Саволҳои Тести

Тестхо аз фанни Идоракунии давлати

@1.Идоракунии давлатӣ дар бар мегирад:

$A) идоракунии институтҳои гуногунро; $B) танҳо идоракунии вазоратҳоро; $C) идоракунии ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷомеъаро; $D) идоракунии мунитсипиалӣ ва сиёсиро; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@2.Ба субъекти идоракунӣ дохил мешавад

$A) унсурҳои низом, шахси алоҳида, гурӯҳи одамон; $B) ташкилкунандаи фаъолияти идоракунӣ; $C) коргарони шуъбаҳои ицтисодӣ, молиявӣ, ва кадрӣ; $D) коргарони истеҳсолкунанда; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@3.Ба объекти идоракунӣ дохил мешавад

$A)шуъбаҳои молия, муҳосибот, таъминоти моддӣ-техникӣ; $B) сехҳои асосӣ: ёрирасон ва хизматрасон; $C) унсурҳои низом, ки идоракунӣ ба онҳо нигаронида шудааст; D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@4.Усулҳои идоракунӣ чунинанд

$A) ташкилӣ, маъмурӣ, сиёсӣ, психологӣ; $B) психологӣ, ташкилӣ, ицтисодӣ, демографӣ, $C) ташкилӣ, маъмурӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-психологӣ; $D) иқтисодӣ, маъмурӣ, иҷтимоӣ-психологӣ, бозорӣ, сиёсӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@5.Барои чӣ идоракунӣ тадқиқот бурда мешавад

$A) барои баландбардории ихтисоси менеҷер; $B) барои баландбардории сифати қарорҳои идоракунӣ; $C) барои коркарди стратегияи идоракунӣ; $D) барои такмилдиҳии самараноки идоракунӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@6.Низоми идоракунӣ-ин

$а) маҷмӯи амалиётҳоест, ки самти фаъолияти идоракуниро муаӣян мекунад; $B) маҷмӯи унсурҳоеанд, ки дар фазо бо ҳам алоқаманданд; С) субъекти идоракунии ташкилот аст, ки сохтори мураттаб дорад; $D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@7.Тадқиқотбарии низоми идоракунӣ чист

$а) маҷмӯи амалиётҳоест, ки ба гирифтани фоида нигаронида шудааст; $B) намуди фаъолиятест, ки ба тарақӣ ва такмилдиҳии идоракунӣ нигаронида шудааст; С) маҷмӯи омӯзишҳоест, ки танҳо муҳити берунаи ташкилотро дар бар мегирад; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@8.Таҳлили системавӣ-ин

$A) самти конструктивии тадқиқотбарии ҷараёнҳои идоракунӣ мебошад; $B) маҷмӯи қоидаҳо ва усулҳоест, ки ба ҳалли масъалаҳои тадқиқотбарии ташкилот нигаронида шудааст; $C) усулҳои ом.зиши масъалаҳои сиёсӣ дар низоми идоракунӣ; $D) идоракунии мунитсипиалӣ ва сиёсиро; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@9. Тадқиқотбарии комплексии низоми идоракунӣ дар бар мегирад

$A) омӯзиши шароитҳо ва омилҳои фаъолияти низом; $B) омӯзиши механизми фаъолияти низом; $C) омӯзиши нақшаи идоракунии низом; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@10.Омилҳои берунаи ба фаъолияти корхона таъсирррасон инҳоянд

$А)ташкилӣ, иқтисодӣ, таҳлилӣ, молиявӣ; $B) маркетингӣ, истеҳсолӣ, бозор: кадрӣ; $С) назоратӣ, банақшагир, мотиватсионӣ; $D) иқтисодӣ, сиёсӣ, бозорӣ, иҷтимоӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@11.Миқдори кадрҳои ташкилотро кадом нишондиҳандаҳо тавсиф медиҳанд

$а) нишондиҳандаҳои ҳосилнокии меҳнат, шумораи коргарони мавсимӣ, ва ҳаӣати рӯӣхатӣ; $B) нишондиҳандаҳои ҳаӣати рӯӣхатӣ, ҳозиршавӣ ва миёнарӯӣхатии коргарон; $C) нишондиҳандаҳои меъёрдарории меҳнат,бастҳои корӣ ва шумораи коргарони мавсимӣ. $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@12.Ба ҳаӣати кормандони саноатӣ-истеҳсолӣ дохил нестанд

$A) коргарони истеҳсолоти асосӣ; $B) коргарони савдою хӯроки умумӣ; $C) коргарони озмоишгоҳҳи илмӣ-тадқиқотӣ; $D) коргарони хадамоти таъмирӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@13.Талабот ба тадқиқотбарӣ чиро муаӣян мекунад

$A) усули тадқиқотбариро; $B) самаранокии тадқиқотбариро; $C) ҳудуди тадқиқотбариро; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@14.Самаранокии тадқиқотбарӣ чист

$A)ҳосилнокии меҳнати тадқиқотчиён аст; $B) ҳаҷми даромаднокии истеҳсолот аст; $C) муқоисаи хароҷотҳои тадқиқотбарӣ ба хароҷотҳои тиҷоратӣ аст; $D) муқоисаи хароҷотҳои тадқиқотбарӣ бо натиҷаҳои тадқиқотбарӣ аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@15.Ба марҳилаҳои гузаронидани тадқиқотбарӣ дохил намешавад

$A) зоҳирсозии объект ва предмети тадқиқотбарӣ; $B) тадқиқотбарии фаъолияти рақибон; $C) интихоби усули гузаронидани тадқиқотбарӣ; $D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@16.Усули шабакавӣ ба кадом гурӯҳи усулҳои тадқиқотбарӣ таалуқ дорад

$А) ба гурӯҳои якуму дуюм; $B) ба гурӯҳи дуюм; $С) танҳо ба гурӯҳи сеюм; $D) усули мустақил аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@17.Нишондиҳандаҳои ташкили тадқиқотбарӣ чунинанд

$A)таӣьрии тадқиқотбарӣ,ҷамъи ахбор, коркарди ахбор тараққиёти истеҳсолот, захираҳои тадқиқотбарӣ; $B) натиҷаҳои тадқиқотбарӣ, стратегияи идоракунӣ, баландбардории сифати маҳсулот, нақшаи фаъолият; $C) самаранокии тадқиқотбарӣ, натиҷаҳои тадқиқотбарӣ, талабот ба тадқиқотбарӣ, объекту предмети тадқиқотбарӣ, захираҳои тадқиқотбарӣ, $D) мутахассисони тадқикотчӣ, усулҳои тадқиқотбарӣ, захираҳои тадқиқотбарӣ, тадқиқотбарии системавӣ, $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@18.Ба ҳаӣати кормандони ғаӣрисаноатӣ дохиланд

$а)коргарони сехҳои ёрирасону хизматрасон; $B) коргарони муассисаҳои маданию маишии ташкилот; $С) коргарони шуъбаҳои идоракунӣ; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@19.Ба аломатҳои хоси мақсадҳои идоракуны дохиланд

$A) доираи истеҳсолот ва алоқамандии шуъбаҳо; $B) умумӣ ва махсус; $C) ченшавандагӣ ва суроғадорӣ; $D) нақшавӣ ва ҳақиқӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@20.Ҳосилнокии меҳнат бо кадоме аз ин нишондиҳандаҳо тавсиф дода мешавад

$A)ҳосилнокии меҳнати тадқиқотчиён; $B) коркарди маҳсулот дар воҳиди вақт; $C) меҳнатғунҷоиши навоварӣ; $D) ҳаҷми даромаднокии истеҳсолот; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@21.Тасдиқи қарор-ин

$A) фаъолияте мебошад, ки бо фармондиҳии иҷрокунандагон алоқаманд аст; $B) фаъолияте мебошад, ки бо фармондиҳии роҳбарон алоқаманд аст; $C) бақаӣдгирии ҳақиқии қабули қарор мебошад; $D) асосноккунӣ ва тартибдиҳии қарор мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@22.Ба марҳилаҳои банақшагирии мақсадҳои идоракунӣ дохил аст

$A) баҳодиҳии мақсадҳо; $B) зоҳирсозии объекти тадқиқотбарӣ; $C) коркарди пешниҳодҳо; $D) тадқиқотбарии таъиноти вазифаҳои умумӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@23.Мақсадҳои навовариро кадом сохтор амалӣ мегардонад

$A)сохтори маркетингӣ; $B) истеҳсолӣ: кадрӣ; $C) сохтори ба коркардҳои илмӣ-тадқиқотӣ машғулбуда; $D) сохтори молиявӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@24.Ба вазифаҳои махсуси идоракунии ташкилот дохиланд

$A) банақшагирӣ ва назорат; $B) идоракунии ҷараёнҳои асосии истеҳсолӣ; $C) ташкил ва баҳисобгирӣ; $D) идоракунии рақобати бозорӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@Ба марҳилаҳои банацшагирии сохтори идоракунӣ дохил аст

$A)саҳеҳсозӣ ва тасдиқи нақшаи идоракунӣ; $B) интихоби объектҳои идоракунӣ; $C) муаӣянкунии нақшаҳои гуногуни идоракунӣ; $D) ташаккули мақсадҳои аниқ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@25.Вобаста ба сохтори функсионали мақсадҳо мешаванд

$A) илмиӣ, сиёсӣ, $B) стратегӣ, амалӣ, $C) навоварӣ, истеҳсолӣ, $D) техникӣ: ицтисодӣ, $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@26.Нишондиҳандаҳои асосии таснифоти мақсадҳо чунинанд

$A)миқдорӣ ва сифатӣ; $B) лоиҳакашӣ ва сохтани объект; $C) муҳит ва давраи муқаррарсозӣ; $D) назорат ва баҳодиҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@27. Қувваҳои истеҳмолкунандаи ҷамъияти аз чанд унсури асоси вабаста аст

$A)олоти меҳнат, ашёи меҳнат,қувваи кори; $B) қувваи коррӣ,молиявӣ, обективӣ; $C) ашёи хом, музди меҳнат, қадр; $D) обекти корӣ,ашёи хом, таҷҳизот; $E) роҳбар, қувваи коррӣ,музди меҳнат;

@28.Шӣмораи унсурҳои асоси дар доираи қувваҳои истеҳсолкунанда

$A)5 то; $B10 то; $C) 1 то; $D) 3 то; $E) 8 то;

@29.Қувваи коррӣ чист

$A)нишондиҳии расмии системаи идоракунӣ, ки ба истифодабарииусулҳои математики, иқтисоди-риёзӣ асос ёфтааст; $B) иин мамҷмуи қобилияти ҷисмонию ақлонии офарондагии инсоон ба қобилияти меҳнатии ваӣ мебошад; $C) вазъи қиёсии хизматчиёни дорои маълумоти оллӣ ва миёнаи махсус дар шумораи умумӣ; $D) ин талаботҳо бобяд шароитҳои заруриро барои фаъолияти самараноки шуъбаҳои идоракунанда таъмин созад; $E) ин маҷмуи воситаҳое мебошад, ки бо мувафақият гузаронидани тадқиқотбариро таъмиин менамояд;

@30.Ҳамаи кормандонро дар ташкилот ба чанд категория тақсим мекунанд

$A) 2 то; $B) 1 то; $C) 5 то; $D) 9 то; $E) 7 то;

@31.Ҳаӣати кормандони саноати истеҳсолӣ

$A)мустақил-ғаӣримустақил; $B) дохилию-берунӣ; $C) оли-поёнӣ; $D) коргарон-хизматчиён; $E) таъминотчӣ-истеҳсоли;

@32.Ба захираҳои дохилиистеҳсолӣ корхона дохил мешавад

$A)камкунии меҳнатғунҷоиши маҳсулот; $B) беҳкарди истифодаи вақти корӣ; $C) захираҳои беҳтарнамои сохтори кадрҳо; $D) ҳамаи вариантҳо нодурустанд; $E) варианти а,в,с,дурустанд;

@33.Усулҳои тадқиқотбариро ба чанд гуруҳ тақсим мекунанд

$A) 2 то; $B) 3 то; $C) 10 то; $D) 12 то; $E) 1 то;

@34.Консепсияҳои истифодаи усули «дарахти ммақсад»-ҳоро аввалин маротиба, ки ба саноат хос дошт

$A) Анри Фаӣол; $B) Гибертхо; $C) Ф Коллер; $D) В И Ленин; $E) У Чериен;

@35.Тамоми ҷараёни ташкили системаи банақшагири ва идоракунии шабакавиро ба чанд марҳила ҷудо мекунанд

$A)4 марҳила; $B) 2 марҳила; $C) 7 марҳила; $D) 12 марҳила; $E) 3 марҳила;

@36.Тамоми ҷараёни ташкили системаи банақшагири ва идоракунии шабакавиро ба чанд марҳила ҷудо мекунанд

$A)ҳисобкуни ва таҳлили ҷадвалҳои шабакавӣ; $B) марҳилаи тадқиқот, натиҷаи тадқиқот дар намуди ҷадвалҳо; $C) марҳилаи идодракунии амалӣ; $D) ҳамаи вариантҳо нодуруст; $E) варианти а,и,с дуруст;

@37.Талаботҳое, ки дар системаи идоракуни ҳамчун обекти тадқиқот омухта мешавад

$A)алоқаманди унсурҳои система; $B) мутобиқшаванда будани низоъ; $C) субектҳои идоракунанда ва назорат-да донистани низоъ; $D) алоқаи мутақобила доштани низоъ; $E) ҳамаи ватиантҳо дурустанд;

@38.Усулҳое, ки барои ташхиси масъалаҳои дохили истифода бурда мешавадчи ном доранд

$A)тадқиқоти идоракунӣ; $B) вазифаи роҳбарӣ; $C) принсипҳои менеҷмент; $D) ҳамаи вариантҳо дуруст; $E) варианти дуруст нест;

@39.Барои мақсадҳои ба нақшагирии стратегӣ ддохил кардани обектҳои зерини идоракуни ҳастанд.

$A)маркетинг, истеҳсол; $B) малоия, баҳисобгирии бухгалтери; $C) кадрҳо, маданияти ташкилӣ; $D) обрую нуфузи ташкилот; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@40.Тадқиқотбари- ин

$A)ҳамчун қисми таркибии менеҷмент натанҳо таҳлили омилҳои муҳити ддохилии ташкилот балки таҳлили омилҳои муҳити берунаро низ талаб мекунад; $B) омӯзиши бобзориро меомузад; $C) мазмуни тарзу воситаҳои субет-идор-да ба обекти идорашаванда нигаронида шудааст; $D) ҳамаи бисёр масъалаҳои корхоонаҳои муосир мебобшанд; $E) варианти а,в дурустанд;

@41.Ҷараёни таҳлили фаъолияти рақобатро муаӣян менамояд

$A)таҳлили мақсадҳои ояндаи рақибон; $B) баҳодиҳии стратегияиҷории онҳо; $C) баҳодиҳии тарақиёти ояндаи соҳа; $D) омӯхищши камбудиҳо ва бартарияти фаъолияти роҳбарон; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@42.Усулҳои тадқиқотбари он

$A)Самаранокии тадқиқотбариро; $B) истеҳсолӣ: кадрӣ; $C) маҷмӯӣ усулҳои омӯзиши ташкилӣ ва техники иқтисччодии ҳамаи омилҳои зикршудаи системаиташкилоти мебошад; $D) ҳамаи вариантҳои боло дуруст; $E) ҳамаи вариантҳо нодуруст;

@43.Гузаронидани омӯзиш ва тадқиқот дар чунин ҳолатҳо амали гузаронида мешавад

$A)такмилдиҳии низоми идоракуни ташк-амалкунанда; $B) коркарди низоми идоракунии ташкилоти аз нав сохташудаистода; $C) ташкилдиҳии низоми идоракунии иттиҳодидҳои истеҳсоли ё корхонаҳо дар давраи азнавсози таъмини техники; $D) ташкили низоми идоракуни дар натиҷаи таъғири намуди моликият; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@44.Тадқиқотбари ҳамчун намуди фаъолият дар ҷараёни иддоракунии ташкилот

$A)дарёфти масъалаҳо ва вазъиятҳои муҳим; $B) муаӣянсози сабабҳои паӣдоиши онҳо; $C) муқарарсозии мавқеъи ин масъалаҳо ва вазъиятҳо; $D) коркарди вариантҳоиҳалли масъалаҳо; $E) вариантҳои боло дурустанд;

@45.Нишондиҳандаҳои методологияиташкили тадқиқолтбарӣ

$A)талабот ба тадқиқотбари; $B) обекти тадқиқотбари; $C) захираҳо; $D) варианти а,в,с дурустанд; $E) варианти дуруст надорад;

@46.Ба нишондиҳандаи захираҳо дохиланд,

$A)захираҳои модди, меҳнати, молиявӣ, ахбори,техники; $B) роҳбарон, нақлиёт, меҳнатӣ, музди маош; $C) иқтисодӣ, ичтимоӣ, сиёси, техники; $D) варианти дуруст нест; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@47.Ҷамъоварии маълумотҳо дар марҳилаи тадқиқоти

$A) камкунии меҳнатғунҷоиши маҳсулот; $B) Самаранокии тадқиқотбариро; $C) марҳилаи асосиитадқиқоти ба ҳисоб меравад; $D) варианти а, в дурустанд; $E) варианти дуруст нест;

@48.Тавсифи марҳилаҳои гузаронидани тадқиқоти

$A)захирсозии талаботҳо ва гузаронидани тадқиқот; $B) захирсозии обект ва предмети тадқиқотбарӣ; $C) таҳлили захираҳое, ки барои гузаронидани тадқиқотбари заруранд; $D) таҳлили натиҷаҳои тадқиқотбарӣ, коркарди пешниҳодҳо; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@49.Манбаҳои дарёфти маълумот оиди фаоълияти ташкилот инҳоянд,

$A)ҳуҷҷатҳои гуногун; $B) ҳамкорони ташкилот; $C) вазорати бевоситаи мутахасисон; $D) ин маҷмуи воситаҳое мебошад, ки бо мувафақият гузаронидани тадқиқотбариро таъмиин менамояд; $E) варианти дуруст надорад;

@50.Таҳлили системави ин

$A)ин маҷмуи тадқиқотбариест, ки ба азхирсозии тамоилҳои; $B) қувваи коррӣ,молиявӣ, обективӣ; $C) Коргарони шуъбаҳои идоракунӣ; $D) мутахассисони тадқикотчӣ, усулҳои тадқиқотбарӣ, захираҳои тадқиқотбарӣ, тадқиқотбарии системавӣ; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@51.Мақсади асоси тадқиқотбари аз чанд хусусият вобаста аст

$A)8 то; $B) 7 то; $C) 2 то; $D) 10 то; $E) ҳамаи вариант дурустанд;

@52.Ҷараёни таҳлили системави аз кадом нишондиҳандаҳо вобаста аст,

$A)нақш ва мавқеи корхона дар соҳа; $B) вазъи истеҳсолӣ, сохтори истеҳсоли корхона; $C) низоми идоракуни ва сохтори ташкилии он; $D) намудҳо ва усулҳои ҳавасмандгардони ва музди меҳнати кормандоон; $E) вариантҳо дуруст надорад;

@53.Барномаи таҳлили системави чунин масъаларо дар бар мегирад,

$A)таҳлили умумии корохона; $B) таҳлили намуди истеҳсол ва хусусияти техникӣ иқтисодии он; $C) таҳлили зершуъбаҳои ёрирасон ва хизматрасон; $D) таҳлили низоми идоракунии корхона; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@54.Мақсади таҳлили системавӣ ин,

$A) зиёдсозии истеҳсоли маҳсулоти рақобаттабовор; $B) баландбардории даромаднокии истеҳсолот; $C) тадбиқсозии усулҳои тадқиқотбарии маркетингӣ; $D) вариантҳо дуруст; $E) варианти нодуруст;

@55.Вазифаҳои таҳлил ин,

$A)омӯзиши бозор; $B) омӯзиши вазъи молиявии корхона; $C) омӯзиши кори шӯъбаи банақшагирии иқтисодиёт; $D) кркарди бизнеснақша барои ҳар як маҳсулот; $E) варианти дуруст надорад;

@56.Баландбардории самаранокии фаъолияти корхона,

$A)ҷорисозии техникаи нав; $B) такмилдиҳии ташкили истеҳсолот; $C) такмилдиҳии низоми иддоракунӣ; $D) варианти дуруст нест; $E) ҳамаи вариантҳои боло дурустанд;

@57.Ба принсипҳои муносибати системавӣ дохиланд,

$A)пуррагӣ; $B) мураттабӣ; $C) ба сохтордорӣ; $D) бисёрӣ; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@58.Тадқиқотбари ва банақшагирии сохтори идоракунӣ,

$A)ин маҷмуи алоқаҳои ахбори баӣни унсурҳои обект ва шуъбаҳои иддоракуни мебошад; $B) ҳамкорони ташкилот; $C) ташкилдиҳии низоми идоракунии иттиҳодидҳои истеҳсоли ё корхонаҳо дар давраи азнавсози таъмини техники; $D) коркарди вариантҳоиҳалли масъалаҳо; $E) варианти дуруст надорад;

@59.Ба заминаҳои назариявии тадқиқотбари ва банақшагирии сохтори идоракуни дохиланд,

$A)мавҷудоти нақшаҳои гуногуни идоракунӣ, ки яке аз онҳоро барои таҳлил ва банақшагирии сохтори идора интихоб намудан ммкин аст; $B) маълум аст, ик ҳар як ташкилот ба воситаи қабули қарорҳо идора карда мешавад; $C) инчунин хусусияти техналогии баҳои алоқамандии муносибатҳои роҳбарон ва иҷрокунандагон дар ҷараёни таёр ва қабули қарорҳои идоракуни маълум аст; $D) ҳамаи вариантҳои боло дурустанд; $E) варианти дуруст надорад;

@60.Барои тадқиқотбари ва банақшагирии сохтори идоракуни аз усули зерин истифода нашуд,

$A)ин маҷмуи алоқаҳои ахбори баӣни унсурҳои обект ва шуъбаҳои иддоракуни мебошад; $B) тарҳрези ташкили ҳангоми ташакулёбии сохттори идоракунӣ ҷавобҳои зерини гуногунро дар бар мегирад, идоракунӣ, ахборӣ, ичтимоӣ, психологӣ; $C) ташкилдиҳии низоми идоракунии иттиҳодидҳои истеҳсоли ё корхонаҳо дар давраи азнавсози таъмини техники; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) варианти дуруст надорад;

@61.Паӣдоиши марҳилаҳои банақшагирии сохтори идоракунӣ чунин шаклро дорад,

$A)интихоби нақшаи намунавии идоракунӣ; $B) тақсимоти қарорҳо аз руи дараҷа; $C) интихоби варианти сохта; $D) ташакулёбии нақшаи идоракуни ва таркиби шӯъбаҳо дар доираи сохтори интихобшуда; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@62.Идоракуни ва унсурҳои он,

$A)идоракунии давлатӣ; $B) идоракунии идеологӣ; $C) идоракунии ғаӣри давлати ва ғаӣри сиёсӣ; $D) идоракунии хоҷагидорӣ; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@63.Идоракунии давлати ин

$A)ин маҷмуи алоқаҳои ахбори баӣни унсурҳои обект ва шуъбаҳои иддоракуни мебошад; $B) ҳамкорони ташкилот; $C) ҳаёти ичтимоию иқтисодии ҷомеаро ба воситаи институтҳои гуногун идора мекунанд; $D) коркарди вариантҳоиҳалли масъалаҳо; $E) варианти дуруст надорад;

@64.Идоракунии идеологӣ,

$A)аз фарзияи тарақиёти ҷамъият ва дохил кардани он барои сиёсат ташаккул дода шудааст таркиб ёфтааст; $B) ҳамкорони ташкилот; $C) муаӣянсози сабабҳои паӣдоиши онҳо; $D) таҳлили натиҷаҳои тадқиқотбарӣ, коркарди пешниҳодҳо; $E) варианти дуруст надорад;

@65.Идоракунии хоҷагидори чунин аст,

$A)ин маҷмуи тадқиқотбариест, ки ба азхирсозии тамоилҳои; $B) захирсозии обект ва предмети тадқиқотбарӣ; $C) ) марҳилаи идодракунии амалӣ; $D) идоракуние мебошад, ки фаъолияти истеҳсоли иқтисодии ташкилотҳои тиҷорати ва ғаӣри тиҷоратиро дар бар мегирад, ки дар доираи муносибатҳои бозорӣ амал мекунад; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@66.Идоракуни ин

$A)ҳисобкуни ва таҳлили ҷадвалҳои шабакавӣ; $B) марҳилаи тадқиқот, натиҷаи тадқиқот дар намуди ҷадвалҳо; $C) фаъолияти башуморона ва мақсаднокии одамонмебоошад, к ибо ёрии ин инсон унсурҳои муҳити берунаи ҷомеа, табиат ва техникаро ба тартиб дароварда тобеи манфиатҳои худ қарор медиҳад; $D) ҳамаи вариантҳо нодуруст; $E) варианти а,и,с дуруст;

@67.Унсурҳое, ки фаолият ба онҳо нигаронида шудааст_________намуда мешавад

$A)субекти идоракунӣ; $B) обекти идоракунӣ; $C) роҳбари корхона; $D) гурӯҳи ҳаӣат; $E) вариантҳо дуруст;

@68.Ташкилкунандаи фаоълияти идоракунӣ

$A)субекти идоракунӣ; $B) обекти идоракунӣ; $C) роҳбари корхона; $D) гурӯҳи ҳаӣат; $E) ҳамаи вариантҳо дуруст;

@69.Намудҳои идоракуни чандтоянд

$A)6 то; $B) 2 то; $C) 9 то; $D) 7 то; $E) 10 то;

70.Вазифаҳои идоракуни аз кадом усулҳо истифода мебаранд

$Aташкилӣ; $B) маъмурӣ; $C) иқтисодӣ; $D) ичтимоӣ, психологӣ; $E) ҳамаиҷавобҳо дурустанд;

@71.Ба вазифаҳои умумии идоракуни мансубанд

$A) нақшагирӣ; $B) ташкилӣ; $C) ҳавасмандӣ; $D) назорат ва баҳисобгирӣ; $E) ҳаммаи вариантҳо дурустанд

@72.Ба вазифаҳои махсуси идоракуни дохил мешаванд

$Aҷараёнҳои асосии истеҳсолот; $B) ҷараёнҳои ёрирасон ва хизматрасон; $C) амалӣ, таӣёрии техникаи истеҳсолот; $D) фуруши маҳсулот; $E) вариантҳо дурустанд;

@73.Барои ба нақшагирии фаъолияти корхона як қатор омилҳо заруранд

$A)тавсифи ташкилот ҳамчун система; $B) марҳилаҳои фосилаи ҳаӣёти маҳсулот; $C) двраҳои қабули қарорҳо; $D) таркиби ҷараёни идоракунӣ; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@74.Ба омили «давраҳои қабули қарорҳо» мансубанд

$A)таӣёркунии қарор; $B) тасдиқи қарор; $C) амалисозии қарор; $D) баҳодиҳии натиҷаҳои амалисзии қарор; $E) ҳамаи вариантҳо дурустанд;

@75.Идоракунии истеҳсолот таввасути кадо омилҳо амали мегардад

$A) идоракунии ҷараёнҳои асосии истеҳсолот; $B) соҳаи иқтисодӣ, бозор, хоҷагидорӣ; $C) нарх, меҳнат, ашёи хом; $D) вариантҳо дурустанд; $E) вариантҳо нодурустан;

@76.Кадоме аз инҳо ба вазифаҳои идоракуни дохил мешаванд

$A)тавсифи ташкилот ҳамчун система; $B) ҷараёнҳои ёрирасон ва хизматрасонӣ; $C) давраҳои қабули қарор; $D) ҳамаи вариантҳо дурустанд; $E) варианти дуруст надорад

@77.Ба кадоми инҳо унсурҳои идоракунӣ рост меояд

$A)интихоби варианти сохта; $B) тасдиқи қарор; $C) ҷорисозии техникаи нав; $D) идоракунии хоҷагидорӣ; $E) ҳамаи вариантҳо нодурустанд;

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *