Месяц: Январь 2018

 • Мақоми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳони имрӯза

  Нақша: 1.Ваҳдати милли ва ҷараёни бунёди давлати соҳибихтиёри Тоҷикистон. 2.Дастовардҳои даврони истиқлол. Пас аз пош хӯрдани ИҶШС ва воқеаҳои 8-21 августи соли 1991 дар Москва соҳибистиқлолии Россия эълон гардид. Тоҷикистон низ роҳи соҳибистиқлолиро пеш гирифт. 24 августи соли 1990 иҷлосияи дуюми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи соҳибистиқлолии ҷумҳурӣ Эъломия…

  Муфассалтар »
 • Ҷумҳурии Тоҷикистон – давлати соҳибистиқлол

  1.Заминаҳои ташкилёбии Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон. 2.Иҷлосияи тақдирсоз ва натиҷаҳои таърихии он. Бозсозӣ, ки такмил ва инкишофи давлати сотсиалистиро дар назар дошт, ҷомаи амал напӯшид. Бо сабабҳои объективӣ ва субъективӣ ислоҳоти сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ вазъи рукудро (карахтиро) барҳам надода, мамлакатро ба бӯҳрони умумӣ овард. Ба ивази ИҶШС Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил…

  Муфассалтар »
 • Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1929-1990

  Нақша: 1.ҶШС Тоҷикистон дар давраи бунёди ҷомеаи сосиалистӣ. 2. Халқи тоҷик дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ. 3.Тоҷикистон дар давраи демократикунонии ҳаёти ҷамъиятикунонии ҳаёти ҷамъиятӣ. Даврони бозсозӣ. Адабиёт: 1. История таджикиского народа. – М., 1990. Том 5. 2.История таджикской ССР – под ред. Антоненко Б.А. – Душанбе: 1983. 3.Мухторов А. Раҳматуллоев…

  Муфассалтар »
 • Тақсимоти ҳудуди миллӣ дар осиёи миёна

  Нақша: 1. Зарурияти гузаронидани тақсимоти миллӣ- марзӣ дар Осиёи Миёна. 2. Камбудӣ ва норасигиҳо дар вақти гузаронидани тақсимот. 3. Ташкилёби Ҷ.М.Ш.С. Тоҷикистон. Дар сарзамини Осиёи Миёна баъд аз барпо намудани тартиботи Шӯравӣ то тақсимоти ҳудуди миллӣ се ҷумҳурӣ: Ҷумҳурии Мухтори Шӯравии сотсиалистии Туркистон (Дар ҳайати ҶФШСР) ва ҷумҳуриҳои мустақили халқии…

  Муфассалтар »
 • Барқароршавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистон

  Нақша: 1.Ғалабаи Инқилоби Октябр ва таъсири он дар Осиёи Миёна. 2.Барпошавии Ҳокимияти Шӯравӣ дар Тоҷикистони Шимолӣ ва Бадахшон. 3. Ҷанги шаҳрвандии солҳои 1918-1924. Дар аввали асри ХХ дар ҳаёти халқҳои Россия ва канораҳои он таъғиротҳои ҷиддии сиёсӣ — иқтисодӣ ба амал омаданд. Шӯриши мусаллаҳҳонае, ки бо сарварии бевоситаи болшевикон тайёр…

  Муфассалтар »
 • Аморати Бухоро дар охири асри Х1Х ибтидои асри ХХ

  Нақша: 1.Вазъи сиёсии Аморати Бухоро. 2.Амалиётҳои ҷангӣ дар Бухорои Шарқӣ. 3.Шӯриши Восеъ. 4.Ҷараёни маорифпарварӣ. То охири солхои 60-уми асри XIX дар ҳудуди Бухорои Шарқӣ якчанд ҳокимияти феодалии мустақилу ниммустақил вуҷуд дошт, ки бо мурури замон ба аморати Бухоро ҳамроҳ карда шуданд. Ба онҳо ноҳияҳои Ҷанубу Шарқӣ ва Марказии Тоҷикистон, аз…

  Муфассалтар »
 • Истилои Осиёи Миёна аз тарафи Русияи подшоҳӣ

  Нақша: 1.Сабабҳо ва амалиётҳои ҷангии Россияи подшоҳӣ дар қаламрави Осиёи Миёна. 2.Таъсисёбии генерал – губернатории Туркистон. 3.Масъалаи Помир ва ҳалли он. Дар миёнаи асри ҶlҶ дар сарзамини Осиёи Миёна ба ғайр аз се давлати мустақил: аморати Бухоро, хонигариҳои Қӯқанд ва Хева, боз як қатор мулкҳои ниммустақил, ба монанди Шаҳрисабз, Шаҳри…

  Муфассалтар »
 • Ҳаёти халқи тоҷик дар асрҳои ХV-нимаи авали асри Х1Х

  Нақша: 1.Тоҷикон дар ҳайати давлати Шайбониён. 2.Осиёи Миёна дар ҳайати давлати Аштархониён. 3. Халқи тоҷик дар аҳди сулолаи манғитиён. Давлати Шайбониён солҳои 1501-1599 Воқеаҳои авали асри XVI дар ҳаёти халқҳои Мовароуннаҳр ва Хуросон аз бисёр ҷиҳатҳо ба дигаргуниҳои ҳаёти халқҳои бодиянишини Дашти Кинҷақ ва бастаги доштанд. Дашти Кипчоқ гуфта, замини…

  Муфассалтар »
 • Халқи тоҷик дар ҳайати давлати Темур ва Темуриён

  Нақша: 1.Вазъи сиёсии Осиёи Миёна дар асри ХlV. 2.Шӯриши сарбадорон ва моҳияти он. 3.Ба сари ҳокимият омадани Тему рва ҷангҳои ғоратгаронаи ӯ. 4.Осиёи Миёна дар аҳди Темуриён. Дар нимаи дуюми асри Х1У дар Мовароуннаҳр парокандагии мулкҳо дида мешуд.Ҳокимони маҳаллӣ барои ба даст овардани истиқлолияти ба муқобили ҳукумати марказии муғулҳо мубориза…

  Муфассалтар »
 • Истилои Осиёи Миёна аз тарафи Муғулҳо

  Нақша: 1. Вазъи дохилии Осиёи Миёна дар арафаи истилои Муғулҳо 1.Фоҷиаи Утрор ва ҳуҷуми муғулҳо ба Осиёи Миёна. 2. Оқибатҳои забткориҳои муғулҳо дар Осиёи Миёна. Муғулҳо. Давлати нахустини муғулҳо ҳанӯз дар асри ҶI таҳти сарпарастии Ҳабулхон ташкил ёфта буд. Дар замони ҳукмронии Абайгаҳон дар натиҷаи пурзӯр гаштани парокандагии байниқабилавӣ (асриҶII)…

  Муфассалтар »
 • Ҳаёти халқи тоҷик дар ҳайати давлатҳои Осиёи Миёна (асрҳои Х1-нимаи аввали асри Х111)

  Нақша: Тоҷикон дар ҳайати давлатҳои Қарахониён ва Ғазнавиён. Халқи тоҷик дар аҳди Салчуқиён ва Хоразмшоҳиён. Ғуриён – дуюмии давлати тоҷикон. Дар охири асри Х дар натиҷаи афзудани муборизаҳои дохилӣ ва пурзӯр шудани мавқеи гвардияи туркӣ иқтидори давлати Сомониён суст гардид. Давраи ҳукмронии Нӯҳи II боиси пастравии давлат, тезу тунд шудани…

  Муфассалтар »
 • Анҷоми ташаккулёбии халқияти тоҷик ва давлатдории ӯ

  Нақша: 1.Давлати Тоҳириён. 2. Давлати Сафориён. 3. Давлати Сомониён. 4. Ҳавзаҳо ва марҳилаҳои асосии ташаккули халқияти тоҷик. Шӯришҳои пай дар пай Хилофати арабро маҷбур намуд, ки дар идоракунии Осиёи Миёна ашрофони маҳаллиро истифода барад. Яке аз он хонадонҳои машҳури тоҷикӣ-хонадони Бармакиёни Балх буд, ки онҳо дар ташаккули давлатдорию пешрафти илму…

  Муфассалтар »
 • Халқи тоҷик дар давраи ташаккули муносибатҳои феодалӣ

  Нақша: 1.Халқи тоҷик дар аҳди салтанати Сосониён, Ҳайтолиён, Ҳоқони Турк. 2.Осиёи Миёна дар ҳайати хилофати Араб. Сосониён солҳои 224-651 Дар аввалҳои асри III милодӣ дар натиҷаи ҷангҳои тӯлонии зидди римиҳо давлати Порт хеле суст шуда буд. Аз ин зааифии онҳо истифода бурда, ҳокими вилояти Истахр Ардашери I Бобакони Сосонӣ дар…

  Муфассалтар »
 • Халқи тоҷик дар давраи ҷамъияти ғуломдорӣ

  Нақша: Осиёи Миёна дар ҳайати шоҳаншоҳии Ҳахоманишиниён. Истилои Осиёи Миёна аз тарафи Юнону Мақдуниҳо. Шоҳигарии Қушон. Давлати Ҳахоманишиён соли 550 пеш аз милод баъди Модро ишғол кардани Куруши Кабир ташкил мешавад. Номи сулола аз номи саравлоди он Хаҳоман, ки дар солҳои 700-675 то милод ҳокими вилояти Форс буд, гирифта шудааст.…

  Муфассалтар »
 • Пайдо шудани ҷамъияти синфӣ ва давлат дар Осиёи Миёна

  Нақша: 1. Ҷамъияти Осиёи Миёна мувофиқи маълумоти Авасто. 2. Ташаккули аввалин давлатҳо дар Осиёи Миёна. Дини Зардуштӣ дини миллии халқҳои эронӣ буда аз рӯи хулосаи бештари донишмандон ин дин дар байни асрҳои Х-VII пеш аз милод дар Бохтар (Балхи асри миёнагӣ) шакли пурра ва расмӣ гирифтааст. Ин корро пайғамбар Зардушт…

  Муфассалтар »
 • Мақсад ва вазифаҳои омӯзиши фанни «Таърихи халқи тоҷик»

  Сохти ҷамъиятӣ ибтидои дар Осиёи Миёна. Нақша: Мақсад ва вазифаҳои омӯзиши фанни «Таърихи халқи тоҷик». Марҳилаҳои асосии ҷомеаи ибтидоӣ. Фанне, ки тараққиёти ҷамъияти инсониро дар масканҳои онҳо, дар ҷараёни вақти бебозгашт, бо таҳлили сабабҳо ва оқибатҳои воқеаҳо, иштироки шахсони номвар ва оммаи халқ тадқиқ мекунад ва таълим медиҳад, таърих ном…

  Муфассалтар »
 • Вирусҳои компютерӣ ва намудҳои он

  Вирусҳои файлӣ Вирус-гуфта чунин барномаеро меноманд, ки хусусияти сохтани нусхаҳои худро дошта (муҳим нест ки нусхааш ба аввала монанд бошад) ва онҳоро дар объектҳои гуногун, захираҳои системаҳои компютерӣ, барандаҳои маълумотҳо ва ғайраҳо бе огоҳии истифодабаранда ҷойгир кунад. Бар замми ин нусхаҳои онҳо хосияти вируси авваларо барои фаъолияти ояндаашон нигоҳ медоранд.…

  Муфассалтар »
 • Коммуникатсия дар раванди идора

  Ҷараёни коммуникатсионӣ ва фаъолияти идора Коммуникатсия – ҷараёни ахбордиҳӣ аз як объект ба объекти дигарро меноманд. Субъекти коммуникатсия метавонад, ки шахсони алоҳида, гурӯҳҳо ва корхонаю ташкилот бошанд. Мақсади асосии ҷараёни коммуникатсионӣ – ин таъминоти мазмуни ахборе, ки предмети мубодила мебошад. Дар ҷараёни мубодилаи ахбор чор унсури авваларо мушоҳида кардан мумкин…

  Муфассалтар »
 • Ҷуcтуҷӯи ахбор дар шабакаи глобалии интернет

  Системаҳои ҷустуҷӯӣ дар шабакаи Интернет Дар шабакаи Интернет доимо миқдори ахбор меафзояд. Аз ҳамин сабаб муаммоҳои ҷустуҷӯи ахбор пайдо мешаванд. Дар шабаки глобалии Интернет ду намуди системаҳои ҷустуҷӯӣ — классификаторҳо ва мошинҳои ҷустуҷӯӣ мавxуд аст. Вобаста ба ахборе, ки ёфтани вай зарур аст, аз ситемаҳои ҷустуҷӯи ин ва ё он…

  Муфассалтар »
 • Имкониятҳо ва хизматрасониҳои шабака

  Суроғагузории маълумотҳо дар шабакаи глобалии Интернет Ҳар кадоме аз узелҳои шаббакаи глобалии Интернет, яъне компютере, ки ба шабакаи глобалӣ пайваст карда шудааст. суроғаи индивидуалии худро дорад. Қоидаҳои ташкили ин суроғаҳо дар тамоми ҷаҳон монанд мебошанд. Дар шабакаи Интерент дуто шакли сабти суроғаҳо (ном) компютерҳо мавҷуданд, ки инҳо: дар намуди рақамҳо…

  Муфассалтар »
 • Усулҳои кори сервер ва мизоҷ дар шабакаҳои ҳисоббарор

  Протоколҳои шабакаи глобалии интернет Протоколҳои ШГ имконият медиҳанд, ки на танҳо компютерҳои алоҳида, балки шабакаҳои локалии аз ҳамдигар дар масофаҳои калон воқеъбуда низ пайваст шаванд. Протоколи SLIP Протоколи SLIP – протоколи хатҳои пайдарпай барои таъмини алоқа бо шабакаҳои TCP/IP тавассути шабакаҳои оммавии телефонӣ пешбинӣ шуда буд. Ҳоло, ин протокол барои…

  Муфассалтар »
 • Шабакаи глобалии компютерӣ

  Таърихи пайдоиши Интернет Соли 1969 мақомоти идоракунии тадқиқотҳои перспективӣ (Advanced ReseArch Project Agency-ARPA), вазорати мудофиаи ИМА ташкилкунии шабакаи компютерие, ки аз як тараф таъмини бехатарии коммуникатсионӣ ҳангоми ҳамлаи ядроии душман, ва аз тарафи дигар бошад доштани алоқа байни марказҳои тадқиқотии донишгоҳҳо ва баъзе корхонаҳои дигар. Нақши асосиро дар маблағгузории лоиҳа,…

  Муфассалтар »
 • Почтаи электронӣ ва истифодаи он

  Почтаи электрони – системаи мухими захирахои ахбории Интернет Почтаи электронӣ (Е-mail — аз англисии electronic mail) — яке аз хизматрасониҳоиҳ кeҳан ва бештар истифодашавандаи шабкаи глобалии Интернет мебошад. Бо ёрии Е-mail истифодабаранда метавонад, ки ахбори худро фиристонад ё ахбори фиристода шударо қабул намояд. Дар шароити имруза садҳо миллион истифодабарандагон суроғаҳои…

  Муфассалтар »
 • Пайвастшави ба шабакаи интернет

  Пайвасшави ба шабака Шабакаи Интернет ва идоракунии вай ғайриматказонидашуда мебошад. Вай дар асоси стандарҳои муқараргардидаи ҳамкории компютерҳо ва барномаҳои истифодашаванда фаъолият мекунад. Дар вақти аз кор баромадани дилхоҳ колмпютери шабакаи Интернет xузъиётҳои боқимонда фаъолияти худро давом додан мегиранд. Барои кор дар муҳити Интернет зарур аст: компютерро ба шабакаи Интернетӣ пайваст…

  Муфассалтар »
 • Шабакаҳои байналмилалии интернет

  Интернет маълумотро пурра ба нуқтаҳои гуногуни олам мерасонад. Ин корро ровени шабакавии модели ISO OSI анҷом медиҳад. Қисмҳои гуногуни Интернет байни ҳамдигар ба воситаи компютерҳо пайваст мешаванд. ки онро узел меноманд. Узелҳо намунаи шӯъбаҳои почтаҳо мебошанд, ки дар он ҷо дар бораи усули интиқоли пакет дар шабака, роҳи минбаъдаи пакети…

  Муфассалтар »
 • Сохтани шабакаи локали

  Тараккиёти босуръати технологияи компютери шароит фарохам овард, ки компютер дар тамоми чабхахои хаёти инсон хамачониба татбик гардида, самаранок истифода бурда шавад. Ин аст, ки имрузхо компютери фаръи хамчун тачхизот барои кор, хониш ё дилхуши истифода бурда мешавад. Яке аз чихатхои мухими копютер дар он аст, ки бо воситаи он метавон…

  Муфассалтар »
 • Намудҳои шабакаҳои компютерӣ

  Шабакаи ҳисоббарои локалӣ Шабакаи ҳисоббарои локалӣ (Local Area Netwoқk – LAN) – чун қоида компютерҳоеро пайваст менамояд, ки дар як ё якчанд бинои дохили як корхона ҷойгиранд (тақрибан дар масофаи 1-1,5 км). Андозаи шабакаи локалии ҳисоббарор (ШЛҲ) якчанд киломаетрро ташкил медиҳад. Масофаи хурд имконият медиҳад, ки ШЛҲ аз ҷиҳати иқтисодӣ…

  Муфассалтар »
 • Таърихи пайдоиши шабакаҳои компютерӣ

  Маълумоти мухтасар оиди шабакаҳои компютериӣ СССР (Собиқ Иттифоқи Шуравӣ) соли 1957 аввалин мушаки заминро ба кайхон сар дод, ки он барои пайдоиши интернет ибтидо гузошт. Пас аз ин ходиса дар вазорати мудофиаи ИМА Агентии тадкикотии Нақшахои Перспективи- ARPA ташкил карда шуд. Соли 1962 ARPA дар назди худ вазифа гузошт, ки…

  Муфассалтар »
 • Саволҳо аз фанни Забони Олмонӣ

  # Аз калимахои дохили кавс истифода намуда ба саволхо чавоб дихед ва ба зарфчонишинхо эътибор дихед: Wovon erzählt dein Bruder? (die Reise nach Berlin) +Dein Bruder erzählt von der Reise nach Berlin. -Dein Bruder erzählt über die Reise nach Berlin -Mein Bruder erzählt von der Reise nach Berlin. -Mein Brüder…

  Муфассалтар »
 • Саволҳои тестӣ аз фанни сиёсатшиносӣ

  Калидҳояш дар охирон саҳифа 1. Ҷавоби дурустро муайян кунед? Кадоме аз мафҳумхо ба мафҳуми иҷимтоигардии (сосиализасияи) сиёсӣ рост меояд? $А) таъсиррасонии давлат ба иқтисодиёт; $В) фаъолияти ҳизбҳо дар мубориза барои ғасб кардани ҳокимият; $С) раванди азхудкунии арзишҳои сиёсӣ; $D) раванди тарбия дар оила; $Е) меъёрхои фарханги сиёси. 2. Ҷавоби дурустро…

  Муфассалтар »