Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонидашуда таъмин намудани муассисаҳои буҷетӣ бо маводҳои арзишнок

Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонида-шуда таъмин кардани муассисахои супоришдиҳанда

Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон аз рӯйи шак-ли марказонидашуда таъмин кардани муассиса бо маводҳои арзишнок аз тарафи муассисаи болоӣ (супоришдиҳанда) гу-заронида мешавад. Дар ин ҳолат супоришдиҳанда чунин қайдҳои бухгалтериро овд ба ҳисоббаробаркунӣ бо таъмин-к^-навдаи маводҳои арзишнок бр таври марказонидашуда таъминкунии муассисаҳо мегузаронад.

Бо маблағи пешпардохти гузаронқцашуда ҳисоби ана-литикни 150 «Ҳисоббаробаркунӣ бо молтаъминкунандагон ва пудратчиён» дебет ва ҳисоби 101 «Хориҷшавии воситаҳои пулии муассиса аз ҳисоби дар бонк буда» кредит мешавад.

Муассисаҳои супоришдиҳанда ба муассиса борқабулкунанда хабарнома мефиристад.

Муассисаи борқабулкунанда хабарномаро дар ду нусха қабул мекунад ва ҳангоми қабул кардани маводҳои моддии арзишнок ба муассисаи болоии супоришдиҳанда нусхаи дуюми хабарномаро бармегардонад.

Муассисаи супоришдиҳанда ҳангоми қабул кардани аз муассиса хабарнома инчунин санади камомади маводҳои моддии арзишноки охшсоршуда қайдҳои зерини бухгалтериро мегузаронанд.

Аз рӯйи ҳисоббароборкунии бо молтаъминкунандагон дар дебети зерҳисоби 150 маблағҳои барои масолеҳи сохтмонӣ, конструксия ва қисмҳои пардохтшуда нависонда туда, ва дар зерҳисобҳои 091, 097, 101, 102, 111, 118 кредит карда мешавад. Ба арзиши масолеҳи қиматноке, ки аз молистеҳсолкунандагон ба анбор ворид шудааст, зерҳисобҳои 040, 041 ё 150 дебет карда шуда, зерҳисоби 150 кредит карда мешавад, агар масолеҳи қиматнок дар анбор нигохдош га нашуда ба пудратчиён доро шавад.

Дар зерҳисоби 153 «Ҳисоббаробаркуниҳо бо харидо-рон ва супоршдциҳандагон барои корҳои иҷро шуда ва хизматҳои расонида шуда» ҳисоббаробаркуниҳо бо харидо-рон ва супоришдиҳандагон аз рӯйи корҳои иҷрошуда, хизматҳои расонидашуда ва маҳсулотҳои тайёр намудаи муассиса ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Дар дебети зерҳисоби 153 арзиши ба харидорон ва супоришдиҳандагон пешниҳод намудаи муассиса аз рӯйи

маҳсулотҳои баровардашуда, кори хизматрасониҳои иҷрошуда ва супоридашуда ба назардошти андози арзиши иловашуда нависонда мешавад ва дар ин сурат зерҳисоби 401 кредит карда мешавад.

Даркредитизерҳисоби153 маблагаазхаридоронвасупоришдиҳандагондохилшуданависондамешавад, даринҳолатзерҳисобҳои111,118,120,155 кредиткардамешаванд.

Пардохтиҳисобитаъминкунандадартарафидебетиҳисобҳои153 камшавииқарздориикредиторӣазрӯйибада-сториизахираҳоимоддӣвакредитиҳисоби401 «Даромадидавраиоянда» инъикоскардамешавад.

Бароибаҳисобгириимаводҳоимоддииарзишнокоидбатавримарказонидашудатаъминнамудакимуассисаҳоибуҷетӣ, китобиибаҳисобгирииматериалҳоиарзишнокроис-тифодамебаранд. Даркитоб: санаваракамихабарнсма, но-митаъминкунанда, номгӯимаводҳоиарзишнок, рамз, санаварақамиҳисобитаъминкунанда, маблағвағайранавиштамешавад.

Ҳисобгирииамалиётҳооидбатавримарказонидашудатаъминкарданимуассисаҳобомаводҳоиарзишнок

Қабулимаводҳоиарзишнокоидбатавримарказонидашудатаъминкарданботартибизеринамалйгардонидамешавад. ‘

Объектҳоивоситаҳоиасосйваактҳоиғайримоддӣбамуассисаиборқабулкунандадохилшудадартарафидебетииҳисоби250 «Фондҳоивоситаҳоиасосӣ» дартарафидебетииҳисоби251 «Фондҳоиактивҳоиғайримодцӣ».

Ҳисобгирииобъектҳоивоситаҳоиасосӣ, активҳоиғайримоддӣвазахх^раҳоимоддӣдартарафидебетииҳисоби250 «Воситаҳоиасосӣ», 251 «Активҳоиғайримоддӣ», 040 «Захираҳоимоддӣ» вакредйтиҳисоби030 «Камшавиимаблағгузорӣбавоситаҳоиасосй», 031 «Камшавиимаб-ггағгузорӣбаактивҳоиғайримоддӣ», 080 «Камшавииарзишитайёркунииматериалҳо, маҳсулотитайёр» (кор, хизматрасонӣ) инъикоскардамешавад.

Мукотиботиҳисобҳооидбаҳисобгирииамалиётҳоибатавримарказонидатаъминнамуданимуассисаҳоибуҷетӣбомаводхоиарзишнок

Амалиётқои бухгалтери Дт Кт
1 Ба пудратчиён гузаронидани маблаг барои иҷрои шрҳои сохтмонию васлкунй, интиколдодаки масолеҳу қисмхо ва конструксияҳо ба онҳо- 150 040,041,091, 101,110,111
2 Ба пудратчиёни хориҷи иктиқол додани маолағ аз рӯйн шартномаҳои иҷроиши корҳои сохтмонию 150 097,102,118
3 Аз молтаъминкунандагон қабул намудаки масолеҳи щма.тнок________-— 040,041,043 150,178
4 Аз тарафи гудратчиён иҷро намудаки корҳои вас-ЛКУНИЮ сохтмонӣ _- 203,224 150
5 Ба супоришчиён аз рӯйи нархҳои шартномави пешниход намудани ҳисобнома оиди маҳсулоти тайёркардашуда, ичроиши корҳо ва хизматрасонихо, бо назардошти андози арзиши иловашуда 153 401
6 Аз пудратчиён ворид намудани (қабул намудани) пардохтҳо барои малсулоти тайёркардахщ’да, ичроиши корхо ва хизматрасонихо, аз рӯии арзиши шартномави

Хдмзамон кайдхои зерини дуюм гузаронида меша-ванд:

ба маблаги андози арзиши иловашуда, ки ба буҷет бояд пардохт карда шавад

ба даромадҳои давраи хисоботӣ аз рӯйи арзиши шартномави

ба даромади давраҳои хисоботи соқит намудани хароҷотҳои ҳақиқии маҳсулоти тайёркардашуда, иҷроиши корхо ва хизматрасониҳои ба супориш-чиён додашуда ва пардохтгардида, бо арзиши шартномавӣ

111,118,

120, 155

401

401

400

153

173

400

280

0 Загрузки

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *