандагон ва пудратчиён ва дар тарафи дебетии ҳисоби 04 «Захираҳои моддӣ», ҳисоби 201 «Хароҷотҳои муассиса» инъикос карда мешавад.

Ҳисоб кардани воситаҳои пули барои пардохти амволи харидашуда ва хизматҳои расонидашуда дар тарафи дебетии ҳисоби 150 «Х,исоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон ва пудратчиён» ва дар тарафи кредитии ҳисоби 090 «Хориҷкунии воситаҳои пулии муассиса аз ҳисоби дар бонк буда», ҳисоби 130 «Хориҷкунии воситаҳои пули аз ҳисоби аккредитивӣ»; ҳисобҳои 102,118 «Хориҷкунии воситаҳои пу-тш муассиса аз ҳисобҳо бо арзи хориҷӣ» инъикос карда мешавад.

Ҳисобгирии аналитикии ҳисоббаробаркунӣ бо

таъминкунандагон барои таъмини молҳои қиматнок^ва хизматҳои расонидашуда дар журнал-амалиёт аз руйи ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон ва пудратчиён, ё ин ки дар варақаи ҳисобгирии воситаҳо ваҳисоббаробаркуниҳо бурда мешавад.

Ҳисобгирии ҳисоббаробаркунӣ оид ба ҳақдиҳӣ ба буҷет

Андозҳо вапардохтҳое, ки муассисаҳои буҷетӣ пар-дохт мекунакд, аз андозҳои зерин иборат мебошанд: андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоида, андози замин, андози ягонаи иҷтимоӣ, пардохтҳои иҷтимоӣ барои нафақа, барои ҳолатҳои фавқулодда дар истеҳсолот ва бемориҳои касби, андоз аз даромади шахсони воқеӣ, андоз аз амволи ташки-лот, андоз аз воситаҳои нақлиёт.

Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ) — шакли ба буҷет гирифтани қисми арзиши дар ҷараёни истеҳсол ва муомило-ти мол, иҷрои кор ва хизматрасонӣ дар қаламрави ҶТ иловашуда, инчунин қисми арзиши тамоми молҳои андозбан-дишаванда ба қаламрави ҶТ воридшаванда мебошад. Ҳамчун андози ғайримустақим бояд дар тамоми марҳилаҳои истеҳсолот, муомилоти молҳо, иҷрои кор ва хизматрасони пардохта шавад.

Объекти андозбандӣ, амалиёт ва воридоти андозбандишаванда мебошад.

Маблағ бо рохд зарби воридоти андозбандишаванда ба меъёри муайян карда мешавад.

Андозсупоранда шахсе (ташкилоте) мебошад„ ки ба сифати супорандаи андоз ба қайд гирифта шудааст. Яъне шахсе (ташкилоте), киҳаҷми амалиёти андозбандишаванда-аш дар давраи на зиёда аз 12 моҳи тақвимӣ аз 48 ҳазор сомонӣ бештар мебошад. Меъёри 20% (мувофиқи тағйиру иловаҳо ба Кодекси андозиҶТ 18%-ро ташкил медиҳад.

Давраи андоз (ҳисобот) моҳи тақвимӣ мебошад.

Андоз аз фоида.

Супорандагони андоз аз фоида корхонаҳои резиденти ва корхоноҳои хориҷӣ мебошад. Объекти андозбандй фоида

мебошад. Фоида фарқи мусбии байни даромади умумии андозсупоранда ва маблағҳои тарҳшаванда мебошад.

Меъёри андоз 15%-ро ташкил медиҳад.

Давраи андоз соли тақвимӣ ба ҳисоб меравад.

Ҳисобгирии ҳисоббаробарк^лнӣ аз рӯйи андоз ва ҳакд1«;ӣ ба буҷет дар ҳисоботҳои зерин бурда мешавад, 198 «Ҳисоббаробаркунӣ аз руйи ҳакдиҳӣ ба бупет», 173 «Ҳисоббаробаркунӣ аз руйи андоз аз даромади шахсони воқеӣ», 198 «Ҳисоббаробаркунӣ аз руйи андози ягонаи иҷтимоӣ ва партохтҳои иҷтимоӣ», 410 «Ҳисоббаробаркунӣ аз рӯйи андоз аз фоида», 171 «Ҳисоббаробаркунӣ аз руйи андоз аз арзиши иловашуда», 176 «Ҳисоббаробаркунӣ аз руйи дигар пардохтҳо (ҳакдиҳӣ) ба буҷет»;

Маблағи андозҳои ҳисобкардашуда ва ҳақциҳӣ ба буҷет дар тарафи кредитии ҳисоби 090 дар варақаи бисер-графа, ё ин ки дар варақаи ҳисобгирии воситаҳо ва ҳисоббаробаркуниҳо бо инъикос намудагш он дар журнал аз рӯйи дигар ама)шётҳо бурда мешавад.

Варақаи бисёрграфа барои ҳисобгирии ҳисоббароркунии аз руйи даромад, ҳакдиҳӣ ба буҷет, пар-дохти пули, намуд маблағгузорӣ ба активҳои ғайримолиявӣ истифода мешавад.

Қайдҳо дар варақа дар асоси журнали амалиёт гузарс-нида мешавад.

Ҳисобгирии дигар ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторҳо

Ҳисобгирии дигар хароҷотҳо бокредиторҳо дар ҳисобҳои зерин бурда мешавад:

178 «Дигар ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторҳо»;

176 «Ҳисоббаробаркунӣ аз руйи маблағҳое, ки ба их-тиёри муваққатрш муассиса дохил шуданд»;

177 «Ҳисоббаробаркунӣ бо депонентҳо»;

173 «Ҳисоббаробаркунӣ аз руйи нигоҳ доштани аз музди меҳнат»; 160 «Ҳисоббаробаркунии дохилӣ байни маъмурияти асосӣ ва гирандагони воситахо».

Дар ҳисоби 176 «Ҳисоббаробаркунӣ аз руйи маблағҳое, ки ба ихтиёри муваққатии муассиса дохил шуда-анд» ё ин ки аз руйи истифодабари гузаронидашуда ба ҳисоб

гирифта мешаванд. Маблағҳои ба ихтиёри муваққатии муас-сиса дохилшуда дар тарафи кредитии ҳисоби 178 «Зиёдша-вии қаздории кредиторӣ аз рӯйи маблағҳои ба ихтиёри муввақатии муассиса дохилшуда» ва дар тарафи дебетии хисобҳои 090 «Дохилшавии воситаҳои пули ба ихтиёри муваққатии муассиса», 120 «Дохилшавии воситаҳои пули ба хазина» инъикос карда мешавад.

Ҳисобгирии аналитикии маблағҳои ба ихтиёри муваққатии муассиса дохилшуда дар варақаи бисёрграфабурда мешавад.

Дар ҳисоби 160 «Ҳисоббаробаркунии дохили байки маъмурияти асосй ва гирандагони маблағҳо», ҳисоби 140 <<Ҳисоббаробаркуш1и дохилӣ байни маъмури асоси ва гирандагони маблағҳо аз рӯйи хориҷкунӣ ва дохилкунии активҳои молиявй ва ғайримолиявии буҷетӣ» ба ҳисоб ги-рифта мешавад.

Барӯйхатгирии ӯҳдадориҳо ва ҳисоббаробаркунӣ бо

Дебиторҳо

Барӯйхатгирии ҳисоббаробаркунӣ бо бонкҳо ва дигар муассисаҳои қарздиҳӣ бо буҷет, харидорон, таъминкунанда-гон, шахсони ҳисобдиҳанда, кормандон, депонентҳо ва дигар дебиторҳо ва кредиторҳо бо тафтиш кардани маблағҳои асоснокшудаи дар ҳисобҳои баҳисобгирии бухгалтер! гуза-ронидашуда анҷом меёбад.

Ҳангоми тафтиши ҳисоббаробаркуни бо таъминку-нандагон ва пудратчиён диққати махсус барои тафтиши ҳисоббаробаркунӣ аз рӯйи молҳои пардохшуда, вале дар роҳ буда дода мешававд.

Ҳангоми барӯйхатгирии мабла1’ҳои ҳисоботдиҳанда ҳисоботҳои шахсони хд-юобдиҳандаро аз рӯйи пешпардохти додашуда, инчунин маблағи додашуда пешпардохт ба ҳар як шахси хисобдиҳанда санҷида мешавад.

Комиссияи барӯйхатгирӣ бо роҳҳои тафтиши ҳуҷҷатҳо:

  • дурустии ҳисоббаробаркуниҳоро бо бонкҳо, ташкило-ти андоз, молиявӣ, фондҳои ғайрибуҷетӣ дигар ташкилотҳо;
  • дуруст қайд намудани маблағи қарздори аз рӯйи камо-мад ва дуздидан;
  • дурустии маблағи дебиториро мувофиқ намоянд.

Натиҷаи барӯйхатгирии қарздории дебиторӣ ва ӯҳдадориҳо дар рӯйхати ҳисоббаробаркунӣ 6о харидо-рон,таъминкунандагон ва дигар дебиторҳо ва кредиторҳо инъикос карда мешавад.

Дар рӯйхат маълумот аз рӯйи қарздории дебиторӣ (кредиторӣ), номгӯи ҳисоб ва дебитор (кредитор), рақами ҳисоб, маблағи қарздорӣ аз рӯйи тавозун, хулосаи комиссия нишон дода мешавад.

Рӯйхати қарздорӣ аз рӯйи қарзи буҷет барои инъикос-намоии натиҷаҳои барӯйхатгирӣ, қарздорӣ аз рӯйи қарзи буҷет дар ташкилотҳо истифода бурда мешавад.

Дар рӯйхат санаи гузаронидаш^ барӯйхатгирӣ, сана ва рақами шартномаи қарзии басташуда, рақами ҳисобе, ки дар он қарздорӣ ба хдсоб гирифта шудаасг, маблаш қарздорй, фоизхои пардохтнашуда, хулосаи комиссия нишон дода мешавад.

Рӯйхати ҳисоббаробаркунӣ аз рӯйи даромадҳо ба инъи-коснамоии натиҷаҳои барӯ^катгирии гузаронидаш^да аз рӯйи даромад ва пардохтҳои давлатӣ истифода бурда мешавад.

Дар рӯйхат номгӯи объекти барӯйхатгирӣ, маълумот аз рӯйи нишондоди ҳисобгирии буҷетӣ, рақами ҳисоб, маблағи қарздорй- ҳамагӣ, хулосаи комиссия нишон дода мешавад.

Мукотиботи зерҳисобҳо оиди баҳисобгирии ӯҳдадориҳо

Амалиёт Мукотиботи ҳисобҳо
Дебет Кредит
0 1 2
1. Ба ҳисйбҳои дар боЕк бурдаи муассисаи қаздории цебиторӣ дохил карда мешавад 090 178
2. Уҳдадории қарзӣ пардохтшуда 090 176
3. Маблағҳои ба ихтиёри муваққатии ташкилот цохилкарда шуд 090 176/2
4. Ҳуҷҷатҳои пулии харида шуд 132 176
5. Аз андозсупорандагон маблаги андоз ва хақциҳӣ ба буҷет хисоб карда шуда аз он ҷумла: 198 173
-андоз аз фощда, ААИ

-дигар андозҳо ва пардохтҳо ба буҷет

6. Маблағҳо аз фурӯши активхои молиявй ва -айримолиявӣ даромад карда шуд 120 080
7 Маблағҳой фаъолияти соҳибкорӣ ба ҳисоби муас-жса ва хазинаи муассиса дохип карда шуд 120 111
8 Ба пудратчиён гузаронидани маблағ барои иҷрои корҳои сохтмонию васлкунӣ, интиқол додани (супоридани) масолеҳу қисмҳо ва конструксияҳо ба онҳо 150 040,041,091, 101,110,111
9. пудрачиёни хориҷӣ интиқол додани маблағ аз рӯйи шартномаҳои иҷроиши корҳои сохтмонию васлкунӣ 150 097,102,118
10. Аз молтаъминкунандагон қабул намудани масолеҳи қиматнок 040,041,043 150,178
11. Аз тарафи пудратчиЁн иҷро намудани корҳои васлкунию сохтмонй 203, 224 150
12. Ба супоришчиён аз рӯйи нархҳои шартномавӣ пешниҳод намудани ҳисобнома оиди маҳсулоти тайёркардашуда, иҷроиши корҳо ва улзматра-сониҳо, бо назардошти андози арзиши иловашуда 153 401
13. Аз пудратчиён ворвд намудани (қабул намудани) пардохтҳо барои маҳсулоти тайёркардашуда, иҷ-роиши корҳо ва хизматрасониҳо, аз рӯйи арзиши шартномавӣ Ш, 118, 120,155 153
Ҳамзамон кайдҳои зерини дуюм гузаронида ме-шаванд; ба маблага андози арзиши идовашуда, юн ба буҷет бо.яд пардохт карда шавад 401 173
ба даромадҳои давраи ҳисоботӣ аз рӯйи арзиши шартномавй 401 400
ба даромади даврахои ҳисоботӣ соқит намудани хароҷотҳои ҳақикии маҳсулоти тайёркардашуда, ичроиши корҳо вахизматрасонихои ба супоришчиён додашуда ва пардохтгардида, бо арзиши шартномавй 400 280
14. Аз супоришд.их.авдагон ворид шудани пешпар-дохтхо 111 155
15. Ба хисоб гирифтани маблағи пешпардохт ҳангоми хисоббаробаркунии ниҳоӣ босупоришдиҳа1-щагон 155 153
16. Ба ичрокз’нандагон, зеричрок-унандагон ва дигар ичрокунандагони барои ичрои корхои илмию хадкико’ш ватаҷрибавию амалй ҷалб кардашуда иктикол додани маблагҳои пешпардохтӣ 156,

157

091, 101,111
17. Ба ҳисоб гирифтағш маблага пешпардохт ханго ми хисоббаробаркунй бо иҷрокунандагон барои корхои ичрокардашуда 156 157
18. Аз иҷрокунандагон кабул намудани корхои ичрошуда 200, 220 156
19. Ҳисоб намудани пардохтҳобарокхизматҳои расонидаи муассиса аз фаъолияти асосии он, ки мутобиқи конуштузории амалкунанда ба даромад-хои фаъолият аз соҳибкорӣ дохил намешаванд 175 270
20. Ворид шудани маблагхо аз хизматхои расонидаи муассиса аз руйи фаъолияти асосии он 110, 120 175
21. Ҳисоб намудани мабагхои иҷоравӣ оиди истифо-дабарии амволи ғайриманқули ҷумҳуриявӣ, ки ба ташкилотҳои илмӣ, м)’ассисахои таълимоти тиббй, осорхонаҳои давлатӣ, муассисахои маданият ва санъат таалук доитга (бе арзиши ААИ) 175 173
22. Ба воситаи макомотҳои хазинадорӣ ба муассисаи буҷетӣ расокидани хачми маблаггузорие, ки аз хисоби пардохтхои ичорави барои истифодаи амволи чумхурияви ба бучет ворид мешаванд Ҳамзамон қаӣди дуюм гузаронида мешавад 091 173 141 175
23. Ҳисоб намудани пардохтҳо оиди истиқомати хонандагон, донинщуён ва аспиранток дар хобгоҳхо 175 140
24. Ворид шудани маблагхои пардохт аз рӯи истиқо-мати хонандагон, донишчуён ва аспиранток дар хобгоххо 091, 101, 120 175
25. Инъикос намудани андози арзиши иловашудае, ки аз тарафи молтаъминкунавда барои молу масолехи қиматноки харидоришуда, хизматхои расонидашудаи муассиса, ки арзиши онхо ба харочотхо аз фаъолияти сохибкорй бурда шуда-анд, пардохт карда шудааст 171 151,178
26. Ҳисоб намудани андози арзиши иловашудаи: аз харвдорон барои маҳсулоти фурухташуда, ичрои кору хизматрасониҳо ба даст омада аз маблагхои гирифташудаи пешпардохтхо 401,155 173
27. Маблаги андози арзиши иловашудае, ки боад аз буҷет ҳисоб карда шавад 173 171
28. Интиқол додани агщози арзиши иловашуда ва дигар андозҳои мзт^аррарнамудаи конунгузорӣ ба даромади бучет 173 091,101,

110, 111

29. Ҳисоб намудани чубронпулиҳои иҷтимои, кумак-пулиҳо, ёрдампулихои бебозгашт ва дигар пар-дохтхо ба ахолии аз хисоби маблагхои буҷетӣ маҳаллӣ 200 195
30. Пардохт намудани ҷубронпулиҳои иҷтимоӣ, кӯмакпулихо, ёрдампулихои бебозгашт ва дигар пардохтхо ба ақолй 195 101, 120
31. Даромад намудани маблағҳо аз макомотхои иҷрокунандаи бучетҳои маҳаллӣ, барои пардохт намудани ҷубронпулиҳо ба ахолй 101 140
32. Хдсоб намудани аъзоҳаққих,о ба фондхои ғайрибуҷеп-ш давлатӣ 200,201,203, 210,220,221 — 225, 227 193,194, 198, 199
33. Интиқол додани маблагҳо ба фондҳои гайрибуҷетии давлатӣ 193, 194, 198, 199 091,101, ПО, 111
34. Аз хазинаи муассиса додани маблагхои таҳтихисоботӣ 160 120
35. Аз бонк ба воситаи чек гирифтани маблагхои нақдии тахти ҳисоботй 160 091,097.101,102,110, 111,
118
36. Пешниход каигудани хдсоботи пешпардохтҳо оиди хароҷоти маблағҳои таҳти ҳисоботӣ 060 — 067, 069,070, 072, 200, 201,203, 210,220,223

–225,227

160
37. Ба хазинаи муассиса ё бевосита ба бонк баргардо-нидани бакияи маблағи пешпардохт аз тарафи шахсони таҳти ҳисоботӣ 091.097, 101,102, 110,111, 118,120 160
38. Ба ҳисоби шахсони гунахдор бурдани (гузарони-цани) маблаги камомад ва талафёбии: маҳсулоти хӯрокворк ва масопехдо, камомади маблағҳои пупӣ дар хазинаи муассиса 170 040,041, 043,

044,060,067,069,120, 401

объектҳои воси-гаҳои асосӣ, активҳои ғайримодди, ашёхок камарзиш 170 173,270,401
39. Ҳангоми муқаррар нагардидани шахсони гунаҳ-кор ё ки аз тарафи суд рад кардани руёнидани зарар аз шахсони гунаҳкор 140,141,

270, 401

170
40. Ворид шудани маблағ ба хазина ё ки ба ҳисоби муассиса барои пардохтани камомад 091,092, 101,102, 110, 111, 118, 120 170
41. Ҳксоб намудаш! кӯмакпулиҳо ба корманд барои корношоямии муваққатӣ ва барои нигохубини кӯдакон то расидани онҳо ба синш! 1- 5 солаги аз ҳисоби маблағҳои

Фонди суғуртаи иҷтимоии ҶТ

193 180
42. Пардохтхо аз хисоби Фонди суғуртаи иҷтимоии ҶТ 193 120, 160
43. Ҳисоб намудаш! пардохтҳо барои ниго.хубиш^ кудакон дар муассисахои кӯдаконаи томактаби 172 272
44. Ҳисоб намудани пардохтҳо барои нигоҳубини Кӯдакон дар мактаб — интернатхо 172 173
45. Ҳисоб намудаш! пардохтҳо барои нигоҳубини кӯдакон дар интернатҳои назди мактабӣ 172 272
46. Дохил шудани пардохтхо барои нигоҳубини кӯдакон:

дар муассисаҳои кӯдакона дар мактаб -интернатҳо

110,120, 091,101, 120 172
47. Баргардонидани маблағи пардохтҳои нигоҳубини кӯдакон дар муассисаҳои кӯдаконаи томактабӣ Ҳамзамон қайди зерини дуюм «сторно» («бақия») гузаронида мешавад 172,170 120, 272
48. Ба даромади б)’ҷет интикол додани маблаги пар-дохти нигоҳубини тарбиятгирандагони мактаб -интернатхо 173 091, 101
49. Ҳисоббаробаркунӣ бо кормандок аз рӯйи ҷои кор барои хӯрокп)’лиҳо мутобиқи қонунгузории амал-кунанда 172 061
50. Ба хазинаи муассиса ворид шудани маблағи хӯрокпулй аз рӯйи ҷои кор 120 172
51. Ба хисоби депонента интиқол додани музди мех- 180,181 177
нат ва идрорпулихои дар вакташ гирифтанашула
52. Аз хазинаи муассиса пардохт намудани маблағхои ба ҳисоби депонента гузошташуда 177 120,160
53. Аз эътибор соқит намудани қарзҳои дебитора ва кредитории мӯҳлати умумии даъвояшон гузашта 177, 178 240,241,270
54. Ба молтаъминк)’нандагон интиқол додани маблағ мутобиқи хисобномаи (шартномаҳои) пешниход-намудаи онҳо барои масолехи қиматнок, хизматрасониҳо 178 091,097, 101, 102,110,111, 118
55. Ҳисоб намудани музди меҳнати кормандони нтгатӣ ва ғайриштатӣ 200, 201, 203.210. 220, 221225. 227 180
56. Ҳисоб намудани ёрдамнулиҳо ба хизматчиёни ҳарбӣ 220 188
57. Нигоҳдорй аз музди меҳнати кормандон 180 173, 183- 185, 187, 198
58. Ҳисоб налгудани идрорпулиҳо 200, 223. 225 181
59. Ҳисоб намудани ҳакки таълифи (гонорар) оханг-созон, санъаткорон ва муаллифон барои корхои иҷрокардаи онҳо аз рӯйи шартномахо ва cjTiopn-ит якдафъаина 200, 220, 223 189
60. Нигоҳ доштани ақдозҳо аз хаққи таълиф 189 173
61. Пардохти музди меҳнат, идрорпулихо, ҳаққи таълиф ва карзхо 189 180, 181,187, 189 173 120,160
62. Ҳисоб намудани андозҳои муқаррарнамудаи қонунгузорӣ 155, 178, 200, 220, 225, 401,410 173
63. Азнавнархгузории қарзҳои дебиторй ва кредитора бо асъори хориҷӣ фарқияти мусбии кур б 153, 155.

160, 175,178

140, 270,400, 401
фарқияти манфии қурб 140, 270,401 153, 155, 160, 175, 178
0 Загрузки

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *