Саволҳои Тести

Саволномаи тестӣ аз фанни «Технологияи иттилоотии идоракунӣ»

@1. Web-саҳифа — ин …

$A) ҳуҷҷат ё захираҳои информатсиони ки ба шабакаи умумиҷаҳонӣ тавассути веб-браузерҳо дастрасӣ доранд; $B) ҳуҷҷате, ки ҳамаи информатсияи он дар шабака нигоҳ дошта мешавад; $C) ҳуҷҷате, ки истифодабарандагон информатсияи онро нигоҳмедоранд; $D) ҳуҷҷате, ки истифодабарандагон информатсияи онро интикол медиҳад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд

@2. Барандаи иттилоот ин:

$A) монитор; $B) файлҳо; $C) папка; $D) калонка; $E) Флеш-диск.

@3. Кадоме аз протоколҳои зерин барои Интернет базавӣ ҳисоб мешавад?

$A) FTP; $B) HTML; $C) TCP; $D) TCP/IP $E) HTTP;

@4. Қимати таъғирёбанда баъди иҷрои амали бахшиш ба чи баробар мешавад?
x:=25; $B) x:=x^2+корень(х);

$A) 555;$B) 625;$C)630; $D) 800; $E) 500.

@5. Компютер информатсияро чи тавр ба худ қабул мекунад?

$A) бо комбинатсияи рақамҳои 0 ва 7; $B) бо комбинатсия рақамҳои 0 ва 9; $C) бо комбинатсия рақамҳои 0 ва 1; $D) бо комбинатсия рақамҳои 0 ва 3; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@6. Базаи доимиҳои релясионӣ метавонад ба намуди формаи … тасвир ёбад

$A) aлгоритмӣ; $B) каталоги иерархики; $C) ҷадвалҳо; $D) графикҳо $E) тасвир намеёбад.

@7. Ҷадвалҳои файлҳои дар MS Access cохташуда барои:

$A) таҳрир ва форматкунии матнҳо; $B) нигоҳ доштани маълумотҳо; $C) сохтани график ва диаграмма; $D) гузоштани расмҳо; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@8. Телекоммуникатсияи компютерӣ — ин …

$A) пайвасти якчанд компютер ба шабакаи ягона; $B) интиқоли информатсия аз як компютер ба дигар компютер бо ёрии дискет; $C) интиқоли дистансионии маълумот аз як компютер ба дигар компютер; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@9. Домен — ин …

$A) воҳиди ченаки информатсия; $B) қисми суроға, муайянкунандаи суроғаи истифодабарандагони компютер дар шабака; $C) номи барнома аст, ки барои бавуҷудории алоқа байни компютерҳо мебошад; $D) сомонаи истифодабаранда; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@10. Барои интиқол ба шабакаи web-саҳифа кадоме аз протоколҳои зерин истифода мешавад …

$A) www; $B) http; $C) ftp; $D) OS; $E) UNIX.

@11. Дар таблитсаи электронӣ нест кардани … имконнопазир аст:

$A) cутун; $B) сатр; $C) номи ячейка; $D) информатсияи дохили ячейка; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@12. Дар шабакаи Internet суроғаи почтаи электронӣ дода шудааст: user_name@mail.ru. Ин суроға ба кӣ тааллуқ дорад?

$A) mail.ru; $B) user_name; $C) ru; $D) URL; $E) IP.

@13. Дар барномаи Excel функсияи «СУММЕСЛИ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) ҳосили ҷамъи ададҳои додашударо бармегардонад; $B) ҳосили зарби ададҳои додашударо бармегардонад; $C) ҳосили ҷамъи ададҳои додашударо аз рӯи шарт бармегардонад; $D) ҳосили зарби ададҳои додашударо аз рӯи шарт бармегардонад; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@14. Он чизе, ки дар ҷадвалҳои MS Excel сутун ном дошт, дар MS Access чӣ ном дорад?

$A) навиштаҷот; $B) майдон; $C) сатр; $D) сатр; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@15. Адресатсия — ин …

$A) миқдори информатсияи ба модем равоншуда; $B) усули мушаххаси истифодабарандагон дар шабака; $C) суроғаи почтавии истифодабарандагон дар шабака; $D) суроғаи истифодабарандагон дар шабака; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@16. Кадоме аз ин суроғаҳо ба домени сатҳи дуюм мувофиқат мекунад?

  1. www.fizika.ru $B) interweb.spb.ru/present; $C) www.junior.ru/nikolaeva/word.htm; $D) interweb.spb.ru/modules/gsm; $E) mail.ru.

@17. Mодем – таҷҳизот барои …

$A) нигоҳдории информатсия; $B) коркарди информатсия; $C) интиқоли информатсия тавассути сими телефон; $D) табодули информатсия; $E) хориҷи информатсия.

@18. Миқдори истифодабарандагони Интернет дар тамоми ҷаҳон зиёда …

  1. 10 млн; $B) зиёда аз 50 млн; $C) зиёда аз 200 млн; $D) 1 млн; $E) 500 ҳазор.

@19. Нишондоди намуди «ПОЛЕ МЕМО» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) матн ва ададҳоро нигоҳ медорад, дар ин ҳолат шумораи рамзҳо дар майдони ҷадвал бояд аз 255 калон набошад; $B) барои нигоҳ доштани матни дароз ва комбинатсияи ададҳо хизмат мекунад; $C) ададҳоро барои ҳисобкунӣ нигоҳ медоранд; $D) барои нигоҳ доштани матни кутох ва комбинатсияи ададҳо хизмат мекунад; $E) хориҷи информатсия.

@20. Дар программаи Excel функсияи «СЧЁТЗ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) дар маҷмуи катакҳо шумораи катакҳои ғайрихолиро нишон медиҳад; $B) дар маҷмуи катакҳо шумораи катакҳои холиро нишон медиҳад; $C) рақами сутунҳою сатрҳои ҷадвалро нишон медиҳад; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@21. Барои сохтани алоқа байни ҷадвалҳо кадом фармони «Тип данных» истифода бурда мешавад?

$A) «Дата/время»; $B) «Мастер подстановки»; $C) «Поле МЕМО»; $D) “СУММА Z” $E) «ПОЛЕ-СУММА».

@22. Гиперматн — ин …

$A) матни бениҳоят калон; $B) матни структураи муайян дошта, ки ба он гузариш аз рӯи нишонаҳои ҷудошуда амали карда мешаванд; $C) матне, ки дар он ширифтҳои андозаи калон истифода шудаанд; $D) матни беохир; $E) Диаграмма.

@23. Кадоме аз роҳҳои пайвастшавӣ ба Internet имконояти калони додугирифтро ба захираҳои информасионӣ таъмин менамоянд …

  1. додугифти дур аз руи канали телефонӣ; $B) пайвастшавии доимӣ таввасути канали “оптоволоконн”-и; $C) пайвастшавии доимӣ аз руи канали телфонии ҷудошуда; $D) вобастааст аз системаи компютер; $E) ягон имконият надорад.

@24. Суроғаи шахсӣ дар Интернет чунин аст:

$A) истифодабаранда.зердомен@домен; $B) истифодабаранда @ зердомен.домен; $C) истифодабаранда @ домен.зердомен. $D) истифодабаранда @ зердомен.домен/домен; $E) ҳамаи ҷавобхо дурустанд.

@25. Барои компютерро ба Интернет пайваст намудан, ҳатман …лозим аст:

$A) WWW; $B) Web-сервер; $C) доменное имя; $D) коннектор; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@26. Информатсия ин:

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст. $B); Калимаи арабӣ буда маънои «хабар», «ахбор», «маълумот», «иттилоот»-ро дорад; $С) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $D) Калимаи аз лотинии informatio сарчашма гирифта, маънои маънидодкуни, фаҳмондадиҳи, баёнкуни, хабардоркуни ва ғайраро дорад $E) Ҳамаи ҷавобхо нодуруст

@ 27. Технологияи информатсионӣ ин:

$A) маулумот оиди воситахои техникӣ;$B) маҷмӯи методхои коркард, захиракунӣ, нигохдорӣ ва интиқоли информатсия; $C) маҷмӯи тағйири холати ашё ва материал дар дилхох истехсолот; $D) маҷмӯи методхое мебошад, ки танхо барои интиколи информатсия таалуқ дорад; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст

@28. Технология ин:

$A) бе ягон тағйир нигох доштани ашё ё материал. $B) маҷмӯи информатсия; $C) илм оиди интиқоли информатсия; $D) маҷмӯи программахои бо хам алоқаманд; $E) маҷмӯи методхои коркард, дигаргунсозӣ ва тағйири холати ашё ва материал дар дилхох истехсолот; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@29. Технологияи компютерӣ ин:

$A) маҷмӯи воситаҳо ва метоҳои ҷамъоварӣ; $D) маҷмӯи воситаҳо ва коркарди маълумотҳо; $B) ҳолати объекти ҷараён ё ки ҳодиса; $C) ҷараёне, ки маҷмӯи воситаҳо ва метоҳои ҷамъоварӣ, коркард ва интиқоли маълумотҳо (информатсияи ибтидоӣ) барои гирифтани маълумоти сифатан нав оиди ҳолати объект, ҷараён ё ки ҳодиса (маҳсули ҳодиса); $E) ҷамъоварии маълумотҳо.

@30. Калимаи технология гирифташудааст аз:

$A) хамаи ҷавобхо нодуруст аст. $B) калимаи лотинии Techne (техне);

$В) калимаи славянии Techne (техне); $D) калимаи англисии Techne (техне); $E) калимаи грекии (юнонӣ) Techne (техне);

@31. Система —

$A) маҷмӯи технологияхо мебошад; $B) маҷм.и элементхои ҷудогона буда, бо хам куллан алоқамандӣ надоранд; $C) маҷмӯи элементхои бо хам алоқаманд буда, барои ба даст овардани натиҷаи як мақсад хамҷоя амал менамоянд; $D) сохтори куллан номуайян мебошад; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@32. Системаи информатсионӣ —

$A) маҷм.и технологияхо,банки информатсионӣ ва воситахои техникӣ мебошад;$B) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд;

$C) коркарди информатсияро; $D) маҷмӯи базаи маълумотхое мебошад, ки ба сохтори муайян дароварда шудааст; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст аст.

@33. Базаи маълумотхо —

$A) маҷмуи программахои амалӣмебоғад; $B) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба ягон сохтор дароварда нашудаанд; $C) мачм.и элементхои гуногун буда, барои пайваст намудани таҷхизотхои иловагӣ хизмат менамояд; $D) воситахои интиколдихандаи информатсия; $E) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд.

@34. Бонки маълумотхо —

$A) маҷмӯи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд. $B) танхо маҷмӯи базаи маълумотхое мебошанд, ки ба сохтори муайян дароварда шудаанд; $C) воситахои техникии компютер; $D) воситахои программавии компютер; $E) маҷмӯи базаи маълумотхо, СИБМ ва воситахои техникие мебошад, ки барои ба даст овардани мақсади ягона муттахид карда шудаанд;

@35. Мақсади ташкил намудани системаи ягонаи автоматикунонидашудаи информатсионӣ —

$A) истифодаи самаранок ва ташкили дурусти шабакаи компютерӣ дар дилхох истехсолот;$B) марказонидани системаи информатсионии як сохтор; $C) ташкили дурусти сохтори коркарди информатсионӣ; $D) марказонидани протсесхои информатсионии як сохтор бо мақсади коркард ва хифзи информатсияи он; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@36. Системаи оператсионӣ –

$A) мачмӯи элементхои гуногун буда, барои пайваст намудани таҷхизотхои иловагӣ хизмат менамояд; $B) маҷмӯи программахои бо хам алокаманд буда, хангоми ба кор даровардани компютер кори худро оғоз менамояд ва имконияти ворид намудани командахоро доро мебошад; $C) утилити системавии компютер мебошад; $D) хаммаи ҷавобхо дуруст аст; $E) хаммаи ҷавобхо нодуруст аст.

@37. Тарзи дар барномаи MS Access тартиб додани базаи маълумотхо-

$A) Пуск →документӣ →стандартные→ MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных;$B) Пуск →программӣ →стандартные→ MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $C) Пуск →программӣ → MS Office →MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $D) Пуск →программӣ →стандартнӣе→ MS Access→ Файл →создать →новая база данных; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@38. Пакети программахои амалӣ ин;

$A) маҷмӯи программахои бо хам алокаманд буда, хангоми ба кор даровардани компютер кори худро ба таври автоматикӣ оғоз менамояд ва дорои имконияти ворид намудани командахо мебошад; $B) маҷмӯи воситахои программавӣ буда, барои халли масъалахои сохахои мухталиф пешбинӣ шудааст; $C) мачмӯи воситахои таъминкунандаи танхо захиракунии информатсия; $D) маҷмӯи утилитхои системаи оператсионии компютер; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@39. Ҷои кори автоматикунонидашуда —

$A) мухити кориест, ки дар он амалиётро танхо корманд пешбарӣ менамояд; $B) мачмӯи воситахои таъминкунандаи танхо захиракунии информатсия; $C) мухити кориест, ки раванди кор тавассути компютер ба таври автоматӣ иҷро карда мешавад; $D) маҷмӯи барномахои махсусгардонидашуда буда, барои халли масъалахои мутахассиси сохаи махсус равона карда шудааст; $E) вариантхо В ва Г дурустанд.

@40. Намудхои системаи идоракунии базаи маълумотхо;

$A) маълумотӣ ва нормативӣ; $B) мантиқӣ ва консептуалӣ; $C) ҷудогона ва хамчоя; $D) махсусгардонидашуда ва универсалӣ; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст.

@41. Тарзи сохтани таблитса дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома;

$A) Сервис→вставить→таблиқа→интихоби режим→ОК; $B) Вставка→таблиқа →интихоби режим→»ОК»; $C) Файл→создать→таблиқа→интихоби режим→»ОК»; $D) хамаи ҷавобхо дуруст аст; $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@42. Барои тахлили информатсияи таблитсаҳои MS Access бо ёрии MS Excel кифоя аст амали зерин иҷро карда шавад;

$A) Правка→»связи с оffice»→анализ в MS Excel; $B) Сервис→»связи с оffice»→анализ в MS Excel; $C) Вставка→»связи с оffice»→анализ в MS Excel;

$D) файл→»связи с оffice»→анализ в MS Excel; $E) Сервис→создать»связи с оffice»→анализ в MS Excel,

@43. Тарзи тартиб додани запрос дар барномаи MS Access бо истифода аз менюи барнома;

$A) интихоби таблитса→ Вставка→Добавить таблиқу→запрос → интихоби режим→»ОК»; $B) интихоби таблитса→Файл→создать→запрос→интихоби режим→»ОК»; «; $C) интихоби таблитса→ Сервис→вставить→запрос →интихоби режим→»ОК»; $D) Вставка→запрос→интихоби режим→илова намудани таблитса →»ОК $E) хамаи ҷавобхо нодуруст.

@44. Барои алоқаманд намудани таблитсахо дар барномаи MS Access кадоме аз амалхо ичро карда мешаванд:

$A) ҷавобхои дар боло оварда шуда нодуруст аст. $B) Вставка→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $С) Файл→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он; $D) ҷавобхои дар боло оварда шуда дуруст аст;

$E) Сервис→схема данных→илова намудани таблитса ва алоқаманд намудани майдонхои он;

@45. Барномаи MS Access чигуна барнома аст ва барои чӣ пешбинӣ шудааст#

$A) барномаи матнӣ буда, барои коркарди информатсияи матнӣ пешбинӣ шудааст;$B) барнома барои тартиб додан ва идора намудани базаи маълумотхо пешбинӣ шудааст; $С) барномаи таблитсавӣ буда, барои коркарди информатсияи дар намуди таблитса пешниходшуда пешбинӣ шудааст; $D) барномаи граффикӣ буда, барои коркарди информатсияи граффикӣ пешбинӣ шудааст; $E) ҷавобхои дар боло овардашуда нодурустанд.

@46. Модел чист:

$A) маҷмӯи методхои коркарди воситахои моддӣ; $B) модел ин ташаккул ва мураккаб намудани аслияти олами воқеъӣ мебошад; $C) модел ин соддасозии аслияти олами воқеъӣ буда, дар он танхо қонуниятхои асосӣ ба хисоб гирифта мешаванд; $D) модел ин тағйирии аслияти олами воқеъӣ буда, дар он қонуниятхои асосӣ ба хисоб гирифта намешаванд; $E) ҷавобхо нодурустанд.

@47. Информатсияи оперативӣ —

$A) информатсияе мебошад, ки дар фаъолият арзиш надорад; $B) информатсияи нормативӣ аст; $C) информатсия оиди ягон предмет буда, одатан истифодабаранда надорад; $D) информатсия оиди холати обект ва мухити буруна дар айни хол буда, дар вақти зарурӣ гох-гох тағйир меёбад; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст,

@48. Дурустии информатсия ;

$A) мазмуни онро дорад, ки хамаи истифодабарандагони информатсия онро якранг дарк менамоянд; $B) мухимияти информатсияро муайян месозад ва то як вақти муаян ба худ талабот дорад; $C) ин маънои онро дорад, ки мазмуни бадастовардашудаи тавсиф ва хосияти обект ба хосияти обекти ҷорӣ пурра мувофиқ аст; $D) дараҷаи адекватӣ будани информатсияро аз рӯи ҷарайёни реалӣ, ходисахо, тасвири обект ва ғайрахо тавсиф менамояд; $E) ҷавобхои А ва Г дурустанд.

@49. Базаи маълумотхои универсалӣ;

$A) хамаи ҷавобхо дуруст аст. $B) барои истифодаи мухити конкретӣ аз рӯи мохияти воситахои техникии истифодашаванда; $C) барои истифодаи мухити конкретӣ коркард ва лоихпкашӣ карда карда мешаванд; $D) хамаи ҷавобхо нодурустанд; $E) барои истифодаи мухити васеъ коркард карда шуда, дар ташкили бонки маълумотхои конкретӣ танзим ва тағйиротро талаб мекунанд;

@50. Базаи маълумотхои махсусгардонидашуда;

$A) хамаи ҷавобхо нодурустанд; $B) барои истифодаи мухити васеъ коркард карда шуда, дар ташкили бонки маълумотхои конкретӣ танзим ва тағйиротро талаб мекунанд; $C) барои истифодаи мухити истифодабарии васеъ коркард ва лоихпкашӣ карда карда мешаванд; $D) барои истифодаи мухити конкретӣ аз рӯи мохияти воситахои техникии истифодашаванда ва масъалахое, ки дар асоси забонхои барномасозии муосир хал карда мешаванд – коркард ва лоихпкашӣ карда карда мешаванд; $E) хамаи ҷавобхо дуруст аст,

@51. Дар барномаи MS Access барои тартиб додани форма кифоя аст, ки амалиёти зерин иҷро карда шавад;

$A) сервис→создать→форма →интихоби режим→»ОК»; $B) интихоби таблитса →Правка→создать→форма→интихоби режим→»ОК»; $C) вставка→Форма→интихоби таблитса ва режим→»ОК»; $D) вставка→форма→запрос→файл→интихоби таблитса →»ОК»; $E) интихоби таблитса→Файл→создать→форма→интихоби режим→»ОК»;

@52. Аввалин мошини механики ҳисоббаробаркуниро кадом олим ихтиро намудааст?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $B) Ҷ.Ф.Неймон; $С) Г.Холлерит; $D) Блез паскал; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@53. Мошини ихтирокардаи Блез паскал кадом амалҳоиро иҷро мекард?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $B) Зарб ва ҷамъ; $С) Тақсим; $D) Тарҳ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $E) Ҷамъ ва тарҳ;

@54. Перфокартаҳо барои кадом мақсад равона карда шуда буд?

$A) Воридкунии информатсия;$B) Нигоҳдории информатсия; $С) Хориҷкунии информатсия; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@55. Кадоме аз ин ширкатҳо перфокартаҳоро истеҳсол менамуданд?

$A) Microsoft; $B) Tabulating Machine Company; $С) Intel; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@56. Ширкати IBM (International Business Machines) кай ташкил шуда буд?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст. $B) 1642; $С) 1924; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $E) 1942;

@57. Компютери фардӣ чанд наслро аз сар гузаронидааст?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $B) 3; $С) 6; $D) 4; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@58. Намудҳои информатсия:

$A) барномавӣ, блоки системавӣ; $B) матнӣ, рақамӣ, садоӣ, видеоӣ ва ғайра; $С) принтер, колонка, сканер; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст. $Е) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст.

@59. Ба сифати ҷузъҳои асосии наслҳои авали компютер чи баромад мекард?

$A) Схемаҳои интеграли; $B) Лампаҳои электрони; $С) Микропротсессорҳо; $D) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@60. Воҳиди хурдтарини информатсия:

$A) Килобайт; $B) Бот; $С) Байт; $D) Бит; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@61. 1 Бит ба чӣ баробар аст:

$A) 0 ё 1; $B) 0 ё 8; $С) 1024; $D) 1000; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@62. 1 байт ба чӣ баробар аст:

$A) 8Киллобайт; $B) 8 Бит; $С) 1 Мегабайт; $D) 0 ё 16; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@63. 1 Киллобайт ба чӣ баробар аст:

$A) 0 ё 16; $B) 1024 Мб; $С) 1 Мегабайт; $D) 1024 Байт; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@64. 1 Мегабайт ба чӣ баробар аст:

$A) Ҳамаи ҷавобҳо $B) 1024 Гб; $С) 1 Мегабайт; $D) 0 ё 16; $Е) 1024 Киллобайт; дуруст.

@65. 1 Гегабайт ба чӣ баробар аст:

$A) 1024 Киллобайт; $B) 1024 Мегабайт; $С) 1 Мегабайт; $D) 0 ё 16; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@66. 1 Терабайт ба чӣ баробар аст:

$A) 1 Мегабайт; $B) 1024 Мегабайт; $С) 1024 Гегабайт; $D) 0 ё 16; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст.

@67. Кадоме аз ин барномахо ба базаи маълумотхо дохил машавад?

$A) ; Бейсик; $В) WORD; $C) EXCEL; $D) ACСES; $E) PowerPoin.

@68. Кадоме аз ин барномахо ба протсессорҳои ҷадвалӣ дохил мешавад?

$A) PowerPoin; $В) WORD; $C) EXCEL; $D) ACСES; $E) Паскал;

@69. Кадоме аз ин барномахо ба протсессорхои матни дохил мешавад?

$A) Паскал; $В) WORD; $C) EXCEL; $D) ACСES; $E) Publisher;

@70. Кадоме аз ин баномахо ба системахои барномасози дохил мешавад?

$A) Publisher; $B) ACСES; $C) EXCEL; $D) WORD; $E) DELPHI;

@71. Барномаи Access чӣ гунна барнома мебошад?

$A) Барномаи матнӣ; $B) Барномаи ғайри офиссӣ; $C) Барномаи OPN офиссӣ; $D) Барномаи ғайри OPN офисӣ; $E) Барномаи офисӣ;

@72 Барномаи Microsoft Access-ро барои сохтани кадом намуди файлҳо истифода мебаранд?

$A) Барои сохтани файлхои маълумотӣ; $B) Барои сохтани файлҳои матнӣ; $C) Барои сохтани файлҳои графикӣ; $D) Барои сохтани файлҳои мусиқӣ; $E) Барои сохтани файлҳои тасвирӣ;

@73. Кадом сол Интернет ба намуди ҳозирааш пайдо гашт?

$A) 1989; $B)1988; $C)1990; $D) 1985; $E)1987;

@74. Шабакаҳои компютери чанд намуд мешаванд?

$A) Ду намуд; $B) Панҷ намуд; $C) Cе намуд; $D) Як намуд; $E) Чор намуд;

@75. Номи иловагии файли барномаи Access-ро нишон диҳед.

$A) xls; $B) mdb; $C) doc; $D) bmp; $E) txt;

@76. Номи иловагии файли барномаи Word-ро нишон диҳед.

$A) bmp; $B) xls; $C)mdb; $D) doc; $E) txt;

@77. Номи иловагии файли барномаи Excel-ро нишон диҳед.

$A) txt; $B) doc; $C)mdb; $D) bmp; $E) xls;

@78. Типи майдони «МЕМО» барои чи лозим аст?

$A) Барои дохилнамои маълумотхои мусики. $B) Барои дохилнамои маълумотхои графики; $C) Барои маълумотхои хачмашон калон; $D) Барои дохилнамои маълумотхои матнӣ; $E) Барои дохилнамои маълумотхои видеоӣ;

@79. Объектхои MS ACCESS..

$А) Ҷадвалхо, дархостхо, формахо, сахифахо, хисоботхо, макросхо, модулхо; $B) Чадвалхо, дархостхо, формахо, сахифахо, навиштахо; $C) Хисоботхо, макросхо, модулхо, майдонхо; $D) Базаи матнҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@80. Чанд усули сохтани чадвалхо дар MS-ACCESS мавчуд аст?

$А) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B)4; $C)6; $D)7; $E) 3;

@81. Хосиятхои асосии базаи маълумотхо?

$А) Номи майдонхо ва тахлили онхо. $B) Поле мемо, сахнахои таквим, адади мантики. $C) Номи майдон, типии майдон, формати майдон, колиби дохилкуни, майдонхои хатми, майдонхои индексиронидашуда. $D)Номи майдонхо ва тахлили онхо, поле мемо, сахнахои таквим, адади мантики. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@82. Базаи маълумот дар барномаи Access аз чанд ҷадвал иборат буда метавонад?

$А) 2; $B) ихтиёрӣ; $C)10; $D) 1. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@83. Дар MS Access барои сохтани чадвалхо кадом типи маълумотхо истифода бурда мешаванд?

$А) Поле мемо, числовой, интернет, монитор, принтер, ҳатми. $B)Типи майдонхо, формати майдонхо. $C) Майдонхои ҳатми ва индексиронидашуда. $D) Поле мемо, числовой, дата время, стчечик, логически, OLE, мастер подстановок. $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@84. Модели базаи маълумотҳо ба чанд намуд чудо мешавад?

$А) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B)2; $C)7; $D)4; $E) 3;

@85. Кадоме аз ин барномаҳо барои сохтани намоишҳо пешбини шудааст

$A) Excel; $B) Power Point; $C) Word; $D) Word Pad; $E) Access.

@86. Варақи кори дар MS-Power Point чӣ ном дорад?

$A) Слайд; $B) Варақ; $C) Китоб; $D) документ; $E) Масъала.

@87. Типии майдони OLE барои чи истифода бурда мешавад?

$А) Муттахид кардани базаи додашуда аз хусусиятхои муайян. $B) Барои дохилнамои маълумотхои хачмашон хурд; $C) Барои дохилнамои маълумотхои хачмашон калон; $D) Барои гузоштани расмҳо; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@88. Тарзи дурусти сохтани базаи нав дар барномаи MS Access?

$А) Файл®Создать®Новая база данных; $B) Файл®Открыть; $C)Файл®Создать; $D)Файл®Сохранить; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@89. Дар базаи маълумотҳо сутунҳои ҷадвалро чӣ меноманд?

$А) Навишт; $B) Реквизит; $C) Майдон; $D)База; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@90. Дар базаи маълумотҳо сатрҳоро чӣ меноманд?

$А) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.$B) Майдон; $C) Реквизит; $D) База; $E) Навиштаҷот;

@91. Тарзҳои сохтани ҷадвалҳо дар MS Access:

$А) Создание таблицы в режиме конструктора, Создание таблицы с помощью мастера, Создание таблицы путем ввода данных; $B) Создание таблицы в режиме запроса, Создание таблицы данных; $С) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание таблицы с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@92. Дар барномаи MS-Power Point слайди навро чӣ тавр ҳамроҳ кардан мумкин аст?

$A) Формат ® Разметка слайда. $B) Файл создать; $C)Вид®Показ слайдов; $D) Правка ® Вставить; $E) Вставка – Создать слайд;

@93. Дар барномаи MSPower Point фармони «Создать слайд» ба кадом меню таалуқ дорад?

$A) Правка;$ $B) Вставка; $C) Вид; $D) Показ слайдов; $E) Формат.

@94. Кадоме аз ин барномаҳо барои сохтани намоишҳо пешбини шудааст

$A) Word; $B) Excel; $C) Power Point; $D) Word Pad; $E) Access.

@95. Микдори объектхои базаи маълумот дар MS Access?

$А) 8; $B)4; $C)9; $D) 7; $E) 3.

@96. Кадом намуди базаи маълумот дар шакли ҷадвалӣ дода мешавад?

$А) Реалиатсионӣ; $B) Шабакавӣ; $C) Иерархӣ; $D) Интернетӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@97. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$А) Создание запросов с помощью мастера, Создание данных; $B) Создание запросов в режиме запроса, Создание запроса данных; $С) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание запросов в режиме конструктора, Создание запроса с помощью мастера; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@98. Дар барномаи MS-Power Point чӣ тавр вақту соатро гузоштан мумкин аст?

$A) Показ слайдов ® Настройка анимации; $B) Показ слайдов ® Настройка времени; $C) Вставка ® Дата и время; $D) Показ слайды ® Смена слайдов; $E) Вставка® Настройка времени;

@99. Дар барномаи MSPower Point слайди навро чӣ тавр ҳамроҳ кардан мумкин аст?

$A) Вставка – Создать слайд. $B) Файл создать; $C)Вид-Показ слайдов; $D) Правка – Вставить; $E) Формат –Разметка слайда;

@100. Дар барномаи MSPower Point фармони «Создать слайд» ба кадом меню таалуқ дорад?

$A) Вид; $B) Правка; $C) Вставка; $D) Показ слайдов; $E) Формат.

@

101. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$А) Создание формы в режиме запроса, Создание формы данных; $B) Создание формы в режиме конструктора, Создание формы с помощью мастера; $С) Создание таблицы в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $D) Создание формы с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@102. Microsoft Access барномаест барои:

$А) тасвири расмҳо. $B) дохил ва таҳрири матн; $C) таҳлили маълумотҳои ҷадвалӣ; $D) сохтани намоишҳо; $E) сохтан ва идора намудани базаи маълумотҳо;

@103. Информатсия аз калимаи лотини information гирифта шуда маънояш;

$А) Информатика; $B) Интиқоли расм; $C) Додугирифти диаграмма; $D) Фаҳмонидан ва баёнкунии олами воқеӣ; $E) Компютер.

@104. Тарзҳои сохтани дархостҳо дар MS Access:

$А) Создание отчета в режиме очетов, Создание таблицы путем ввода форма; $B) Создание отчета в режиме запроса, Создание запроса данных; $С) Создание отчета в режиме конструктора, Создание отчета с помощью мастера; $D) Создание отчета с помощью мастера, Создание данных; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@105. Тарзи оғози кори барномаи Access?

$А) Пуск® Microsoft Office® Microsoft Office Access; $B) Пуск® Программы®Стандартные®Microsoft Office Access. $C)Выполнить®MSAccess; $D) Выполнить ®Microsoft Office Access; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@106. Истифодаи объекти Таблицы дар Access бо чанд режим мумкин аст?

$А) 4; $B) 2; $C) 6; $D) 8; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@107. Режими ҷуркунии (настройкаи) объектҳои Access:

$А) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B) Таблицы. $C) Запросы. $D) Отчеты. $E) Конструктор;

@108. Провайдер ин…

$A) ширкате мебошад, ки барномаҳои антивирусӣ омода менамояд.$B) ширкате мебошад, ки рухсати доимиеро ба шабакаи локалӣ дорад; $C) ширкате мебошад, ки рухсати доимиеро ба шабакаи минтақавӣи дорад; $D) ширкате мебошад, ки рухсати доимиеро ба шабакаи глобалӣ дорад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@109. Драйвер ин…

$A) барномае, ки имкониятҳои системаи файлиро васеъ менамояд;$B) барномае, ки имкониятҳои системаро васеъ менамояд; $C) барномае, ки имкониятҳои системаи оператсиониро доир ба идоракунии таҷҳизотҳои дохилкунӣ-хориҷкунӣ васеъ менамоянд; $D) барномаи стандартӣ мебошад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@110. Протоколи IP-чи гунна протокол аст.

$A) cуроғаи принтерҳо; $B) забони барномавӣ; $C) протоколи гиперматнӣ; $D) протоколи суроғавӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@111. Кадоме аз ин протоколҳо, протоколи файлианд.

$A) протоколи ftp; $B) протоколи http; $C) протоколи html; $D) PHP; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@112. Дар барномаи Excel функсияи «ПЛТ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B) қимати ҳозираи пасандозро дар асоси маблағгузорӣ ва меъёри фоиз ҳисоб менамояд; $C) қимати ояндаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ бо меъёри фоизи гуногун ҳисоб менамояд; $D) қимати ояндаи пасандозро ҳангоми як маротиба маблағгузорӣ ва меъёри фоиз

ҳисоб менамояд; $E) қимати аввалаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ ва меъёри фоизи доимӣ ҳисоб менамояд;

@113. Дар барномаи Excel ба варақи корӣ чӣ хел ҳимоя (защита) гузоштан лозим аст?

$A) Данные Þ Защита Þ Защитить лист; $B) Сервис Þ Защита Þ Лист; $C) Формат Þ Защита Þ Защитить лист; $D) Сервис Þ Защита Þ Защитить лист; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@114. Функсияҳои стандартии «АПЛ», «АСЧ», «БС», ва «ПЛТ» ба кадом категорияҳо дохил мешаванд?

$A) Статистикӣ; $B) Математикӣ; $C) Молиявӣ; $D) Мантиқӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@115. Дар барномаи Excel ба Варақи корӣ чӣ хел саҳифа гузошта мешавад:

$A) Вид Þ Колонтитулы; $B) Вид Þ Примечания Þ Колонтитулы; $C) Формат Þ Примечания Þ Колонтитулы; $D) Сервис Þ Колонтитулы; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@116. Шабакаи Интернет дар давраи пайдоиши худ чӣ ном дошт?

$A) uzer; $B) internet; $C) arpanet; $D) WWW; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@117. Кадоме аз инҳо системаи амалиёти аст.

$A) Панели масъалаҳо; $B) MS Powerpoint; $C) MS Word; $D) MS Windows; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@118. Қисми хурдтарини ҷадвали корӣ дар барномаи Microsoft Excel ин:

$A) формула; $B) ячейка ; $C) китоби корӣ; $D) варақи корӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@119. Файли барномаи Microsoft Excel-ро чӣ меноманд?

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.$B) варақи корӣ; $C) ҷадвалӣ электронӣ; $D) ҳуҷҷати корӣ; $E) китоби корӣ;

@120. Дар барномаи Excel функсияи «СУММЕСЛИ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) қимати ячейкаҳоро ба ҳамдигар зарб менамояд;$B) ҳосили зарби ададҳои додашударо аз рӯи шарт бармегардонад; $C) ҳосили ҷамъи ададҳои додашударо бармегардонад; $D) ҳосили ҷамъи ададҳои додашударо аз рӯи шарт бармегардонад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@121. Дар барномаи Excel функсияи «СРЗНАЧ» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) қимати миёнаи ячейкаҳои интихобшударо муайян менамояд; $B) шумораи катакҳоро дар рӯйхати аргументҳо аз рӯи ин ё он шарт нишон медиҳад; $C) шумораи катакҳоро дар рӯйхати аргументҳо нишон медиҳад; $D) дар маҷмуи катакҳо шумораи катакҳои ғайрихолиро нишон медиҳад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@122. Модем — тачхизот барои:

$A) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст. $B) нигоҳдории информатсия; $C) коркарди информатсия; $D) чоп кардани информатсия; $E) ворид ва хорич кардани информатсия;

@123. Шабакаҳои локали ба чанд намуд (топология) ҷудо мешаванд ва кадомҳоянд.

$A) 1-намуд доирашакл; $B) 3-намуд ситорашакл, доирашакл, шинагӣ; $C) 2-намуд ситорашакл, доирашакл; $D) 4-намуд ситорашакл, доирашакл, шинагӣ, локалӣ; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@124. Принтери шабакавӣ – ин …

$A) Принтерҳое, ки дар назди ҳар як компютер гузошта шудааст;$B) Принтерҳои лазерӣ, матрисавӣ ва рангпошанда; $C) Принтере, ки ба ҳар як компютер тавассути шабакаи локалӣ дастрасии умумии дода шудааст; $D) Принтере, ки ба ҳар як компютер тавассути шабакаи локалӣ дастрасии умумии дода нашудааст; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@125. Дар барномаи Excel фармони «Консолидация» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) варақҳои кори ҷадвали электрониро ба ҳамдигар муттаҳид менамояд; $B) қимати миёнаи ададҳои дохили ячейкаҳоро нишон медиҳад; $C) қиматҳои ячейкаҳои ғайрихолиро нишон медиҳад; $D) шумораи ячейкаҳоро дар рӯйхати аргументҳо нишон медиҳад; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@126. Дар барномаи Excel функсияи «БС» чӣ вазифаро иҷро мекунад?

$A) қимати ҳозираи пасандозро дар асоси маблағгузорӣ ва меъёри фоиз ҳисоб менамояд; $B) қимати ояндаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ ва меъёри фоизи доимӣ ҳисоб менамояд; $C) қимати ояндаи пасандозро дар асоси маблағгузории доимии даврӣ бо меъёри фоизи гуногун ҳисоб менамояд; $D) қимати ояндаи пасандозро ҳангоми як маротиба маблағгузорӣ ва меъёри фоиз ҳисоб менамояд; $E) Ҳамаи ҷавобҳо нодуруст аст.

@127. Ҷадвали электронии Microsoft Excel кай ба истифода дода шуд?

$А) 1980;$B) 1982; $C) 1989; $D) 1987; $E) 1984;

@128. Саҳифаи кории Excel аз чӣ иборат аст:

$A) Сутунҳо, сатрҳо ва диаграммаҳо;$B) Сутунҳо; $C) Сатрҳо; $D) Диаграммаҳо; $E) Сутунҳо ва сатрҳо;

@129. Ячейка чист?

$A) Варақаи кориро ячейка меноманд; $B) Сатр аст; $C) Сутун аст; $D) Буриши сатр ва сутунро ячейка меноманд; $E) Элементҳои «Панель управления»-ро ячейка меноманд;

@130. Суроғаи ячейка чист?

$A) Аз номи сутун ва рақами сатр иборат аст; $B) Аз номи сутун ва номи варақа иборат аст; $C) Аз номи варақа ва рақами сатр иборат аст; $D) Сутунҳо, сатрҳо ва диаграммаҳоро суроғаи ячейка меноманд; $E) Аз номи сутун, рақами сатр ва номи варақа иборат аст;

@131. Таҷҳизоти ҳисобкунандаи қадимтарин кадом аст?

$A) Счет; $B) Абак; $C) Арифмометр; $D) Калкулятор; $E) Ҷадвали логарифмӣ;

@132. Менюи Вид фармони «Масштаб» чӣ маъно дорад?

$A) Ин фарон матни пешниҳодшавандаро аз ҳуҷҷат меёбад; $B) Ин фармон катакчаҳои ҷадвали сохташударо якҷоя мекунад; $C) Бо ёрии ин фармон дар саҳифаҳо таърихи рӯз гузоштан мумкин аст; $D) Ин фармон курсорро ба ҷои интихобшавандаи ҳуҷҷат мекӯчонад; $E) Ин фармон равзанаи андозаи масштаби инъикоси рамзҳоро дар экран муайян мекунад;

@133. Менюи Сервис фармони «Настройка» чӣ маъно дорад?

$A) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $B) Ин фармон катакчаҳои ҷадвали сохташударо якҷоя мекунад; $C) Бо ёрии ин фармон сатри панели таҷҳизотҳо ҷӯр карда мешавад; $D) Ин фармон курсорро ба ҷои интихобшавандаи ҳуҷҷат мекӯчонад; $E) Ин фармон матни пешниҳодшавандаро аз ҳуҷҷат меёбад;

@134. Менюи Таблица фармони «Вставить» чӣ маъно дорад?

$A) Бо ёрии ин фармон сатрҳо, сутунҳо ва катакчаҳоро аз ҷадвалҳо ҷудо мекунанд; $B) Ин фармон катакчаҳои ҷадвали сохташударо якҷоя мекунад; $C) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $D) Бо ёрии ин фармон дар саҳифаҳо ҷадвал гузоштан мумкин аст; $E) Ин фарон матни пешниҳодшавандаро аз ҳуҷҷат меёбад;

@135. Формулаҳо дар Excel бо кадом аломат оғоз меёбанд?

$A) /; $B) *; $C) +; $D) –; $E) =;

@136. Барномаи MS Excel чӣ гунна барнома мебошад?

$A) Барномаи OPN офиссӣ;$B) Барномаи ғайри офиссӣ; $C) Барномаи офиссӣ; $D) Барномаи ғайри OPN офиссӣ; $E) Барномаи графикӣ;

@137. Фармони «Разделить» дар кадом меню ҷойгир шудааст?

$A) Вид; $B) Файл; $C) Формат; $D) Окно; $E) Справка;

@138. Ҷадвали электронии Exҷcel аз чанд сатр иборат аст?

$А) 16777216; $B) 75536; $C) 55536; $D) 1161; $E) 65536;

@139. Менюи Вставка фармони «Надпись» чӣ маъно дорад?

$A) Ин фармон дар саҳифаҳои файл равзанаи расмҳоро мебарорад; $B) Ин фармон барои номгузории расму графикҳо хизмат мекунад; $C) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $D) Бо ёрии ин фармон ранги варақи саҳифаҳои файлро муайян мекунанд; $E) Ин фармон барои илова намудани сутуни нав дар саҳифаҳои файл хизмат мекунад;

@140. Менюи Файл фармони «Свойства» чӣ маъно дорад?

$A) Ин фармон хосиятҳои файлро ба истифодабаранда пешниҳод мекунад; $B) Ин фармон руйхати барномаҳое, ки дар онҳо расму графикҳо сабт шудаанд пешниҳод мекунад; $C) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $D) Ин фармон хосиятҳои ҷадвали дар саҳифаи файл бударо пешниҳод мекунад; $E) Ин фармон барои таҳрири катакчаҳо хизмат мекунад;

@141. Менюи Правка фармони «Перейти» чӣ маъно дорад?

$A) Ин фармон катакчаро ба сатру сутунҳо тақсим мекунад; $B) Ин фармон катакчаҳои ҷадвали сохташударо якҷоя мекунад; $C) Бо ёрии ин фармон сатрҳо, сутунҳо ва катакчаҳоро аз ҷадвалҳо ҷудо мекунанд; $D) Ин фармон курсорро ба ҷои интихобшавандаи ҳуҷҷат мекӯчонад; $E) Ин фарон матни пешниҳодшавандаро аз ҳуҷҷат меёбад;

@142. Мастер функсия дар барномаи MS Excel барои чи хизмат мерасонад?

$A) Барои истифодабарии ячейкаҳо; $B) Барои истифодабарии функсияҳо; $C) Барои истифодабарии сатрҳо; $D) Барои истифодабарии сутунҳо; $E) Барои истифодабарии диаграммаҳо;

@143. Мастер диаграмма дар барномаи MS Excel барои чӣ хизмат мерасонад?

$A) Барои сохтани ҷадвалҳо; $B) Барои нест намудани сутунҳо; $C) Барои нест намудани маълумотҳо; $D) Барои нест намудани сатрҳо; $E) Барои сохтани диаграмма;

@144. Барномаи MS Excel чист?

$A) Редактори графикӣ; $B) Редактори матнӣ; $C) Барандаи информатсия; $D) Ҷадвали электронӣ; $E) Файли маълумотӣ;

@145. Барномаи Word чист?

$A) Ҷадвали электронӣ;$B) Редактори матнӣ; $C) Барандаи информатсия; $D) Воҳиди информатсия; $E) Редактори графикӣ;

@146. Фармонҳои менюи Вид — и МS Word кадомҳоянд?

$A) отменить удаление, повторить удаление, вырезать…;$B) шрифт, абзац, список…; $C) вставить, удалить, выделить….; $D) обычный, web- документ, разметки страницы…; $E) создать, открыть, закрыть…;

@147. Фармонҳои менюи Вставка — и МS Word кадомҳоянд?

$A) Разрыв, номера страниц, дата и время…; $B) справка по Ms woқd, показать помощника, что это такое…; $C) вставить, удалить, выделить…; $D) новое, упорядочить все, разделить…; $E) обычный, web- документ, разметки страницы…;

@148. Фармонҳои менюи Сервис — и МS Word кадомҳоянд?

$A) обычный, web- документ, разметки страницы…; $B) разрыв, номера страниц, дата и время…; $C) вставить, удалить, выделить….; $D) отменить удаление, повторить удаление, вырезать…; $E) провописание, язык, статистика….;

@149. Ҷадвали электронии MSExcel аз чанд катакча иборат аст?

$) А25536; $B) 256; $C) 16777216; $D) 65536; $E) 1161;

@150. Фармони «Правописание» дар кадом меню ҷойгир шудааст?

$A) Формат; $B) Сервис; $C) Вставка; $D) Вид; $E) Справка;

@151. Майдони программаи Microsoft Word аз чанд қисми асосӣ иборат аст?

$А) 4; $B) 7; $C) 6; $D) 5; $E) 8;

@152. Тугмачаи Caps Lock барои чӣ хизмат мекунад?

$А) Ба тартиб меорад; $B) Ҳарфро курсив мекунад; $C) Ҳарфро Ғафс мекунад; $D) Ғафс ва курсив мекунад; $E) Ҳарфро калон мекунад;

@153. Кадом тугмачаи клавиатура маълумотро нест мекунад?

$А) Shift; $B) Ctrl; $C) Alt; $D) Backspace, Delete; $E) Probel;

@154. Барои сохтани ҷадвал дар Microsoft Word мо аз кадом меню истифода мебарем?

$А) Вставка; $B) Таблица; $C) Вид; $D) Формат; $E) Окно;

@155. Дар соли 1982 кадом ҷадвали электронӣ сохта ба истифода дода шуд?

$A) Super Calc; $B) Excel; $C) Visi Calc; $D) Lotus 1-2-3; $E) Mark;

@156. Буриши сатр ва сутунро чӣ меноманд?

$A) сутун меноманд; $B) сатр меноманд; $C) катакча меноманд; $D) вертикалӣ меноманд; $E) горизонталӣ меноманд;

@157. Фармонҳои менюи Правка-и МS Word кадомҳоянд?

$A) разрыв, номера страниц, дата и время…; $B) правописание, язык, статистика….; $C) вставить, удалить, выделить….; $D) отменить удаление, повторить удаление, вырезать…; $E) обычный, web — документ, разметки страницы;

@158. Дар барномаи MsWord ҳангоми буридан (қайчӣ) информатсияот ба куҷо ҷойгир мешавад?

$A) Ба File; $B) Ба корзина; $C) Ба буфер обмена; $D) Ба панели асбобҳо; $E) Ба архив;

@159. Хотираи фаврӣ барои чӣ хизмат мекунад?

$A) микросхемаи асосии компютер мебошад ва аз мавҷудияти қувваи барқ вобастагӣ надорад; $B) Идора намудани пай дар пайии иҷроиши ин амалҳоро ичро мекунад; $C) микросхемаи асосии компютер мебошад; $D) маҷмӯи микросхемаҳое, ки барои муваққатан нигоҳ доштани додашудаҳо хизмат мекунад; $E) микросхемаи асосии компютер мебошад ва барои муваққатан нигоҳ доштани додашудаҳо хизмат мекунад;

@160. Системаи оператсионӣ чист?

$A) маҷмӯи барномаҳоест, ки раванди коркарди додашудаҳо ва робитаи миёнаи истифодабарандаю компютерро идора менамояд; $B) Системаҳои барномасозӣ; $C) додашудаҳо ва компютер; $D) Барномаҳои корӣ; $E) Системаҳои назоратӣ ва диагностикӣ;

@161. Диаграмма дар барномаи Excel чи тавр сохта мешавад?

$А)Вставка Þ Диаграмма; $В) Вставка Þ Рисунок Þ Диаграмма; $С) Вид Þ Диаграмма; $D) Вставка Þ Функция Þ Диаграмма; $Е) Вставка Þ Функция;

@162. Диапазон чист?

$А) Маҷмӯи ячейкаҳои ба намуди росткунҷа бударо; $D)Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сутун мавҷудбударо; $Е) Маҷмӯи ячейкаҳо; $В); Маҷмӯъи фармонҳо $С) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сатр мавҷудбударо;

@163. Диапазони сатрӣ чист?

$А) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сутун мавҷудбуда; $В) Маҷмӯи ячейкаҳо; $С) Маҷмӯи сҳифаҳо $D) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сатр мавҷудбуда; $Е) Маҷмӯи ячейкаҳои ба намуди росткунҷа буда;

@164. Диапазони сутунӣ чист?

$А) Маҷмӯи ячейкаҳоро; $В) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сутун мавҷудбуда; $С) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сатр мавҷудбуда; $D) Маҷмӯи китобҳо; $Е) Маҷмӯи ячейкаҳои ба намуди росткунҷа буда;

@165. Диапазони росткунҷавӣ чист?

$А) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сатр мавҷудбударо; $В) Маҷмӯи ячейкаҳоро; $С) Маҷмӯи ячейкаҳои ба намуди росткунҷа буда; $D) Маҷмӯи ячейкаҳои дар як сутун мавҷудбударо; $Е) Маҷмӯи сутунҳо.

@166. Чанд намуди диапазон мешавад?

$А) 1; $В) 4; $С) 2; $D) 3; $E) 5;

@167. Навишти зерини А1:Е1 чиро ифода мекунад?

$А) Диапазони сатриро; $В) саҳифаро; $С) Диапазони сутуниро; $D) Диапазони росткунҷавиро; $Е) Ҷадвалро;

@168. Навишти зерини А1:А10 чиро ифода мекунад?

$А) Диапазони сатриро; $В) Диапазони сутуниро; $С) саҳифаҳо; $D)Диапазони росткунҷавиро; $Е) Ҷадвалро;

@169. Навишти зерини А1:В3 чиро ифода мекунад?

$А) Ҷадвалро; $В) Диапазони сатриро; $С) Диапазони сутуниро; $D) $Е) Диапазони росткунҷави; ячейка;

@170. 65535 рамзро дар кадом типи майдони Access дохил кардан мумкин аст?

$А) Денежный; $B) Поле объекта OLE; $С) Поле МЕМО; $D) Дата/время; $E) Числовой;

@171. Ададҳои дар шакли пули навишташударо дар кадом типи маълумот дохил кардан мумкин аст?

$А) Денежный; $B) Поле объекта OLE; $С) Поле МЕМО; $D) Дата/время; $E) Числовой;

@172. Барои сохтани файлхои маълумотӣ аз кадом барнома истифода мебаранд?

$A) Ms Power Point; $B) Блокнот; $С)WordPad; $D) MS Word; $E) MS Access;

@173. Номи файлҳо аз чанд қисм иборат аст?

$А) 4; $В) 2; $С) 1; $D) 3; $Е) 5;

@174. Пайдарпаии макрофармонҳое ки барои васеъкунии имкониятҳои система хизмат мекунанд дар барномаи Ms Access бо ёрии кадом объект сохта мешаванд?

$А) Объекти форма (Формы); $В)Объекти таблитса (Таблицы);

$С) Объекти ҳисоботҳо (Отчеты); $D) Объекти Макрос; $Е) Объекти саҳифаҳо (Страницы);

@175. Барномаи Excel чигуна барнома мебошад?

$A) Барномаи матнӣ; $B) Барномаи ғайри офиссӣ; $C) Барномаи OPN офиссӣ; $D) Барномаи ғайри OPN офиссӣ; $E) Барномаи офиссӣ;

@176. Муттаҳидкунии саҳифаҳо дар Excel бо ёрии кадом фармон иҷро карда мешавад?

$A) Консолидация; $B) Данных; $C) Аналыз данных; $D) Ячейка; $E) Сортировка.

@177. Барои батаври автомати гузоштани рақамҳои тартиби аз кадом типи майдони Access истифода мебаранд?

$А) Денежный; $B) Поле объекта OLE; $С) Счетчик; $D) Дата/время; $E) Поле МЕМО.

@178. Кадоме аз ин навиштҳо системаи амалиётӣ мебошанд?

$А) Word; $В) Windows; $С) Norton Commander; $D) Касперский; $Е) Корзина.

@179. Барои гурӯҳбандӣ, ҷобаҷогузорӣ, муайянкунии қиматҳои натиҷавӣ аз кадом объекти Access истифода карда мешавад?

$А) Объекти дархост (Запросы); $В) Объекти таблитса (Таблицы); $С) Объекти ҳисоботҳо (Отчеты); $D) Объекти форма (Формы); $Е) Объекти саҳифаҳо (Страницы);

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *