Саволҳои Тести

Тест аз Санъати рохбари

@1.Максадхои асосии баходихии кормандон аз тарафи рохбар кадомхоянд нишон дихед

$А)мотиватсия; $B)шуморави; $C)сифати;$D) тагйирёби;$E)микдори;
@2.Мундаричаи асосии технологияи идоракуни
$А)банизомдарори; $B)кабули карор; $C)амалигардонии карvb ор; $D) аниккунони (конкретикунони); $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;
@3.Банакшагири барои рохбар чи ахамият дорад
$А)муайяннамоии фаъолиятхо дар оянда; $B)тадбики накшаву барномахо; $C)ба даст овардани якдигарфахмии коргарон; $D) омузонидан; $Е)тартибдихии сохтори идоракуни;
@4.Технологияи идоракуни аз чи огоз меёбад
$А)аз муайян намудани максад; $B)аз назорат; $C)аз ташкил; $D) аз таълим додан; $E)аз худбаходихи ;
@5.Омилхои идоракунии стратегии корхонаро нишон дихед
$А)чамъовари ва тахлили ахбор; $B)истифодабарии пайдарпаии гуруххои функсионалии максадхо; $C)мухимият,якуминдарача; $D) амалигардонии фаъолияти идоракуни; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;
@6.Усулхои гузаронидани гуфтушунидхоро муайян кунед
$А)иктисоди; $B)ичтимои; $C)психологи; $D) эътимоди; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;
@7.Вобаста ба вакт кори менечеронро ба чанд гурух чудо намудан мумкин аст $А-2; $B-1; $C-3№ $D)-4; $E-5;

@8.Хучати асосие ки барои бахо додани санъати бахисобгирии сохибкори зарур мебошад
$А)баланси молияви хисоби фоида ва зарар хисоби гардиши пул; $B)сармояи асоси ва сармояи гардони корхона; $C)хисоби гардиши пул даромад ва харочот; $D) хисоби фоида ва зарар сармояи асоси ва гардон; $E)даромаду харочоти корхона ва фоидаи он;
@9.Стратегия хамчун чараёнест,ки аз руи мархилахои зерин муайян карда мешавад

$А)тахлили стратегия интихоби стратеги,истифодаи стратегия ва менечмент; $В)асоснокии максад,коркарди стратегия,амалигардонии стратегия; $C)муайянамоии максад интихоби харакатхо ,чобачогузории захирахо; $D) интихоби стратегия,асоснокии максад,амалигардонии максад; $Е)коркарди стратегия,тахлили стратегия,муайянкунии максад ;
@10.Накшахои асосии менечер дар санъати рохбари
$А)пешво, сохибкор, чамъоварандаи иттилоот,намояндаи ташкилот; $B)мустакилияти кабули карор,идораи нави чусту чолоки; $C)муайянкунандаи максад,таксимкунандаи вазифахо,тахлил ва баходихи; $D) барандаи музокирот таксимкунандаи вазифахо чусту чолоки; $E) чамъоварандаи иттилоот,мустакилияти кабули карор,тахлил ва баходихи;

@11.Мавкеъгузори чист онро тасниф намоед аз руи арзишхо

$А)оилавӣ; $B)махали; $C)вобаста ба кобилият; $D) ахбори расонидашуда; $E)рафтор;

@12.Дар кадом сохахои дар зер нишондодашуда санъат зохир мегардад

$А)адабиёт; $B)ракс; $C)мусиқи; $D) архитиктура; $E)мухандиси;

@13.Таъсири мухити берунаро ба имконияти корхона муайян намоед

$А)бозор; $B)оила; $C)табиат; $D) иктисодиёт; $Е)технология;

@14.Омилхои асосие ки ба тагйир ёфтан усул ва шаклхоиистехсолоти корхона ёри мерасонанд

$А)бозор; $B)моликияти зехни ва маданияти; $C)пешвои; $D) худбаходихи; $E)талаботхои истеъмолкунандагон;

@15.Рафтори одамон дар чои коргох чанд хел мешаванд

$А)мукарари; $B)эхсосоти; $C)холати; $D) расми; $Е)гайрирасми;

@16.Захирахои иктисодии корхонаро номбар кунед

$А)мехнати; $B)моддӣ; $C)молияви; $D) мансубият; $E)зеризамини;

@17.Кормандонро аз руи хислатхои кориашон ба чанд гурух чудо мекунанд

$А)2; $B)4; $C)3; $D) 6; $Е) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@18.Шаклхои зерини баландбардории ихтисосро дар ташкилот номбар намоед

$А)тагйри техники; $B)баландбардории сифати махсулот; $C)хавасманди ва кадрдонии хизмати кормандон; $D) мубодилаи ахбор; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@19.Ислохот дар ташкили чараёни истехсоли чиро нишон медихад

$А)атестатсия; $B)мукофотдиҳи; $C)фикронии озод; $D) сифати баланди махсулот; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@20.идоракунии вактро чи гунна ба рох мондан мумкин аст

$А)банакшагири; $B)амалигардонии накша; $C)назорат ва махдудиятхо; $D) тахлили вакти кори; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@21.Барои бовари доштан ба ичрои кори самараноки даста талаботхои зерин бояд дар накшахои максаднокба инобат гирифта шавад

$А)аз натичаи корашон хавасманд бошанд ба назар гирифтани хохиши кормандон бартараф намудани мунокиша байни кормандон чори намудани навовари;

$B)ичрои максади асоси истифодаи ракамхои аник навовариро инкишоф додан дастовардхои аъзоёни дастаро кадр намудан; $C) хамкори ба кормандон баробари кохиши тарафайн дахолат накардан ба корхои шарикон ичрои хатмии ухдадорихои хамдигари; $D) навовариро инкишоф додан хамкори бо кормандон бартараф намудани мунокиша байни кормандон,истифодаи ракамхои аник; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@22.Аслан стратегияи бучагузори вазифахои зеринро ичро мекунад

$А)банакшагири, мотиватсия,танзимкуни,назорат,баходихи; $B)банакшагири,бахисобгири,тахлили,тавакали,танзими; $C)таксимоти,назорати,танзими,хавасмандгардони; $D) банакшагири,мативатсия,тахлили,назорати,фаъолият; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@23.Аслан санъати менечмент чунин шакли оддии хисоботиро талаб менамояд

$А)тавсифи корхона стратегияи бозоршиноси, инкишофи низоми идоракуни,накшаи навкунииистехсоли; $B)нишондихандахои кори ичрошуда,истифодаи захирахо тарафхои манфию мусби лоиха омилхои ба даст омада ноил шудан, пешниход;

$C)накшаи молияви корхона накшаи истехсол накшаи таъминоти накшаи инкишоф накшаи навкунии истехсоли; $D) истифодаи захирахо стратегияи бозоршиноси накшаи таъминоти , накшаи навкунии истехсолот пешниход; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@24.Буҷа чист?

$А)ин муносибатхои иктисодиеро меноманд,ки ба ташкил,таксим,истифодаи маблагхои пули вобаста мебошад; $B)ин уд барномаи максадноке мебошад,ки кисми марказии сохибкории стратегиро ташкил менамояд; $C)кули муносибатхои иктисодиест,ки нисбат ба истифода ва ташакулли фондхои пули таъиноти махсусдошта равона карда шудааст; $D) ин омузиши конунхои иктисодиест,ки ба талаботхобахо медихадтахлили тагйирёбии холатхоро ба рох мемонад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@25.Стратегия

$А)ин эъломия ва таррохии фаъолияти мо тибки хохишу максадхо буда,кули донишхоро дар бар мегирад; $B)ин карорхои рафтории менечмент мебошад,ки барои халли масъалахои харруза равона шудааст; $C)ин накшаи муфасали комплекси расидан ба хадафхои нихои фаъолияти корхона мебошад; $D) ин кули донишхоеро дарбар мегирад,ки оид ба ин чараён ва фахмиши холатхо, барои оянда кумак мерасонад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@26.Стандартхои бучакунони ба чунин талаботхо бояд чавобгу бошанд

$А)сохтори ташкили ва идорави ташкилот,таъсири омилхо,таксими дурусти захирахо; $B)таъсири омилхои берунаи бучакунони,таъсири нарху нархгузори имкониятхо ва захирахо; $C)одди ва фахмо будан,пайдарпаи ичрои кор дорои мантики дуруст,тартиби чадвали чамъбасти; $D) маънои мантики доштани буча,имконоти истифодаи захирахо ва таксимоти одилона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; .

@27.Стратегияи ташкилот гуфта

$А)ин эъломия ва тарохии фаъолияти мо тибки хохишу максадхо буда,накшахои ояндаи дарозмуддат равона шудааст; $B)ин карорхои рафтории менечмент дар ташкилоте мебошад, ки барои халли масъалахои харруза равона шудааст;

$C)ин накшаи муфасалли комплекси расидан ба хадафхои фаъолияти ташкилот мебошад; $D) ин карорхои рафториименечмент мебошад,ки барои халли максадхои дарозмуддати ташкилот равона карда шудаанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@28.Аслан ташкилот аз чанд сарчашма даромад мегирад

$А)аз 3 фуруши мол,ичрои кор,расонидани хизмат; $B) аз ду.ичрои кор расонидани хизмат; $C)аз се.расонидани хизмат фуруши когазхои киматнок ичрои кор;

$D) аз ду, аз фуруши мол ва когазхои киматнок,аз хизматрасони ва ичрои корхо; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@29.Барои тартибдихи стратегияи ташкилот коркарди кадом масъалахои зеринродида баромадан мумкин аст

$А)аз навигарихои охирини илмию техники ва ихтироотхо истифода кардан,ояндабини; $B)сохтори ташкилотро муайян сохтан,муайян намудани самаранокии накшаи стратеги; $C)истифодаи имконоти бехтаршавии кори ташкилот

$D) ташкили истифодаи самараноки захирахо; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@30.Харочотхо бояд аз руи раванд муаёян карда шаванд

$А)гурухбандии харочотхо, хачми умумиихарочотхо,мухлати харочотхоро пешгуи кардан; $B)дарчшавии харочот тагйирёбандагии харочот,харочотхои бевосита ва бавосита; $C)тагйирёбандагии харочот вобаста ба хачми махсулот,гурухбандии харочотхо; $D) хачми умумии харочотхо,вобастагии харочот аз руи вакт; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@31.Шаклхои зерини баландбардории ихтисосро дар ташкилот номбар намоед:

$А)тагйири техники; $B) баландбардории сифати махсулот; $C)хавасманди ва кадрдонии хизмати кормандон; $D) мубодилаи ахбор; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@32.Ислохот дар ташкиличараёни истехсоли чиро имкон медихад

$А)аттестатсия; $B)мукофотдиҳи; $С)фикронии озод; $D) сифати баланди махсулот; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@33.Максадхои асосии оиди баходихи ба фаъолияти кормандон нишон дихед

$А)муайян кардани асосии фаъолиятхои алохида барои хисоб кардани хосилнокии мехнат; $B)муайян кардани малакаи дониши корманд; $C)мавкеъгузори; $D) мукоисави; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@34.Мохияти кори мурабиги дар ташкилот ба чи равона карда шудааст

$А)натичагири; $B)бовари; $C)муайян намудани камбудихо;$D) беандеша будан; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@35.Пешрафти илми-техники хамчун омили мустакили беруни ба фаъолияти корхона чи тав ва бо кадом рох таъсир мерасонад

$А)мустаким; $B)гайримустаким; $C)иктисоди; $D) инфироди $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@36.Мохияти омили вакт дар фаъолияти дар чист?

$А)сарфаи дурусти вакт; $B)самаранокии вакт; $C)доимо банд будани рохбарон ва кафомонии фаъолиятхои гуногуни ташкилот; $D) номаълумии таксимоти вакт; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@37.Сабабхои асосии аз даст додани вакт аз тарафименечерро нишон дихед

$А)максади аникнадоштан ва номуайян дар пайдарпаии ичрои кор; $B)доимо хохиши якбор кори зиёдеро анчом додан ва маълумот доир ба корхои оянда надоштан; $C)даст намудан аз харгуна хисоботхои нолозим; $D) сухбати дурударози телефонии ва кабули мизочони гайринакшави; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@38.харочотхои вактро барои ичрои корхо аз руи кадоме аз ин нишондихандахои дар зер овардашуда гурухбанди менамоянд

$А)аз руи мазмун; $B)аз руи сабабхои пайдоиш; $C)вобаста аз мухлати ичроиш; $D) аз руи усулхои маъмури; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@39.Идоракунии вакт чи гунна ба рох мондан мумкин аст

$А)банакшагири; $B)амалигардонии накша; $C)назорат ва махдудиятхо; $D) тахлили вакти кори; $Е) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@40.Идоракунииэлектрони дар асоси кадом чараёнхо инкишоф меёбад муайян кунед

$А)идоракунии системаи истехсоли; $B)суръати баланди тагйирёбии сифати махсулот; $C)хисобаробаркунии андоз; $D) тагйирёбии чараёнхо дар; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@41.Чи гунна шархоро рохбар бояд ичро намояд барои ташкил намудани системаи асаби электрони

$А)оид ба гузаронидани фаъолияти сохибкори; $B)хангоми фаъолияти тичорат; $C)идоракунии системаи истехсолот; $D) хисоббаробаркунии андоз; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@42.Хокимият чист?

$А)низоми хислату рафтори рохбарон нисбати тобеон дар корхонахои гуногун;

$B)функсияи менечмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба максаду мисияи корхона хавасманд мегардонанд; $C)имконият ва кобилияти таъсир расонидан ба рафтори одамон; $D) хамаи чавобхои боло нодурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@43.Хокимияти ибрат ба кадом гурухи сарчашмахои хокимият такя мекунад

$А)иктисоди; $B)шахси; $C)ташкили; $D) ичтимои; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@44.Шахсият чист?

$А) шахсият одами ташакулёфта; $B)шахсият мафхуми ичтимои буда дар он кувваи бузурги донисташавандаи табии ва таърихи вучуд дорад; $C)шахсият ин хоси меросист; $D) шахсият ин хоси илохист; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@45.Барои инкишофи шахсият кадом аз ин унсурхо ахамият дорад

$А)унсури фарди; $B)Беадолатӣ; $C)худшиноси; $D) бегайрати; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@46.Барои аз холати мунокиша баромадан менечер бояд чик ор кунад

$А)гузаронидани ислохоти сохтори ва кадри; $B)тагйир додани функсия ва вазифахо; $C)пайдо кардани сохторхои мунокиша; $D) бемасъулияти; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@47.Сарчашмахои асосии пайдоиши мунокишаро дар корхона муайян кунед

$А)кабули карори беасос; $B)яктарафа; $C)гайривокеи; $D) ноухдабарои; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@48.Даврахои санъати идоракунии мунокишаро нишон дихед

$А)функсияи ахбори мунокиша; $B)тахлили сарчашмаи мунокиша; $C)омузиш ва кор кардани системаи маданияти ташкили ки боиси пешгирии мунокиша мегардад; $D) доштани алокаи доими; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@49.Сабабхои асосии сар задании мунокишаро дар корхонахо ба ду гурух чудо мекунандонхоро номбар кунед

$А)бо гунохи истеъмолгарон ва ракибон; $B)бо гунохи рохбар ва тобеон; $C)бо гунохи тобеон ва ракибон; $D) бо гунохи рохбарон ва истеъмолгарон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@50.Глобализатсия чист?

$А)чараёни байналмилаликунии хочагидори; $B)бехтар намудани шароити зиндагонии мардум; $C)маълумотноки ва имкони гирифтани маълумот;$D) имкони доштани истифодаи захира; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@51.Боваринокии ба рохбари корхона дар чи зохир мегардад

$А)Дониши баланди тахасуси ва кори дошта бошад; $B)нисбат ба коргарон серталаб ва тез-тез назорат кунад; $C)нодуруст кадрдони намояд; $D) иродаи кави дошта принсипиали бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@52.Фалсафаи асосии менечменти чопониро нишон дихед;

$А)мехнат шараф аст; $B)илму дониш асоси пешрафт; $C)хар чопони симои корхона; $D) мо хама узви як оилаем; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@53.Аз руи нишонаи масъалахои мухокимашаванда чаласаву машваратхо аз хамдигар чи фарк доранд

$А)дар машваратхо накшаи фаъолияти корхона тархрези мешавад,дар чаласахо амали мешавад; $B)фаркият надоранд; $C)дар машваратхо масъалахои чории мушахас мухокима мешаванд дар чаласахо масъалахои умуми кидар мухлати муайян чамъ шудаанд; $D) дар чаласахо масъалахо гузошта мешаванд ва дар машваратхо онхо хали худро меёбанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@54.Оиномаи корхона ба кадом намуди хучатхо дохил мешаванд

$А)иктисоди; $B)ташкили; $C)фармоиши; $D) идоракуни; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@55.Ба назардошти максади тартибдихи рохбари корхона бояд хучатхоро ба намудхои зерин чудо кунад муайян намоед

$А)иктисоди, ичтимои,сиёси,шахси; $B)иктисоди,фармоиши,идоракуни,ташкили; $C)ташкили,иттилооти, инфироди,чамъияти; $D) фармоиши,ташкили,иттилооти, маълумоти,шахси; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст; @56.Рохбаре ки корманди худро то як давраи муайян аз хукуки гирифтани мукофотпули мегардонад кадом шакли хокимият истифода мебарад

$А)хокимияти хавасмандгардони ; $B)хокимияти мачбуркуни; $C)хокимияти ибрат;

$D) хокимияти эксперти; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@57.Модели назариявии сарватманди ки инкишофи менечмент ва давлат бояд ба нигохи кадом фахмишхоро дошта бошад нишон дихед ва илова намоед

$А)сарватматманди гуфта имконоти одамонро барои зиндагии хубе,ки онхо мехоханд, метавон хисобид; $B)даромад на максади нихои, балки восита ба максади нихои расидани менечмент; $C)таъмини адолати ичтимои дар таксимоти даромадхо ва захирахо; $D) таъмини мувозинати инкишофи сохави дар иктисодиёт; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@58.Санъати рохбарикунанда дар чи зохир мегардад

$А)дар фаъолияти идоракуни; $B)дар мухимтарин муносибати шахс бо одамон; $C)дар саросемаги; $D) дар беадолати; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@59.Хучати асосие,ки барои бахо додани санъати бахисобгири сохибкори зарур мебошад

$А)баланси молияви,хисоби фоида ва зарар хисоби гардиши пул; $B)сармояи асоси ва сармояи гардони корхона; $C)хисоби гардиши пул,даромад ва харочот; $D) хисоби фоида ва зарар,сармояи асоси ва гардон; $E)даромаду харочоти корхона ва фоидаи он;

@60.Истифодабарандагони хисоботи молиявии ташкилотро номбар кунед

$А)ракибон,молтаъминкунандагон; $B)рохбари ташкилот,самоягузорон; $C)кредитор,ракибон,молтаъминкунандагон; $D) кормандон,молтаъминкунандагон;

$E)молтаъминкунандагон,ракибон;

@61.Усулхои баландбардории фаъолияти рохбариро дар ташкилот номбар кунед;

$А)мухлати ичрои кор; $B)ичрои саривактии карор; $C)тагйир додани технологияхои истехсоли; $D) вазифагузори; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@62.Сифатхои сарварро муайян кунед

$А) карда тавонистан; $B)игвогар будан; $C)кушодаруй росткавл будан; $D) пешбиниикори худ ва хокимият; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@63Маданият чист?

$А)иннишондихандаи мухимтарини муносибати шахс бо одамон дар мухити гуногун ба шумор меравад; $B)ин худ мачмуи акоид, муносибати ичтимоии арзишхо дар фахмиши хаёти гурухи муайяни одамон мебошад; $C)ин фаъолияти бошууронаимаксадноки инсон мебошад,к ибо ёрии он шахсба манфиати худ расида метавонад; $D) ин фаъолияти идоракунии гуногуншакли махсуси чараёни мехнатро ифода мекунад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@64.Инкишофи пешвоиро тадкикотхо дар чанд вазифаи стратеги мебинанд номбар кунед

$А)инкишоф аз хисоби зиёд шудани сармоягузори; $B)дар раванди рохбари; $C)мустахкам намудани ракобатнокии ташкилот; $D) маърифатноки ва тачрибаи кори; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@65.Шахсият ба чанд захираи бузург доро аст

$А)зехни; $B)эчоди; $C)психофизиологии; $D) ташабускори; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@66.Маданияти сухан дар чи зохир мегардад

$А)талафуз; $B)дагали; $C)овоз; $D) ишора; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@67.Роххои баланд бардоштанирухияи коргаронро номбар кунед

$А)мусобикахо; $B)таъсири омили беруна; $C)навовариро чори намудан; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@68.Хангоми интихоби кадр рохбар ба кадом омилхои кобилияти кормандонро бояд ба инобат гирад

$А)нишонахои демографии; $B)хусусиятхои ичтимо ва психологии кормандон; $C)кобилияти кордони,зехни ва ихтисосмандии кормандон; $D) хусусиятхои мили урфу одат дину оин; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@69.Чанд рохи каули ахбор вучуд дорад номбар кунед

$А)бор охи фахмиши касби; $B)кобилиятнокии модарзодидарки масъала; $C)бо рохи муомила; $D) норозигии атрофиён; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@70.Арзиш чист ва дар чи зохир мегардад

$А)баробархукуки; $B)бовари; $C)саломати ва сатхи хуби зиндагони; $D) бехатарии молияви; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@71.Лоихахои максаднок гуфта, пайдарпаиеро меноманд ки:

$А) дар он имконияти амалигардонии навовариро истифода мебаранд; $B) барои ба даст овардани максади аник, натичаи самаранок, дар доираи вакт ва маблаги муайян равона карда шудааст; $C)бояд хело сода бошанд ва имкони васеи иштироки мутахассисони касбиро таъмин карда тавонанд; $D) шароити ракобати мураккаби бозор ва сохибкориро таъмин менамояд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@72.Се давраи коркарди стратегияи навро муайян намоед:

$А) чамоварии иттилоот, накшагири, амалигардони; $B) накшагири, амалигардони, назорат; $C)мативатсия, накшагири, назорат; $D) накшагири, баамалбарори, мативатсия; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@73.Нишонахои асосии лоихахои максаднок инхо мебошанд:

$А)мухлатноки лоиха, накшаи аники лоиха, чудо кардани захирахои аник барои лоиха, фаъолияти дастави; $B)тавсифи корхона, накшаи навкуни, накшаи истехсол ва фуруш, накшаи таъминоти, накшаи хизматрасони; $C)накшаи инкишоф, накшаи молияви лоиха, инкишофи низоми лоиха, баамалбарори лоиха ва назорати он; $D) банакшагири лоихаи максаднок, роххои амалигардони лоиха, имконотхои лоихаи инкишоф ва натичаи он; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@74.Омузиши барномаи инкишофи ташкилот аз даврахои зерин иборат аст:

$А) омузиши кисмхо ё даврахои накша, максади стратеги, махдудиятхо, афзалиятхо, бартарихо; $B)максадгузори, бартариятхо, аники мол ё хизматрасони, сохаи фаъолият, буччаи молияви; $C)бартариятхо, тагирёбихо, харочотхо, махдудият, максадхо; $D) омузиши харочот, махдудият, буччаи молияви , бартариятхо, максадхо; $E ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@75.Вобаста ба сари вакт дарки ин ё он намуди норасои фаъолияти хар як лоихаи максаднокро ба панч давра чудо кардан лозим аст:

$А)бахисобгири, таксим ва аз нав таксим, хавасмандгардони, мувозинат, чойгиркуни; $B) банакшагири, хавасмандгардони, масъалагузори, созмондихи, назорат; $C)масъалагузори, банакшагири, мотиватсия, мониторинг, анчоми лоиха; $D) банакшагири, ташкили, мотиватсия, мувозинати, назорат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@76.Роххои ба мувафакият ноил гаштан:

$А) беирода будан, худпарасти кардан, ба саросемаги рох додан, нописанди кардани колективи мехнати; $B) худбаходихи, нобовари ба худ дар фаъолият, бе мавке будан дар байни колективи мехнати; $C)муайянкунии максад, ба худ бовари доштан, пешкор будан, дорои кобилияти хуби фикрони, худназорат пуртокат; $D) беирода будан дар фаъолияти идоракуни, кобилияти хуби фикрони доштан, худпарасти кардан; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@77.Маълум аст, ки дар тамоми лоихахо аслан панч намуди захирахои иктисоди зарур мебошанд:

$А) сармоя, замин, мехнат, сохибкори , иттилоот; $B) захирахо ашёи хом, мехнати, моляви, иттилооти, вакт; $C)сохибкори, ахбори, сармоя, вакт, замин; $D) замин, вакт, сохибкори, мехнат, иттилоот; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@78.Душманони рафтори хуби рохбари :

$А) саросемаги, пешкор будан, дорои фикри аник, бемавкеи, нописанди; $B) Бенизоми, бемантики, камсаводи, пуртокат, худназорат, пешкор будан; $C)муайянкунии максад, ба худ бовари доштан, бемавкеи, нописанди, худпарасти; $D) бетокати, беиродаги, камсаводи, худпарасти, бенизоми, беназорати; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@79.Вазифахои авалиндарачаи рохбар ва менечер:

$А) муайян намудани максад, накшаи фаъолияти хочагии корхона, иштироки бевосита дар тахрези; $B) мустакилият дар кабули карор, иштироки бевосита дар тахрези, хулосабарори ва истифодаи иттилооти максаднок; $C)накшаи фаъолияти хочагии корхона, мустакилият дар кабули карор, муайянкунии максад, истифодаи иттилооти максаднок; $D) ин ташкили дурусти кор, холати психологи даста, ташкили комуникатсияи самаранок, рафтори хуби рохбари, тахлил ва баходихи хар як давраи кори мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@80.Мазмуни асосии буччаи ташкилот аз чанд кисм иборат аст:

$А) аз се кисм: таксимот, назорат, танзим; $B) аз чор кисм: танзим,таксим, назорат, хавасмандгардони; $C)аз се кисм: бахисобгири, тахлил, назорат; $D) аз панч кисм: банакшагири, таксим, назорат, танзим, хавасмандгардони; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@81. Дар гурӯҳи корӣ шахсони зерин бояд фаъолият намоянд:

$А) танзимгар, мунақид, эҷодкор; $B) иҷрокунанда, корманди алоқаҳои беруна; $C)ташкилотчӣ, назоратчӣ; $D) фаъол ва ғайрифаъол; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@82. Маданият – ин:

$А) худ маҷмӯи ақоид, муносибати иҷтимоӣ, арзишҳо ва фаҳмишҳои ҳаёти гурӯҳи муайянӣ одамон мебошад; $B) калиди муваффақиятҳои кори пешво дар дастгирии ҳаматарафаи калектив мебошад; $C)мақсади асосии роҳбар тасир расонидан ба одамон барои иҷрои кор ё фаъолият мебошад; $D) байнишахсӣ, намояндагӣ, байналхалқӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@83. Нақшҳои асосии менеҷерро дар корхона нишон диҳед.

$А) байнишахсӣ, иттилоотӣ, доир ба қабули қарор; $B) иттилоотӣ, ташкилӣ, роҳбарӣ; $C) байнишахсӣ, намояндагӣ, байналхалқӣ; $D) доир ба қабули қарор, байналхалқӣ, иқтисодӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@84 Худтарбиякунӣ – ин:

$А) мазмуни банақшагирии фаъолият дар мӯҳлатҳои стратегии дароз ё худ миёнамӯҳлат мебошад$ $B) ҷараёни мақсадноки инкишофи беҳтарин ва боарзиштарини хислатҳои шахсиятҳо буда, аз рафтору кирдори ношоиста доимо дур будан мебошад: $C) ҳамчун маркази ақлу хирад, мақоми асосии доду гирифти ахбор, ҷори намудани стандартҳои якхелаи рафтор мебошад: $D) ин идоракунии ҳолатҳои гуногуни фаъолият вобаста ба рафтори одамон хислатҳои кордонии меҷерон мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@85. Дар менеҷменти муосир се нуқтаи назари асосӣ ҷой дорад. Онҳоро номбар кунед.

$А) фаврӣ,ҳолатӣ, системавӣ$ $B) системавӣ, фаврӣ, ҷараёнӣ; $C) инсонӣ, рӯҳӣ, иҷтимоӣ; $D) ҷараёни, ҳолатӣ, системавӣ; $Е) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@86. Шахси маълумотдор кист?

$А) инсоне мебошад, ки роҳҳо ва усулҳои ба мақсад расиданро бе зарар расонидан ба дигарон мебошад; $B) шахсе, ки оиди иқтисодит маълумот дорад; $C)шахсоне, ки дар донишкада таҳсил мекунанд; $D) ҳамаи дар боло қайд карда шуда дуруст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@87 Мавқеъгузорӣ — ин

$А)Ин муқарар намудани ақидаи худ оид ба мусбат ё манфи будани ин ё он ҳодисаро меноманд; $B) Ин қарордоди шахсӣ, нишонагири ва хусусияти фарди ба ин ё он фаъолият мебошад; $C) Ин идоракунии ҳолатҳои гуногуни фаъолият вобаста ба рафтори одамон хислатҳои кордонии меҷерон мебошад; $D) хаттӣ ва шифоҳӣ. $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@88. Омили асосии ҳавасмандгардонии меҳнати кормандон чист?

$А) аз кор озод кардани кормандон; $B) қонеъ намудани ниёзҳои гуногуни онҳо;

$C)ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон; $D) аҳмият надодан ба натиҷаҳои меҳнати онҳо ; $Е) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@89. Муҳити берунае, ки ба менеҷмент таъсир мерасонанд.

$А) сиёсӣ, бозор, табии, иҷтимоӣ, техналогӣ, иқтисодӣ, байналмилалӣ; $B) фаврӣ,ҳолатӣ, системавӣ; $C) таҳлилӣ ва танқидӣ; $D) хаттӣ ва шифоҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@90. Рафтори кормандон чанд хел мешавад

$А) рафтори муқарарӣ, ҳолатӣ; $B) иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; $C) таҳлилӣ ва танқидӣ;

$D) хаттӣ ва шифоҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@91. Вобаста ба истифодаи вақт кори менеҷеронро ба чанд гурӯҳ тақсим мекунанд:

$А) 5. $B) 3. $C) 6. $D) 7; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@92. Усули дигари мақбули баҳодиҳӣ ин:

$А) мавқеъгузорӣ, усули мақсаднок; $B) муқоисавӣ, тақсимоти маҷбурӣ; $C) варианти а ва б дуруст; $D) варианти а ва б нодуруст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@93. Шаклҳои асосии мубодилаи иттилоотро номбар кунед.

$А) инфиродӣва калективӣ; $B) иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; $C) таҳлилӣ ва танқидӣ; $D) хаттӣ ва шифоҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@94. Арзишҳо чандтоянд ?

$А) маъданӣ, меъёрӣ; $B) Зиёд кардани маоши кормандон; $C)Мукофоти пулӣ, илова ба музди меҳнат; $D) Бо ордеру медалҳо мукофотонидан; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@95. Омилҳое, ки ба ташаккулиёбии мутахассисон таъсири калон мерасонанд:

$А) қобилияти модарзодии одамон, қобилияти муҳити одамон; $B) қобилияти фавқутабии, қобилияти физикӣ; $C)қобилияти психологӣ, қобилияти фикрронӣ; $D) назаривӣ, эстетикӣ, мавқеъгузорӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@96. Чопониҳо ташкилотро «ути» меноманд. Маънои он чист?

$А) донишгоҳ; $B) мамлакат; $C) шаҳр; $D) оила; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@97. Қисми арзишҳои инсонии равоншинос Г. Олпорт чи гунна гурӯҳбанди карда шудаанд:

$А) назариявӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, эстетикӣ, сиёсӣ, динӣ, экологӣ; $B) назаривӣ, эстетикӣ, мавқеъгузорӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ; $C)назариявӣ, иҷтимоӣ, динӣ, вақтшиносӣ, шахсӣ; $D) қобилияти модарзодии одамон, қобилияти муҳити одамон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@98. Ниёз ба ҳокимият дар назарияӣ мативатсиони ба кадом олим таълуқ дорад

$А) Ф.Ҳертсберг; $B) Мак Грегори; $C) А.Маслоу; $D) Врум; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@99. Санъат ин:

$А) худ маҷмӯи ақоид, муносибати иҷтимоӣ, фаҳмишҳои ҳаётӣ, гурӯҳи муайяни одамон мебошад; $B) мақсади асосии роҳбар, таъсир расонидан ба одамон барои иҷрои кор ё фаъолият мебошад; $C)дараҷаи олии кордонӣ, усто будан дар соҳаҳои зерини мухталифи фаъолияти одамон мебошад; $D) қобилияти модарзодии одамон, қобилияти муҳити одамон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@100. Тарзи қабули қарори идоракунӣ дар менеҷменти ҷопонӣ чӣ ном дорад :

$А) «винги»; $B) «ринги»; $C)«ути»; $D) «якудза»; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@1.Максадхои асосии баходихии кормандон аз тарафи рохбар кадомхоянд нишон дихед

$А)мотиватсия; $B)шуморави; $C)сифати;$D) тагйирёби;$E)микдори;
@2.Мундаричаи асосии технологияи идоракуни
$А)банизомдарори; $B)кабули карор; $C)амалигардонии карvb ор; $D) аниккунони (конкретикунони); $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;
@3.Банакшагири барои рохбар чи ахамият дорад
$А)муайяннамоии фаъолиятхо дар оянда; $B)тадбики накшаву барномахо; $C)ба даст овардани якдигарфахмии коргарон; $D) омузонидан; $Е)тартибдихии сохтори идоракуни;
@4.Технологияи идоракуни аз чи огоз меёбад
$А)аз муайян намудани максад; $B)аз назорат; $C)аз ташкил; $D) аз таълим додан; $E)аз худбаходихи ;
@5.Омилхои идоракунии стратегии корхонаро нишон дихед
$А)чамъовари ва тахлили ахбор; $B)истифодабарии пайдарпаии гуруххои функсионалии максадхо; $C)мухимият,якуминдарача; $D) амалигардонии фаъолияти идоракуни; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;
@6.Усулхои гузаронидани гуфтушунидхоро муайян кунед
$А)иктисоди; $B)ичтимои; $C)психологи; $D) эътимоди; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;
@7.Вобаста ба вакт кори менечеронро ба чанд гурух чудо намудан мумкин аст $А-2; $B-1; $C-3№ $D)-4; $E-5;

@8.Хучати асосие ки барои бахо додани санъати бахисобгирии сохибкори зарур мебошад
$А)баланси молияви хисоби фоида ва зарар хисоби гардиши пул; $B)сармояи асоси ва сармояи гардони корхона; $C)хисоби гардиши пул даромад ва харочот; $D) хисоби фоида ва зарар сармояи асоси ва гардон; $E)даромаду харочоти корхона ва фоидаи он;
@9.Стратегия хамчун чараёнест,ки аз руи мархилахои зерин муайян карда мешавад

$А)тахлили стратегия интихоби стратеги,истифодаи стратегия ва менечмент; $В)асоснокии максад,коркарди стратегия,амалигардонии стратегия; $C)муайянамоии максад интихоби харакатхо ,чобачогузории захирахо; $D) интихоби стратегия,асоснокии максад,амалигардонии максад; $Е)коркарди стратегия,тахлили стратегия,муайянкунии максад ;
@10.Накшахои асосии менечер дар санъати рохбари
$А)пешво, сохибкор, чамъоварандаи иттилоот,намояндаи ташкилот; $B)мустакилияти кабули карор,идораи нави чусту чолоки; $C)муайянкунандаи максад,таксимкунандаи вазифахо,тахлил ва баходихи; $D) барандаи музокирот таксимкунандаи вазифахо чусту чолоки; $E) чамъоварандаи иттилоот,мустакилияти кабули карор,тахлил ва баходихи;

@11.Мавкеъгузори чист онро тасниф намоед аз руи арзишхо

$А)оилавӣ; $B)махали; $C)вобаста ба кобилият; $D) ахбори расонидашуда; $E)рафтор;

@12.Дар кадом сохахои дар зер нишондодашуда санъат зохир мегардад

$А)адабиёт; $B)ракс; $C)мусиқи; $D) архитиктура; $E)мухандиси;

@13.Таъсири мухити берунаро ба имконияти корхона муайян намоед

$А)бозор; $B)оила; $C)табиат; $D) иктисодиёт; $Е)технология;

@14.Омилхои асосие ки ба тагйир ёфтан усул ва шаклхоиистехсолоти корхона ёри мерасонанд

$А)бозор; $B)моликияти зехни ва маданияти; $C)пешвои; $D) худбаходихи; $E)талаботхои истеъмолкунандагон;

@15.Рафтори одамон дар чои коргох чанд хел мешаванд

$А)мукарари; $B)эхсосоти; $C)холати; $D) расми; $Е)гайрирасми;

@16.Захирахои иктисодии корхонаро номбар кунед

$А)мехнати; $B)моддӣ; $C)молияви; $D) мансубият; $E)зеризамини;

@17.Кормандонро аз руи хислатхои кориашон ба чанд гурух чудо мекунанд

$А)2; $B)4; $C)3; $D) 6; $Е) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@18.Шаклхои зерини баландбардории ихтисосро дар ташкилот номбар намоед

$А)тагйри техники; $B)баландбардории сифати махсулот; $C)хавасманди ва кадрдонии хизмати кормандон; $D) мубодилаи ахбор; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@19.Ислохот дар ташкили чараёни истехсоли чиро нишон медихад

$А)атестатсия; $B)мукофотдиҳи; $C)фикронии озод; $D) сифати баланди махсулот; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@20.идоракунии вактро чи гунна ба рох мондан мумкин аст

$А)банакшагири; $B)амалигардонии накша; $C)назорат ва махдудиятхо; $D) тахлили вакти кори; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@21.Барои бовари доштан ба ичрои кори самараноки даста талаботхои зерин бояд дар накшахои максаднокба инобат гирифта шавад

$А)аз натичаи корашон хавасманд бошанд ба назар гирифтани хохиши кормандон бартараф намудани мунокиша байни кормандон чори намудани навовари;

$B)ичрои максади асоси истифодаи ракамхои аник навовариро инкишоф додан дастовардхои аъзоёни дастаро кадр намудан; $C) хамкори ба кормандон баробари кохиши тарафайн дахолат накардан ба корхои шарикон ичрои хатмии ухдадорихои хамдигари; $D) навовариро инкишоф додан хамкори бо кормандон бартараф намудани мунокиша байни кормандон,истифодаи ракамхои аник; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@22.Аслан стратегияи бучагузори вазифахои зеринро ичро мекунад

$А)банакшагири, мотиватсия,танзимкуни,назорат,баходихи; $B)банакшагири,бахисобгири,тахлили,тавакали,танзими; $C)таксимоти,назорати,танзими,хавасмандгардони; $D) банакшагири,мативатсия,тахлили,назорати,фаъолият; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@23.Аслан санъати менечмент чунин шакли оддии хисоботиро талаб менамояд

$А)тавсифи корхона стратегияи бозоршиноси, инкишофи низоми идоракуни,накшаи навкунииистехсоли; $B)нишондихандахои кори ичрошуда,истифодаи захирахо тарафхои манфию мусби лоиха омилхои ба даст омада ноил шудан, пешниход;

$C)накшаи молияви корхона накшаи истехсол накшаи таъминоти накшаи инкишоф накшаи навкунии истехсоли; $D) истифодаи захирахо стратегияи бозоршиноси накшаи таъминоти , накшаи навкунии истехсолот пешниход; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@24.Буҷа чист?

$А)ин муносибатхои иктисодиеро меноманд,ки ба ташкил,таксим,истифодаи маблагхои пули вобаста мебошад; $B)ин уд барномаи максадноке мебошад,ки кисми марказии сохибкории стратегиро ташкил менамояд; $C)кули муносибатхои иктисодиест,ки нисбат ба истифода ва ташакулли фондхои пули таъиноти махсусдошта равона карда шудааст; $D) ин омузиши конунхои иктисодиест,ки ба талаботхобахо медихадтахлили тагйирёбии холатхоро ба рох мемонад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@25.Стратегия

$А)ин эъломия ва таррохии фаъолияти мо тибки хохишу максадхо буда,кули донишхоро дар бар мегирад; $B)ин карорхои рафтории менечмент мебошад,ки барои халли масъалахои харруза равона шудааст; $C)ин накшаи муфасали комплекси расидан ба хадафхои нихои фаъолияти корхона мебошад; $D) ин кули донишхоеро дарбар мегирад,ки оид ба ин чараён ва фахмиши холатхо, барои оянда кумак мерасонад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@26.Стандартхои бучакунони ба чунин талаботхо бояд чавобгу бошанд

$А)сохтори ташкили ва идорави ташкилот,таъсири омилхо,таксими дурусти захирахо; $B)таъсири омилхои берунаи бучакунони,таъсири нарху нархгузори имкониятхо ва захирахо; $C)одди ва фахмо будан,пайдарпаи ичрои кор дорои мантики дуруст,тартиби чадвали чамъбасти; $D) маънои мантики доштани буча,имконоти истифодаи захирахо ва таксимоти одилона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; .

@27.Стратегияи ташкилот гуфта

$А)ин эъломия ва тарохии фаъолияти мо тибки хохишу максадхо буда,накшахои ояндаи дарозмуддат равона шудааст; $B)ин карорхои рафтории менечмент дар ташкилоте мебошад, ки барои халли масъалахои харруза равона шудааст;

$C)ин накшаи муфасалли комплекси расидан ба хадафхои фаъолияти ташкилот мебошад; $D) ин карорхои рафториименечмент мебошад,ки барои халли максадхои дарозмуддати ташкилот равона карда шудаанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@28.Аслан ташкилот аз чанд сарчашма даромад мегирад

$А)аз 3 фуруши мол,ичрои кор,расонидани хизмат; $B) аз ду.ичрои кор расонидани хизмат; $C)аз се.расонидани хизмат фуруши когазхои киматнок ичрои кор;

$D) аз ду, аз фуруши мол ва когазхои киматнок,аз хизматрасони ва ичрои корхо; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@29.Барои тартибдихи стратегияи ташкилот коркарди кадом масъалахои зеринродида баромадан мумкин аст

$А)аз навигарихои охирини илмию техники ва ихтироотхо истифода кардан,ояндабини; $B)сохтори ташкилотро муайян сохтан,муайян намудани самаранокии накшаи стратеги; $C)истифодаи имконоти бехтаршавии кори ташкилот

$D) ташкили истифодаи самараноки захирахо; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@30.Харочотхо бояд аз руи раванд муаёян карда шаванд

$А)гурухбандии харочотхо, хачми умумиихарочотхо,мухлати харочотхоро пешгуи кардан; $B)дарчшавии харочот тагйирёбандагии харочот,харочотхои бевосита ва бавосита; $C)тагйирёбандагии харочот вобаста ба хачми махсулот,гурухбандии харочотхо; $D) хачми умумии харочотхо,вобастагии харочот аз руи вакт; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@31.Шаклхои зерини баландбардории ихтисосро дар ташкилот номбар намоед:

$А)тагйири техники; $B) баландбардории сифати махсулот; $C)хавасманди ва кадрдонии хизмати кормандон; $D) мубодилаи ахбор; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@32.Ислохот дар ташкиличараёни истехсоли чиро имкон медихад

$А)аттестатсия; $B)мукофотдиҳи; $С)фикронии озод; $D) сифати баланди махсулот; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@33.Максадхои асосии оиди баходихи ба фаъолияти кормандон нишон дихед

$А)муайян кардани асосии фаъолиятхои алохида барои хисоб кардани хосилнокии мехнат; $B)муайян кардани малакаи дониши корманд; $C)мавкеъгузори; $D) мукоисави; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@34.Мохияти кори мурабиги дар ташкилот ба чи равона карда шудааст

$А)натичагири; $B)бовари; $C)муайян намудани камбудихо;$D) беандеша будан; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@35.Пешрафти илми-техники хамчун омили мустакили беруни ба фаъолияти корхона чи тав ва бо кадом рох таъсир мерасонад

$А)мустаким; $B)гайримустаким; $C)иктисоди; $D) инфироди $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@36.Мохияти омили вакт дар фаъолияти дар чист?

$А)сарфаи дурусти вакт; $B)самаранокии вакт; $C)доимо банд будани рохбарон ва кафомонии фаъолиятхои гуногуни ташкилот; $D) номаълумии таксимоти вакт; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@37.Сабабхои асосии аз даст додани вакт аз тарафименечерро нишон дихед

$А)максади аникнадоштан ва номуайян дар пайдарпаии ичрои кор; $B)доимо хохиши якбор кори зиёдеро анчом додан ва маълумот доир ба корхои оянда надоштан; $C)даст намудан аз харгуна хисоботхои нолозим; $D) сухбати дурударози телефонии ва кабули мизочони гайринакшави; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@38.харочотхои вактро барои ичрои корхо аз руи кадоме аз ин нишондихандахои дар зер овардашуда гурухбанди менамоянд

$А)аз руи мазмун; $B)аз руи сабабхои пайдоиш; $C)вобаста аз мухлати ичроиш; $D) аз руи усулхои маъмури; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@39.Идоракунии вакт чи гунна ба рох мондан мумкин аст

$А)банакшагири; $B)амалигардонии накша; $C)назорат ва махдудиятхо; $D) тахлили вакти кори; $Е) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@40.Идоракунииэлектрони дар асоси кадом чараёнхо инкишоф меёбад муайян кунед

$А)идоракунии системаи истехсоли; $B)суръати баланди тагйирёбии сифати махсулот; $C)хисобаробаркунии андоз; $D) тагйирёбии чараёнхо дар; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@41.Чи гунна шархоро рохбар бояд ичро намояд барои ташкил намудани системаи асаби электрони

$А)оид ба гузаронидани фаъолияти сохибкори; $B)хангоми фаъолияти тичорат; $C)идоракунии системаи истехсолот; $D) хисоббаробаркунии андоз; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@42.Хокимият чист?

$А)низоми хислату рафтори рохбарон нисбати тобеон дар корхонахои гуногун;

$B)функсияи менечмент, ки кормандонро барои ноил шудан ба максаду мисияи корхона хавасманд мегардонанд; $C)имконият ва кобилияти таъсир расонидан ба рафтори одамон; $D) хамаи чавобхои боло нодурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@43.Хокимияти ибрат ба кадом гурухи сарчашмахои хокимият такя мекунад

$А)иктисоди; $B)шахси; $C)ташкили; $D) ичтимои; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@44.Шахсият чист?

$А) шахсият одами ташакулёфта; $B)шахсият мафхуми ичтимои буда дар он кувваи бузурги донисташавандаи табии ва таърихи вучуд дорад; $C)шахсият ин хоси меросист; $D) шахсият ин хоси илохист; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@45.Барои инкишофи шахсият кадом аз ин унсурхо ахамият дорад

$А)унсури фарди; $B)Беадолатӣ; $C)худшиноси; $D) бегайрати; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@46.Барои аз холати мунокиша баромадан менечер бояд чик ор кунад

$А)гузаронидани ислохоти сохтори ва кадри; $B)тагйир додани функсия ва вазифахо; $C)пайдо кардани сохторхои мунокиша; $D) бемасъулияти; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@47.Сарчашмахои асосии пайдоиши мунокишаро дар корхона муайян кунед

$А)кабули карори беасос; $B)яктарафа; $C)гайривокеи; $D) ноухдабарои; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@48.Даврахои санъати идоракунии мунокишаро нишон дихед

$А)функсияи ахбори мунокиша; $B)тахлили сарчашмаи мунокиша; $C)омузиш ва кор кардани системаи маданияти ташкили ки боиси пешгирии мунокиша мегардад; $D) доштани алокаи доими; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@49.Сабабхои асосии сар задании мунокишаро дар корхонахо ба ду гурух чудо мекунандонхоро номбар кунед

$А)бо гунохи истеъмолгарон ва ракибон; $B)бо гунохи рохбар ва тобеон; $C)бо гунохи тобеон ва ракибон; $D) бо гунохи рохбарон ва истеъмолгарон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@50.Глобализатсия чист?

$А)чараёни байналмилаликунии хочагидори; $B)бехтар намудани шароити зиндагонии мардум; $C)маълумотноки ва имкони гирифтани маълумот;$D) имкони доштани истифодаи захира; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@51.Боваринокии ба рохбари корхона дар чи зохир мегардад

$А)Дониши баланди тахасуси ва кори дошта бошад; $B)нисбат ба коргарон серталаб ва тез-тез назорат кунад; $C)нодуруст кадрдони намояд; $D) иродаи кави дошта принсипиали бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@52.Фалсафаи асосии менечменти чопониро нишон дихед;

$А)мехнат шараф аст; $B)илму дониш асоси пешрафт; $C)хар чопони симои корхона; $D) мо хама узви як оилаем; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@53.Аз руи нишонаи масъалахои мухокимашаванда чаласаву машваратхо аз хамдигар чи фарк доранд

$А)дар машваратхо накшаи фаъолияти корхона тархрези мешавад,дар чаласахо амали мешавад; $B)фаркият надоранд; $C)дар машваратхо масъалахои чории мушахас мухокима мешаванд дар чаласахо масъалахои умуми кидар мухлати муайян чамъ шудаанд; $D) дар чаласахо масъалахо гузошта мешаванд ва дар машваратхо онхо хали худро меёбанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@54.Оиномаи корхона ба кадом намуди хучатхо дохил мешаванд

$А)иктисоди; $B)ташкили; $C)фармоиши; $D) идоракуни; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@55.Ба назардошти максади тартибдихи рохбари корхона бояд хучатхоро ба намудхои зерин чудо кунад муайян намоед

$А)иктисоди, ичтимои,сиёси,шахси; $B)иктисоди,фармоиши,идоракуни,ташкили; $C)ташкили,иттилооти, инфироди,чамъияти; $D) фармоиши,ташкили,иттилооти, маълумоти,шахси; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст; @56.Рохбаре ки корманди худро то як давраи муайян аз хукуки гирифтани мукофотпули мегардонад кадом шакли хокимият истифода мебарад

$А)хокимияти хавасмандгардони ; $B)хокимияти мачбуркуни; $C)хокимияти ибрат;

$D) хокимияти эксперти; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@57.Модели назариявии сарватманди ки инкишофи менечмент ва давлат бояд ба нигохи кадом фахмишхоро дошта бошад нишон дихед ва илова намоед

$А)сарватматманди гуфта имконоти одамонро барои зиндагии хубе,ки онхо мехоханд, метавон хисобид; $B)даромад на максади нихои, балки восита ба максади нихои расидани менечмент; $C)таъмини адолати ичтимои дар таксимоти даромадхо ва захирахо; $D) таъмини мувозинати инкишофи сохави дар иктисодиёт; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@58.Санъати рохбарикунанда дар чи зохир мегардад

$А)дар фаъолияти идоракуни; $B)дар мухимтарин муносибати шахс бо одамон; $C)дар саросемаги; $D) дар беадолати; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@59.Хучати асосие,ки барои бахо додани санъати бахисобгири сохибкори зарур мебошад

$А)баланси молияви,хисоби фоида ва зарар хисоби гардиши пул; $B)сармояи асоси ва сармояи гардони корхона; $C)хисоби гардиши пул,даромад ва харочот; $D) хисоби фоида ва зарар,сармояи асоси ва гардон; $E)даромаду харочоти корхона ва фоидаи он;

@60.Истифодабарандагони хисоботи молиявии ташкилотро номбар кунед

$А)ракибон,молтаъминкунандагон; $B)рохбари ташкилот,самоягузорон; $C)кредитор,ракибон,молтаъминкунандагон; $D) кормандон,молтаъминкунандагон;

$E)молтаъминкунандагон,ракибон;

@61.Усулхои баландбардории фаъолияти рохбариро дар ташкилот номбар кунед;

$А)мухлати ичрои кор; $B)ичрои саривактии карор; $C)тагйир додани технологияхои истехсоли; $D) вазифагузори; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@62.Сифатхои сарварро муайян кунед

$А) карда тавонистан; $B)игвогар будан; $C)кушодаруй росткавл будан; $D) пешбиниикори худ ва хокимият; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@63Маданият чист?

$А)иннишондихандаи мухимтарини муносибати шахс бо одамон дар мухити гуногун ба шумор меравад; $B)ин худ мачмуи акоид, муносибати ичтимоии арзишхо дар фахмиши хаёти гурухи муайяни одамон мебошад; $C)ин фаъолияти бошууронаимаксадноки инсон мебошад,к ибо ёрии он шахсба манфиати худ расида метавонад; $D) ин фаъолияти идоракунии гуногуншакли махсуси чараёни мехнатро ифода мекунад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@64.Инкишофи пешвоиро тадкикотхо дар чанд вазифаи стратеги мебинанд номбар кунед

$А)инкишоф аз хисоби зиёд шудани сармоягузори; $B)дар раванди рохбари; $C)мустахкам намудани ракобатнокии ташкилот; $D) маърифатноки ва тачрибаи кори; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@65.Шахсият ба чанд захираи бузург доро аст

$А)зехни; $B)эчоди; $C)психофизиологии; $D) ташабускори; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@66.Маданияти сухан дар чи зохир мегардад

$А)талафуз; $B)дагали; $C)овоз; $D) ишора; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@67.Роххои баланд бардоштанирухияи коргаронро номбар кунед

$А)мусобикахо; $B)таъсири омили беруна; $C)навовариро чори намудан; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@68.Хангоми интихоби кадр рохбар ба кадом омилхои кобилияти кормандонро бояд ба инобат гирад

$А)нишонахои демографии; $B)хусусиятхои ичтимо ва психологии кормандон; $C)кобилияти кордони,зехни ва ихтисосмандии кормандон; $D) хусусиятхои мили урфу одат дину оин; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@69.Чанд рохи каули ахбор вучуд дорад номбар кунед

$А)бор охи фахмиши касби; $B)кобилиятнокии модарзодидарки масъала; $C)бо рохи муомила; $D) норозигии атрофиён; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@70.Арзиш чист ва дар чи зохир мегардад

$А)баробархукуки; $B)бовари; $C)саломати ва сатхи хуби зиндагони; $D) бехатарии молияви; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@71.Лоихахои максаднок гуфта, пайдарпаиеро меноманд ки:

$А) дар он имконияти амалигардонии навовариро истифода мебаранд; $B) барои ба даст овардани максади аник, натичаи самаранок, дар доираи вакт ва маблаги муайян равона карда шудааст; $C)бояд хело сода бошанд ва имкони васеи иштироки мутахассисони касбиро таъмин карда тавонанд; $D) шароити ракобати мураккаби бозор ва сохибкориро таъмин менамояд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@72.Се давраи коркарди стратегияи навро муайян намоед:

$А) чамоварии иттилоот, накшагири, амалигардони; $B) накшагири, амалигардони, назорат; $C)мативатсия, накшагири, назорат; $D) накшагири, баамалбарори, мативатсия; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@73.Нишонахои асосии лоихахои максаднок инхо мебошанд:

$А)мухлатноки лоиха, накшаи аники лоиха, чудо кардани захирахои аник барои лоиха, фаъолияти дастави; $B)тавсифи корхона, накшаи навкуни, накшаи истехсол ва фуруш, накшаи таъминоти, накшаи хизматрасони; $C)накшаи инкишоф, накшаи молияви лоиха, инкишофи низоми лоиха, баамалбарори лоиха ва назорати он; $D) банакшагири лоихаи максаднок, роххои амалигардони лоиха, имконотхои лоихаи инкишоф ва натичаи он; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@74.Омузиши барномаи инкишофи ташкилот аз даврахои зерин иборат аст:

$А) омузиши кисмхо ё даврахои накша, максади стратеги, махдудиятхо, афзалиятхо, бартарихо; $B)максадгузори, бартариятхо, аники мол ё хизматрасони, сохаи фаъолият, буччаи молияви; $C)бартариятхо, тагирёбихо, харочотхо, махдудият, максадхо; $D) омузиши харочот, махдудият, буччаи молияви , бартариятхо, максадхо; $E ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@75.Вобаста ба сари вакт дарки ин ё он намуди норасои фаъолияти хар як лоихаи максаднокро ба панч давра чудо кардан лозим аст:

$А)бахисобгири, таксим ва аз нав таксим, хавасмандгардони, мувозинат, чойгиркуни; $B) банакшагири, хавасмандгардони, масъалагузори, созмондихи, назорат; $C)масъалагузори, банакшагири, мотиватсия, мониторинг, анчоми лоиха; $D) банакшагири, ташкили, мотиватсия, мувозинати, назорат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@76.Роххои ба мувафакият ноил гаштан:

$А) беирода будан, худпарасти кардан, ба саросемаги рох додан, нописанди кардани колективи мехнати; $B) худбаходихи, нобовари ба худ дар фаъолият, бе мавке будан дар байни колективи мехнати; $C)муайянкунии максад, ба худ бовари доштан, пешкор будан, дорои кобилияти хуби фикрони, худназорат пуртокат; $D) беирода будан дар фаъолияти идоракуни, кобилияти хуби фикрони доштан, худпарасти кардан; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@77.Маълум аст, ки дар тамоми лоихахо аслан панч намуди захирахои иктисоди зарур мебошанд:

$А) сармоя, замин, мехнат, сохибкори , иттилоот; $B) захирахо ашёи хом, мехнати, моляви, иттилооти, вакт; $C)сохибкори, ахбори, сармоя, вакт, замин; $D) замин, вакт, сохибкори, мехнат, иттилоот; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@78.Душманони рафтори хуби рохбари :

$А) саросемаги, пешкор будан, дорои фикри аник, бемавкеи, нописанди; $B) Бенизоми, бемантики, камсаводи, пуртокат, худназорат, пешкор будан; $C)муайянкунии максад, ба худ бовари доштан, бемавкеи, нописанди, худпарасти; $D) бетокати, беиродаги, камсаводи, худпарасти, бенизоми, беназорати; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@79.Вазифахои авалиндарачаи рохбар ва менечер:

$А) муайян намудани максад, накшаи фаъолияти хочагии корхона, иштироки бевосита дар тахрези; $B) мустакилият дар кабули карор, иштироки бевосита дар тахрези, хулосабарори ва истифодаи иттилооти максаднок; $C)накшаи фаъолияти хочагии корхона, мустакилият дар кабули карор, муайянкунии максад, истифодаи иттилооти максаднок; $D) ин ташкили дурусти кор, холати психологи даста, ташкили комуникатсияи самаранок, рафтори хуби рохбари, тахлил ва баходихи хар як давраи кори мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@80.Мазмуни асосии буччаи ташкилот аз чанд кисм иборат аст:

$А) аз се кисм: таксимот, назорат, танзим; $B) аз чор кисм: танзим,таксим, назорат, хавасмандгардони; $C)аз се кисм: бахисобгири, тахлил, назорат; $D) аз панч кисм: банакшагири, таксим, назорат, танзим, хавасмандгардони; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@81. Дар гурӯҳи корӣ шахсони зерин бояд фаъолият намоянд:

$А) танзимгар, мунақид, эҷодкор; $B) иҷрокунанда, корманди алоқаҳои беруна; $C)ташкилотчӣ, назоратчӣ; $D) фаъол ва ғайрифаъол; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@82. Маданият – ин:

$А) худ маҷмӯи ақоид, муносибати иҷтимоӣ, арзишҳо ва фаҳмишҳои ҳаёти гурӯҳи муайянӣ одамон мебошад; $B) калиди муваффақиятҳои кори пешво дар дастгирии ҳаматарафаи калектив мебошад; $C)мақсади асосии роҳбар тасир расонидан ба одамон барои иҷрои кор ё фаъолият мебошад; $D) байнишахсӣ, намояндагӣ, байналхалқӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@83. Нақшҳои асосии менеҷерро дар корхона нишон диҳед.

$А) байнишахсӣ, иттилоотӣ, доир ба қабули қарор; $B) иттилоотӣ, ташкилӣ, роҳбарӣ; $C) байнишахсӣ, намояндагӣ, байналхалқӣ; $D) доир ба қабули қарор, байналхалқӣ, иқтисодӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@84 Худтарбиякунӣ – ин:

$А) мазмуни банақшагирии фаъолият дар мӯҳлатҳои стратегии дароз ё худ миёнамӯҳлат мебошад$ $B) ҷараёни мақсадноки инкишофи беҳтарин ва боарзиштарини хислатҳои шахсиятҳо буда, аз рафтору кирдори ношоиста доимо дур будан мебошад: $C) ҳамчун маркази ақлу хирад, мақоми асосии доду гирифти ахбор, ҷори намудани стандартҳои якхелаи рафтор мебошад: $D) ин идоракунии ҳолатҳои гуногуни фаъолият вобаста ба рафтори одамон хислатҳои кордонии меҷерон мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@85. Дар менеҷменти муосир се нуқтаи назари асосӣ ҷой дорад. Онҳоро номбар кунед.

$А) фаврӣ,ҳолатӣ, системавӣ$ $B) системавӣ, фаврӣ, ҷараёнӣ; $C) инсонӣ, рӯҳӣ, иҷтимоӣ; $D) ҷараёни, ҳолатӣ, системавӣ; $Е) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@86. Шахси маълумотдор кист?

$А) инсоне мебошад, ки роҳҳо ва усулҳои ба мақсад расиданро бе зарар расонидан ба дигарон мебошад; $B) шахсе, ки оиди иқтисодит маълумот дорад; $C)шахсоне, ки дар донишкада таҳсил мекунанд; $D) ҳамаи дар боло қайд карда шуда дуруст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@87 Мавқеъгузорӣ — ин

$А)Ин муқарар намудани ақидаи худ оид ба мусбат ё манфи будани ин ё он ҳодисаро меноманд; $B) Ин қарордоди шахсӣ, нишонагири ва хусусияти фарди ба ин ё он фаъолият мебошад; $C) Ин идоракунии ҳолатҳои гуногуни фаъолият вобаста ба рафтори одамон хислатҳои кордонии меҷерон мебошад; $D) хаттӣ ва шифоҳӣ. $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@88. Омили асосии ҳавасмандгардонии меҳнати кормандон чист?

$А) аз кор озод кардани кормандон; $B) қонеъ намудани ниёзҳои гуногуни онҳо;

$C)ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон; $D) аҳмият надодан ба натиҷаҳои меҳнати онҳо ; $Е) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@89. Муҳити берунае, ки ба менеҷмент таъсир мерасонанд.

$А) сиёсӣ, бозор, табии, иҷтимоӣ, техналогӣ, иқтисодӣ, байналмилалӣ; $B) фаврӣ,ҳолатӣ, системавӣ; $C) таҳлилӣ ва танқидӣ; $D) хаттӣ ва шифоҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@90. Рафтори кормандон чанд хел мешавад

$А) рафтори муқарарӣ, ҳолатӣ; $B) иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; $C) таҳлилӣ ва танқидӣ;

$D) хаттӣ ва шифоҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@91. Вобаста ба истифодаи вақт кори менеҷеронро ба чанд гурӯҳ тақсим мекунанд:

$А) 5. $B) 3. $C) 6. $D) 7; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@92. Усули дигари мақбули баҳодиҳӣ ин:

$А) мавқеъгузорӣ, усули мақсаднок; $B) муқоисавӣ, тақсимоти маҷбурӣ; $C) варианти а ва б дуруст; $D) варианти а ва б нодуруст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@93. Шаклҳои асосии мубодилаи иттилоотро номбар кунед.

$А) инфиродӣва калективӣ; $B) иқтисодӣ ва иҷтимоӣ; $C) таҳлилӣ ва танқидӣ; $D) хаттӣ ва шифоҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@94. Арзишҳо чандтоянд ?

$А) маъданӣ, меъёрӣ; $B) Зиёд кардани маоши кормандон; $C)Мукофоти пулӣ, илова ба музди меҳнат; $D) Бо ордеру медалҳо мукофотонидан; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@95. Омилҳое, ки ба ташаккулиёбии мутахассисон таъсири калон мерасонанд:

$А) қобилияти модарзодии одамон, қобилияти муҳити одамон; $B) қобилияти фавқутабии, қобилияти физикӣ; $C)қобилияти психологӣ, қобилияти фикрронӣ; $D) назаривӣ, эстетикӣ, мавқеъгузорӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@96. Чопониҳо ташкилотро «ути» меноманд. Маънои он чист?

$А) донишгоҳ; $B) мамлакат; $C) шаҳр; $D) оила; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@97. Қисми арзишҳои инсонии равоншинос Г. Олпорт чи гунна гурӯҳбанди карда шудаанд:

$А) назариявӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, эстетикӣ, сиёсӣ, динӣ, экологӣ; $B) назаривӣ, эстетикӣ, мавқеъгузорӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ; $C)назариявӣ, иҷтимоӣ, динӣ, вақтшиносӣ, шахсӣ; $D) қобилияти модарзодии одамон, қобилияти муҳити одамон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@98. Ниёз ба ҳокимият дар назарияӣ мативатсиони ба кадом олим таълуқ дорад

$А) Ф.Ҳертсберг; $B) Мак Грегори; $C) А.Маслоу; $D) Врум; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@99. Санъат ин:

$А) худ маҷмӯи ақоид, муносибати иҷтимоӣ, фаҳмишҳои ҳаётӣ, гурӯҳи муайяни одамон мебошад; $B) мақсади асосии роҳбар, таъсир расонидан ба одамон барои иҷрои кор ё фаъолият мебошад; $C)дараҷаи олии кордонӣ, усто будан дар соҳаҳои зерини мухталифи фаъолияти одамон мебошад; $D) қобилияти модарзодии одамон, қобилияти муҳити одамон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@100. Тарзи қабули қарори идоракунӣ дар менеҷменти ҷопонӣ чӣ ном дорад :

$А) «винги»; $B) «ринги»; $C)«ути»; $D) «якудза»; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *