Саволҳои Тести

Тестхо аз фанни менеджмент бо чавобхояш

Тестхо аз фанни менеджмент

@1. Муҳити маркетинги фирма ин. $А) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, киберун азфирмафаъолиятнамудабаимконотҳоироҳбариятимаркетингӣ таъсир мерасонад;

$B) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, кибаимоконитҳоиистеҳсолиифирматаъсирмерасонанд;

$C) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, кибакормандонифирматаъсир мерасонанд; $D)маҷмӯи қувваҳои фаъоле, кибаимконотҳои молиявии ташкилот таъсир мерасонад;

$E) маҷмӯи қувваҳоифаъоле, ибароҳбарияти ташкилот таъсир мерасонанд;

@2. Ҳарончизе, ки истеҳсол ва бабозор барои фурӯш пешниҳод мешавад ин. $А) мубодила; $B) арзиш; $C) маҳсулот; $D) тиҷорат; $E) мол;

@3. Харидорони берунмарзии давлат ин. $А) бозори молиявӣ; $B) бозори байналхалқӣ; $C) бозори дохилӣ; $D) бозори маҳалӣ; $E) бозори махсусгардонидашуда;

@4. Фираҳои махсус оиди ташкили ҳаракати мол. $А) агентиҳоихадамотимаркетингӣ; $B) ташкилотҳоитатқиқотбариимаркетингӣ; $C) ширкатҳоитиҷоратӣ; $D) фирмаҳое, кибароизахиракунӣ ва кашонидани мол кӯмак мекунанд;

$E) ташкилотҳоимолиявӣ-қарзӣ;

@5. Рақибон ин.

$А) корхонаҳое, кимолҳои гуногун истеҳсол мекунанд;

$B) корхонаҳое, ки молҳои монанд истеҳсол мекунанд;

$C) кормандони дохилии ташкилот;

$D) кормандони ташкилотҳои мухталиф;

$E) ташкилотҳои хайриявӣ;

@6. Этиёҷоте, ки бо имконияти харидории истеъмолкунанда асос ёфтааст. $А) эҳтиёҷот; $B) дархост; $C) талабот; $D) ҳамаашдурустат; $E) ҳамааш дурустаст;

@7. Эҳтиёҷот ин. $А) қобилиятихаридорӣ; $B) ҳисси норасоии чизе ба инсон; $C) талабот ба маҳсулот; $D) ҷавоби дуруст В,D; $E) ҳамаашдурустаст;

@8. Муҳитимаркетингиифирмаиборатастаз.

$А) коргарони қатори ва рорҳбарон; $B) миёнаравони фирма;

$C) микро ва макромуҳит; $D) омили иқтисодӣ; $E) ҳамааш хато аст;

@9. Ташкилотҳое, кимолробомақсадиистеҳсолхаридорӣ мекунанд. $А) бозори молиявӣ; $B) бозори миёнаравӣ; $C) бозори истеҳсолӣ;

$D) бозори байналхалқӣ; $E) бозори давлатӣ;

@10. Ҳисинорасоиичизевапайдоишихоҳишин.

$А) талабот; $B) дархост; $C) эҳтиёҷот; $D) мол; $E) тиҷорат;

@11. Шахсоне, ки молро бо мақсадиистеъмолихаридоримекунандин.

$А) бозори таъминкунандагон; $B) бозори истеъмолкунандагон;

$C) бозори байналхалқӣ; $D) бозоридавлатӣ; $E) бозори тиҷоратӣ;

@12. Микромуҳитифирмаинқувваҳое, ки

.$А) бамакромуҳитифирматаъсирмерасонанд;

$B) ба истемолкунандагон таъсир мерасонанд;

$C) ба худи фирма таъсир мерасонанд;

$D) ба коргарони ташкилот таъсир мерасонанд;

@13. Амалии аз касе гирифтани объекте бо пешниҳоди чизе бар ивазаш. $А) муомилот; $B) мубодила; $C) талабот; $D) эҳтиёҷот; $E) дархост.

@14.

Фирмаҳое, киташкилотробозахираҳоизаруритаъминмекунанд.

$А) молиявӣ; $B) тиҷоратӣ; $C) хусусӣ; $D) таъминкунандагон; $E) рақибон;

@15. Бозори фурӯшандагони мобайнӣ ин ташкилотҳое, ки. $А) молро бо мақсади истеҳсол харидори мекунанд;

$B) молро бо мақсади истеъмол харидори мекунанд; $C) молро бо мақсади аз навфурӯши харидори мекунанд; $D) молро бо мақсади нигоҳдорӣ харидори мекунанд; $E) молро харид намекунанд;

@16. Мубодилаи тиҷоратии байни ду тараф ин. $А) муомила; $B) бизнес; $C) миёнаравӣ; $D) соҳибкорӣ; $E) маркетинг;

@17. Таъминкунандагон ин. $А) ташкилотҳои тиҷоратӣ; $B) ташкилотҳои маркетингӣ; $C) фирмаҳое, ки ташкилотро бо захираҳо таъмин мекунанд;

$D) фирмаҳое, ки ташилотро бо корагар тъмин мекунанд; $E) миёнаравон;

@18. Агентиҳои хизмати маркетингӣ ин. $А) фирмаҳои татқиқотбарӣ; $B) бозори корхонаҳои давлатӣ; $C) бозори истеҳсолкунандагон; $D) агентиҳои рекламавӣ; $E) ҳамааш дуруст аст;

@19. Маблағипулие, ки истеъмолкунанда барои соҳибшудани мол пардорхт мекунадин. $А) арзиши аслӣ; $B) хароҷот; $C) нарх; $D) муҳити маркетинг;

$E) тиҷорат;

@20. Миёнаравони савдо ин фирмаҳое, ки. $А) ташкилотро бо захира таъмин мекунанд; $B) бо мол таъмин мекунанд; $C) барои дарёфти мизоҷ ё бевосита фурӯши мол кӯмак мекунанд; $D) ташкилотҳоимаркетингӣ; $E) ташкилотҳоитиҷоратӣ;

@21. Консепсияи мукамалгардонии мол тасдиқмекунад, ки. $А) истеъмолкунандагон моли мавҷуд бударо мехоҳанд; $B) истеъмолкунандагон моли баландсифатро мехоҳанд; $C) истеъмолкунанда моли нархи паст доштаро мехоҳад; $D) молбояд баистеъмолкунанда зарарнок набошад; $E) ҳамааш дуруст аст;

@22. Консепсияи мукамалгардонии истеҳсолоттасдиқмекунад, ки. $А) истеъмолкунандагон моли ташкилотро дар сатҳи лозима харидори намекунанд, агар дар соҳаи тиҷорат кӯшишҳо накарда бошад;

$B) истеъмолкунандагон молеро мехоҳанд, ки васеъ паҳн шуда нархи дастрас дошта бошад; $C) истеъмолкунандагон моли баландсифат мехоҳанд; $D) истеъмолкунандагон моли бехатар мехоҳанд; $E) истеъмолкунандагонмолҳоинавмехоҳанд;

@23. Нигоҳдошатнашавандаякеазхусусиятҳои. $А) хадамот; $B) мол; $C) маркетинг; $D) истеҳсолот; $E) бозор;

@24. Рекламаи маълумотдиҳанда дар кодом давраи силсилаи ҳаётии мол муфид аст.

$А) воридшавӣ; $B) сабзиш; $C) камолот; $D) таназул;$E) ҳамааш дуруст аст;

@25. Консепсияи кӯшишҳоисермаҳсулитиҷорати бештар истифода мешавад дар молҳои. $А) талаботи ҳарӯза; $B) истеъмолӣ; $C) истеҳсолӣ; $D) талаботи камдошта; $E) талаботи пешакӣ;

@26. Ҷудокунии бозор дар асоси ҷинсият, сину сол, ҳаҷми оила ин принсипӣ. $А) ҷуғрофӣ ; $B) рафторӣ; $C) молӣ; $D) демографӣ; $E) иқтисодӣ;

@27. Татқиқотбарии маркетингӣ ин. $А) ҳисоботҳои дохилиифирма; $B) воридкунии дигаргуниҳо дар дохили фирма; $C) муаянкунӣ, ҷамъоварӣва таҳлили маълумотҳо; $D) усулҳои ҷамъоварии ахбороти зарурӣ оид ба фирма; $E) таҳлили маъсулотҳо;

@28. Давраҳои силсилаи ҳаёти мол.

$А) гардиш, бозорӣ, таназул, комёбӣ; $B) воридшавӣ, сабзиш, камолот, таназул; $C) истеҳсолӣ, бозорӣ, фуруш, харид; $D ҳамаи ҷавобхо дуруст $E) ҳамаашхатоаст;

@29. Фирмаҳое, киташкилотродарҳаракат, фурӯш ва тақсимотимолкӯмак мекунанд. $А) таъминкунандагон; $B) миёнаравони маркетингӣ; $C) рақибон; $D) мизоҷон; $E) бозорҳоибайналхалқӣ;

@30. Хароҷотҳое, ки аз сатҳи истеҳсолот вобастаги дорад ин. $А) хароҷотҳои доимӣ; $B) хароҷотҳои маркетингӣ; $C) хароҷотҳои тиҷоратӣ; $D) хароҷотҳои тағирёбанда; $E) хароҷотҳои омехта;

@31. Ахбороти маркетинги таввасути чунин системаҳо ҷамъоварӣ ва таҳлилкарда мешавад. $А) ҳисоботҳои дохила; $B) ҷамъоварии ахборотҳо; $C) татқиқотбарии маркетингӣ; $D) таҳлили ахборотҳо; $E) ҳамааш хато аст;

@32 Татқиқотбарии маркетинги аз чанд марҳила ибора таст. $А) аз 10; $B) аз 8; $C) аз 15; $D) аз 5; $E) аз 3;

@33.Принсипи рафторӣ ин. $А) ҷудокунии харидорон аз рӯи сатҳидаромад; $B) ҷудокунии харидорон аз рӯи ҳаҷми оила; $C) ҷудокунии харидорон аз рӯи маълумот ва тавсифи истифодабарии мол; $D) ҷудокунии харидорон аз рӯи

ҷойгиршавии минтақаҳоиҷуғррофӣ;$E) ҳамааш дуруст аст;

@34.

Намудҳои борҷомаи (упаковка) мол.

$А) воридшаванда, нигоҳдоранда, фурушӣ; $B) молӣ, воридотӣ, рекламавӣ; $C) дохилӣ, берунӣ, нақлиётӣ; $D)ҳамаи ҷавобхо нодуруст $E) ҳамааш дуруст аст;

@35.

Ҷудокунии харидорон аз рӯи мансубият ба синфҳоҷамъиятӣ. $А) принсипи психографӣ; $B) принсипи рафторӣ; $C) принсипи ҷуғрофӣ; $D) принсипи демографӣ; $E) ҳамааш дуруст аст;

@36.

Ҷудокунии бозор ба минтақаҳои нпринсипӣ. $А) демографӣ; $B) рафторӣ; $C) психографӣ; $D) ҷуғрофӣ;

$E) соҳибкорӣ;

@37.

Гурӯҳбандиибозорҳоиасосиимизоҷон. $А) истеъмолкунандагон, истеҳсолкунандагон, савдогарон, корхонаҳои давлатӣ, байналхалқӣ; $B) яклухтфурушон, чаканафурушон; $C) хизматчиён, кормандон, мутахасисон, хонашинҳо; $D) ҳамаи ҷавобхо нодуруст; $E) ҳамааш дуруст аст;

@38.

Маълумотҳои дуюмин барои татқиқотбаранда ин ахборотҳое, ки.

$А) ӯҷамъоварӣ мекунад; $B) алакай мавҷуданд; $C) ҷамъовари шуда истодаанд; $D) дигар ташкилотҳоҷамъоварӣмекунанд; $E) ҳамааш дуруст аст;

@39.

Бозор ин.

$А) ҷои кори роҳбар; $B) ҷои бадастоварии фоида; $C) макони истироҳати коргарон;

$D) маҷмӯимуносибатҳоиистеҳсолкунандаваистеъмолкунанда; $E) макони гирифтани маълумот;

@40.

Маҷмӯи хароҷотҳои доимӣ ва хароҷотҳои тағирёбанда дар ҳар як сатҳи истеҳсолот ин. $А) хароҷотҳои мавсимӣ; $B) хароҷотҳои вазифавӣ; $C) хароҷотҳои истеҳсолӣ; $D) хароҷотҳои умумӣ; $E) хароҷотҳои тиҷоратӣ;

@41.

Сифати номуратаб яке аз хусусиятҳои. $А) моли ҷисмӣ; $B) моли истеҳсолӣ; $C) бозор; $D) маркетинг;

$E) хадамот;

@42.

Консепсияе, ки баланбардоии сифати молро пешниҳод мекунад. $А) Консепсияи кӯшишҳои сермаҳсули тиҷоратӣ; $B) Консепсияи мукамалгардонии истеҳсолот; $C) Консепсияи мукамалгардонии мол; $D) Консепсияи маркетингӣ; $E) Консепсияи маркетинги иҷтимоӣ-ахлоқӣ;

@43.

Яке аз омилҳои микромӯҳити фирма. $А) мӯҳитидемографӣ; $B) бозор; $C) талабот; $D) таъминкунандагон; $E) мизоҷон;

@44.

Хароҷотҳое, ки новобаста аз сатҳи истеҳсолот бетағир мемонанд ин. $А) хароҷотҳои тағирёбанда; $B) хароҷотҳои мавсимӣ; $C) хароҷотҳои доимӣ; $D) хароҷотҳои истеҳсолӣ; $E) хароҷотҳои нигоҳдории коргар;

@45.

Мушоҳида, озмоишвапурсишин.

$А) усулҳои асосии маркетинг; $B) функсияҳои роҳбарият маркетингӣ; $C) усулҳои ҷамъоварии ахбороти авалин; $D) тиҷорати байналхалқӣ; $E) ҳамаашдурустаст;

@46.

Муаянкунӣ, ҷамъоварӣва таҳлили маълумотҳо ин. $А) усулҳои асосии маркетинг; $B) функсияҳои маркетинг;

$C) принсипҳои маркетинг; $D) омилҳои асосии микромӯҳит;

$E) татқиқотбарии маркетинг.

@47.

Ҷудокунии харидорон аз рӯи маълумот ва истифодабарии мол ин принсипӣ $А) демократӣ; $B) ҷуғрофӣ; $C) демографӣ; $D) психографӣ; $E) рафторӣ;

@48.Қувваҳое, кибамикромуҳитифирматаъсир мерасонанд ва танзимнашавандаанд. $А) мизоҷон; $B) рақибон; $C) макромӯҳит; $D) таъмиинкунандагон;

$E) бозор;

@49.

Омилҳои асосии макромӯҳити маркетингӣ ин. $А) таъминкунандагон ва рақибон; $B) мизоҷон ва миёнаравон;

$C) мӯҳити демографӣ ва иқтисодӣ; $D) мӯҳити табиӣ ва сиёсӣ;

$E) ҳамааш хато аст;

@50.

Ҷудокунии бозор ба гурӯҳҳои аниқи харидорон ин. $А) мӯҳити аркеттингӣ; $B) омилҳои иқтисодӣ; $C) тақсимот;

$D) банду басти бозор; $E) макромӯҳитифирма;

@51.

Маълумотҳо авалин ин ахбороте, ки. $А) нахустин бор ҷамъоварӣ мешавад; $B) алакай мавҷуданд;

$C) ҷамъоваришуда истодаанд; $D) пеш мавҷуд буданд; $E) паҳнкардамешаванд;

@52.

Принсипҳои асосии банду басти бозор ин. $А) якароҳбарӣ, ҳукмфармо, маъмурӣ; $B) ҷуғрофӣ, демографӣ, психографӣ; $C) бозорӣ; молӣ, моддӣ; $D) шахсӣ, колективӣ;

$E) дохилифирмавӣ, берунӣ;

@53.

Аз манбаъ ҷудонашаванда яке аз хусусиятҳои. $А) маркетинги байналхалқӣ; $B) молҳои талаботи ҳаррӯза;

$C) маркетинг; $D) хадамот; $E) борҷома;

@54.

Хароҷотҳои ташкилотро дар маҷмӯъ ҷудо мекунанд. $А) мавсимӣ ва ғайримавсимӣ; $B) доимӣ ва тағирёбанда;

$C) молиявӣ вамолӣ; $D) мувақатӣ вадоимӣ; $E) нигоҳдорӣ ва истеҳсолӣ;

@55.

Банду басти бозор ин. $А) тақсимоти молҳо дар бозор; $B) ҷудокунии қисматҳои алоҳидаи бозор; $C) ҷудокунии фурӯшандагони мол; $D) принсипҳоибозорӣ;

$E) ҷудокунии бозор ба гурӯҳҳоихаридорон;

@56.

Ҷудокунии бозор ба воҳидҳои ҷуғрофӣ ин принсипӣ. $А) ҷуғрофӣ; $B) бозорӣ; $C) психографӣ; $D) рафторӣ; $E) демографӣ.

@57.

Муаянкинии проблема, интихоби сарчашмаи ахборот, ҷамъоварӣ, таҳлилвапешниҳодинҳо; $А) воситаҳои асосии маркетинг; $B) функсияҳоимаркетинг;

$C) марҳилаҳои татқиқотбарии маркетинг; $D) принсипҳои банду бастибозор; $E) принсипҳои маркетинг;

@58.

Принсипи демографии ин. $А) ҷудокунии рафтори харидорон; $B) ҷудокунӣ ба воҳидҳоиҷуғрофӣ; $C) ҷудокунӣ аз рӯи аломати мансубият; $D) ҷудокунӣ дар асоси нишондиҳандаҳоидемографӣ; $E) варианти дуруст А ва В;

@59.

Усулҳои ҷамъоварии ахборотҳои аввалин. $А) авалин ва дуюмин; $B) мушоҳида, озмоиш, пурсиш;

$C) оммавӣинфиродӣ; $D) назоратӣ, баҳогдиҳӣватаҷрибавӣ;

$E) муаянкунӣ, ҷамъоварӣватаҳлил;

@60.

Маҷмӯи муносибатҳои истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда ин. $А) ташкилот; $B) ахборот; $C) бозор; $D) татқиқотбариимаркетингӣ;

$E) озмоиш;

@61.

Назарнонамуд яке аз хусусиятҳои. $А) мол; $B) тиҷорат; $C) хадамот; $D) мол; $E) маркетинг.

@62.

Маркетинг ин. $А) фаъолияте, ки барои хариди молҳо равонакарда шудааст;

$B) фаъолияте, кибароииҳотаи бозор равонкардашуда аст;

$C) илме, кифаъолияти соҳибкорро барои қонеънамудани талаботи одамон ба воситаибозор мефаҳмонад; $D) илме, ки омӯзиши бозорро мефаҳмонад; $E) ҳамааш дуруст аст;

@63.

Нарх, мол, дархост унсурони асоси мебошанд барои. $А) бозор; $B) маркетинг; $C) бизнес. $D) муҳитимаркетингӣ;

$E) ҳамааш дуруст аст;

@64.

Чанд-то консепсияи маркетинг мавҷуд аст. $А) се-то; $B) чор-то; $C) Панҷ-то; $D) шаш-то; $E) як-то;

@65.

Кадоме аз хелҳои консепсияи маркетинги истифода мешавад, агар

Дархост нисбат ба истеҳсоли мол бартаридошта бошад. $А) консепсияи такмили мол; $B) консепсияи такмили истеҳсолот;

$C) консепсияи маркетинг; $D) консепсияи иҷтимоӣ – ахлоқӣ;

$E) ҳамааш дуруст аст;

@66.

Кадоме аз принсипҳои маркетинг барои дар сари вақт қонеъгардонидани талаботи пайдошуда истифода мешавад. $А) принсипи мувофиқоии таклифот ба дархост; $B) Принсипи тадқиқоти маркетингӣ; $C) Принсипи итилоотӣ; $D) ҳамаи чавобҳо дуруст; $E) ҳамааш дуруст аст;

@67.

Унсурҳои асосии бозор кадомҳоянд. $А) мол, фурӯш, реклама; $B) истеҳсол, истеъмол, муомилот; $C) нарх, талабот, рақобат, таклифот; $D) ҳамаи ҷавобхо нодуруст; $E) ҳамаашдурустаст;

@68.

Танзимгари дархост ва пешниҳодот дар бозор чи ба ҳисоб меравад. $А) мол; $B) нарх; $C) фурӯш; $D) талабот; $E) рақобат;

@69.

Кадом намуди истеъмолкунандагон молро бо мақсади азнав фурухтан бадаст меоранд. $А) миёнаравон; $B) корхонаҳоидавлатӣ; $C) корхонаҳоиистеҳсолӣ; $D) соҳибкорон; $E) ҳамааш дуруст аст;

@70.

Ба намудҳои асосии рақобат кадоме аз инҳоянд. $А) функсионали, предмети, намуди; $B) монополӣ, олигополӣ, озод; $C) давлатӣ, корпоративӣ, хусусӣ; $D) ҳамаи ҷавобхо нодуруст ; $E) ҳамааш дуруст аст;

@71.

Аз кадом вақт косепсияи маркетинг тараққит ёфт. $А) охири асри XVIII; $B) солҳои 20-уми асриXX; $C) солҳои 50-уми асриXX; $D) солҳои 30-уми асриXX; $E) ҳамааш дуруст аст;

@72.

Сегментатсияи бозор гуфта инро мефаҳмонад.

$А) кисми масохати бозор, кимолхои гуногун фурухта мешава; $B) гурӯҳиистеъмолкунандагони молҳои муаян; $C) мавзее, ки ба молҳои гуногун талабот дорад; $D) гуруҳбандии харидорон; $E) ҳамааш дурустаст;

@73.

Фаъолияте, ки ба чудокуни гуруххои алохидаи харидорон аз бозори умуми равона карда шудааст чунин номида мешавад. $А) тадкикот; $B) банакшагирӣ; $C) сегментатсия; $D) сохибкорӣ; $E) ҳамааш дуруст аст;

@74.

Кадом манбахои иттилоот барои тадкикоти маркетинги истифода мешавад. $А) асоси ва иловагӣ; $B) дохили ва берунӣ; $C) пушида ва кушода; $E) варианти дуруст А ва С;

@75.

Воридшавии мол ба бозор, болоравӣ, камолот ва таназул ин. $А) давраи бунёди мол; $B) сикли ҳаётии мол; $C) давраи воридшавии мол; $D) давраи истеҳсоли мол; $E) ҳамааш дуруст аст;

@76.

Силсилаи ҳаётии мол аз чунин давраҳо иборат аст. $А) тадқиқот, коркард, бунёдваворид; $B) коркард, ворид, навкунӣ, гирифтан; $C) ворид, тарақиёт, рушд, пастрави; $D) истеҳсол; $E) воридшави, коркард, навкунӣ;

@77.

Сатхи болоии нархро чӣ муаян мекунад. $А) харочоти истехсоли мол; $B) арзиши аслии мол; $C) дархост дар бозор; $D) нархи моли рақибон; $E) ҳамааш дуруст аст;

@78.

Банду басти бозор ин. $А) қисми асосии микромуҳити маркетинг; $B) қисми омӯзиши реклама; $C) яке аз принсипҳои маркетинг; $D) яке аз омилҳои макромуҳити маркетинг; $E) ҳамааш дуруст аст;

@79.

Таъминоти моддию техники, миёнаравҳо, истеъмолгарон, рақибон омилҳои муҳимӣ. $А) микромуҳитимаркетинг; $B) болоравии талаботи аҳолӣ; $C) омузиши робитавии низоми маркетинг; $D) макромуҳитимаркетинг; $E) варианти дуруст С ва D;

@80.

Муҳити маркетинг. $А) мухити фурушандагону харидорон; $B) микро ва макромухити маркетинг; $C) мухити миёнаравҳои бозор; $D) муҳити рақибон; $E) ҳамааш дуруст аст;

@81.

Агенти харид-ин. $А) маҷмӯи одамон ва ташкилотҳо; $B) мутахассиси варзидаи хариди молҳо;$C) тоҷир; $D) соҳибкорон; $E) ҳамаашдурустаст;

@82.

Дохили, беруни ва нақлиёти. $А) намудхои реклама; $B) намудҳои логистикаи молҳо; $C) намуди борҷомаи молҳо; $D) намуди банду басти бозор; $E) ҳамааш дуруст аст;

@83.

Демографии, психографи, ҷугрофӣ-ин. $А) принсипҳои бандубасти бозор; $B) принсипҳои фаъолияти тиҷорати; $C) принсипҳои нархгузорӣ; $D) принсипҳои реклама; $E) ҳамаашдурустаст;

@84.

Иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ, мадани омилҳо. $А) макромухити маркетинг; $B) омӯзиши рақибон; $C) микромуҳитимаркетинг; $D) болоравии талаботи аҳолӣ; $E) ҳамааш дуруст аст;

@85.

Нархгузорӣ ин. $А) ба бозор пешниҳод намудани мол; $B) ҷараёни муаянкунии нархи мол; $C) котегорияи иқтисоди; $D) фаъолият оиди гузориш ва муаянкунии нархи мол; $E) ҳамааш дуруст аст;

@86.

Тадқиқотбарии маркетинг ин. $А) ҷамъоварӣ, таҳлил, коркардиахборотватартибдиҳииҳисобот; $B) тадкикотбарии банди бозор; $C) банакшагири ва ояндабини; $D) омузиши бозор; $E) ҳамаашдурустаст;

@87.

Расонидани ахборот оиди мол. $А) вазифаи фурушанда; $B) вазифаи реклама; $C) вазифаи миёнаравҳо; $D) вазифаибозор; $E) ҳамааш дуруст аст;

@88.

Муомилаи тиҷоратии байни ду тараф ин. $А) созиш; $B) савдои биржави; $C) бозор; $D) мубодила.

@89.

Тахлили банақшагирӣ, ташкилнамоӣ, назорат ва ноил гаштан ба мақсади корхона ин. $А) вазифаҳои асосии ҳаракати мол; $B) вазифаҳоиидоракуниимаркетинг; $C) вазифаҳои рекламаи молҳо;

$D) вазифаи бозор.

@90.

Ба навъҳоҷудо кунӣ, анборкунӣ, нигоҳдорӣ ва нақлиёткунӣ ин. $А) вазифаи маркетинг; $B) принсипҳои маркетинг; $C) вазифаи логистика; $D) вазифаи реклама; $E) ҳамааш дуруст аст;

@91.

Намудҳои барномаҳои маркетинг кадомҳоянд. $А) одди, мухталиф, максаднок; $B) кутоҳмуддатвадарозмуддат; $C) умумӣ ва меъёрӣ; $D) пушида ва кушода; $E) ҳамаашдурустаст;

@92.

Ахбори дохили ва беруни-ин. $А) намудхои ахбор; $B) максадхои асосии ахбор; $C) вазифаи тадкикотбарии маркетинг; $D) низоми маркетинг; $E) ҳамааш дуруст аст;

@93.

Намуди пурсишномаи маркетинг-ин. $А) анкетаи мусоҳибаи коллективӣ; $B) анкетаи мусоҳибаи корӣ; $C) анкетаи мусохибаи шахси, телефонии, панели; $D) варианти дуруст А ё В; $E) хамаш нодуруст;

@94.

Мушоҳида-ин. $А) усули тадқиқотбарии маркетинг; $B) муайян кардани ахбор; $C) хавасмандкунии харидорон; $D) давраи тадкикотбарии маркетинг; $E) ҳамааш дуруст аст;

@95.

Муайян кардани сатҳи таъсиррасонии омилҳои гуногун ба талабот ва пешниҳодот. $А) вазифаи менеҷерон; $B) вазифаи тадкикотбарии маркетинг; $C) максади маркетологҳоиширкат; $D) вазифаиреклама; $E ҳамаш нодуруст;

@96.

Раванди асосии тадкикотбарии маркетинг ин.

$А) рекламаи мол; $B) стратегияи нархгузорӣ; $C) омӯзиши вазъ ва ҳаҷми бозор; $D) воситаи сиёсати молӣ; $E варианти В дуруст;

@97.

Дигаргуншавии рафтори харидорон вобастагӣ дорад аз. $А) сифат, нарх ва молҳои нав; $B) муносибати фурушанда; $C) реклама; $D) борҷомаи мол; $E) ҳамааш дуруст аст;

@99. Воситаи тадкикотбари ин. $А) санҷиш; $B) гузаронидани хронометраж; $C) мушоҳидабарӣ, райпурси; $D) ояндабинӣ; $E) ҳамааш дуруст аст;

@100. Дилхоҳ фаъолият оиди фурӯши мол бевосита ба истеъмолкунандаи ниҳоӣ барои ситифолаи шахсиаш ин. $А) маркетинги тиҷоратӣ; $B) савдои чакана; $C) савдои яклухт; $D) савдои байналхалқӣ; $E) соҳибкории инфиродӣ;

Калит аз фанни «Маркетинг» кафедраи «Менеҷмент»

1 – A

41-B

81-B

2- E

42-C

82-C

3-B

43-E

83-A

4-D

44-C

84-A

5-B

45-C

85-C

6-C

46-E

86-A

7-B

47 — C

87-B

8-C

48-C

88-D

9-C

49-C

89-B

10-C

50-D

90-C

11—B

51-A

91-A

12-C

52-B

92-A

13—B

53-E

93-C

14-D

54-B

94-A

15-C

55-B

95-B

16—A

56-A

96-C

17-C

57-C

97-A

18-A

58-C

98-B

19-C

59-B

99-C

20-C

60-C

100-B

21-B

61-C

22-C

62-D

23-B

63-B

24-A

64-C

25-A

65-A

26-D

66-A

27-C

67-C

28-B

68-A

29-B

69-A

30-D

70-B

31-B

71-C

32-D

72-C

33-A

73-C

34-C

74-B

35-D

75-B

36-D

76-C

37-B

77-C

38-A

78-C

39-D

79-A

40—-D

80-B

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *