Саволҳои Тести

Тестхои иктисодиёти туризм

  1. Вобаста ба накш ва макомашон захирахои иктисодиро ба кадом гуруххо таксим мекунанд.

а. модди, мехнати, истеъмоли , пасандоз

б. модди, мехнати, молияви иттилооти, табии

в. моди мехнати молияви истехсоли

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

2. Тарафхои истехсолоти чамъиятиро номбар кунед.

а. куввахои истехсолкунанда ва истеъмоли

б. куввахои истехсолкунанда ва муносибатхои истехсоли

в. куввахои истехсолкунанда ва масъалахои иктисоди

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст .

3. Даврхои харакати махсулоти чамъиятиро номбар намоед.

а. истехсол тксим ва мубодила

б. истеъмол ва маблаггузори

в. истехсол , таксим,мубодила ва истеъмол

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

4. Дар зехри мафхуми …………….. муносибати байни одамон оиди истехсол таксим мубодила ва истеъмоли нематхои фахмида мешавад.

а. куввахои истехсолкунанда

б. муносибатхои истехсоли

в. истехсолоти чамъияти

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

5. Ба лахзхои оддии чараёни мехнат чихо дохил мешавад.

а. Мехнат, истеъмол

б. Мехнат. Предмети мехнат воситахои истхсолот. муносибатхои истехсоли

в. Мехнат. Предмети мехнат воситахои мехнат.

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

6. Дар зехри мафхуми …………………. чизхое фахмида мешавад, ки одамон ба онхо таъсир расонда шаклхои зохирии онхоро дигаргун сохта барои истехсоли махсулот истифода мебаранд.

а. Мехнат

б. Предмети мехнат

в. воситахои мехнат.

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

7. Калимаи фирма аз кадом забон гирифта шудааст?

А) тоҷикӣ

Б) арабӣ

В) итолявӣ

Г) юнонӣ

8. Вожаи «firma» чӣ маъно дорад?

А) имзо

Б) хоҷгӣ

В) тоҷир

Г) хона

9. Мақсади асосии ҳар як фирма ин?

А)хайрхоҳӣ

Б) гирифтани фоида

В) таъмин кардани бозор

Г) қонеъ гардонидани талаботи дигарон

10. Фаъолияти соҳибкории инфиродӣ кай қонунӣ ҳисобида мешавад?

А) баъд аз ташкил кардани сармояи асосӣ

Б) баъд аз ба қайд гирифтан дар Вазорати адлия

В)баъд аз гирифтани шаҳодатнома (литсензия, патент)

Г)баъд аз тайёр кардани маҳсулот

11. Дар натиҷаи истеҳсолот чӣ ба вуҷуд меояд?

А) пул

Б)фоида

В)маҳсулот

Г) даромад

1. Кадоме аз ин омилҳо метавонанд ба фаъолияти фирма таъсири мусбат расонанд?

А) тезонидани пешрафти илму техника

Б) экология

В)инфлятсия

Г) дигаргуншавии вазъи сиёсӣ

2.Фаъолияти корхона, хоҳ нохоҳ бо принсипҳои иқтисоди ………. алоқаманд мебошад. Дар ҷои нуқта кадоме аз зеринҳо дуруст меоянд?

А) сиёсӣ

Б) буржуазӣ

В) классикӣ

Г) бозорӣ

3. Корхонаҳоро аз рӯи ҳудуд ба:

А) хурд, миёна, калон

Б) миллӣ, шахсӣ

В) давлатӣ, хусусӣ

Г) саҳҳомӣ, ҶДММ , ҷудо мекунанд.

4. Конуни таксимот дар давраи гуломдори ба кадом шакли конунхо дохил мешавад.

а. махсус

б. хос

в. умуми

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

5. Вазифаи назарияи иктисодиро муайян намоед.

а. эхсос ва дарки чараёнхои иктисоди

б. хадисаву равандхои иктисоди

в. дар ососи метод

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

6. Дар зери мафхуми …………… чараёни хамбастаги ва истифодаи захирахои махдуди иктисоди ва дар ин асос ба вучуд овардани молу хадамотро бахри конеъ гардонидани талаботи бе интихои чомеа фахмида мешавад.

а. захирахо

б. омилхо

в. истехсолот

г. истехмолот.

7. Аз руи таинот молхои истехсолшударо ба чанд кисм таксим мекунад :

а. 1.

б. 2.

в. 3.

г. 4.

8. Молхои истехсолшударо ба кадом кисмхо таксим мекунанд.

а. предмети истеъмоли

б. воситахои техники

в. предмети истеъмоли ва воситахои истехсолот.

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

9. Аз нуктаи назари самту равиши истехсолотро ба кадом шаклихои истехсолотро фарк мекунанд.

а. истеҳсолоту истехмолот

б. таксими мубодила

в. тамарказ, тахсис ва коорперасия.

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

10. Классикони назарияи иктисоди истехсолотро ба кадом кисмхо таксим карданд.

а. истехсолоти моддию маиши

б. истехсолоти модию предметхои истеъмоли

в. истехсолоти модди, гайримодди ва хадамот.

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

11. Дар зехри мафхуми …………. омилхое, ки барои истехсоли нематхои иктисоди афзалиятан истифода карда мешавад.

а. омилхо

б. захирахо

в. истехсолот

г. ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *