Саволҳои Тести

Тест аз фанни менеҷменти байналмиллалӣ

1.Менеҷмети байналмиллалӣ–ин:

а). Дар замони мо бурдани фаъолияти бурунмарзӣ, ҷустуҷӯи имконоти фоидагирӣ дар бозори ҷаҳонӣ шакли ғайриодии менеҷмент.

б). Имконоти бурдани фаъолияти фоиданоки соҳибкорӣ дар ҳудуди як давлат маҳдуд мебошад;

в) Яке аз намудҳои асосии менеҷмент ба ҳисоб рафта, мақсади асосиаш рушд ва истифодабарии афзалиятҳои рақобатпазирии фирма дар мамлакатҳои гуногун мебошад.

г). Ба роҳ мондани бизнес дар мамлакатҳои гуногун ва истифодаи имкониятҳои демографӣ ва мадании ин мамлакатҳо мебошад.

2. Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ чанд масъаларо дарбар мегирад.

а). Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ6 масъалародарбар мегирад.

б). Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ 4 масъалародарбар мегирад.

в). Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ5 масъаларо дарбар мегирад

г). Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ 3 масъаларо дар бар мегирад

3.Хусусияти миллию мадании мамлaкатҳои ҳамкор ва тиҷорати байналхалқӣаз чӣиборатаст?

а). Ин идоракунии махсуси бизнеси байналмиллалӣ бо маштабҳои ҷойдошта базаи бевоситаи маълумотҳои дигар талаб карда мешавад.

б). Ин муносибатҳо дар асоси таъсири анъанаҳо ва урфу одати миллӣ, дину оин, хoҳишу дархости мардуми ин давлатҳо сурат мегирад.

в). Ин дину оин, хoҳишу дархости мардуми ин давлатҳо дар асоси таъсири анъанаҳо ва урфу одати миллӣ сурат мегирад.

г). Ин идоракунии махсуси азхудкунӣ ва донистани забонҳо ва таъмини професианалии идоракунии қарорҳо мебошад.

4. Иктисодиёти рущди устувор – ин;

а) мамлакатхои муосири иктисо­диёти байналхалкй иктисодиёти рушди устувор дар мамлакатхои аъзои Созмони хамкории иктисоди.

б) ба истиснои мамлакатхои Венгрия, Гретсия, Мексика, Зеландияи Нав, Полша, Португалия, Чумхурии Кореяи Чанубй, Туркия ва Че­хия,

в) иктисодиёташон ру ба инки­шоф, ки зиёда аз 120 мамлакати ба ин рохи тараккиёт даромадаро фаро мегирад, гуногунтаркиб аст.

г) иктисодиётест, ки сатхи баланди рузгори ахолиро дар заминай механизми ракобат ташкил додани хочагии чамъиятй, инкишофи баробархукуконаи шаклхои гуногуни моликият, озодии иктисоди ва сиёсии шахсият таъмин мекунад

5). Мамлакатҳоииктисодиёти ру ба инкишоф –ин:

а) Навъи иктисодиёт мамлакатҳои муосири қашшоқ ва сусттараққикардаест, ки бо самтгирии идеологию фарҳангиашон фарқ карда, дорои проблемахои нихоят мураккаб, вале якхела мебошанд, ки хал кардани ин проблемахо равиши навро такозо мекунад.

б) бо самтгирии идеологию фархангиашон фарк карда, дорои проблемахои нихоят мураккаб, вале якхела мебошанд, ки хал кардани ин проблемахо равиши навро такозо мекунад.

в) Ин навъи иктисодиёт иктисо­диёти мамлакатхои муосири кашшок ва сусттариккикардаест, ки хал кардани ин проблемахо равиши навро такозо мекунад.

г) Дорои проблемахои нихоят мураккаб, вале якхела мебошанд, ки хал кардани ин проблемахо равиши навро такозо мекунад.

6.Аломатхои хоси мамлакатхои иқтисодиёти рушди устувор

а). Иктисодӣ асосии хар як чамъият аз чи чиз, дар кучо, чй тавр, ба кадом микдор ва барои ки истехсол кардан иборат аст.

б).Иктисодиёти омехта дар холи бартарй доштани моликияти хусусй, истехсол ва таксими молу хадамот дар заминай механизми бозорй, сатҳи баланди даромади маблаггузоришуда дар мухити истеҳсолот, корҳои илмй тадкиқотй ва таҷрибавию конструктори (КИТТК) ва маориф.

в).Иктисодиёти омехта дар холи бартарй доштани моликияти хусусй, истехсол ва таксими молу хадамот дар заминай механизми бозорй, сатҳи баланди даромади маблаггузоришуда дар мухити истеҳсолот.

г). Истехсол ва таксими молу хадамот дар заминай механизми бозорй, сатҳи баланди даромади маблаггузоришуда дар мухити истеҳсолот, корҳои илмй тадкиқотй ва таҷрибавию конструктори (КИТТК) ва маориф.

7. Зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараккӣазчандгурух иборат мебошад?

а). Зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққиаз 7 гурӯҳ иборат аст.

б). Зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққиаз 5 гурӯҳ иборат аст.

в). Зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққиаз 2 гурӯҳ иборат аст.

г). Зерсистемаи мамлакатхои ру ба таракки ба зерсистемаҳотақсимнамешаванд.

8.Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурӯҳи якӯм дохил мешавад:

а).Мамлакатхои калони ру ба тараққӣ, ки ин ҷо ба ҳайси меъёр саршумори аҳолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар) ба инобат гирифта мешавад.

б).Мамлакатхои нави саноатии насли якум ва наслхои минбаъда (кишвархои МНИ);

в).Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

г). Мамлакатхои нихоят сусттараққикарда.

9.Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурухи дуйӯм дохил мешавад:

а). Мамлакатхои нихоят сусттараккикарда.

б).Мамлакатхои калони ру ба тараккй, ки ин чо ба хайси меъёр саршумори ахолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар) ба инобат гирифта мешавад. Ба ин талабот мамлакатхои зерин чавобгуянд: Бангладеш, Бразилия, Хиндустон, Индонезия, Мексика, Нигерия ва Покистон;

в) Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

г). Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

10.Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурухи сеюм дохил мешавад:

а). Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

б) Мамлакатхои нихоят сусттараккикарда.

в) Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

г). Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

11.Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурухи чорӯм дохил мешавад:

а) Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

б) Мамлакатхои калони ру ба тараккй, ки ин чо ба хайси меъёр саршумори ахолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар) ба инобат гирифта мешавад. Ба ин талабот мамлакатхои зерин чавобгуянд: Бангладеш, Бразилия, Хиндустон, Индонезия, Мексика, Нигерия ва Покистон;

в) мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

г).Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

12).Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурухи панҷӯм дохил мешавад:

а). Мамлакатхои калони ру ба тараккй, ки ин чо ба хайси меъёр саршумори ахолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар) ба инобат гирифта мешавад.

б).Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

в). Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

г).Мамлакатхои нихоят сусттараккикарда.

Барои гурухи мамлакатхои иктисодиёташон ру ба инкишоф шаш шарти сусттаракки карданро метавон кайд кард:

13. Барои гурӯҳи мамлакатҳои иқтисодиёташон ру ба инкишоф шаш шарти тараққиётисусттро қайд карданд инҳокадомҳоянд:

а). Ҳосилнокии пасти меҳнат, тараққиёти сусти институтҳои чамъиятӣ, даромади ночиз,инкишофи нокифояи омилҳои истеҳсолот, сатҳи пасти зиндагӣ , тараққиёти сусти институтҳои ҷамъиятӣ, аҳамияти зиёд доштани омилҳои сиёсии тараққиёт.

б) дар истеъмоли нокифоя, шароити бади манзил, гайри каноат будани таъминоти санитарию хизматрасонии тиббин давлатй ва хусуся, нокифоя будаяи имконоти ба даст овардани тайёрии техники ва касбй ва тахсилот дар хама гуна сатх зохир мешавад;

в) муноснбат ба зиндагонй ва амал, ки дар сатхи паст будани интизоми мехнат, халолу покизакор набудан, гирифтории таассубу хурофот ва омода намудан ба махдуд кардани таваллуди фарзанд ба назар мерасад;

г) тараккиёти сусти институтхои чамъиятй дар шакли кадима давом кардани кишоварзи ва истифодаи замин, системаи инкишофнаёфтаи сохибкорй, корфармор, тичорат ва кредит, салохияти нокифоя доштани муассисахои хукумати, дар сатхи паст карор доштани таъсири идорахои чамъиятй ва гайра, ахамияти зиёд доштани омилхои сиёсии тараккнёт.

14. Иктисодиёти давраи гузариш чист?

а). Иктисодиёти давраи гузариш аксарияти кулли қонунҳо он танҳо ба андозае амал мекунад, ки то кадом дараҷа иқтисодиёт гузаранда аст ва баръакс, ба он андозае, ки то кадом дараҷа конунҳои хоси он амал мекунанд, иктисодиёт гузаранда аст

б). Аз як тараф, аз вазъи кунунй ва тамоюли тараккиёти хочагии чахонй, аз тарафи дигар, аз конунмандии худи шакл иваз кардани чомиа муайян гаштаааст.

в) муноснбат ба зиндагонй ва амал, ки дар сатхи паст будани интизоми мехнат, халолу покизакор набудан, гирифтории таассубу хурофот ва омода намудан ба махдуд кардани таваллуди фарзанд ба назар мерасад;

г) Мамлакатхои калони ру ба тараккй, ки ин чо ба хайси меъёр саршумори ахолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар)

15.Хусусиятҳоихоси иқтисодиёти давраи гузариш аз чииборат аст?

а). Зиёд шудани номутаносибии техникию иктисодй, паст шудани рагбат ба маблаггузорй ва пасандоз, то рафт зиёд шудани истифодаи экстенсивии кув-ваи кори дар холи чой доштани тамоюли умумй ба бад шудани сифат, баланд шудани шиддати экологи ва паст гардидани сатхи зиндагй.

б) Муноснбат ба зиндагонй ва амал, ки дар сатхи паст будани интизоми мехнат, халолу покизакор набудан, гирифтории таассубу хурофот ва омода намудан ба махдуд кардани таваллуди фарзанд ба назар мерасад;

в) Дар истеъмоли нокифоя, шароити бади манзил, гайри каноат будани таъминоти санитарию хизматрасонии тиббин давлатй ва хусуся, нокифоя будаяи имконоти ба даст овардани тайёрии техники ва касбй ва тахсилот дар хама гуна сатх зохир мешавад;

г). Маблаггузорй ва пасандоз, то рафт зиёд шудани истифодаи экстенсивии кув-ваи кори дар холи чой доштани тамоюли умумй ба бад шудани сифат, баланд шудани шиддати экологи ва паст гардидани сатхи зиндагй.

16. Бозори муосири сармояхои карзӣ кай фаъолияти худро сар кардааст?

а). Бозори муосири сармояхои карзй дар ибтидои со­лхои 70-уми асри XX ба миён омаданд.

б). Бозори муосири сармояхои карзй дар ибтидои со­лхои 60-уми асри XX ба миён омаданд.

в). Бозори муосири сармояхои карзй дар ибтидои со­лхои 50-уми асри XX ба миён омаданд.

г). Бозори муосири сармояхои карзй дар ибтидои со­лхои 80-уми асри XX ба миён омаданд.

17.Аз назари функсионалй бозорхои зерин таксим мешавад:

а). Бозори чахонии пули амалиёти депозитию карзиро бо мухлати аз як руз то як сол дар бар мегирад.

б). Бозори сармояҳои кутоҳмуддат ё ин ки бозори пули ва бозорхои сармояхои миёнамухлат, дарозмухлати сармояхо.

в).Бозори ҷаҳониикредитхои кутохмухлат давраи то 5-7 солро фаро мегиранд.

а)Асоси амалкунии (мавчудияти) бозори байналхалкии сармояхои карзиро евробозор ташкил мекунад, ки дар он амалиёти депозитию карзӣ бо доллар гузаронида мешавад.

18. Кредитхои бузургтарини сармояи қарзи дар кадом бозорҳофаъолиятменамоянд?

а) Дар байни дигар кредиторхо Швейтсария, Нидерландия, Германияро фарк карда меистанд.

б). Кредитҳои бузургтарини сармояи қарзи дар бо­зорхои байналхалқии мамлакатҳои мутараккии саноатӣ ташкил мекунанд, ки дар байни онхо Япония содиркунандаи калонтарин ба хисоб меравад.

в).Кредитҳои бузургтарини сармояи қарзи дар бо­зорхои байналхалқии мамлакатҳоиФрансия, Италия, Полша, фарк карда меистанд.

г). Бозори байналхалкии сармояхо мачмуи муассисах­ои кредитии хусуси, давлати ва байнидавлати, фондхои гайрибонкии маблаггузорй ва КФМ мебошад

19. Дар шароити муосир марказхои муайяни «чалбнамоии» кувваи кори барқарор шуда истодаанд, ки аз ҳафтмарказиборатмебошандонҳодаркуҷоҷойгиршудаанд?

а). Дар Германия, Португалия, ШМА, Хитой, Шарқиназдик, Осиё, Япония

б). Европаи ғарби, ШМА, минтакаи Шарки Наздик, Австралия, Осиёи Чануби Шаркй, Америкаи Лотннй, Германия

в). Дар ШМА, Европаи Гарби, минтакаи Шарки Наздик, Австралия, Осиёи Чануби Шаркй, Америкаи Лотннй, Россия.

г). Дар Европаи Гарби, минтакаи Шарки дур, Австралия, Осиёи Чануби, Америкаи Лотинӣ, Америкаи шимолӣ.

20. Маркази якум дар куҷо чойгир аст ва чанд марҳаларогузаронидааст?

а). Дар Австралия ҷойгиршуда 2 марҳаларогузаронидааст

б).Дар Америкаи Лотинӣҷойгишуда3 марҳаларогузаронидааст

в). Дар ШМА ҷойгиршудасемарҳалароазсаргузаронидаст

г).Дар Европаи Ғарбӣҷойгишуда 2 марҳаларо гузаронидааст

21. Маркази дуюми чалбнамоии мухочирон дар куҷо чойгир аст ва аз муҳоҷироникадомдавлатҳоиборатаст?

а).Дар ин чо факат дар мамлакатхои ИЕ 19 млн. муҳоҷирон ва ахли оилахои онхо ба хисоб гирифта шудааст. Кисми (хиссаи) асосии онхоро мамлакатхон Европаи Гарби ба монанди Германия, Фаронса, Анг­лия ва хамчуннн Белгия, Нидерландия, Шветсия ва Швейтсария кабул мекунанд.

б).Дар ин чо факат дар мамлакатхои ИЕ 13 млн. мухочирон ва ахли оилахои онхо ба хисоб гирифта шудааст. Кисми (хиссаи) асосии онхоро мамлакатхон Европаи Гарби ба монанди Германия, Фаронса, Анг­лия ва хамчуннн Белгия, Нидерландия, Шветсия ва Швейтсария кабул мекунанд.

в).Дар ин чо факат дар мамлакатхои ИЕ 16 млн. мухочирон ва ахли оилахои онхо ба хисоб гирифта шудааст. Кисми (хиссаи) асосии онхоро мамлакатхон Европаи Гарби ба монанди Германия, Фаронса, Анг­лия ва хамчуннн Полша, венгрия, Италия Швейтсария кабул мекунанд.

г).Дар ин чо факат дар мамлакатхои ИЕ 13 млн. мухочирон ва ахли оилахои онхо ба хисоб гирифта шудааст. Кисми (хиссаи) асосии онхоро мамлакатхон Европаи Гарби ба монанди Хорватия, Словения, Полша,Германия, Фаронса, Нидерландия ва Шветсия кабул мекунанд.

22. Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар кадом солҳо ба миён омад ва чанд фоизро ташкил менамояд?

а). Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон — мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар солхои 90-уми асри XX ба миён омад. Хиссаи коргарони хоричй дар теъдоди умумин кувваи кории мамлакатхои алохҳда хеле зиёд аст. Мисол, дар Аморати Муттаҳидаи Араб 57%, Қувайт — 36,5%, Арабистони Сауди — 20%, яъне қисми асосии қувваи кории саноатиро ташкил мекунанд.

б). Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон — мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар солхои 80-уми асри XX ба миён омад. Хиссаи коргарони хоричй дар теъдоди умумин кувваи кории мамлакатхои алохҳда хеле зиёд аст. Мисол, дар Аморати Муттаҳидаи Араб 17%, Қувайт — 56,5%, Арабистони Сауди — 35%, яъне қисми асосии қувваи кории саноатиро ташкил мекунанд.

в).Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон — мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар солхои 70-уми асри XX ба миён омад. Хиссаи коргарони хоричй дар теъдоди умумин кувваи кории мамлакатхои алохҳда хеле зиёд аст. Мисол, дар Аморати Муттаҳидаи Араб 97%, Қувайт — 86,5%, Арабистони Сауди — 40%, яъне қисми мутлақ ё ин ки асосииқувваи кории саноатиро ташкил мекунанд.

г).Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон — мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар солхои 80-уми асри XX ба миён омад. Мамлакатхои нафтистихрочкунанда ба корхонахои нафтбарорй теъдоди зиёди одамонро аз Хиндустон, Бангладеш, Покнстон, Урдун, Йаман ва инчунин аз Гретсия, Туркия, Италия чалб менамоянд. Дар ибтидои солхои 90-ум дар ин чода аз 4,5 млн. хоричиён кор мекарданд, дар холате ки теъдодикоргаронн махаллй факат 2 млн. нафар буд.

23. Минтақаи чорӯми байналхалкии мухочират дар куҷобарқарор шуд?

а). Минтақаи чоруми байналхалкии мухочират дар Зеландияи Нав барка­рор шуд. Дар ин мамлакат 300 хазор коргарони хориҷӣ мехнат мекунанд. Аз соли 1992 давлат сиёсати муҳоҷирати ҳавасмандгардонии инкишофи бизнесро дар мамлакат пиёда карда истодааст. Мувофики вай ба мамлакат дар навбати аввал муҳоҷирони ба иқтисодиёти вай сармоятузор қабул карда мешаванд.

б).Минтақаи чоруми байналхалкии мухочират дар Австралия барка­рор шуд. Дар ин мамлакат 200 хазор коргарони хоричп мехнат мекунанд. Аз соли 1982 Австралия сиёсатн мухочирати хавасмандгардонандаи инкишофи бизнесро дар мамлакат пиёда карда истодааст. Мувофики вай ба мамлакат дар навбати аввал мухочиронн ба иктисодиёти вай сармоятузор кабул карда мешаванд.

в). Минтакаи чоруми байналхалкии мухочират дар Индонезия барка­рор шуд. Дар ин мамлакат 600 хазор коргарони хориҷи меҳнат мекунанд. Аз соли 1978Индонезия сиёсати муҳоҷирати ҳавасмандгардонандаи инкишофи бизнесро дар мамлакат пиёда карда истодааст. Мувофиқи вай ба мамлакат дар навбати аввал муҳоҷирони ба иқтисодиёти вай сармоятузор қабул карда мешаванд.

г). Мннтакаи чоруми байналхалкии мухочират дар Япония барка­рор шуд. Дар ин мамлакат 200 хазор коргарони хоричп мехнат мекунанд. Аз соли 1992 Япония сиёсати муҳоҷирати ҳавасмандгардонандаи инкишофи бизнесро дар мамлакат пиёда карда истодааст.

24. Марказн паичумп мухочирати мехнатй дар куҷобарқарор шуд?

а).Маркази панҷуми муҳоҷирати меҳнатӣ мамлакатҳои нави саноатии Осиёи марказӣ, Осиёи Ҷануби Шаркӣ — Тайван, Покистон, Ветнам

б).Маркази паичуми муҳочирати меҳнатӣ мамлакатҳои нави саноатии Осиёи Чануби Шаркӣ — Гонконг, Малайзия, Сингапур, Ҷумҳурии Корея, Тайван ва ғайра мебошад.

в).Маркази панҷуми муҳоҷирати меҳнатӣ мамлакатҳои нави саноатии Осиёи Чануби Шарқӣ — Гонконг, Малайзия, Сингапур, Ҷумҳурии Корея, Тайван ва гайра мебошад.

г). Марказн паичумп мухочирати мехнатй мамлакатхои нави саноатии Осиёи Чануби Шаркй — Гонконг, Покистон, Сингапур, Чумхурии Корея, Осиёи маркази ва гайра мебошад.

25. Марказн шашӯми муҳоҷирати меҳнатӣ дар куҷобарқарор шуд.

а). Дар Америкаи Лотннй маркази шашуми чалбнамоии кувваи кори барқарор шуда истодааст. Теъдоди умумии муҳочирони он 3 млн. нафарро ташкил мекунад, кисми зиёди онхо аз Америкаи Лотини мебошанд.

Б). Дар Бразилия, Венесуэла, Чили ва Парагвай маркази шашуми чалбнамоии кувваи кори баркарор шуда истодааст. Теъдоди умумии мухочирони он 2 млн. нафарро ташкил мекунад, кисми зиёди онхо аз Америкаи Лотини мебошанд.

В). Дар Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Чили ва Парагвай шашуми чалбнамоии кувваи кори баркарор шуда истодааст. Теъдоди умумии мухочирони он 4 млн. нафарро ташкил мекунад, кисми зиёди онхо аз Америкаи Лотини мебошанд.

Г). Дар Аргентина, Боливия, Бразилия, маркази шашуми чалбнамоии кувваи кори баркарор шуда истодааст. Теъдоди умумии мухочирони он 4 млн. нафарро ташкил мекунад, кисми зиёди онхо аз Америкаи Лотини мебошанд.

26. Марказн шашӯми муҳоҷирати меҳнатӣ дар куҷобарқарор шуд.

а). Маркази хафтум дар давлатҳоиИДМ баркарор шуда истодааст, ки дар он асосан мухочирон аз собик чумхурихои шӯравӣ кор пайдо менамоянд.

б). Маркази хафтум дар Туркия баркарор шуда истодааст, ки дар он асосан мухочирон аз собик чумхурихои шӯравӣ кор пайдо менамоянд.

в).Маркази хафтум дар Россия баркарор шуда истодааст, ки дар он асосан мухочирон аз собик чумхурихои щуравя кор пайдо менамоянд.

г).Маркази хафтум дар ҶумҳурииҚазоқистон баркарор шуда истодааст, ки дар он асосан мухочирон аз собик чумхурихои щуравя кор пайдо менамоянд.

27. Тарафҳоимуҳоҷиратимеҳнатӣвасалдоимуҳоҷиратчист?.

а).Мухочирати байналхалкй ду тараф дорад:эмигратсия (чилои ватан) ва иммигратсия, фарки байни иммигратсия аз мамлакат ва эмиграт­сия ба мамлакат бакияи (салдои) мухочират номида ме-шавад.

б).Мухочирати байналхалкй ду тараф дорад: эмигратсия (чилои ватан) — кучидаравии ахо­лии кобили мехнат аз мамлакати истикомат барои зисти дарозмуддат ва ё дойми ба мамлакати дигар ва иммигратсия — ворид шудани кувваи кори ба ин мамлакат аз хорича вафарки байни иммигратсия аз мамлакат ва эмиграт­сия ба мамлакат бакияи (салдои) мухочират номида ме-шавад.

в).Мухочирати меҳнатиэмигратсия (чилои ватан) — кучидаравии ахо­лии кобили мехнат аз мамлакати истикомат барои зисти дарозмуддат ва ё дойми ба мамлакати дигар ва иммигратсия — ворид шудани (одатан муваккати) кувваи кори ба ин мамлакат аз хорича

г). Муҳоҷиратимеҳнатиин ворид шудани кувваи кори ба ин мамлакат аз хорича.

28. Танзими харакати байналхалкии кувваи кори бо кадом роҳ сурат мегирад:

а). Танзими харакати байналхалкии кувваи кори ба истифода аз се рох сурат мегирад: конунхои милли, созишномахои мухочирати мехнатӣва созишномахои бисёртарафаи давлатхо.

б). Танзими харакати байналхалкии кувваи кори дар хамаи мамлакатхои чахон бо воситаи идорахои давлатй ташкил карда шудаанд, ки ба онхо халли масъалахои харакати кувваи кории хоричй ба воситаи сархадоти милли супорида шудааст.

в). Танзими харакати байналхалкии кувваи кори дар хамаи мамлакатхои чахон бо воситаи идорахои давлатй ташкил карда шудаанд, ки ба онхо халли масъалахои харакати кувваи кории хоричй ба воситаи сархадоти милли супорида шудааст.

г). Танзими харакати байналхалкии кувваи кори ба истифода аз се рох сурат мегирад: 1) конунхои милли, ки мухочирати мехнатии хоричиро танзим мекунанд; 2) созишномахои дутарафаи давлатхо; 3) созишномахои бисёртарафаи давлатхо.

29. Талаботҳои тахассуси касби муҳоҷирон аз чи иборат аст?

А).Барои аксарияти ихтисосхо (касбхо) кафолати тахассусй дар намуди диплом оид ба маълумоти олй ё ин ки миёнаи махсус инчунин собикаи муайяни кор аз руи ихтисос собика зарур нест.

б).Барои аксарияти ихтисосхо (касбхо) кафолати тахассусй дар намуди диплом оид ба маълумоти олй ё ин ки миёнаи махсус инчунин собикаи муайяни кор аз руи ихтисос, масалан, дар ШМА Германия, АМА ва собика зарур аст.

в).Барои аксарияти ихтисосхо (касбхо) кафолати тахассусй дар намуди диплом оид ба маълумоти олй ё ин ки миёнаи махсус инчунин собикаи муайяни кор аз руи ихтисос лозим нест, масалан, дар ШМА, Австралия, Германия, АМА ва Катар собика зарур нест.

г).Барои аксарияти ихтисосхо (касбхо) кафолати тахассусй дар намуди диплом оид ба маълумоти олй ё ин ки миёнаи махсус инчунин собикаи муайяни кор аз руи ихтисос, масалан, дар ШМА на камтар аз 5 сол талаб карда мешавад, австралия 3 сол, дар Германия, АМА ва Катар на камтар аз 5 сол собика зарур аст.

30. Талаботҳооиди синну сол дар чист?

а). Онхо хохиш доранд, ки коргарони синну соли кобили мехнатро кабул намоянд, зеро аз онхо нафъи зиёдро интизор шудан мумкин аст.

б).Талабот дар ин маврид одатан корганрони аз 20 то 40 — сола дар назар дошта мешавад.

в).Талаботи афзалият доштани мамлакатхои воридкунанда мебошад. Онхо хохиш доранд, ки коргарони синну соли кобили мехнатро кабул намоянд, зеро аз онхо нафъи зиёдро интизор шудан мумкин аст. Дар ин маврид одатан корганрони аз 20 то 40 — сола дар назар дошта мешавад.

г). талаботи афзалият доштани мамлакатхои воридкунанда мебошад.

31. Талаботҳоисифатииқувваикорӣ:

а). Талабот ба сифатй кувваи ко­ри «покдилии» ичтимоии он мебошад, ки чихати мухим барои нигох доштани устувории ичтимой ба хисоб меравад.

б). Боз як талабот ба сифатй кувваи ко­ри «покдилии» ичтимоии он мебошад, ки чихати мухим барои нигох доштани устувории сиёсй мам­лакати кабулкарда ба хисоб меравад.

в). «Обполои» мухим барои омадани кормандони хоричй вазъи саломатии онхо мебошад.

г). «Обполои» мухим барои омадани кормандони хоричй вазъи саломатии онхо мебошад. Боз як талабот ба сифатй кувваи ко­ри «покдилии» ичтимоии он мебошад, ки чихати мухим барои нигох доштани устувории ичтимой ва сиёсй мам­лакати кабулкарда ба хисоб меравад.

32. Талаботҳои махдудиятхои микдорй ва мустаким.

а). Танзими омадани мухочирон (иммигратсия) на факат ба воситаи татбики як катор талабот ба сифатй кувваи кории онхо, балки бо чорй кардани катори дигари махдудиятхо гузаронида мешавад.

б). Дар бисер мамлакатхо хиссагузории мустакими таносуби байни кормандони хоричй ва махаллй дар корхонахои мамлакатхои кабулкунанда исти­фода мешавад.

в). Танзими омадани мухочирон (иммигратсия) на факат ба воситаи татбики як катор талабот ба сифатй кувваи кории онхо, дар бисер мамлакатхо хиссагузории мустакими таносуби байни кормандони хоричй ва махаллй дар корхонахои мамлакатхои кабулкунанда исти­фода мешавад.

г).Танзими омадани мухочирон (иммигратсия) на факат ба воситаи татбики як катор талабот ба сифатй кувваи кории онхо, балки бо чорй кардани катори дигари махдудиятхо гузаронида мешавад. Дар бисер мамлакатхо хиссагузории мустакими таносуби байни кормандони хоричй ва махаллй дар корхонахои мамлакатхои кабулкунанда исти­фода мешавад.

33. Афзалиятхои миллй-чугрофи ин:

А). Онхо имтиёзхоро ба гуруххои муайяни этникй хангоми омадан ва ба кор да­ромадан дар мамлакати кабулкунанда пешбини мекунанд.

б).Дар амал созишномаи дутарафаи давлатхо шакли созишномахои байнихукуматй ё ин ки байниидоравиро мегиранд. Дар хар ду холат ба сифати вакил идораи мехнат баромад мекунад. Созишномахои баимзорасида ин тавр дар амал татбик мешаванд: дархост оид ба номзадхо мухочирон ба идораи намояндагии мамлакати худ фиристонда мешавад, ки мувофикати онро ба шартхои созишнома меомузанд ва онро ба идораи намоянда­гии мамлакати кабулкунанда ирсол мекунанд.

в).Дар амал созишномаи дутарафаи давлатхо шакли созишномахои байнихукуматй ё ин ки байниидоравиро мегиранд. Дар хар ду холат ба сифати вакил идораи мехнат баромад мекунад.

г).Дар амал созишномаи дутарафаи давлатхо шакли созишномахои байнихукуматй ё ин ки байниидоравиро дар бар мегиранд. Созишномахои баимзорасида ин тавр дар амал татбик мешаванд: дархост оид ба ном-задхо — мухочирон ба идораи намояндагии мамлакати худ фиристонда намешавад, ки мувофикати онро ба шартхои созишнома меомузанд ва онро ба идораи намоянда­гии мамлакати кабулкунанда ирсол намекунанд.

34. Мубодилаи иттилоотии комёбихои илмию техники.

А).Ин шакли гайритичоратии хеле оддй ва пахншудаи тахвили технологияхо мебошад, ки бо роххои зерин татбик мешавад: хукуки бе пардохти маблаг дастрас кардани манбаъхои иттилооти илмию техники, мубодилаи идеяхо, коромузии мутахассисон, мубодилаи байникитобхонавии маводхои табъу нашр ва гайра.

Б). Ин шакли гайритичоратии хеле оддй ва пахншудаи тахвили технологияхо мебошад, ки бо роххои зерин татбик мешавад:хукуки бе пардохти маблаг дастрас кардани манбаъхои иттилооти илмию техники ба воситаи истифодаи адабиёти махсус, шабакахои ахборотии ИНТЕРНЕТ, базахои гуногуни маълумот ва гайра;

В). Ин шакли гайритичоратии хеле оддй ва пахншудаи хукуки бе пардохти маблаг дастрас кардани манбаъхои иттилооти илмию техники ба воситаи истифодаи адабиёти махсус, шабакахои ахборотии ИНТЕРНЕТ, базахои гуногуни маълумот ва гайра, мубодилаи байникитобхонавии маводхои табъу нашр ва гайра.

Г). Ин шакли гайритичоратии хеле оддй ва пахншудаи тахвили технологияхо мебошад, ки коромузии мутахассисон дар ширкатхои давлати ва хусусии хоричи, мубодилаи байникитобхонавии маводхои табъу нашр ва гайра.

35. Мухочирати байналхалкии кувваи кории баландихтисос

а). Кувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамла­катхо амал мекунад, дар назарияи иктисодиёти байналхалкй хамчун шакли тахвили технология муайян карда мешавад,. Ин ходиса «мухочирати аклонй (интеллектулй)» номида мешавад. Ин шакли тахвили технологияро асосан дар КФМ ба максади таквият додани мавкеи ракобатии худ дар бозори чахонй истифода наменамоянд.

б). Кувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамла­катхо амал мекунад, дар назарияи иктисодиёти байналхалкй хамчун шакли тахвили технология муайян карда мешавад, чунки вай хамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад. Ин ходиса «мухочирати аклонй (интеллектулй)» номида мешавад. Ин шакли тахвили технологияро асосан дар КФМ ба максади таквият додани мавкеи ракобатии худ дар бозори чахонй истифода менамоянд.

в). Кувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамла­катхо амал мекунад, дар назарияи иктисодиёти байналхалкй хамчун шакли тахвили технология муайян карда мешавад, чунки вай хамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад. Ин ходиса «мухочирати аклонй (интеллектулй)» номида мешавад. Ин шакли тахвили технологияро асосан ба максади таквият додани мавкеи ракобатии худ дар бозори чахонй истифода менамоянд.

г). Кувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамла­катхо амал мекунад, дар назарияи иктисодиёти байналхалкй хамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад. Ин ходиса «мухочирати аклонй (интеллектулй)» номида мешавад. Ин шакли тахвили технологияро асосан дар ширкатщои ватани ба максади таквият додани мавкеи ракобатии худ дар бозори чахонй истифода менамоянд.

36. Тичорати литсензиони

а).Тичорати литсензиони шакли асосии тахвили тех­нологияро ташкил мекунад ва дар асоси тичоратй амалй мешавад. Предмети хариду фурушро дар ин холат хукук дар намуди шартнома барои истифодаи ихтироот, тачрибаи технологи, сиррхои саноатй ва донишхои тичоратй ташкил мекунад.

б).Тичорати литсензиони шакли асосии тахвили ифода мекунад, ки ин шакли тахвили технология дар асоси тичоратй амалй мешавад. Предмети хариду фурушро дар ин холат хукук дар намуди истифодаи ихтироот, тачрибаи технологи, сиррхои саноатй ва донишхои тичоратй ташкил мекунад.

в).Тичорати литсензиони шакли асосии тахвили тех­нологияро ташкил мекунад. Мафхуми тичоратй ифода мекунад, ки ин шакли тахвили технология дар асоси тичоратй амалй мешавад. Предмети хариду фурушро дар ин холат хукук дар намуди литсензия барои истифодаи ихтироот, тачрибаи технологи, сиррхои саноатй ва донишхои тичоратй ташкил мекунад.

г). Мафхуми тичоратй ифода мекунад, ки ин шакли тахвили технология дар асоси тичоратй амалй мешавад. Предмети хариду фурушро дар ин холат маҳсулоти истеҳсолшудабарои истифодаи ихтироот, тачрибаи технологи, сиррхои саноатй ва донишхои тичоратй ташкил мекунад.

37.Литсензия чист?

а).Литсензия — ин ичозатнома барои истифодаи тех­нология дар муддати вакти муайян ва бо хакки муайян, ки фурушанда ба харидори литсензия (литсензиат) дар асоси созишномаи литсен­зиони медихад.

б). Литсензия — ин ичозатнома барои истифодаи тех­нология дар муддати вакти муайян ва бо хакки муайян, дар шароити муосир тичорати байналхалкии лит­сензионй чунин хислатхое гирифта истодааст, ки онхо бозори чахонии технологияро ташаккул медиханд.

в). Литсензия — муддати вакти муайян ва бо хакки муайян, ки фурушандаи технология (литсензиар) ба харидори литсензия (литсензиат) дар асоси созишномаи литсен­зиони медихад, ки онхо бозори чахонии технологияро ташаккул дихад.

г). Литсензия — ин ичозатнома барои истифодаи тех­нология дар муддати вакти муайян ва бо хакки муайян, ки фурушандаи технология (литсензиар) ба харидори литсензия (литсензиат) дар асоси созишномаи литсен­зиони медихад.

38. Марказҳоитиҷоратилитсензионидаркуҷова кай пайдо шудаанд?

А).Пеш аз хама, сатхи баланди мутамаркази тичорати литсензионй дар мамлакатхои бузург ба назар мерасад. Масалан, даромади Англия аз содироти литсензияхо дар солхои 70-80-ум зиёда аз ду маротиба аз даромади уму-мии ШМА, Германия, Фаронса, Италия ва Япония аз руи ин банди содирот зиёд буд.

б). Пеш аз хама, сатхи баланди мутамаркази тичорати литсензионй дар мамлакатхои бузург ба назар мерасад. Масалан, даромади ШМА аз содироти литсензияхо дар солхои 60-70-ум зиёда аз ду маротиба аз даромади умумии, Германия, Фаронса, ва Япония аз руи ин банди содирот зиёд буд.

в). Пеш аз хама, сатхи баланди мутамаркази тичорати литсензионй дар мамлакатхои бузург ба назар мерасад. Масалан, даромади ШМА аз содироти литсензияхо дар солхои 80-90-ум зиёда аз ду маротиба аз даромади уму-мии Англия, Германия, Фаронса, Италия ва Япония аз руи ин банди содирот зиёд буд.

г). Пеш аз хама, сатхи баланди мутамаркази тичорати литсензионй дар мамлакатхои бузург ба назар мерасад. Масалан, даромади Германия аз содироти литсензияхо дар солхои 90-ум зиёда аз се маротиба аз даромади уму-мии Англия, Германия, Фаронса, Италия ва Япония аз руи ин банди содирот зиёд буд.

39. Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи ширкатҳоамалишудаистодааст?

а). Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи алянҳоистратегӣ ба вуқуъ пай­васта истодааст. Ин дар он зохир мешавад, ки зиёда аз 80%-и гардиши умумии литсензионй мамлакатхои дорой иктисодиёти рушди устувор ба хиссаи тичорат дохиликорпоратсиони рост меояд.

б). Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи КФМ ба вуқуъ пай­васта истодааст. Ин дар он зохир мешавад, ки зиёда аз 60%-и гардиши умумии литсензионй мамлакатхои дорой иктисодиёти рушди устувор ба хиссаи тичорат дохиликорпоратсиони рост меояд.

в). Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи КМ ба вуқуъ пай­васта истодааст. Ин дар он зохир мешавад, ки зиёда аз 70%-и гардиши умумии литсензионй мамлакатхои дорой иктисодиёти рушди устувор ба хиссаи тичорат дохиликорпоратсиони рост меояд.

г). Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи Корпоратсияҳоитиҷоратиба вуқуъ пай­васта истодааст. Ин дар он зохир мешавад, ки зиёда аз 90%-и гардиши умумии литсензионй мамлакатхои дорой иктисодиёти рушди устувор ба хиссаи тичорат дохиликорпоратсиони рост меояд.

40. Тиҷорати байналхалкии литсензияхороки назорат мекунанд:

а)«бонкхои литсензия»-и байналхалкй дар Европа;«Ассосиатсияи европои оид ба тахвили технологияхо, навоварихо ва иттилооти саноатй»;марказ оид ба мубодилаи технология дар минтакаи Осиёи Марказӣ — Шаркии дар Хитой чойгирифта.

б)«бонкхои литсензия»-и байналхалкй дар ШМА;«Ассосиатсияи европои оид ба тахвили технологияхо, навоварихо ва иттилооти саноатй» дар Иттифоки Европа;марказ оид ба мубодилаи технология дар минтакаи Осиёи Чануби — Шаркии дар Япония чойгирифта

в)«бонкхои литсензия»-и байналхалкй дар Осиё;«Ассосиатсияи Америкаи Лотинӣ оид ба тахвили технологияхо, навоварихо ва иттилооти саноатй» дар Америка;марказ оид ба мубодилаи технология дар минтакаи Осиёи Чанубидар Хитой чойгирифта

г)«бонкхои литсензия»-и байналхалкй дар Европа;«Ассосиатсияи европои оид ба тахвили технологияхо, навоварихо ва иттилооти саноатй» дар Европаи Шарқи;марказ оид ба мубодилаи технология дар минтакаи Европа – дар Германия чойгирифта

41. Се шакли асосии пардохти литсензия кадомҳоянд:

а) пардохти паушалй, яъне пардохти якбораи лит­сензия, рентаи харсолаи технологи (роялти), пардохти омехта.

б) пардохти паушалй, яъне пардохти аз истифодаи литсензия, фоидаи иловагии аз тарафи литсензиат пардохтхои мукарраршударо дар бар мегирад, ки арзиши иттилоотро муайян мекунад

в) пардохти якбораи лит­сензия то аз тарафи литсензиат, рентаи харсолаи технологи (роялти), пардохтхои мукарраршударо дар бар мегирад

г) фоидаи иловаги аз истифодаи литсензия, фоиз аз фоидаи иловагии арзиши иттилоот оид ба технологияи тахвилшаванда пардохт мекунад.

42. Нархи литсензия бо кадом формула ҳисоб карда мешавад.

а) А=В*Т*(С-О)*Р

дар ин чоА — нархи литсензия, В — арзиши вохиди махсулоти дар натичаи истифодаи литсензия истех-солшуда (бо нархи чахонй), Т — хачми фурӯш, С — муҳлати литсензия,О — азхудкунии литсензия;Р — роялти.

б) А=Ф*Б*(С-К)*Р

дар ин чоА — нархи литсензия, Ф — арзиши фонди асоси истифодаи литсензия истехсолшуда (бо нархи чахонй), Б — хачми махсулоти литсензионй, С — муҳлати амали литсензия,К – муҳлатииҷроикор;Р — роялти.

в) А=В*Б*(С-О)*Р

дар ин ҷоА — нархи литсензия, В — арзиши вохиди махсулоти дар натичаи истифодаи литсензия истеҳсолшуда (бо нархи чахонй), Б — хачми махсулоти литсензионй, С — муҳлати амали литсензия,О — давраи азхудкунии литсензия;Р — роялти.

г) А=В*Б*(Ф-О)*Р

дар ин чоА — нархи литсензия, В — арзиши вохиди махсулоти дар натичаи истифодаи литсензия истеҳсолшуда (бо нархи ҷаҳонӣ), Б — ҳаҷми махсулоти литсензионй, Ф-арзиши фонди асосӣ,О — давраи азхудкунии литсензия;Р — роялти.

43.Пайдоиши фалсафаи нави бизнес бо чи ифода ёфтааст?

а).Таҷрибаи тараққиёти мамлакатҳои ҷаҳони бозоргонӣ нишон дод: ки ин падида ба пайдоиши фалсафаи нави бизнес ва афзудани нақши фурӯши маҳсулот дар силсилаи «таҳрезӣ- истеҳсол — фурӯш» оварда расонд. «фалсафаи бозоршиносы» арзи вуҷуд кард

б). Пайдоиши фалсафаи нави бизнес ва афзудани нақши фурӯши маҳсулот дар силсилаи оварда расонд, ки «фалсафаи бозоршиносы» арзи вуҷуд кард:

г).Таҷрибаи тараққиёти мамлакатҳои ҷаҳони бозоргонӣ нишон дод: ки ин падида ба пайдоиши фалсафаи нави бизнес ва афзудани нақши фурӯши маҳсулот дар силсилаи «таҳрезӣ — истеҳсол — фурӯш» оварда расонд«фалсафаи бозоршиносы» арзи вуҷуд кард: ки аз се қисмати асосӣ иборат аст, а) тамоюл ба истеъмолкунанда, б)рақобати шадид дар бозори фурӯш,

в) фалсафаи бозоршиносы бояд бо назардошти фавран нишон додани аксуламали корхона.

44.«Фалсафаи бозоршиносы»: ки аз қисмати якӯмасосытамоюлбаистеъмолкунандаазчииборатаст?

а). тамоюл ба истеъмолкунанда – қоидаи асосии соҳибкорӣ буда: асоси онро омӯзиши хоҳиши истеъмолкунанда ва кӯшиши қонеъгардонии он ташкил медихад? Ба тарзи дигар баён кунем: сухан дар бораи талаботи қонеъгаштаи истеъмолкунанда меравад,

б). тамоюл ба истеъмолкунанда –дар ин ҷофурӯшандамолҳоихудродарасосинархҳоихудба истеъмолкунанда содир мекунад ва талаботи ӯроқонеъмегардонад

в). тамоюл ба истеъмолкунанда — қоидаи асосии соҳибкорӣ буда фурӯшандамаҳсулотробофоидаикалонмефурӯшад

г). тамоюл ба истеъмолкунанда ин фурӯшимаҳсулотбонархидилхоҳвагирифтанифоидаикалон

45.«Фалсафаи бозоршиносы»: қисмати дуйӯмфавраннишондоданиаксуламаликорхонабаталаботҳои тағйирёбандаи бозор аз чи иборат аст?

а). Фалсафаи бозоршиносы бояд бо назардошти фавран нишон додани аксуламали корхона ба талаботҳои тағйирёбандаи бозор эҷэд карда шавад? Сарфи назар намудани ин омил боиси пастравии сатҳи рақобат тобоварии молҳои корхона ва дар зери фишори рақибон мондани он мегардад?

б). Ин фалсафаи бозоршиносы бояд бо назардошти фавран нишон додани аксуламали корхона ба талаботҳои тағйирёбандаи бозор тоқатнамудафаъолиятикорхонаро ба низоми муайян медарорад.

в). Ин фалсафаи бозоршиносӣ бояд бо назардошти фавран дигар намудани соҳаифаъолиятваистеҳсолимаҳсулотинавбозорродошта

г). Фалсафаи бозоршиносӣ сарфи назар намудани ин омил боиси пастравии сатҳи ба рақобат тобоварии молҳои корхона ва зери фишори рақибон мондани он мегардад?

45.«Фалсафаи бозоршиносы»: қисмати сейӯм рақобатишадиддарбозорифурӯш аз чи иборат аст?

а). Мавҷудияти беш аз меъёри захираҳои истеҳсолӣ ба тезшавии гардиши сармоя: сатҳи даромаднокӣ ва дар ниҳояти корӣ ба рақобат тобовары оварда мерасонад? Аз ин рӯ аксари корхонаҳои хориҷӣ таъминоти захираҳоро аз рӯи қоидаи истифодаи захираҳо ташкил намудаанд?

б). Рақобати шадид дар бозори фурӯш тақозо менамояд: ки ба ҳалли масъалаи таъминоти корхона бо захираҳо муносибат тағйир дода нашавад? Мавҷудияти беш аз меъёри захираҳои истеҳсолӣ ба баландравии гардиши сармоя: сатҳи даромаднокӣ ва дар ниҳояти корӣ ба рақобат тобовары оварда мерасонад? Аз ин рӯ аксари корхонаҳои хориҷӣ таъминоти захираҳоро аз рӯи қоидаи захираҳо ташкил намудаанд?

в). Рақобати шадид дар бозори фурӯш тақозо менамояд: ки ба ҳалли масъалаи таъминоти корхона бо захираҳо муносибат тағйир дода шавад? Мавҷудияти беш аз меъёри захираҳои истеҳсолӣ ба сустшавии гардиши сармоя: сатҳи даромаднокӣ ва дар ниҳояти корӣ ба пастшавии ба рақобат тобовары оварда мерасонад? Аз ин рӯ аксари корхонаҳои хориҷӣ таъминоти захираҳоро аз рӯи қоидаи истифодаи фаврии захираҳо ташкил намудаанд?

г). Рақобати шадид дар бозори фурӯш тақозо менамояд: ки ба ҳалли масъалаи таъминоти корхона бо захираҳо муносибат тағйир дода нашавад? Мавҷудияти беш аз меъёри захираҳои истеҳсолӣ ба баландравии гардиши сармоя: сатҳи даромаднокӣ ва дар ниҳояти корӣ ба пастшавии ба рақобат тобовары оварда мерасонад?

47.Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы чиро тақозо менамояд:

а).Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы тақозо менамояд: ки ба таркибу хусусиятҳои инкишоф ва робитаи мутақобилаи ҷамбаҳои фаъолияти корхона чун фаъолияти ягона дониста шуда фаъолияти он ба роҳмонда

б).Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы тақозо менамояд: ки ба таркибу хусусиятҳои инкишоф ва робитаи мутақобилаи ҷамбаҳои фаъолияти корхона чун соҳаҳоиалоҳидаифаъолиятдонисташавад.

в).Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы тақозо менамояд, ки фаъолияти корхона чун фаъолияти техникӣ, истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ – идоракуӣ ба тарзи нав муносибат карда шавад?

г).Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы тақозо менамояд: ки ба таркибу хусусиятҳои инкишоф ва робитаи мутақобилаи ҷамбаҳои фаъолияти корхона чун фаъолияти техникӣ, истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ – идоракуӣ ба тарзи нав муносибат карда шавад?

47.Омилҳои иҷтимоӣ аз чи иборатанд?

а). Ин тағйироти таркибифаъолияти корхона, арзишҳо, муҳити беруна ва дохила рақобат, тамоюлот.

б). Ин тағйироти сохтори ширкат, истеҳсолимаҳсулоитинав, тамоюлот ба наовариҳоитехникӣваиҷтимоӣ.

в). Ин тағйироти таркиби аҳолӣ бо фоиз, арзишҳо, муносибатҳо, рақобат, тамоюлот.

г). Ин тағйиротҳои куллӣдарсохториширкат, диверсификатсиякунониимаҳсулотватехнологияҳоимуосир.

49.Функсияҳоиасосиибозоршиносӣкадомҳоянд:

а). Омӯзиши комплексии бозори мушаххас, муаммоҳо ва пешомадҳои он, банацшагирии номгӯи маҳсулот ба ҳавасмандгардонии фурӯш бо мақсади ба ҳам мувофиқ кардани талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, банақшагирииамалиётҳоифурӯшӣ,

б). Муаммоҳо ва пешомадҳои он, банацшагирии номгӯи маҳсулот бо назардошти талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, ташаккулёбии талабот ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии фурӯш бо мақсади ба ҳам мувофиқ кардани талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, банақшагирииамалиётҳоифурӯшӣ

в). Омӯзиши комплексии бозори мушаххас, муаммоҳо ва пешомадҳои он, банацшагирии номгӯи маҳсулот бо назардошти талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, ташаккулёбии талабот ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии фурӯш бо мақсади ба ҳам мувофиқ кардани талаботҳои бозор

г). Омӯзиши комплексии бозори мушаххас, муаммоҳо ва пешомадҳои он, банацшагирии номгӯи маҳсулот бо назардошти талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, ташаккулёбии талабот ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии фурӯш бо мақсади ба ҳам мувофиқ кардани талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, банақшагирииамалиётҳоифурӯшӣ

49.Тадқиқотҳои бозоршиносӣ бевосита бо чиҳоалоқаманданд?

а).нерӯи истеҳсолии корхона, чандиры ва сохтори иқтидори истеҳсолы, захираҳои истеҳсолӣ

б).нерӯи захираҳои истеҳсолии корхона, сохтори иқтидори истеҳсолы, фондҳоиасосиикорхона

в).нерӯи захираҳо инсонӣ, чандиры ва сохтори иқтидори истеҳсолы, воситаҳои истеҳсолӣ

г).нерӯи чандиры ва сохтори иқтидори истеҳсолы, технологияҳоимуосирвамаҳсулотизамонавӣ.

50.Унсурҳои асосие: ки хадамоти бозоршиносы бояд ба онҳо диққати асосиро равона созанд онҳокадомҳоянд;

а).Коркарди моле, ки қобили қонеъгардонии хоҳишу талаботи истеъмолкунанда бошад, ҷойгирсозии мол дар бозор, муқаррар намудани нархиаз ҳамапаст, ҳавасмандгардонии фуррӯши мол.

б).Коркарди моле: ки дар бозор ба фурӯшравад, ҷойгирсозии мол дар бозорҳоимуайян, муқаррар намудани нархи бозоргир.

в).Коркарди моле: ки цобили цонеъгардонии хоёишу талаботи муцарраргашта бошад, ҷойгирсозии мол дар ҷое, ки онро харидорӣ кунанд, муқаррар намудани нархи ба рақобат тобовар, ҳавасмандгардонии фуррӯши мол.

г).Коркарди моле: ки ба талабот мувофиқбошадванархинисбаттанарзондоштабошад.

51.Дар назария чаҳорвазифачунформулаибозоршиносӣёхудчор«Р»-ибозоршиносӣкадомҳоянд.

А).Нарх, Маҳсулот Гардиш, Ҷой

А).Ҷой,Маҳсулот, Нарх, Гардиш.

А).Маҳсулот,Ҷой, Нарх, Гардиш.

А).Гардиш, Нарх Ҷой, Маҳсулот

52.Таснифоти унсури 4Рбозоршиносиро чи таври муайян кардан мумкин аст.

а). Гардиш (Promotion) ё ин, ки коммуникатсияи бозоршиносӣ. Ба худ нақлиёт,р Воситаҳоеро, ки барои расонидани маҳсулот аз истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда истифода карда мешаванд дар бар мегирад.

б). Гардиш (Promotion) ё ин, ки коммуникатсияи бозоршиносӣ. Ба худ фурӯш, тарғибот, робита бо ҷамъият, ҳавасмандкунии фурӯш, бозоршиносы, инчунин ахборотро дар нуқтаи савдо ва дар борҷома дар бар мегирад.

в). Гардиш (Promotion) ё ин, ки коммуникатсияи бозоршиносӣ. Ба худ фурӯш, хизмат барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад.

г). Гардиш (Promotion) ё ин, ки Ба худ фурӯш, тарғибот, робита бо ҷамъият, ҳавасмандкунии фурӯш, бозоршиносы, инчунин ахборотро дар нуқтаи савдо ва дар борҷома дар бар мегирад

53. Таснифоти унсури 4Р бозоршиносиро чи таври муайян кардан мумкин аст.

а).Ҷой (Place): ё ин, ки тақсимот.Воситаҳо ва усулҳоинақлиётиистифодабаранда робита бо ҷамъият, ҳавасмандкунии фурӯш, бозоршиносы, инчунин ахборотро дар нуқтаи савдо ва дар борҷома дар бар мегирад.

б).Ҷой (Place): ё ин, ки тақсимоти маҳсулотбовоситаинақлиётиавтомобилиёин, ки нақлиётиҳавои.

в).Ҷой (Place): ё ин, ки тақсимот. Воситаҳоеро, ки барои расонидани маҳсулот аз истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда истифода карда мешаванд дар бар мегирад.

г).Ҷой (Place): ё ин, ки тақсимот. Воситаҳоеро, ки барои расонидани барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад

54. Таснифоти унсури 4Р бозоршиносиро чи таври муайян кардан мумкин аст

а). Нарх (Price). Ба худ нархеро,барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад

б). Нарх (Price). Ба худ нархеро, ки аз рӯи он маҳсулот ё ин ки хизмат барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад.

в). Нарх (Price). Ба худ нархеро, ба худ лоиҳакашӣ ва коркарди махсулот, муқарраркунии аломати молӣ ва борҷомаро дар бар мегирад?

г). Нарх (Price). Ба худ нархеро, ки аз рӯи он маҳсулот ё ин ки хизмат барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад.

54. Таснифоти унсури 4Р бозоршиносиро чи таври муайян кардан мумкин аст .

а)Маҳсулот (Product). Воситаҳоеро, ки барои расонидани барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад

б). Маҳсулот (Product). Ба худ лоиҳакашӣ ва коркарди махсулот, муқарраркунии аломати молӣ ва борҷомаро дар бар мегирад?

в).Маҳсулот (Product). Ба худ нархеро, ки аз рӯи он маҳсулот ё ин ки хизмат барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад.

г).Маҳсулот (Product). усулҳоинақлиётиистифодабаранда робита бо ҷамъият, ҳавасмандкунии фурӯш, бозоршиносы, инчунин ахборотро дар нуқтаи савдо ва дар борҷома дар бар мегирад.

55. Нақшиомилҳоиталаботибозоршиносиимуосирсолҳои 60 азчииборатаст?

а). Якум: аҳамияти прогресси илмӣ – техникӣ баланд шуд: ҳамзамон аҳамияти омили инсонӣҳамчун шарти муҳими инкишофи истеҳсолот: баландбардории самаранокӣ ва сифати он баланд шуд

Дуюм: ғанигардонидани бозор бо молҳои зарурии аввалиндараҷа ба таври объективы ба инкишофи сохтори истеъмолоти инфироды оварда расонид.

б). Якум: аҳамияти прогресси илмӣ – техникӣ баланд шуд: ҳамзамон аҳамияти омили инсонӣҳамчун шарти муҳими инкишофи истеҳсолот: баландбардории самаранокӣ ва сифати он баланд шуд: ки ба устувории суръати афзоиш ва даромади кормандон таъсир расонд,

Дуюм: ғанигардонидани бозор бо молҳои зарурии аввалиндараҷа ба таври объективы ба инкишофи сохтори истеъмолоти инфироды оварда расонид. Дар як вақт талаботҳои ҷамъиятӣ низ афзоиш ёфтанд.

в). Якум: аҳамияти прогресси илмӣ – баландбардории самаранокӣ ва сифати он баланд шуд: ки ба устувории суръати афзоиш ва даромади кормандон таъсир расонд,

Дуюм: инкишофи сохтори истеъмолоти инфироды оварда расонид. Дар як вақт талаботҳои ҷамъиятӣ низ афзоиш ёфтанд.

г). Якум: аҳамияти прогресси илмӣ – ба устувории суръати афзоиш ва даромади кормандон таъсир расонд,

Дуюм: ғанигардонидани бозор бо молҳои зарурии аввалиндараҷа ба таври объективы ба инкишофи сохтори истеъмолоти афзоиш ёфтанд.

56.Ба каналҳои асосии таҳвили технологияҳо инҳо мансубанд:

а). Байнидавлаты (мувофиқи барномаҳои ҳамкории илмию техникӣё ин,ки созишномаи тиҷорати хориҷӣ), байниширкаты (мувофиқи спектри васеъи қарордодҳо бо шарикони хориҷӣ), дохилиширкаты (байни сохторҳои як корпоратсия: филиалҳо ва корхонаҳои фаръӣ, ки дар мамлакатҳои гуногун амал мекунанд).

б).Байнидавлаты (мувофиқи барномаҳои ҳамкории илмию техникӣ ё ин, ки созишномаи тиҷорати хориҷӣ), байниширкаты (мувофиқи спектри васеъи қарордодҳо бо шарикони хориҷӣ),

в).Байниширкаты (мувофиқи спектри васеъи қарордодҳо бо шарикони хориҷӣ), дохилиширкаты (байни сохторҳои як корпоратсия: филиалҳо ва корхонаҳои фаръӣ, ки дар мамлакатҳои гуногун амал мекунанд).

г).Байнидавлаты (мувофиқи барномаҳои ҳамкории илмию техникӣ ё ин, ки созишномаи тиҷорати хориҷӣ), дохилиширкаты (байни сохторҳои як корпоратсия: филиалҳо ва корхонаҳои фаръӣ, ки дар мамлакатҳои гуногун амал мекунанд).

57.Шаклҳои фурўши технологӣ дар бозори ҷаҳонӣ?

а). Мубодилаи ҳуқуқӣ бепардохти маблағ дастрас кардани манбаҳёои иттилооти илмию техникӣ, мубодилаи идеяҳо, коромӯзии мутахассисон дар ширкатҳои давлаты ва хусусии хориҷӣ, мубодилаи байникитобхонавии маводҳои табъу нашр ва ғайра.

б). Мубодилаи иттилоотии комьбиёои илмию техники, ҳуқуқӣ бепардохти маблағ дастрас кардани манбаҳёои иттилооти илмию техникӣ, мубодилаи байникитобхонавии маводҳои табъу нашр ва ғайра.

в). Мубодилаи иттилоотии комьбиёои илмию техники, ҳуқуқӣ бепардохти маблағ дастрас кардани манбаҳёои иттилооти илмию техникӣ, мубодилаи идеяҳо, коромӯзии мутахассисон дар ширкатҳои давлаты ва хусусии хориҷӣ, мубодилаи байникитобхонавии маводҳои табъу нашр ва ғайра.

г). Мубодилаи иттилоотии комьбиёои илмию техники, ҳуқуқӣ бепардохти маблағ дастрас кардани манбаҳёои иттилооти илмию техникӣ, мубодилаи идеяҳова ғайра.

58.Муҳоҷирати байналхалқии қувваи кории баландихтисос.

а). Қувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамлакатҳо ҳаракат мекунад: Ин шакли таёвили технологияро асосан КФМ ба мақсади тақвият додани мавқеи рақобатии худ дар бозори ҷаҳонӣ истифода менамоянд.

б).Қувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамлакатҳо ҳаракат мекунад: дар назарияи иқтисодиёти байналхалқӣҳамчун шакли таҳвили технология муайян карда мешавад, чунки вай ҳамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад, Ин ҳодиса «муҳоҷирати ақлоны (интеллектуалы)» номида мешавад. Ин шакли таёвили технологияро асосан КФМ ба мақсади тақвият додани мавқеи рақобатии худ дар бозори ҷаҳонӣ истифода менамоянд

в). Қувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамлакатҳо ҳаракат мекунад: дар назарияи иқтисодиёти байналхалқӣҳамчун шакли таҳвили технология муайян карда мешавад, чунки вай ҳамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад,

г). Қувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамлакатҳо ҳаракат мекунад: Ин шакли таёвили технологияро асосан КФМ ба мақсади тақвият додани мавқеи рақобатии худ дар бозори ҷаҳонӣ истифода менамоянд

59. Тиҷорати литсензионы чист?

а)Тиҷорати литсензионӣ шакли асосии таҳвили технологияро ташкил мекунад.Предмети хариду фурӯшро дар ин ҳолат ҳуқуқ дар намуди литсензия барои истифодаи ихтироот, сирҳои саноатӣ ва донишҳои тиҷоратӣ ташкил мекунад.

б)Тиҷорати литсензионӣ шакли асосии таҳвили технологияро ташкил мекунад. Мафҳуми тиҷоратӣ ифода мекунад, ки ин шакли таҳвили технология дар асоси тиҷоратӣ амалӣ мешавад

в) Мафҳуми тиҷоратӣ ифода мекунад, ки ин шакли таҳвили технология дар асоси тиҷоратӣ амалӣ мешавад. Предмети хариду фурӯшро дар ин ҳолат ҳуқуқ дар намуди литсензия барои истифодаи ихтироот, таҷрибаи технологӣ, сирҳои саноатӣ ва донишҳои тиҷоратӣ ташкил мекунад.шкил мекунад.

г)Тиҷорати литсензионӣ шакли асосии таҳвили технологияро ташкил мекунад. Мафҳуми тиҷоратӣ ифода мекунад, ки ин шакли таҳвили технология дар асоси тиҷоратӣ амалӣ мешавад. Предмети хариду фурӯшро дар ин ҳолат ҳуқуқ дар намуди литсензия барои истифодаи ихтироот, таҷрибаи технологӣ, сирҳои саноатӣ ва донишҳои тиҷоратӣ ташкил мекунад.

60. литсензия чист?

а).Литсензия — ин иҷозатнома барои истифодаи истеҳсолимаҳсулотиширкатҳоихориҷӣдода мешавад.

б).Литсензия — ин иҷозатнома барои истифодаи технология дар муддати вақти муайян ва бо ҳаққи муайян, ки фурӯшандаи технология (литсензиар) ба харидори литсензия (литсензиат) дар асоси созишномаи литсензионы медиҳад?

в).Литсензия — ин иҷозатнома барои истифодаи технология дар муддати вақти муайян ва бо ҳаққи муайян, барои истифодаи тағмаимолидодамешавад.

г).Литсензия — ин иҷозатнома барои истифодаи технология дар муддати вақти муайян ва бо ҳаққи муайян, ки фурӯшандаи технология асоси созишномаи литсензионы медиҳад?

61. Созишномаи литсензионӣ чист?

а). Иҷозатномаба тиҷорати байналхалқы, ки ӣмувофиқи он соҳиби ихтироот ё ин ки донишҳои техникӣ ба тарафи дигар иҷозатномаи истифодаи ҳуқуқи худро ба технология дар ҳудуди муайян медиҳад?

б). Созишномаи литсензионӣ — ин қарордоди тиҷорати байналхалқы, ки ӣмувофиқи он соҳиби ихтироот ё ин ки донишҳои техникӣ ба тарафи дигар иҷозатномаи истифодаи ҳуқуқи худро барои истеҳсолимаводҳоисохтмонимедиҳад.

в). Созишномаи литсензионӣ — ин созишномаи тиҷорати байналхалқӣ, ки мувофиқи он соҳиби ихтироот ба тарафи дигар иҷозатномаи истифодаи ҳуқуқи худро ба технология дар ҳудуди муайян намедиҳад?

г). Созишномаи литсензионӣ — ин қарордоди тиҷорати байналхалқы, ки ӣмувофиқи он соҳиби ихтироот ё ин ки донишҳои техникӣ ба тарафи дигар иҷозатномаи истифодаи ҳуқуқи худро ба технология дар ҳудуди муайян медиҳад?

62.Объектҳои созишномаи литсензионӣ чиҳо мебошад:

а). Объектҳои созишномаи литсензионӣ одатан аз хизматрасони дар соҳаҳоитуристи,хизматрасонӣдармеҳмонхонаҳ, бизнесиоилавӣ ва ғайра иборат аст.

б). Объектҳои созишномаи литсензионӣ одатан аз сохтмон, нақлиётроҳҳоимошингард, роҳиоҳан, тамғаҳои тиҷоратӣ, барномаҳо ва ғайра иборат аст.

в). Объектҳои созишномаи литсензионӣ одатан аз патентҳо, ихтироот, формулаҳо, равандҳо, конструксияҳо, схемаҳо, тамғаҳои тиҷоратӣ, барномаҳо ва ғайра иборат аст.

г). Объектҳои созишномаи литсензионӣ одатан аз корхонахои саноати, корхонаҳоихимиявӣ, ширкатҳоибайналмиллалӣ, барномаҳо ва ғайра иборат аст.

63.Заминаҳоибайналмилалишавии бозорҳои асъораз чи иборатаст?

а).Байналмилалишавии бозорҳои асъорй дар заминаи байналмилалишавии робитаҳои хоҷагӣва диверсификатсияи маҳсулот,технологияҳоимуосирваистифодаи захираҳо, истифодаи васеъи воситаҳоизлектронии алоқа ва гузаронидани амалиёт ва ҳисоббаробаркунӣ иборат аст.

б).Байналмилалишавии бозорҳои асъорй дар заминаи байналмилалишавии робитаҳои хоҷагӣ: технологияҳоимуосирваистифодаи захираҳо,истифодаи васеъи воситаҳоизлектронии алоқа.

в).Байналмилалишавии бозорҳои асъорй дар заминаи байналмилалишавии робитаҳои хоҷагӣ: истифодаи васеъи воситаҳоизлектронии алоқа ва гузаронидани амалиьт ва хисоббаробаркунй ба воситаи онҳо.

г).Байналмилалишавии бозорҳои асъорй дар заминаи байналмилалишавии истифодаи васеъи воситаҳоизлектронии алоқа ва гузаронидани амалиьт ва хисоббаробаркунй ба воситаи онҳо.

64.Давомоти амалиёти хариду фурўши асъори миллй азчи иборат аст?

а).Амалиёти пай дар пай дар давоми вақтимуайянкардашудадар ҳамаи қисмҳои ҷаҳон аз паси якдигар гузаронида мешавад.

б).Амалиёти пай дар пай дар давоми 2 шабонарӯз дар ҳамаи қисмҳои ҷаҳон аз паси якдигар гузаронида мешавад.

в).Амалиёти пай дар пай дар давоми шабонарӯз дар ҳамаи қисмҳои ҷаҳон аз паси якдигар гузаронида мешавад.

г).Амалиёти пай дар пай дар давоми як ҳафта дар ҳамаи қисмҳои ҷаҳон аз паси якдигар гузаронида мешавад.

65. Техникаи амалиёти асъорь аз чи иборат аст?

а).Техникаи амалиёти асъорь ба ду шакл оварда шудааст, хисоббаробаркуниҳо ба истифода аз ҳисобҳои муросилотии бонкҳо гузаронида мешаванд.

а).Техникаи амалиёти асъорь ба се шакл оварда шудааст, хисоббаробаркуниҳо ба истифода аз ҳисобҳои муросилотии бонкҳо гузаронида мешаванд.

а).Техникаи амалиёти асъорь ба як шакл оварда шудааст, хисоббаробаркуниҳо ба истифода аз ҳисобҳои муросилотии бонкҳо гузаронида мешаванд.

а).Техникаи амалиёти асъорь ба чор шакл оварда шудааст, хисоббаробаркуниҳо ба истифода аз ҳисобҳои муросилотии бонкҳо гузаронида мешаванд.

66.Ноустувории қурби асъорҳо аз чи вобаста аст?

а).Ноустувории қурби асъорҳо, ки ба монанди молҳои махсуси биржавист, тамоюлҳои аз омилҳои фундаменталии иқтисодӣ новобастаи худро дорад. Бозори ҷаҳонии асъор. бозори пуриқтидор ва фаъол, аммо хеле ҳасос ба навигариҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ мебошад.

б). Бозори ҷаҳонии асъор бозори пуриқтидор ва фаъол, аммо хеле дақиқ ба навигариҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ мебошад.

в).Ноустувории қурби асъорҳо, ки ба монанди молҳои махсуси биржавист, тамоюлҳои аз омилҳои фундаменталии иқтисодӣ новобастаи худро дорад.

г).Ноустувории қурби асъорҳо, дар бозори ҷаҳонии асъор бозори пуриқтидор ва фаъол, аммо хеле ба навигариҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ вобаста мебошад.

67. Намуди бозорҳои асъор кадомҳоянд?

а). Дар вобастагӣ ба ҳаҷм ва хислати амалиёти асъорӣнамудҳои зерини бозорҳои асъор, яъне байналмиллӣ, минтақавӣ, ҷаҳониро фарқ мекунанд.

б). Дар вобастагӣ ба ҳаҷм ва хислати амалиёти асъорӣнамудҳои зерини бозорҳои асъор, яъне минтақавӣ, ҷаҳониро фарқ мекунанд.

в). Дар вобастагӣ ба ҳаҷм ва хислати амалиёти асъорӣнамудҳои зерини бозорҳои асъор, яъне миллӣ, минтақавӣ, ҷаҳониро фарқ мекунанд.

г). Дар вобастагӣ ба ҳаҷм ва хислати амалиёти асъорӣнамудҳои зерини бозорҳои асъор, яъне миллӣ, ҷаҳониро фарқ мекунанд.

68.Амалиёти асъорӣ бозори спот(spot),чист?

а). Бозори «спот» (spot), ё ин ки бозори таҳвили фаврии асъор дар давраи рӯзи корӣ, яъне ҳисоббаробаркунии фаврӣ аз рӯи муомилот гузаронида мешавад.

б). Бозори «спот» (spot), ё ин ки бозори таҳвили фаврии асъор дар давраи 2рӯзи корӣ, яъне ҳисоббаробаркунии фаврӣ аз рӯи муомилот гузаронида мешавад.

в). Бозори «спот» (spot), ё ин ки бозори таҳвили фаврии асъор дар давраи 3 рӯзи корӣ, яъне ҳисоббаробаркунии фаврӣ аз рӯи муомилот гузаронида мешавад.

г). Бозори «спот» (spot), ё ин ки бозори таҳвили фаврии асъор дар давраи давраи муайяни вақт, яъне ҳисоббаробаркунии фаврӣ аз рӯи муомилот гузаронида мешавад.

69. Амалиёти асъорӣ бозори мӯҳлатнок (форвардии) чист?

а).Бозори мӯҳлатнок (форвардии) асъор, ки дар он ҳисоббаробаркунӣдар давраи муайяни вақт (дар оянда) бо истифодаи қарордодҳои мӯҳлатнок дар бораи хариди асъор гузаронида мешавад.

б).Бозори мӯҳлатнок (форвардии) асъор, ки дар он ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи шартнома баъд аз давраи муайяни вақт ё як моҳ бо истифодаи қарордодҳои мӯҳлатнок дар бораи хариди асъор гузаронида мешавад.

в).Бозори мӯҳлатнок (форвардии) асъор, ки дар он ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи шартнома баъд дар муҳлатиякҳафта(дар оянда) бо истифодаи қарордодҳои мӯҳлатнок дар бораи хариди асъор гузаронида мешавад.

г).Бозори мӯҳлатнок (форвардии) асъор, ки дар он ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи шартнома баъд аз давраи муайяни вақт (дар оянда) бо истифодаи қарордодҳои мӯҳлатнок дар бораи хариди асъор гузаронида мешавад.

70. Саҳмдорони асосии бозори ҷаҳонӣ[I1]

Дараҷаи тараққиёт ва ҳаҷми бозори асъор ба ҳайъати саҳмдорони он, сатҳи иштирок ва миқдори амалиёти онҳо вобаста аст. Саҳмдорони бозори асъор бонкҳои агентии брокерӣ, корпоратсияҳои байналхалқӣ мебошанд.

б).Дараҷаи тараққиёт ва ҳаҷми бозори асъор ба ҳайъати саҳмдорони он, сатҳи иштирок ва миқдори амалиёти онҳо вобаста аст. Саҳмдорони бозори асъор бонкҳои тиҷоратӣ ва марказӣ, биржаҳои асъор, агентии брокерӣ, корпоратсияҳои байналхалқӣ мебошанд.

в).Дараҷаи тараққиёт ва ҳаҷми бозори асъор ба ҳайъати саҳмдорони он, сатҳи иштирок ва миқдори амалиёти онҳо вобаста аст. Саҳмдорони бозори асъор бонкҳои тиҷоратӣ ва марказӣ, мебошанд.

г).Дараҷаи тараққиёт ва ҳаҷми бозори асъор ба ҳайъати саҳмдорони он, сатҳи иштирок ва миқдори амалиёти онҳо вобаста аст. Саҳмдорони бозори асъор бонкҳои тиҷоратӣ мебошанд.

70. Бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро

дар асоси чи ба даст меоварад?

а).Мувофиқи созишномаи байнибонки ё ин ки асъорӣ, бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро дар сурати гирифтани литзенсия гузаронида метавонанд.

б).Мувофиқи қонунҳои миллии бонкӣ ё ин ки асъорӣ, бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро дар сурати гирифтани иҷозатномаи махсуси давлат гузаронида метавонанд.

в).Мувофиқи қонунҳои миллии бонкӣ ё ин ки асъорӣ, бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро дар сурати гирифтани иҷозатномаи махсус (литзенсия) гузаронида метавонанд.

г).Мувофиқи қонунҳои байналмиллалии бонкӣ бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро дар сурати доштани созинома ва гирифтани иҷозатномаи махсус (литзенсия) гузаронида метавонанд.

71. Дар Љумҳурии Тоҷикистон кадом тиҷоратӣ литсензияи генералӣ барои гузаронидани амалиёти асъорӣ доранд?

а). Дар Љумҳурии Тоҷикистон бонкҳои тиҷоратӣ литсензияи генералӣ барои гузаронидани амалиёти асъорӣ дошта инҳоянд ва онҳо дар бозори байнибонкии асъор иштирок менамоянд БДСТ «Тоҷиксодиротбонк», БСТСС «Ориёнбонк», БСТСС «Агроинвестбонк», БДА «Амонатбонк», БТ «Кафолат», БСТ «Эсхата», БТ «Хуҷанд» ва дигарҳо.

б). Дар Љумҳурии Тоҷикистон бонкҳои тиҷоратӣ литсензияи генералӣ барои гузаронидани амалиёти асъорӣ дошта инҳоянд БДСТ «Тоҷиксодиротбонк», БСТСС «Ориёнбонк», БСТСС «Агроинвестбонк», БДА «Амонатбонк», БТ «Кафолат», БСТ «Эсхата».

в). Дар Љумҳурии Тоҷикистон бонкҳои тиҷоратӣ литсензияи дошта инҳоянд ва онҳо дар бозори байнибонкии асъор иштирок менамоянд. Дар қатори онҳо БСТСС «Агроинвестбонк», БДА «Амонатбонк», БТ «Кафолат», БСТ «Эсхата», БТ «Хуҷанд» ва дигарҳо.

г). Дар Љумҳурии Тоҷикистон бонкҳои тиҷоратӣ литсензияи генералӣдошта инҳоянд ва онҳо дар бозори байнибонкии асъор иштирок менамоянд. Дар қатори онҳо БДСТ «Тоҷиксодиротбонк», БСТСС «Ориёнбонк», БДА «Амонатбонк», БТ «Кафолат», БСТ «Эсхата», БТ «Хуҷанд» ва дигарҳо.

72.Қурби номиналии асъор чист?

а).Қурби номиналии асъор — нархи нисбии асъорҳои мамлакатҳои гуногун, ки дар воҳидҳои пулии мамлакати дигар ифода ёфтааст.

б).Қурби номиналии асъор — нархи нисбии асъорҳои мамлакати мазкур ё ин ки асъори мамлакат дигар, ки дар воҳидҳои пулии мамлакат ифода ёфтааст.

в).Қурби номиналии асъор — нархи нисбии асъорҳои се мамлакат ё ин ки асъори як мамлакат, ки дар воҳидҳои пулии мамлакати дигар ифода ёфтааст.

г).Қурби номиналии асъор — нархи нисбии асъорҳои ду мамлакат ё ин ки асъори як мамлакат, ки дар воҳидҳои пулии мамлакати дигар ифода ёфтааст.

73.Қурби ҳақиқии асъор чист?

а). Қурби ҳақиқии асъор — қурбе мебошад, ки бо назардошти тағйирёбии сатҳи нархҳо дар ду давлати муқоисашаванда ҳисоб карда мешавад. Ё ба таври дигар ин нархи нисбии молҳои истеҳсолшуда дар ду давлат аст.

б). Қурби ҳақиқии асъор — қурбе мебошад, ки бо назардошти тағйирёбии сатҳи нархҳо дар. Ё ба таври дигар ин нархи нисбии молҳои истеҳсолшуда дар ду давлат аст.

в). Қурби ҳақиқии асъор — қурбе мебошад, ки бо назардошти тағйирёбии сатҳи нархҳо муайян карда мешавад.

г). Қурби ҳақиқии асъор — қурбе мебошад, ки бо назардошти тағйирёбии сатҳи нархҳо дар хариду фурӯш истифода бурда мешавад.

74. Ба тағйирёбии курби асъор кадом омилҳо таъсир мерасонанд?

а). Суръати инфлятсия, вазъи баланси пардохт, фарқи меъёри фоиз дар мамлакатҳои гуногун, дараҷаи истифодаи асъори муайян дар ҳисобба-робаркунии байналхалқӣ, сатҳи боварй ба асъор дар бозорҳои миллӣ ва ҷаҳонй.

б). Суръати инфлятсия, вазъи баланси пардохт, фарқи меъёри фоиз дар мамлакатҳои гуногун, амалиёти бозорҳои асъор ва амалиёти ҳаннотии асъорӣ, дараҷаи истифодаи асъори муайян дар ҳисобба-робаркунии байналхалқӣ, сатҳи боварй ба асъор дар бозорҳои миллӣ ва ҷаҳонй.

в). Фарқи меъёри фоиз дар мамлакатҳои гуногун, амалиёти бозорҳои асъор ва амалиёти ҳаннотии асъорӣ, дараҷаи истифодаи асъори муайян дар ҳисобба-робаркунии байналхалқӣ, сатҳи боварй ба асъор дар

г). Суръати инфлятсия, вазъи баланси пардохт, фарқи меъёри фоиз дар мамлакатҳои гуногун, амалиёти бозорҳои асъор ва амалиёти ҳаннотии асъорӣ, дараҷаи истифодаи асъори муайян дар ҳисобба-робаркунии байналхалқӣ,.

75. Суръати инфлятсия чист?.

а). Таносуби асъорхо мувофики қобилияти фурӯши онҳо (паритети қобилияти ба фурушҳаракати ғайриқонуни арзишро нишон дода истода, асоси ба худ хоси курби асъор мебошад.

б). Суръати инфлятсия. Таносуби асъорхо мувофики қобилияти харидории онҳо (паритети қобилияти хари-дори) ҳаракати қонуни арзишро нишон дода истода, асоси ба худ хоси курби асъор мебошад.

в). Таносуби қобилияти асъор харидории онҳо ҳаракати қонуни арзишро нишон дода истода, асоси ба худ хоси курби асъор мебошад.

г). Таносуби асъорхо мувофики қобилияти харидории онҳо ҳаракати қонуни арзишро нишон дода истода, асоси ба худ хоси курби асъор мебошад.

76. Вазъи баланси пардохт чист?

а). Вазъи баланси -инбаланси пардохт ба баландшавии курби асъори милли мусбат мусоидат намекунад. Баланси пардохти манфӣ (ғайрифаъол) тамоюли баландшавии курби асъори миллиро ба миён меорад.

б). Вазъи баланси пардохт-инбаланси пардохт ба баландшавии курби асъори милли мусбат мусоидат мекунад..

в). Вазъи баланси пардохт-инбаланси пардохт ба баландшавии курби асъори милли мусбат мусоидат мекунад. Баланси пардохти манфӣ (ғайрифаъол) тамоюли пастравии курби асъори миллиро ба миён меорад.

г). Баланси пардохти манфӣ (ғайрифаъол) тамоюли пастравии курби асъори миллиро ба миён меорад.

77.Бозори миллии фондй ин:

а). системаи муносибатҳо ва муасиссаҳое мебошад, ки барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

б). системаи муносибатҳо, ки дар ҳудуди мамлакат дар вобастагй ба барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

в). системаи муносибатҳо ва муасиссаҳое мебошад, ки дар ҳудуди мамлакат дар вобастагй ба барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

г). системаи муносибатҳо ва ширкатҳое мебошад, ки дар ҳудуди мамлакат дар вобастагй ба барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

78.Бозори байналхалқии фонди ин:

а).системаи муносибатҳои давлатҳое, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни корхонаҳоробарқарор мешаванд.

а).системаи муносибатҳо ва муасиссахоеро дар бар магирад, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни мамлакатҳо барқарор мешаванд.

а).системаи муносибатҳоебайнибонки, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни мамлакатҳо барқарор мешаванд.

а).системаи шӯъбаҳое, дар бар магирад, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни корхонаҳо барқарор мешаванд.

79.Бозори чаҳонии фондӣ

а). Бозори чаҳонии фондӣҳамчун системаи муносибатҳо ва ширкатҳое мебошад, ки дар ҳудуди мамлакат дар вобастагй ба барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

б). Бозори чаҳонии фондӣҳамчун мачмӯи бозорҳои миллӣ ва бозорҳои байналхалқИ дар таъсири мутақобил ва вобастагии мутакобил дониста мешавад.

в). Бозори чаҳонии фондӣҳамчун муносибатҳое байнибонки, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни мамлакатҳо барқарор мешаванд.

г). Бозори чаҳонии фондӣҳамчун баланси пардохт ба баландшавии курби асъори милли мусбат мусоидат мекунад.

80.Гурӯҳои асосии ширкаткунандагони бозори чаҳонии фонди -ин?

а).Алянсҳоистратегӣ, сармоягузорон (инвесторҳо) ва миёнаравони касби мебошанд.

б).Диллерҳо, сармоягузорон (инвесторҳо) ва миёнаравони касби мебошанд.

в).Диллерҳо,эмитентҳо, сармоягузорон (инвесторҳо) ва миёнаравони касби мебошанд.

г).Эмитентҳо, сармоягузорон (инвесторҳо) ва миёнаравони касби мебошанд.

81.Эмитентҳо – ин:

а).Эмитентҳои саҳмия фақат ҷамъиятҳои саҳҳомӣ мебошанд, ки воситаҳои қарзи(облигатсияҳо)-ро ҳам корхонаҳои хусусӣ ва ҳам идораҳои ҳокимияти давлатӣ ташкил мекунанд.

б).Эмитентҳои саҳмия фақат ҷамъиятҳои саҳҳомӣ мебошанд, ки воситаҳои қарзи(облигатсияҳо)-ро ҳам корхонаҳои хусусӣ ва ҳам идораҳои ҳокимияти давлатӣ ташкил мекунанд.Дар аксар ҳолатҳо эмитенти асосии облигатсия давлат мебошад. Коғазҳои қиматяноки давлатӣгуфта, коғазҳои қимматнокеро меноманд, ки аз тарафи ҳукумат ва муассисаҳои ҳукумати бароварда мешаванд.

в).Эмитентҳои саҳмия фақат, ки воситаҳои қарзи(облигатсияҳо)-ро ҳам корхонаҳои хусусӣ ва ҳам идораҳои ҳокимияти давлатӣ ташкил мекунанд.Дар аксар ҳолатҳо эмитенти асосии облигатсия давлат мебошад

г).Эмитентҳои саҳмия фақат ҷамъиятҳои саҳҳомӣ мебошанд, ки дар аксар ҳолатҳо эмитенти асосии облигатсия давлат мебошад. Коғазҳои қиматяноки давлатӣгуфта, коғазҳои қимматнокеро меноманд, ки аз тарафи ҳукумат ва муассисаҳои ҳукумати бароварда мешаванд.

82. Сармоягузорони (инвесторҳои) бозори фондӣ –ин:

а).Шахсоне фаҳмида мешаванд, ки воситаҳои пулии барзиёдатй доранд ва онҳоро барои хариди коғазҳои қиматнок истифода мекунанд,сармоягузорони корпоративй ва сармоягузорони институтсионалӣ.

б).Шахсоне фаҳмида мешаванд, ки воситаҳои пулии барзиёдатй доранд ва онҳоро барои хариди коғазҳои қиматнок истифода мекунанд.

в). Се гурӯҳи сармоягузоронро фарк мекунанд: шахсони воқеъи (аҳоли),сармоягузорони корпоративй(корхонаҳо) ва сармоягузорони институтсионалӣ.

г).Шахсоне фаҳмида мешаванд, ки воситаҳои пулии барзиёдатй доранд ва онҳоро барои хариди коғазҳои қиматнок истифода мекунанд. Се гурӯҳи сармоягузоронро фарк мекунанд: а)шахсони воқеъи (аҳоли); б)сармоягузорони корпоративй (корхонаҳо) ва в)сармоягузорони институтсионалӣ.

83.Сармоягузоронишахсони воқеъи (аҳоли) –ин:

а)Гуруҳи сармогузорон аҳоли мебошад. Дар ибтидои пайдоиши бозори фондӣ ин ягона гурӯҳи сармоягузорон буд, ки баъданқисми бисёри сармоягузорй ба коғазҳои киматнок ба бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ гузашт.

б)Гуруҳи таърихан «кухансоли» сармогузорон аҳоли мебошад. Дар ибтидои пайдоиши бозори фондӣ ин ягона гурӯҳи сармоягузорон буд. Пай дар пай қисми бисёри сармоягузорй ба коғазҳои киматнок ба бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ гузашт.

в)Гуруҳи таърихан «кухансоли» сармогузорон аҳоли мебошад, кидар пайдоиши бозори фондӣ ин ягона гурӯҳи сармоягузорон буд.

г)Гуруҳи шахсони воққеъиахоли мебошад. Пай дар пай қисми бисёри сармоягузорй ба коғазҳои киматнок ба бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявиро харидори мекунанд.

84.Сармоягузорониинститутсионалй –ин:

а).Фондҳои нафакавӣ ва институтҳои (муассисаҳои) сармоягузори коллективӣ -ИСК. Дар навбахи худ, ИСК — ин фондҳои сармоягузоря (ширкатҳои сармоягузорӣ), хеджфондҳо, департаментҳои эътимодии бонкҳо мебошад.

б).Чунин муассисаҳоянд: ширкатҳои суғуртавй, фондҳои нафакавӣ ва институтҳои (муассисаҳои) сармоягузори коллективӣ -ИСК. Дар навбахи худ, ИСК — ин фондҳои сармоягузоря (ширкатҳои сармоягузорӣ), хеджфондҳо, департаментҳои эътимодии бонкҳо мебошад.

в).Институтҳои (муассисаҳои) сармоягузори коллективӣ -ИСК. Дар навбахи худ, ИСК — ин фондҳои сармоягузоря (ширкатҳои сармоягузорӣ), хеджфондҳо, департаментҳои эътимодии бонкҳо мебошад.

г).Дар навбахи худ, ИСК — ин фондҳои сармоягузоря (ширкатҳои сармоягузорӣ), хеджфондҳо, департаментҳои эътимодии бонкҳо мебошад.

85. Интегратсияи иқтисодӣ дар дар кадом минтақа ба вуҷуд амадааст.

а).Созишномаи аввалини интегратсионӣ дар Европа Шартнома дар бораи тиҷорати автомобилҳо (соли 1975) мебошад, ки мувофиқи он савдои озоди бебоҷи дар байни Германия ва Англия барқарор гашт.

б).Созишномаи аввалини интегратсионӣ дар Европаи Ғарбӣ дар бораи тиҷорати маҳсулоти нафти(соли 1970) мебошад, ки мувофиқи он савдои озоди бебоҷи маҳсулоти нафтидар байни Европаи Ғарбӣва Россия барқарор гашт.

в).Созишномаи аввалини интегратсионӣ дар Америкаи Шимолӣ Шартнома дар бораи тиҷорати автомобилҳо (соли 1965) мебошад, ки мувофиқи он савдои озоди бебоҷи автомобилҳо дар байни ШМА ва Канада барқарор гашт.

г).Созишномаи аввалини интегратсионӣ дар Америкаи Лотинӣ шартнома дар бораи тиҷорати маҳсулотҳои саноати сабук(соли 1960) мебошад, ки мувофиқи он савдои озоди бебоҷи маҳсулотҳо дар байни Мексика ваБразилия барқарор гашт.

86. созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод кай созмон дода шудааст.

а).Соли 1986 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

б).Соли 1990 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

в).Соли 1984 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

г).Соли 1988 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

87.Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА

а).Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА аз дохил шудан ба бозорҳо минтақаи мазкур иборат аст

б).Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА аз зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ.

в).Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА аз зиёд кардани ҷалби мустақими сармояи хориҷӣ, пеш аз ҳама аз ШМА, иборат аст

г).Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА аз ҷалбкардани ворид намудани технологияҳои муосири хориҷӣ, пеш аз ҳама аз ШМА, иборат аст

88.Гурӯҳи дигари интегратсионии, иқтисоди рушди устувор ин:

а).Гурӯҳи дигари интегратсионӣ, ки дар он таъсири мутақобили мамлакатҳои дорои иқтисоди рушди устувор (ШМА, Канада, Япония, Австралия) иқтисодиёташон рӯ ба инкишоф (Бруней, Гонконг, Малайзия, Мексика, Кореяи Љанубӣ, Сингапур, Таиланд ва ғайра) ва мамлакатҳои иқтисодиёташон дар давраи гузариш (Россия, Хитой) мебошад.

б).Гурӯҳи дигари интегратсионӣ, ки дар он таъсири мутақобили мамлакатҳои дорои иқтисоди рушди устувор (Бразилия. Германия, Япония, Австралия) иқтисодиёташон рӯ ба инкишоф (Индонезия, Гонконг, Малайзия, Мексика, Кореяи Љанубӣ, ва ғайра) дохил шудаанд.

в).Гурӯҳи дигари интегратсионӣ, ки дар он таъсири мутақобили мамлакатҳои дорои иқтисоди рушди устувор (Англия, Франсия, Япония, Германия) иқтисодиёташон рӯ ба инкишоф ( Россия, Гонконг, Малайзия, Мексика, Кореяи Љанубӣ, Сингапур, Таиланд ва ғайра) иборат мебошад.

г).Гурӯҳи дигари интегратсионӣ, ки дар он таъсири мутақобили мамлакатҳои дорои иқтисоди рушди устувор (ШМА, Канада, Япония, Австралия) иқтисодиёташон рӯ ба инкишоф (Кореяи Љанубӣ, Сингапур, Таиланд ва ғайра) ва мамлакатҳои иқтисодиёташон дар давраи гузариш (Россия, Хитой) мебошад.

89.Шакли ташкилии аз ҳама тараққикардаи ҳамкории интегратсионӣ дар мамлакатҳо ташкил шудаанд?

а).Мамлакатҳои Америкаи Шимолӣ тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии ШМА, Канада, тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

б).Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ бозори умумии мамолики конуси ҷанубӣ дар ҳайати Аргентина, Бразилия, Парагвай ва Уругвай мебошад ва бозори умумии Америкаи Марказӣ (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа ва Салвадор).

в).Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ МЕРКОСУР — бозори умумии мамолики конуси ҷанубӣ дар ҳайати Аргентина, Бразилия, Парагвай ва Уругвай мебошад.

г).Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ ваҒарбӣ — Иттиҳоди иқтисодии давлатҳои Африқои Ғарбӣ (ЭКОВАС)мебошад.

90.Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР, кадом миқдори тиҷорати хориҷиро ташкил медиҳанд?

а).Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР 65% кулли МММ-и минтақаро истеҳсол карда, дар онҳо 40%-и аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки ба он 45%-и сармоягузории мустақими хориҷӣ ва 36%-и тиҷорати хориҷии мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ рост меояд.

б).Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР 40% кулли МММ-и минтақаро истеҳсол карда, дар онҳо 48%-и аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки ба он 43%-и сармоягузории мустақими хориҷӣ ва 35%-и тиҷорати хориҷии мамлакатҳои Америкаи Лотина).

в)Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР 60% кулли МММ-и минтақаро истеҳсол карда, дар онҳо 55%-и аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки ба он 40%-и сармоягузории мустақими хориҷӣ ва 30%-и тиҷорати хориҷии мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ рост меоядӣ рост меояд

г).Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР 50% кулли МММ-и минтақаро истеҳсол карда, дар онҳо 45%-и аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки ба он 40%-и сармоягузории мустақими хориҷӣ ва 33%-и тиҷорати хориҷии мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ рост меояд

91. иттиҳодияҳои дигари интегратсионии мамлакатҳои дорои иқтисодиёти рӯ ба инкишоф кадомҳоянд?

а).Иттиҳоди инкишофи Љануби Африқо (САДК),Иттифоқи гумрукӣ ва иқтисодии Африқои Марказӣ (ЮДЕАК), Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат-Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин), Шўрои ягонагии иқтисодии кишварҳои араб (ШЯКА).Шӯро оид ба ҳамкории давлатҳои араби Халиҷи Форс (АФЭСР).

б).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор), Бозори умумии Америкаи Марказӣ, Иттиҳоди Кариб, Иттиҳоди иқтисодии давлатҳои Африқои Ғарбӣ (ЭКОВАС), Бозори умумии Африқои Шарқӣ ва Љанубӣ (КОМЕСА), Иттиҳоди инкишофи Љануби Африқо (САДК),Иттифоқи гумрукӣ ва иқтисодии Африқои Марказӣ (ЮДЕАК), Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат-Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин), Шўрои ягонагии иқтисодии кишварҳои араб (ШЯКА).Шӯро оид ба ҳамкории давлатҳои араби Халиҷи Форс (АФЭСР).

в).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор), Бозори умумии Америкаи Марказӣ, Иттиҳоди Кариб, Иттиҳоди иқтисодии давлатҳои Африқои Ғарбӣ (ЭКОВАС), Бозори умумии Африқои Шарқӣ ва Љанубӣ (КОМЕСА), Иттиҳоди инкишофи Љануби Африқо (САДК),

г).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор), Бозори умумии Америкаи Марказӣ, Иттиҳоди Кариб, Иттиҳоди иқтисодии давлатҳои Африқои Ғарбӣ (ЭКОВАС), (САДК), (ЮДЕАК), (АСЕАН-4) (ШЯКА). (АФЭСР).

92.Шартномаи Анд кадом мамлакатҳоро дар бар мегирад?

а).Шартномаи Анд (Гватемала, Гондурас, Коста-РикаБоливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор).

б).Шартномаи Анд (Коста-Рика, Никарагуа, Салвадор, Перу ва Эквадор).

в).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин).

г).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор).

93.Бозори умумии Америкаи Марказӣ кадом мамлакатҳоро дар бар мегирад?

а).Бозори умумии Америкаи Марказӣ (Малайзия, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа ва Салвадор).

б).Бозори умумии Америкаи Марказӣ (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа ва Салвадор).

в).Бозори умумии Америкаи Марказӣ (Колумбия, Перу ва ЭквадорГондурас, Коста-Рика, Никарагуа ва Салвадор).

г).Бозори умумии Америкаи Марказӣ (Индонезия, Малайзия, Таиланд, ФилиппинСалвадор).

94.Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) чанд мамлакатҳоро дар бар мегирад?

а).Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) — 12 мамлакати ангилисизабони ҳавзаи баҳри Кариб.

б).Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) — 10 мамлакати ангилисизабони ҳавзаи баҳри Кариб.

в).Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) — 14 мамлакати ангилисизабони ҳавзаи баҳри Кариб.

г).Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) — 15 мамлакати ангилисизабони ҳавзаи баҳри Кариб.

95 Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ кадом мамлакатҳоро дар бар мегирад?

а).Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат- Колумбия, Перу,ЭквадорваИндонезия).

б).Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат-Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин).

в).Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат- Малайзия, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа).

г).Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат-Индонезия, Малайзия, Боливия, Венесуэла).

96.Ҳуҷҷатҳои асосии ташкили Иттифоқи иқтисод кадомҳоянд:

а).Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил (11 давлати ИДМ, соли 1992-юм); ва шартнома доир ва ташкили Иттифоқи иқтисод (11 давлати ИДМ, соли 1993);

б).Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил (12 давлати ИДМ, соли 1993-юм); шартнома доир ва ташкили Иттифоқи иқтисод (12 давлати ИДМ, соли 1993);

в).Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил (10 давлати ИДМ, соли 1993-юм) вашартнома доир ва ташкили Иттифоқи иқтисод (10 давлати ИДМ, соли 1993);

г).Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил (9 давлати ИДМ, соли 1993-юм); ва шартнома доир ва ташкили Иттифоқи иқтисод (9 давлати ИДМ, соли 1993);

97.Созишнома доир 6а ташкили Итгифоқи гумрукӣ кай имзо шудааст?

а).Созишнома доир ба ташкили Итгифоқи гумрукй (Беларус, Қазоқистон ва Россия — соли 1996, Қирғизистон — соли 1997, Тоҷикистон — соли 1998);

б).Созишнома доир ба ташкили Итгифоқи гумрукй (Беларус, Қазоқистон ва Россия — соли 1995, Қирғизистон — соли 1996, Тоҷикистон — соли 1999);

в).Созишнома доир ба ташкили Итгифоқи гумрукй (Беларус, Қазоқистон ва Россия — соли 1994, Қирғизистон — соли 1995, Тоҷикистон — соли 1998);

г).Созишнома доир 6а ташкили Итгифоқи гумрукй (Беларус, Қазоқистон ва Россия — соли 1991, Қирғизистон — соли 1998, Тоҷикистон — соли 2000);

98.Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодй ва инсони

а).Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодӣ ва инсони (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Россия — соли 1995, Тоҷикистон — соли 1997);

б).Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодӣ ва инсони (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Россия — соли 1997, Тоҷикистон — соли 1997);

в).Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодӣ ва инсони (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Россия — соли 1996, Точикистон — соли 1999);

г).Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодӣ ва инсони (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон на Россия — соли 1998, Тоҷикистон — соли 1997);

99.Ба шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодӣ

а).Шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодй (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва Тоҷикистон, 26-уми феврали соли 1999).

б).Шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодй (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва Тоҷикистон, 2-уми феврали соли 1995).

в).Шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодй (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва Тоҷикистон, 26-уми марти соли 1998).

г).Шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодй (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва Тоҷикистон, 18-уми феврали соли 1998).

100.Ҳадаф ва вазифаҳои интегратсияаз чи иборатанд?

а).Ба вучуд овардани фазои ягонаи иқтисоди, бозори умумии мол, хадамот, сармоя ва кувваи корй инкишофи системаи ягонаи нақлиёт, энергетика ва иттилоотро пешбинй мекунад.

б).Дар ояда ташкил додани Иттиҳоди давлатҳои интегратсияшуда, ба вучуд овардани фазои ягонаи иқтисоди, ки амалиёти самараноки бозори умумии мол, хадамот.

в).Дар ояда ташкил додани Иттиҳоди давлатҳои интегратсияшуда, ба вучуд овардани фазои ягонаи иқтисоди, ки амалиёти самараноки бозори умумии мол, хадамот, сармоя ва кувваи корй инкишофи системаи ягонаи нақлиёт, энергетика ва иттилоотро пешбинй мекунад.

г).Дар ояда ташкил додани Иттиҳоди давлатҳои интегратсияшуда, ба вучуд овардани фазои ягонаи иқтисоди, инкишофи системаи ягонаи нақлиёт, энергетика ва иттилоотро пешбинй мекунад.


Тест аз фаннӣ менеҷменти байналмиллалӣ

1.Менеҷмети байналмиллалӣ–ин:

а). Дар замони мо бурдани фаъолияти бурунмарзӣ, ҷустуҷӯи имконоти фоидагирӣ дар бозори ҷаҳонӣ шакли ғайриодии менеҷмент.

б). Имконоти бурдани фаъолияти фоиданоки соҳибкорӣ дар ҳудуди як давлат маҳдуд мебошад;

в) Яке аз намудҳои асосии менеҷмент ба ҳисоб рафта, мақсади асосиаш рушд ва истифодабарии афзалиятҳои рақобатпазирии фирма дар мамлакатҳои гуногун мебошад.

г). Ба роҳ мондани бизнес дар мамлакатҳои гуногун ва истифодаи имкониятҳои демографӣ ва мадании ин мамлакатҳо мебошад.

2. Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ чанд масъаларо дарбар мегирад.

а). Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ6 масъалародарбар мегирад.

б). Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ 4 масъалародарбар мегирад.

в). Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ5 масъаларо дарбар мегирад

г). Сохтори принсипиалии менеҷменти байналмиллалӣ 3 масъаларо дар бар мегирад

3.Хусусияти миллию мадании мамлaкатҳои ҳамкор ва тиҷорати байналхалқӣаз чӣиборатаст?

а). Ин идоракунии махсуси бизнеси байналмиллалӣ бо маштабҳои ҷойдошта базаи бевоситаи маълумотҳои дигар талаб карда мешавад.

б). Ин муносибатҳо дар асоси таъсири анъанаҳо ва урфу одати миллӣ, дину оин, хoҳишу дархости мардуми ин давлатҳо сурат мегирад.

в). Ин дину оин, хoҳишу дархости мардуми ин давлатҳо дар асоси таъсири анъанаҳо ва урфу одати миллӣ сурат мегирад.

г). Ин идоракунии махсуси азхудкунӣ ва донистани забонҳо ва таъмини професианалии идоракунии қарорҳо мебошад.

4. Иктисодиёти рущди устувор – ин;

а) мамлакатхои муосири иктисо­диёти байналхалкй иктисодиёти рушди устувор дар мамлакатхои аъзои Созмони хамкории иктисоди.

б) ба истиснои мамлакатхои Венгрия, Гретсия, Мексика, Зеландияи Нав, Полша, Португалия, Чумхурии Кореяи Чанубй, Туркия ва Че­хия,

в) иктисодиёташон ру ба инки­шоф, ки зиёда аз 120 мамлакати ба ин рохи тараккиёт даромадаро фаро мегирад, гуногунтаркиб аст.

г) иктисодиётест, ки сатхи баланди рузгори ахолиро дар заминай механизми ракобат ташкил додани хочагии чамъиятй, инкишофи баробархукуконаи шаклхои гуногуни моликият, озодии иктисоди ва сиёсии шахсият таъмин мекунад

5). Мамлакатҳоииктисодиёти ру ба инкишоф –ин:

а) Навъи иктисодиёт мамлакатҳои муосири қашшоқ ва сусттараққикардаест, ки бо самтгирии идеологию фарҳангиашон фарқ карда, дорои проблемахои нихоят мураккаб, вале якхела мебошанд, ки хал кардани ин проблемахо равиши навро такозо мекунад.

б) бо самтгирии идеологию фархангиашон фарк карда, дорои проблемахои нихоят мураккаб, вале якхела мебошанд, ки хал кардани ин проблемахо равиши навро такозо мекунад.

в) Ин навъи иктисодиёт иктисо­диёти мамлакатхои муосири кашшок ва сусттариккикардаест, ки хал кардани ин проблемахо равиши навро такозо мекунад.

г) Дорои проблемахои нихоят мураккаб, вале якхела мебошанд, ки хал кардани ин проблемахо равиши навро такозо мекунад.

6.Аломатхои хоси мамлакатхои иқтисодиёти рушди устувор

а). Иктисодӣ асосии хар як чамъият аз чи чиз, дар кучо, чй тавр, ба кадом микдор ва барои ки истехсол кардан иборат аст.

б).Иктисодиёти омехта дар холи бартарй доштани моликияти хусусй, истехсол ва таксими молу хадамот дар заминай механизми бозорй, сатҳи баланди даромади маблаггузоришуда дар мухити истеҳсолот, корҳои илмй тадкиқотй ва таҷрибавию конструктори (КИТТК) ва маориф.

в).Иктисодиёти омехта дар холи бартарй доштани моликияти хусусй, истехсол ва таксими молу хадамот дар заминай механизми бозорй, сатҳи баланди даромади маблаггузоришуда дар мухити истеҳсолот.

г). Истехсол ва таксими молу хадамот дар заминай механизми бозорй, сатҳи баланди даромади маблаггузоришуда дар мухити истеҳсолот, корҳои илмй тадкиқотй ва таҷрибавию конструктори (КИТТК) ва маориф.

7. Зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараккӣазчандгурух иборат мебошад?

а). Зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққиаз 7 гурӯҳ иборат аст.

б). Зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққиаз 5 гурӯҳ иборат аст.

в). Зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққиаз 2 гурӯҳ иборат аст.

г). Зерсистемаи мамлакатхои ру ба таракки ба зерсистемаҳотақсимнамешаванд.

8.Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурӯҳи якӯм дохил мешавад:

а).Мамлакатхои калони ру ба тараққӣ, ки ин ҷо ба ҳайси меъёр саршумори аҳолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар) ба инобат гирифта мешавад.

б).Мамлакатхои нави саноатии насли якум ва наслхои минбаъда (кишвархои МНИ);

в).Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

г). Мамлакатхои нихоят сусттараққикарда.

9.Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурухи дуйӯм дохил мешавад:

а). Мамлакатхои нихоят сусттараккикарда.

б).Мамлакатхои калони ру ба тараккй, ки ин чо ба хайси меъёр саршумори ахолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар) ба инобат гирифта мешавад. Ба ин талабот мамлакатхои зерин чавобгуянд: Бангладеш, Бразилия, Хиндустон, Индонезия, Мексика, Нигерия ва Покистон;

в) Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

г). Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

10.Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурухи сеюм дохил мешавад:

а). Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

б) Мамлакатхои нихоят сусттараккикарда.

в) Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

г). Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

11.Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурухи чорӯм дохил мешавад:

а) Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

б) Мамлакатхои калони ру ба тараккй, ки ин чо ба хайси меъёр саршумори ахолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар) ба инобат гирифта мешавад. Ба ин талабот мамлакатхои зерин чавобгуянд: Бангладеш, Бразилия, Хиндустон, Индонезия, Мексика, Нигерия ва Покистон;

в) мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

г).Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

12).Ба зерсистемаи мамлакатхои ру ба тараққии гурухи панҷӯм дохил мешавад:

а). Мамлакатхои калони ру ба тараккй, ки ин чо ба хайси меъёр саршумори ахолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар) ба инобат гирифта мешавад.

б).Мамлакатхои нафтистехсолкунанда (дар навбати аввал мамлакатхои узви ОПЕК);

в). Мамлакатхое, ки аз руи нишондихандахои асосиашон мавкеъи миёнаро ишгол мекунанд;

г).Мамлакатхои нихоят сусттараккикарда.

Барои гурухи мамлакатхои иктисодиёташон ру ба инкишоф шаш шарти сусттаракки карданро метавон кайд кард:

13. Барои гурӯҳи мамлакатҳои иқтисодиёташон ру ба инкишоф шаш шарти тараққиётисусттро қайд карданд инҳокадомҳоянд:

а). Ҳосилнокии пасти меҳнат, тараққиёти сусти институтҳои чамъиятӣ, даромади ночиз,инкишофи нокифояи омилҳои истеҳсолот, сатҳи пасти зиндагӣ , тараққиёти сусти институтҳои ҷамъиятӣ, аҳамияти зиёд доштани омилҳои сиёсии тараққиёт.

б) дар истеъмоли нокифоя, шароити бади манзил, гайри каноат будани таъминоти санитарию хизматрасонии тиббин давлатй ва хусуся, нокифоя будаяи имконоти ба даст овардани тайёрии техники ва касбй ва тахсилот дар хама гуна сатх зохир мешавад;

в) муноснбат ба зиндагонй ва амал, ки дар сатхи паст будани интизоми мехнат, халолу покизакор набудан, гирифтории таассубу хурофот ва омода намудан ба махдуд кардани таваллуди фарзанд ба назар мерасад;

г) тараккиёти сусти институтхои чамъиятй дар шакли кадима давом кардани кишоварзи ва истифодаи замин, системаи инкишофнаёфтаи сохибкорй, корфармор, тичорат ва кредит, салохияти нокифоя доштани муассисахои хукумати, дар сатхи паст карор доштани таъсири идорахои чамъиятй ва гайра, ахамияти зиёд доштани омилхои сиёсии тараккнёт.

14. Иктисодиёти давраи гузариш чист?

а). Иктисодиёти давраи гузариш аксарияти кулли қонунҳо он танҳо ба андозае амал мекунад, ки то кадом дараҷа иқтисодиёт гузаранда аст ва баръакс, ба он андозае, ки то кадом дараҷа конунҳои хоси он амал мекунанд, иктисодиёт гузаранда аст

б). Аз як тараф, аз вазъи кунунй ва тамоюли тараккиёти хочагии чахонй, аз тарафи дигар, аз конунмандии худи шакл иваз кардани чомиа муайян гаштаааст.

в) муноснбат ба зиндагонй ва амал, ки дар сатхи паст будани интизоми мехнат, халолу покизакор набудан, гирифтории таассубу хурофот ва омода намудан ба махдуд кардани таваллуди фарзанд ба назар мерасад;

г) Мамлакатхои калони ру ба тараккй, ки ин чо ба хайси меъёр саршумори ахолиашон (на камтар аз 70-75 млн. нафар)

15.Хусусиятҳоихоси иқтисодиёти давраи гузариш аз чииборат аст?

а). Зиёд шудани номутаносибии техникию иктисодй, паст шудани рагбат ба маблаггузорй ва пасандоз, то рафт зиёд шудани истифодаи экстенсивии кув-ваи кори дар холи чой доштани тамоюли умумй ба бад шудани сифат, баланд шудани шиддати экологи ва паст гардидани сатхи зиндагй.

б) Муноснбат ба зиндагонй ва амал, ки дар сатхи паст будани интизоми мехнат, халолу покизакор набудан, гирифтории таассубу хурофот ва омода намудан ба махдуд кардани таваллуди фарзанд ба назар мерасад;

в) Дар истеъмоли нокифоя, шароити бади манзил, гайри каноат будани таъминоти санитарию хизматрасонии тиббин давлатй ва хусуся, нокифоя будаяи имконоти ба даст овардани тайёрии техники ва касбй ва тахсилот дар хама гуна сатх зохир мешавад;

г). Маблаггузорй ва пасандоз, то рафт зиёд шудани истифодаи экстенсивии кув-ваи кори дар холи чой доштани тамоюли умумй ба бад шудани сифат, баланд шудани шиддати экологи ва паст гардидани сатхи зиндагй.

16. Бозори муосири сармояхои карзӣ кай фаъолияти худро сар кардааст?

а). Бозори муосири сармояхои карзй дар ибтидои со­лхои 70-уми асри XX ба миён омаданд.

б). Бозори муосири сармояхои карзй дар ибтидои со­лхои 60-уми асри XX ба миён омаданд.

в). Бозори муосири сармояхои карзй дар ибтидои со­лхои 50-уми асри XX ба миён омаданд.

г). Бозори муосири сармояхои карзй дар ибтидои со­лхои 80-уми асри XX ба миён омаданд.

17.Аз назари функсионалй бозорхои зерин таксим мешавад:

а). Бозори чахонии пули амалиёти депозитию карзиро бо мухлати аз як руз то як сол дар бар мегирад.

б). Бозори сармояҳои кутоҳмуддат ё ин ки бозори пули ва бозорхои сармояхои миёнамухлат, дарозмухлати сармояхо.

в).Бозори ҷаҳониикредитхои кутохмухлат давраи то 5-7 солро фаро мегиранд.

а)Асоси амалкунии (мавчудияти) бозори байналхалкии сармояхои карзиро евробозор ташкил мекунад, ки дар он амалиёти депозитию карзӣ бо доллар гузаронида мешавад.

18. Кредитхои бузургтарини сармояи қарзи дар кадом бозорҳофаъолиятменамоянд?

а) Дар байни дигар кредиторхо Швейтсария, Нидерландия, Германияро фарк карда меистанд.

б). Кредитҳои бузургтарини сармояи қарзи дар бо­зорхои байналхалқии мамлакатҳои мутараккии саноатӣ ташкил мекунанд, ки дар байни онхо Япония содиркунандаи калонтарин ба хисоб меравад.

в).Кредитҳои бузургтарини сармояи қарзи дар бо­зорхои байналхалқии мамлакатҳоиФрансия, Италия, Полша, фарк карда меистанд.

г). Бозори байналхалкии сармояхо мачмуи муассисах­ои кредитии хусуси, давлати ва байнидавлати, фондхои гайрибонкии маблаггузорй ва КФМ мебошад

19. Дар шароити муосир марказхои муайяни «чалбнамоии» кувваи кори барқарор шуда истодаанд, ки аз ҳафтмарказиборатмебошандонҳодаркуҷоҷойгиршудаанд?

а). Дар Германия, Португалия, ШМА, Хитой, Шарқиназдик, Осиё, Япония

б). Европаи ғарби, ШМА, минтакаи Шарки Наздик, Австралия, Осиёи Чануби Шаркй, Америкаи Лотннй, Германия

в). Дар ШМА, Европаи Гарби, минтакаи Шарки Наздик, Австралия, Осиёи Чануби Шаркй, Америкаи Лотннй, Россия.

г). Дар Европаи Гарби, минтакаи Шарки дур, Австралия, Осиёи Чануби, Америкаи Лотинӣ, Америкаи шимолӣ.

20. Маркази якум дар куҷо чойгир аст ва чанд марҳаларогузаронидааст?

а). Дар Австралия ҷойгиршуда 2 марҳаларогузаронидааст

б).Дар Америкаи Лотинӣҷойгишуда3 марҳаларогузаронидааст

в). Дар ШМА ҷойгиршудасемарҳалароазсаргузаронидаст

г).Дар Европаи Ғарбӣҷойгишуда 2 марҳаларо гузаронидааст

21. Маркази дуюми чалбнамоии мухочирон дар куҷо чойгир аст ва аз муҳоҷироникадомдавлатҳоиборатаст?

а).Дар ин чо факат дар мамлакатхои ИЕ 19 млн. муҳоҷирон ва ахли оилахои онхо ба хисоб гирифта шудааст. Кисми (хиссаи) асосии онхоро мамлакатхон Европаи Гарби ба монанди Германия, Фаронса, Анг­лия ва хамчуннн Белгия, Нидерландия, Шветсия ва Швейтсария кабул мекунанд.

б).Дар ин чо факат дар мамлакатхои ИЕ 13 млн. мухочирон ва ахли оилахои онхо ба хисоб гирифта шудааст. Кисми (хиссаи) асосии онхоро мамлакатхон Европаи Гарби ба монанди Германия, Фаронса, Анг­лия ва хамчуннн Белгия, Нидерландия, Шветсия ва Швейтсария кабул мекунанд.

в).Дар ин чо факат дар мамлакатхои ИЕ 16 млн. мухочирон ва ахли оилахои онхо ба хисоб гирифта шудааст. Кисми (хиссаи) асосии онхоро мамлакатхон Европаи Гарби ба монанди Германия, Фаронса, Анг­лия ва хамчуннн Полша, венгрия, Италия Швейтсария кабул мекунанд.

г).Дар ин чо факат дар мамлакатхои ИЕ 13 млн. мухочирон ва ахли оилахои онхо ба хисоб гирифта шудааст. Кисми (хиссаи) асосии онхоро мамлакатхон Европаи Гарби ба монанди Хорватия, Словения, Полша,Германия, Фаронса, Нидерландия ва Шветсия кабул мекунанд.

22. Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар кадом солҳо ба миён омад ва чанд фоизро ташкил менамояд?

а). Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон — мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар солхои 90-уми асри XX ба миён омад. Хиссаи коргарони хоричй дар теъдоди умумин кувваи кории мамлакатхои алохҳда хеле зиёд аст. Мисол, дар Аморати Муттаҳидаи Араб 57%, Қувайт — 36,5%, Арабистони Сауди — 20%, яъне қисми асосии қувваи кории саноатиро ташкил мекунанд.

б). Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон — мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар солхои 80-уми асри XX ба миён омад. Хиссаи коргарони хоричй дар теъдоди умумин кувваи кории мамлакатхои алохҳда хеле зиёд аст. Мисол, дар Аморати Муттаҳидаи Араб 17%, Қувайт — 56,5%, Арабистони Сауди — 35%, яъне қисми асосии қувваи кории саноатиро ташкил мекунанд.

в).Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон — мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар солхои 70-уми асри XX ба миён омад. Хиссаи коргарони хоричй дар теъдоди умумин кувваи кории мамлакатхои алохҳда хеле зиёд аст. Мисол, дар Аморати Муттаҳидаи Араб 97%, Қувайт — 86,5%, Арабистони Сауди — 40%, яъне қисми мутлақ ё ин ки асосииқувваи кории саноатиро ташкил мекунанд.

г).Маркази сеюмн чалбнамоии мухочирон — мехнаткашон дар минтакаи Шарки Наздик дар солхои 80-уми асри XX ба миён омад. Мамлакатхои нафтистихрочкунанда ба корхонахои нафтбарорй теъдоди зиёди одамонро аз Хиндустон, Бангладеш, Покнстон, Урдун, Йаман ва инчунин аз Гретсия, Туркия, Италия чалб менамоянд. Дар ибтидои солхои 90-ум дар ин чода аз 4,5 млн. хоричиён кор мекарданд, дар холате ки теъдодикоргаронн махаллй факат 2 млн. нафар буд.

23. Минтақаи чорӯми байналхалкии мухочират дар куҷобарқарор шуд?

а). Минтақаи чоруми байналхалкии мухочират дар Зеландияи Нав барка­рор шуд. Дар ин мамлакат 300 хазор коргарони хориҷӣ мехнат мекунанд. Аз соли 1992 давлат сиёсати муҳоҷирати ҳавасмандгардонии инкишофи бизнесро дар мамлакат пиёда карда истодааст. Мувофики вай ба мамлакат дар навбати аввал муҳоҷирони ба иқтисодиёти вай сармоятузор қабул карда мешаванд.

б).Минтақаи чоруми байналхалкии мухочират дар Австралия барка­рор шуд. Дар ин мамлакат 200 хазор коргарони хоричп мехнат мекунанд. Аз соли 1982 Австралия сиёсатн мухочирати хавасмандгардонандаи инкишофи бизнесро дар мамлакат пиёда карда истодааст. Мувофики вай ба мамлакат дар навбати аввал мухочиронн ба иктисодиёти вай сармоятузор кабул карда мешаванд.

в). Минтакаи чоруми байналхалкии мухочират дар Индонезия барка­рор шуд. Дар ин мамлакат 600 хазор коргарони хориҷи меҳнат мекунанд. Аз соли 1978Индонезия сиёсати муҳоҷирати ҳавасмандгардонандаи инкишофи бизнесро дар мамлакат пиёда карда истодааст. Мувофиқи вай ба мамлакат дар навбати аввал муҳоҷирони ба иқтисодиёти вай сармоятузор қабул карда мешаванд.

г). Мннтакаи чоруми байналхалкии мухочират дар Япония барка­рор шуд. Дар ин мамлакат 200 хазор коргарони хоричп мехнат мекунанд. Аз соли 1992 Япония сиёсати муҳоҷирати ҳавасмандгардонандаи инкишофи бизнесро дар мамлакат пиёда карда истодааст.

24. Марказн паичумп мухочирати мехнатй дар куҷобарқарор шуд?

а).Маркази панҷуми муҳоҷирати меҳнатӣ мамлакатҳои нави саноатии Осиёи марказӣ, Осиёи Ҷануби Шаркӣ — Тайван, Покистон, Ветнам

б).Маркази паичуми муҳочирати меҳнатӣ мамлакатҳои нави саноатии Осиёи Чануби Шаркӣ — Гонконг, Малайзия, Сингапур, Ҷумҳурии Корея, Тайван ва ғайра мебошад.

в).Маркази панҷуми муҳоҷирати меҳнатӣ мамлакатҳои нави саноатии Осиёи Чануби Шарқӣ — Гонконг, Малайзия, Сингапур, Ҷумҳурии Корея, Тайван ва гайра мебошад.

г). Марказн паичумп мухочирати мехнатй мамлакатхои нави саноатии Осиёи Чануби Шаркй — Гонконг, Покистон, Сингапур, Чумхурии Корея, Осиёи маркази ва гайра мебошад.

25. Марказн шашӯми муҳоҷирати меҳнатӣ дар куҷобарқарор шуд.

а). Дар Америкаи Лотннй маркази шашуми чалбнамоии кувваи кори барқарор шуда истодааст. Теъдоди умумии муҳочирони он 3 млн. нафарро ташкил мекунад, кисми зиёди онхо аз Америкаи Лотини мебошанд.

Б). Дар Бразилия, Венесуэла, Чили ва Парагвай маркази шашуми чалбнамоии кувваи кори баркарор шуда истодааст. Теъдоди умумии мухочирони он 2 млн. нафарро ташкил мекунад, кисми зиёди онхо аз Америкаи Лотини мебошанд.

В). Дар Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Чили ва Парагвай шашуми чалбнамоии кувваи кори баркарор шуда истодааст. Теъдоди умумии мухочирони он 4 млн. нафарро ташкил мекунад, кисми зиёди онхо аз Америкаи Лотини мебошанд.

Г). Дар Аргентина, Боливия, Бразилия, маркази шашуми чалбнамоии кувваи кори баркарор шуда истодааст. Теъдоди умумии мухочирони он 4 млн. нафарро ташкил мекунад, кисми зиёди онхо аз Америкаи Лотини мебошанд.

26. Марказн шашӯми муҳоҷирати меҳнатӣ дар куҷобарқарор шуд.

а). Маркази хафтум дар давлатҳоиИДМ баркарор шуда истодааст, ки дар он асосан мухочирон аз собик чумхурихои шӯравӣ кор пайдо менамоянд.

б). Маркази хафтум дар Туркия баркарор шуда истодааст, ки дар он асосан мухочирон аз собик чумхурихои шӯравӣ кор пайдо менамоянд.

в).Маркази хафтум дар Россия баркарор шуда истодааст, ки дар он асосан мухочирон аз собик чумхурихои щуравя кор пайдо менамоянд.

г).Маркази хафтум дар ҶумҳурииҚазоқистон баркарор шуда истодааст, ки дар он асосан мухочирон аз собик чумхурихои щуравя кор пайдо менамоянд.

27. Тарафҳоимуҳоҷиратимеҳнатӣвасалдоимуҳоҷиратчист?.

а).Мухочирати байналхалкй ду тараф дорад:эмигратсия (чилои ватан) ва иммигратсия, фарки байни иммигратсия аз мамлакат ва эмиграт­сия ба мамлакат бакияи (салдои) мухочират номида ме-шавад.

б).Мухочирати байналхалкй ду тараф дорад: эмигратсия (чилои ватан) — кучидаравии ахо­лии кобили мехнат аз мамлакати истикомат барои зисти дарозмуддат ва ё дойми ба мамлакати дигар ва иммигратсия — ворид шудани кувваи кори ба ин мамлакат аз хорича вафарки байни иммигратсия аз мамлакат ва эмиграт­сия ба мамлакат бакияи (салдои) мухочират номида ме-шавад.

в).Мухочирати меҳнатиэмигратсия (чилои ватан) — кучидаравии ахо­лии кобили мехнат аз мамлакати истикомат барои зисти дарозмуддат ва ё дойми ба мамлакати дигар ва иммигратсия — ворид шудани (одатан муваккати) кувваи кори ба ин мамлакат аз хорича

г). Муҳоҷиратимеҳнатиин ворид шудани кувваи кори ба ин мамлакат аз хорича.

28. Танзими харакати байналхалкии кувваи кори бо кадом роҳ сурат мегирад:

а). Танзими харакати байналхалкии кувваи кори ба истифода аз се рох сурат мегирад: конунхои милли, созишномахои мухочирати мехнатӣва созишномахои бисёртарафаи давлатхо.

б). Танзими харакати байналхалкии кувваи кори дар хамаи мамлакатхои чахон бо воситаи идорахои давлатй ташкил карда шудаанд, ки ба онхо халли масъалахои харакати кувваи кории хоричй ба воситаи сархадоти милли супорида шудааст.

в). Танзими харакати байналхалкии кувваи кори дар хамаи мамлакатхои чахон бо воситаи идорахои давлатй ташкил карда шудаанд, ки ба онхо халли масъалахои харакати кувваи кории хоричй ба воситаи сархадоти милли супорида шудааст.

г). Танзими харакати байналхалкии кувваи кори ба истифода аз се рох сурат мегирад: 1) конунхои милли, ки мухочирати мехнатии хоричиро танзим мекунанд; 2) созишномахои дутарафаи давлатхо; 3) созишномахои бисёртарафаи давлатхо.

29. Талаботҳои тахассуси касби муҳоҷирон аз чи иборат аст?

А).Барои аксарияти ихтисосхо (касбхо) кафолати тахассусй дар намуди диплом оид ба маълумоти олй ё ин ки миёнаи махсус инчунин собикаи муайяни кор аз руи ихтисос собика зарур нест.

б).Барои аксарияти ихтисосхо (касбхо) кафолати тахассусй дар намуди диплом оид ба маълумоти олй ё ин ки миёнаи махсус инчунин собикаи муайяни кор аз руи ихтисос, масалан, дар ШМА Германия, АМА ва собика зарур аст.

в).Барои аксарияти ихтисосхо (касбхо) кафолати тахассусй дар намуди диплом оид ба маълумоти олй ё ин ки миёнаи махсус инчунин собикаи муайяни кор аз руи ихтисос лозим нест, масалан, дар ШМА, Австралия, Германия, АМА ва Катар собика зарур нест.

г).Барои аксарияти ихтисосхо (касбхо) кафолати тахассусй дар намуди диплом оид ба маълумоти олй ё ин ки миёнаи махсус инчунин собикаи муайяни кор аз руи ихтисос, масалан, дар ШМА на камтар аз 5 сол талаб карда мешавад, австралия 3 сол, дар Германия, АМА ва Катар на камтар аз 5 сол собика зарур аст.

30. Талаботҳооиди синну сол дар чист?

а). Онхо хохиш доранд, ки коргарони синну соли кобили мехнатро кабул намоянд, зеро аз онхо нафъи зиёдро интизор шудан мумкин аст.

б).Талабот дар ин маврид одатан корганрони аз 20 то 40 — сола дар назар дошта мешавад.

в).Талаботи афзалият доштани мамлакатхои воридкунанда мебошад. Онхо хохиш доранд, ки коргарони синну соли кобили мехнатро кабул намоянд, зеро аз онхо нафъи зиёдро интизор шудан мумкин аст. Дар ин маврид одатан корганрони аз 20 то 40 — сола дар назар дошта мешавад.

г). талаботи афзалият доштани мамлакатхои воридкунанда мебошад.

31. Талаботҳоисифатииқувваикорӣ:

а). Талабот ба сифатй кувваи ко­ри «покдилии» ичтимоии он мебошад, ки чихати мухим барои нигох доштани устувории ичтимой ба хисоб меравад.

б). Боз як талабот ба сифатй кувваи ко­ри «покдилии» ичтимоии он мебошад, ки чихати мухим барои нигох доштани устувории сиёсй мам­лакати кабулкарда ба хисоб меравад.

в). «Обполои» мухим барои омадани кормандони хоричй вазъи саломатии онхо мебошад.

г). «Обполои» мухим барои омадани кормандони хоричй вазъи саломатии онхо мебошад. Боз як талабот ба сифатй кувваи ко­ри «покдилии» ичтимоии он мебошад, ки чихати мухим барои нигох доштани устувории ичтимой ва сиёсй мам­лакати кабулкарда ба хисоб меравад.

32. Талаботҳои махдудиятхои микдорй ва мустаким.

а). Танзими омадани мухочирон (иммигратсия) на факат ба воситаи татбики як катор талабот ба сифатй кувваи кории онхо, балки бо чорй кардани катори дигари махдудиятхо гузаронида мешавад.

б). Дар бисер мамлакатхо хиссагузории мустакими таносуби байни кормандони хоричй ва махаллй дар корхонахои мамлакатхои кабулкунанда исти­фода мешавад.

в). Танзими омадани мухочирон (иммигратсия) на факат ба воситаи татбики як катор талабот ба сифатй кувваи кории онхо, дар бисер мамлакатхо хиссагузории мустакими таносуби байни кормандони хоричй ва махаллй дар корхонахои мамлакатхои кабулкунанда исти­фода мешавад.

г).Танзими омадани мухочирон (иммигратсия) на факат ба воситаи татбики як катор талабот ба сифатй кувваи кории онхо, балки бо чорй кардани катори дигари махдудиятхо гузаронида мешавад. Дар бисер мамлакатхо хиссагузории мустакими таносуби байни кормандони хоричй ва махаллй дар корхонахои мамлакатхои кабулкунанда исти­фода мешавад.

33. Афзалиятхои миллй-чугрофи ин:

А). Онхо имтиёзхоро ба гуруххои муайяни этникй хангоми омадан ва ба кор да­ромадан дар мамлакати кабулкунанда пешбини мекунанд.

б).Дар амал созишномаи дутарафаи давлатхо шакли созишномахои байнихукуматй ё ин ки байниидоравиро мегиранд. Дар хар ду холат ба сифати вакил идораи мехнат баромад мекунад. Созишномахои баимзорасида ин тавр дар амал татбик мешаванд: дархост оид ба номзадхо мухочирон ба идораи намояндагии мамлакати худ фиристонда мешавад, ки мувофикати онро ба шартхои созишнома меомузанд ва онро ба идораи намоянда­гии мамлакати кабулкунанда ирсол мекунанд.

в).Дар амал созишномаи дутарафаи давлатхо шакли созишномахои байнихукуматй ё ин ки байниидоравиро мегиранд. Дар хар ду холат ба сифати вакил идораи мехнат баромад мекунад.

г).Дар амал созишномаи дутарафаи давлатхо шакли созишномахои байнихукуматй ё ин ки байниидоравиро дар бар мегиранд. Созишномахои баимзорасида ин тавр дар амал татбик мешаванд: дархост оид ба ном-задхо — мухочирон ба идораи намояндагии мамлакати худ фиристонда намешавад, ки мувофикати онро ба шартхои созишнома меомузанд ва онро ба идораи намоянда­гии мамлакати кабулкунанда ирсол намекунанд.

34. Мубодилаи иттилоотии комёбихои илмию техники.

А).Ин шакли гайритичоратии хеле оддй ва пахншудаи тахвили технологияхо мебошад, ки бо роххои зерин татбик мешавад: хукуки бе пардохти маблаг дастрас кардани манбаъхои иттилооти илмию техники, мубодилаи идеяхо, коромузии мутахассисон, мубодилаи байникитобхонавии маводхои табъу нашр ва гайра.

Б). Ин шакли гайритичоратии хеле оддй ва пахншудаи тахвили технологияхо мебошад, ки бо роххои зерин татбик мешавад:хукуки бе пардохти маблаг дастрас кардани манбаъхои иттилооти илмию техники ба воситаи истифодаи адабиёти махсус, шабакахои ахборотии ИНТЕРНЕТ, базахои гуногуни маълумот ва гайра;

В). Ин шакли гайритичоратии хеле оддй ва пахншудаи хукуки бе пардохти маблаг дастрас кардани манбаъхои иттилооти илмию техники ба воситаи истифодаи адабиёти махсус, шабакахои ахборотии ИНТЕРНЕТ, базахои гуногуни маълумот ва гайра, мубодилаи байникитобхонавии маводхои табъу нашр ва гайра.

Г). Ин шакли гайритичоратии хеле оддй ва пахншудаи тахвили технологияхо мебошад, ки коромузии мутахассисон дар ширкатхои давлати ва хусусии хоричи, мубодилаи байникитобхонавии маводхои табъу нашр ва гайра.

35. Мухочирати байналхалкии кувваи кории баландихтисос

а). Кувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамла­катхо амал мекунад, дар назарияи иктисодиёти байналхалкй хамчун шакли тахвили технология муайян карда мешавад,. Ин ходиса «мухочирати аклонй (интеллектулй)» номида мешавад. Ин шакли тахвили технологияро асосан дар КФМ ба максади таквият додани мавкеи ракобатии худ дар бозори чахонй истифода наменамоянд.

б). Кувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамла­катхо амал мекунад, дар назарияи иктисодиёти байналхалкй хамчун шакли тахвили технология муайян карда мешавад, чунки вай хамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад. Ин ходиса «мухочирати аклонй (интеллектулй)» номида мешавад. Ин шакли тахвили технологияро асосан дар КФМ ба максади таквият додани мавкеи ракобатии худ дар бозори чахонй истифода менамоянд.

в). Кувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамла­катхо амал мекунад, дар назарияи иктисодиёти байналхалкй хамчун шакли тахвили технология муайян карда мешавад, чунки вай хамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад. Ин ходиса «мухочирати аклонй (интеллектулй)» номида мешавад. Ин шакли тахвили технологияро асосан ба максади таквият додани мавкеи ракобатии худ дар бозори чахонй истифода менамоянд.

г). Кувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамла­катхо амал мекунад, дар назарияи иктисодиёти байналхалкй хамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад. Ин ходиса «мухочирати аклонй (интеллектулй)» номида мешавад. Ин шакли тахвили технологияро асосан дар ширкатщои ватани ба максади таквият додани мавкеи ракобатии худ дар бозори чахонй истифода менамоянд.

36. Тичорати литсензиони

а).Тичорати литсензиони шакли асосии тахвили тех­нологияро ташкил мекунад ва дар асоси тичоратй амалй мешавад. Предмети хариду фурушро дар ин холат хукук дар намуди шартнома барои истифодаи ихтироот, тачрибаи технологи, сиррхои саноатй ва донишхои тичоратй ташкил мекунад.

б).Тичорати литсензиони шакли асосии тахвили ифода мекунад, ки ин шакли тахвили технология дар асоси тичоратй амалй мешавад. Предмети хариду фурушро дар ин холат хукук дар намуди истифодаи ихтироот, тачрибаи технологи, сиррхои саноатй ва донишхои тичоратй ташкил мекунад.

в).Тичорати литсензиони шакли асосии тахвили тех­нологияро ташкил мекунад. Мафхуми тичоратй ифода мекунад, ки ин шакли тахвили технология дар асоси тичоратй амалй мешавад. Предмети хариду фурушро дар ин холат хукук дар намуди литсензия барои истифодаи ихтироот, тачрибаи технологи, сиррхои саноатй ва донишхои тичоратй ташкил мекунад.

г). Мафхуми тичоратй ифода мекунад, ки ин шакли тахвили технология дар асоси тичоратй амалй мешавад. Предмети хариду фурушро дар ин холат маҳсулоти истеҳсолшудабарои истифодаи ихтироот, тачрибаи технологи, сиррхои саноатй ва донишхои тичоратй ташкил мекунад.

37.Литсензия чист?

а).Литсензия — ин ичозатнома барои истифодаи тех­нология дар муддати вакти муайян ва бо хакки муайян, ки фурушанда ба харидори литсензия (литсензиат) дар асоси созишномаи литсен­зиони медихад.

б). Литсензия — ин ичозатнома барои истифодаи тех­нология дар муддати вакти муайян ва бо хакки муайян, дар шароити муосир тичорати байналхалкии лит­сензионй чунин хислатхое гирифта истодааст, ки онхо бозори чахонии технологияро ташаккул медиханд.

в). Литсензия — муддати вакти муайян ва бо хакки муайян, ки фурушандаи технология (литсензиар) ба харидори литсензия (литсензиат) дар асоси созишномаи литсен­зиони медихад, ки онхо бозори чахонии технологияро ташаккул дихад.

г). Литсензия — ин ичозатнома барои истифодаи тех­нология дар муддати вакти муайян ва бо хакки муайян, ки фурушандаи технология (литсензиар) ба харидори литсензия (литсензиат) дар асоси созишномаи литсен­зиони медихад.

38. Марказҳоитиҷоратилитсензионидаркуҷова кай пайдо шудаанд?

А).Пеш аз хама, сатхи баланди мутамаркази тичорати литсензионй дар мамлакатхои бузург ба назар мерасад. Масалан, даромади Англия аз содироти литсензияхо дар солхои 70-80-ум зиёда аз ду маротиба аз даромади уму-мии ШМА, Германия, Фаронса, Италия ва Япония аз руи ин банди содирот зиёд буд.

б). Пеш аз хама, сатхи баланди мутамаркази тичорати литсензионй дар мамлакатхои бузург ба назар мерасад. Масалан, даромади ШМА аз содироти литсензияхо дар солхои 60-70-ум зиёда аз ду маротиба аз даромади умумии, Германия, Фаронса, ва Япония аз руи ин банди содирот зиёд буд.

в). Пеш аз хама, сатхи баланди мутамаркази тичорати литсензионй дар мамлакатхои бузург ба назар мерасад. Масалан, даромади ШМА аз содироти литсензияхо дар солхои 80-90-ум зиёда аз ду маротиба аз даромади уму-мии Англия, Германия, Фаронса, Италия ва Япония аз руи ин банди содирот зиёд буд.

г). Пеш аз хама, сатхи баланди мутамаркази тичорати литсензионй дар мамлакатхои бузург ба назар мерасад. Масалан, даромади Германия аз содироти литсензияхо дар солхои 90-ум зиёда аз се маротиба аз даромади уму-мии Англия, Германия, Фаронса, Италия ва Япония аз руи ин банди содирот зиёд буд.

39. Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи ширкатҳоамалишудаистодааст?

а). Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи алянҳоистратегӣ ба вуқуъ пай­васта истодааст. Ин дар он зохир мешавад, ки зиёда аз 80%-и гардиши умумии литсензионй мамлакатхои дорой иктисодиёти рушди устувор ба хиссаи тичорат дохиликорпоратсиони рост меояд.

б). Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи КФМ ба вуқуъ пай­васта истодааст. Ин дар он зохир мешавад, ки зиёда аз 60%-и гардиши умумии литсензионй мамлакатхои дорой иктисодиёти рушди устувор ба хиссаи тичорат дохиликорпоратсиони рост меояд.

в). Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи КМ ба вуқуъ пай­васта истодааст. Ин дар он зохир мешавад, ки зиёда аз 70%-и гардиши умумии литсензионй мамлакатхои дорой иктисодиёти рушди устувор ба хиссаи тичорат дохиликорпоратсиони рост меояд.

г). Сатхи баланди монополикунони тичорати бай­налхалкии литсензионй аз тарафи Корпоратсияҳоитиҷоратиба вуқуъ пай­васта истодааст. Ин дар он зохир мешавад, ки зиёда аз 90%-и гардиши умумии литсензионй мамлакатхои дорой иктисодиёти рушди устувор ба хиссаи тичорат дохиликорпоратсиони рост меояд.

40. Тиҷорати байналхалкии литсензияхороки назорат мекунанд:

а)«бонкхои литсензия»-и байналхалкй дар Европа;«Ассосиатсияи европои оид ба тахвили технологияхо, навоварихо ва иттилооти саноатй»;марказ оид ба мубодилаи технология дар минтакаи Осиёи Марказӣ — Шаркии дар Хитой чойгирифта.

б)«бонкхои литсензия»-и байналхалкй дар ШМА;«Ассосиатсияи европои оид ба тахвили технологияхо, навоварихо ва иттилооти саноатй» дар Иттифоки Европа;марказ оид ба мубодилаи технология дар минтакаи Осиёи Чануби — Шаркии дар Япония чойгирифта

в)«бонкхои литсензия»-и байналхалкй дар Осиё;«Ассосиатсияи Америкаи Лотинӣ оид ба тахвили технологияхо, навоварихо ва иттилооти саноатй» дар Америка;марказ оид ба мубодилаи технология дар минтакаи Осиёи Чанубидар Хитой чойгирифта

г)«бонкхои литсензия»-и байналхалкй дар Европа;«Ассосиатсияи европои оид ба тахвили технологияхо, навоварихо ва иттилооти саноатй» дар Европаи Шарқи;марказ оид ба мубодилаи технология дар минтакаи Европа – дар Германия чойгирифта

41. Се шакли асосии пардохти литсензия кадомҳоянд:

а) пардохти паушалй, яъне пардохти якбораи лит­сензия, рентаи харсолаи технологи (роялти), пардохти омехта.

б) пардохти паушалй, яъне пардохти аз истифодаи литсензия, фоидаи иловагии аз тарафи литсензиат пардохтхои мукарраршударо дар бар мегирад, ки арзиши иттилоотро муайян мекунад

в) пардохти якбораи лит­сензия то аз тарафи литсензиат, рентаи харсолаи технологи (роялти), пардохтхои мукарраршударо дар бар мегирад

г) фоидаи иловаги аз истифодаи литсензия, фоиз аз фоидаи иловагии арзиши иттилоот оид ба технологияи тахвилшаванда пардохт мекунад.

42. Нархи литсензия бо кадом формула ҳисоб карда мешавад.

а) А=В*Т*(С-О)*Р

дар ин чоА — нархи литсензия, В — арзиши вохиди махсулоти дар натичаи истифодаи литсензия истех-солшуда (бо нархи чахонй), Т — хачми фурӯш, С — муҳлати литсензия,О — азхудкунии литсензия;Р — роялти.

б) А=Ф*Б*(С-К)*Р

дар ин чоА — нархи литсензия, Ф — арзиши фонди асоси истифодаи литсензия истехсолшуда (бо нархи чахонй), Б — хачми махсулоти литсензионй, С — муҳлати амали литсензия,К – муҳлатииҷроикор;Р — роялти.

в) А=В*Б*(С-О)*Р

дар ин ҷоА — нархи литсензия, В — арзиши вохиди махсулоти дар натичаи истифодаи литсензия истеҳсолшуда (бо нархи чахонй), Б — хачми махсулоти литсензионй, С — муҳлати амали литсензия,О — давраи азхудкунии литсензия;Р — роялти.

г) А=В*Б*(Ф-О)*Р

дар ин чоА — нархи литсензия, В — арзиши вохиди махсулоти дар натичаи истифодаи литсензия истеҳсолшуда (бо нархи ҷаҳонӣ), Б — ҳаҷми махсулоти литсензионй, Ф-арзиши фонди асосӣ,О — давраи азхудкунии литсензия;Р — роялти.

43.Пайдоиши фалсафаи нави бизнес бо чи ифода ёфтааст?

а).Таҷрибаи тараққиёти мамлакатҳои ҷаҳони бозоргонӣ нишон дод: ки ин падида ба пайдоиши фалсафаи нави бизнес ва афзудани нақши фурӯши маҳсулот дар силсилаи «таҳрезӣ- истеҳсол — фурӯш» оварда расонд. «фалсафаи бозоршиносы» арзи вуҷуд кард

б). Пайдоиши фалсафаи нави бизнес ва афзудани нақши фурӯши маҳсулот дар силсилаи оварда расонд, ки «фалсафаи бозоршиносы» арзи вуҷуд кард:

г).Таҷрибаи тараққиёти мамлакатҳои ҷаҳони бозоргонӣ нишон дод: ки ин падида ба пайдоиши фалсафаи нави бизнес ва афзудани нақши фурӯши маҳсулот дар силсилаи «таҳрезӣ — истеҳсол — фурӯш» оварда расонд«фалсафаи бозоршиносы» арзи вуҷуд кард: ки аз се қисмати асосӣ иборат аст, а) тамоюл ба истеъмолкунанда, б)рақобати шадид дар бозори фурӯш,

в) фалсафаи бозоршиносы бояд бо назардошти фавран нишон додани аксуламали корхона.

44.«Фалсафаи бозоршиносы»: ки аз қисмати якӯмасосытамоюлбаистеъмолкунандаазчииборатаст?

а). тамоюл ба истеъмолкунанда – қоидаи асосии соҳибкорӣ буда: асоси онро омӯзиши хоҳиши истеъмолкунанда ва кӯшиши қонеъгардонии он ташкил медихад? Ба тарзи дигар баён кунем: сухан дар бораи талаботи қонеъгаштаи истеъмолкунанда меравад,

б). тамоюл ба истеъмолкунанда –дар ин ҷофурӯшандамолҳоихудродарасосинархҳоихудба истеъмолкунанда содир мекунад ва талаботи ӯроқонеъмегардонад

в). тамоюл ба истеъмолкунанда — қоидаи асосии соҳибкорӣ буда фурӯшандамаҳсулотробофоидаикалонмефурӯшад

г). тамоюл ба истеъмолкунанда ин фурӯшимаҳсулотбонархидилхоҳвагирифтанифоидаикалон

45.«Фалсафаи бозоршиносы»: қисмати дуйӯмфавраннишондоданиаксуламаликорхонабаталаботҳои тағйирёбандаи бозор аз чи иборат аст?

а). Фалсафаи бозоршиносы бояд бо назардошти фавран нишон додани аксуламали корхона ба талаботҳои тағйирёбандаи бозор эҷэд карда шавад? Сарфи назар намудани ин омил боиси пастравии сатҳи рақобат тобоварии молҳои корхона ва дар зери фишори рақибон мондани он мегардад?

б). Ин фалсафаи бозоршиносы бояд бо назардошти фавран нишон додани аксуламали корхона ба талаботҳои тағйирёбандаи бозор тоқатнамудафаъолиятикорхонаро ба низоми муайян медарорад.

в). Ин фалсафаи бозоршиносӣ бояд бо назардошти фавран дигар намудани соҳаифаъолиятваистеҳсолимаҳсулотинавбозорродошта

г). Фалсафаи бозоршиносӣ сарфи назар намудани ин омил боиси пастравии сатҳи ба рақобат тобоварии молҳои корхона ва зери фишори рақибон мондани он мегардад?

45.«Фалсафаи бозоршиносы»: қисмати сейӯм рақобатишадиддарбозорифурӯш аз чи иборат аст?

а). Мавҷудияти беш аз меъёри захираҳои истеҳсолӣ ба тезшавии гардиши сармоя: сатҳи даромаднокӣ ва дар ниҳояти корӣ ба рақобат тобовары оварда мерасонад? Аз ин рӯ аксари корхонаҳои хориҷӣ таъминоти захираҳоро аз рӯи қоидаи истифодаи захираҳо ташкил намудаанд?

б). Рақобати шадид дар бозори фурӯш тақозо менамояд: ки ба ҳалли масъалаи таъминоти корхона бо захираҳо муносибат тағйир дода нашавад? Мавҷудияти беш аз меъёри захираҳои истеҳсолӣ ба баландравии гардиши сармоя: сатҳи даромаднокӣ ва дар ниҳояти корӣ ба рақобат тобовары оварда мерасонад? Аз ин рӯ аксари корхонаҳои хориҷӣ таъминоти захираҳоро аз рӯи қоидаи захираҳо ташкил намудаанд?

в). Рақобати шадид дар бозори фурӯш тақозо менамояд: ки ба ҳалли масъалаи таъминоти корхона бо захираҳо муносибат тағйир дода шавад? Мавҷудияти беш аз меъёри захираҳои истеҳсолӣ ба сустшавии гардиши сармоя: сатҳи даромаднокӣ ва дар ниҳояти корӣ ба пастшавии ба рақобат тобовары оварда мерасонад? Аз ин рӯ аксари корхонаҳои хориҷӣ таъминоти захираҳоро аз рӯи қоидаи истифодаи фаврии захираҳо ташкил намудаанд?

г). Рақобати шадид дар бозори фурӯш тақозо менамояд: ки ба ҳалли масъалаи таъминоти корхона бо захираҳо муносибат тағйир дода нашавад? Мавҷудияти беш аз меъёри захираҳои истеҳсолӣ ба баландравии гардиши сармоя: сатҳи даромаднокӣ ва дар ниҳояти корӣ ба пастшавии ба рақобат тобовары оварда мерасонад?

47.Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы чиро тақозо менамояд:

а).Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы тақозо менамояд: ки ба таркибу хусусиятҳои инкишоф ва робитаи мутақобилаи ҷамбаҳои фаъолияти корхона чун фаъолияти ягона дониста шуда фаъолияти он ба роҳмонда

б).Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы тақозо менамояд: ки ба таркибу хусусиятҳои инкишоф ва робитаи мутақобилаи ҷамбаҳои фаъолияти корхона чун соҳаҳоиалоҳидаифаъолиятдонисташавад.

в).Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы тақозо менамояд, ки фаъолияти корхона чун фаъолияти техникӣ, истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ – идоракуӣ ба тарзи нав муносибат карда шавад?

г).Се қисмати зикршудаи фалсафаи бозоршиносы тақозо менамояд: ки ба таркибу хусусиятҳои инкишоф ва робитаи мутақобилаи ҷамбаҳои фаъолияти корхона чун фаъолияти техникӣ, истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ – идоракуӣ ба тарзи нав муносибат карда шавад?

47.Омилҳои иҷтимоӣ аз чи иборатанд?

а). Ин тағйироти таркибифаъолияти корхона, арзишҳо, муҳити беруна ва дохила рақобат, тамоюлот.

б). Ин тағйироти сохтори ширкат, истеҳсолимаҳсулоитинав, тамоюлот ба наовариҳоитехникӣваиҷтимоӣ.

в). Ин тағйироти таркиби аҳолӣ бо фоиз, арзишҳо, муносибатҳо, рақобат, тамоюлот.

г). Ин тағйиротҳои куллӣдарсохториширкат, диверсификатсиякунониимаҳсулотватехнологияҳоимуосир.

49.Функсияҳоиасосиибозоршиносӣкадомҳоянд:

а). Омӯзиши комплексии бозори мушаххас, муаммоҳо ва пешомадҳои он, банацшагирии номгӯи маҳсулот ба ҳавасмандгардонии фурӯш бо мақсади ба ҳам мувофиқ кардани талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, банақшагирииамалиётҳоифурӯшӣ,

б). Муаммоҳо ва пешомадҳои он, банацшагирии номгӯи маҳсулот бо назардошти талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, ташаккулёбии талабот ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии фурӯш бо мақсади ба ҳам мувофиқ кардани талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, банақшагирииамалиётҳоифурӯшӣ

в). Омӯзиши комплексии бозори мушаххас, муаммоҳо ва пешомадҳои он, банацшагирии номгӯи маҳсулот бо назардошти талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, ташаккулёбии талабот ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии фурӯш бо мақсади ба ҳам мувофиқ кардани талаботҳои бозор

г). Омӯзиши комплексии бозори мушаххас, муаммоҳо ва пешомадҳои он, банацшагирии номгӯи маҳсулот бо назардошти талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, ташаккулёбии талабот ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии фурӯш бо мақсади ба ҳам мувофиқ кардани талаботҳои бозор ва имкониятҳоикорхона, банақшагирииамалиётҳоифурӯшӣ

49.Тадқиқотҳои бозоршиносӣ бевосита бо чиҳоалоқаманданд?

а).нерӯи истеҳсолии корхона, чандиры ва сохтори иқтидори истеҳсолы, захираҳои истеҳсолӣ

б).нерӯи захираҳои истеҳсолии корхона, сохтори иқтидори истеҳсолы, фондҳоиасосиикорхона

в).нерӯи захираҳо инсонӣ, чандиры ва сохтори иқтидори истеҳсолы, воситаҳои истеҳсолӣ

г).нерӯи чандиры ва сохтори иқтидори истеҳсолы, технологияҳоимуосирвамаҳсулотизамонавӣ.

50.Унсурҳои асосие: ки хадамоти бозоршиносы бояд ба онҳо диққати асосиро равона созанд онҳокадомҳоянд;

а).Коркарди моле, ки қобили қонеъгардонии хоҳишу талаботи истеъмолкунанда бошад, ҷойгирсозии мол дар бозор, муқаррар намудани нархиаз ҳамапаст, ҳавасмандгардонии фуррӯши мол.

б).Коркарди моле: ки дар бозор ба фурӯшравад, ҷойгирсозии мол дар бозорҳоимуайян, муқаррар намудани нархи бозоргир.

в).Коркарди моле: ки цобили цонеъгардонии хоёишу талаботи муцарраргашта бошад, ҷойгирсозии мол дар ҷое, ки онро харидорӣ кунанд, муқаррар намудани нархи ба рақобат тобовар, ҳавасмандгардонии фуррӯши мол.

г).Коркарди моле: ки ба талабот мувофиқбошадванархинисбаттанарзондоштабошад.

51.Дар назария чаҳорвазифачунформулаибозоршиносӣёхудчор«Р»-ибозоршиносӣкадомҳоянд.

А).Нарх, Маҳсулот Гардиш, Ҷой

А).Ҷой,Маҳсулот, Нарх, Гардиш.

А).Маҳсулот,Ҷой, Нарх, Гардиш.

А).Гардиш, Нарх Ҷой, Маҳсулот

52.Таснифоти унсури 4Рбозоршиносиро чи таври муайян кардан мумкин аст.

а). Гардиш (Promotion) ё ин, ки коммуникатсияи бозоршиносӣ. Ба худ нақлиёт,р Воситаҳоеро, ки барои расонидани маҳсулот аз истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда истифода карда мешаванд дар бар мегирад.

б). Гардиш (Promotion) ё ин, ки коммуникатсияи бозоршиносӣ. Ба худ фурӯш, тарғибот, робита бо ҷамъият, ҳавасмандкунии фурӯш, бозоршиносы, инчунин ахборотро дар нуқтаи савдо ва дар борҷома дар бар мегирад.

в). Гардиш (Promotion) ё ин, ки коммуникатсияи бозоршиносӣ. Ба худ фурӯш, хизмат барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад.

г). Гардиш (Promotion) ё ин, ки Ба худ фурӯш, тарғибот, робита бо ҷамъият, ҳавасмандкунии фурӯш, бозоршиносы, инчунин ахборотро дар нуқтаи савдо ва дар борҷома дар бар мегирад

53. Таснифоти унсури 4Р бозоршиносиро чи таври муайян кардан мумкин аст.

а).Ҷой (Place): ё ин, ки тақсимот.Воситаҳо ва усулҳоинақлиётиистифодабаранда робита бо ҷамъият, ҳавасмандкунии фурӯш, бозоршиносы, инчунин ахборотро дар нуқтаи савдо ва дар борҷома дар бар мегирад.

б).Ҷой (Place): ё ин, ки тақсимоти маҳсулотбовоситаинақлиётиавтомобилиёин, ки нақлиётиҳавои.

в).Ҷой (Place): ё ин, ки тақсимот. Воситаҳоеро, ки барои расонидани маҳсулот аз истеҳсолкунанда ба истеъмолкунанда истифода карда мешаванд дар бар мегирад.

г).Ҷой (Place): ё ин, ки тақсимот. Воситаҳоеро, ки барои расонидани барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад

54. Таснифоти унсури 4Р бозоршиносиро чи таври муайян кардан мумкин аст

а). Нарх (Price). Ба худ нархеро,барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад

б). Нарх (Price). Ба худ нархеро, ки аз рӯи он маҳсулот ё ин ки хизмат барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад.

в). Нарх (Price). Ба худ нархеро, ба худ лоиҳакашӣ ва коркарди махсулот, муқарраркунии аломати молӣ ва борҷомаро дар бар мегирад?

г). Нарх (Price). Ба худ нархеро, ки аз рӯи он маҳсулот ё ин ки хизмат барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад.

54. Таснифоти унсури 4Р бозоршиносиро чи таври муайян кардан мумкин аст .

а)Маҳсулот (Product). Воситаҳоеро, ки барои расонидани барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад

б). Маҳсулот (Product). Ба худ лоиҳакашӣ ва коркарди махсулот, муқарраркунии аломати молӣ ва борҷомаро дар бар мегирад?

в).Маҳсулот (Product). Ба худ нархеро, ки аз рӯи он маҳсулот ё ин ки хизмат барои фурӯш пешниҳод карда мешавад, дар бар мегирад ва он дараҷаи даромаднокиро муайян мекунад.

г).Маҳсулот (Product). усулҳоинақлиётиистифодабаранда робита бо ҷамъият, ҳавасмандкунии фурӯш, бозоршиносы, инчунин ахборотро дар нуқтаи савдо ва дар борҷома дар бар мегирад.

55. Нақшиомилҳоиталаботибозоршиносиимуосирсолҳои 60 азчииборатаст?

а). Якум: аҳамияти прогресси илмӣ – техникӣ баланд шуд: ҳамзамон аҳамияти омили инсонӣҳамчун шарти муҳими инкишофи истеҳсолот: баландбардории самаранокӣ ва сифати он баланд шуд

Дуюм: ғанигардонидани бозор бо молҳои зарурии аввалиндараҷа ба таври объективы ба инкишофи сохтори истеъмолоти инфироды оварда расонид.

б). Якум: аҳамияти прогресси илмӣ – техникӣ баланд шуд: ҳамзамон аҳамияти омили инсонӣҳамчун шарти муҳими инкишофи истеҳсолот: баландбардории самаранокӣ ва сифати он баланд шуд: ки ба устувории суръати афзоиш ва даромади кормандон таъсир расонд,

Дуюм: ғанигардонидани бозор бо молҳои зарурии аввалиндараҷа ба таври объективы ба инкишофи сохтори истеъмолоти инфироды оварда расонид. Дар як вақт талаботҳои ҷамъиятӣ низ афзоиш ёфтанд.

в). Якум: аҳамияти прогресси илмӣ – баландбардории самаранокӣ ва сифати он баланд шуд: ки ба устувории суръати афзоиш ва даромади кормандон таъсир расонд,

Дуюм: инкишофи сохтори истеъмолоти инфироды оварда расонид. Дар як вақт талаботҳои ҷамъиятӣ низ афзоиш ёфтанд.

г). Якум: аҳамияти прогресси илмӣ – ба устувории суръати афзоиш ва даромади кормандон таъсир расонд,

Дуюм: ғанигардонидани бозор бо молҳои зарурии аввалиндараҷа ба таври объективы ба инкишофи сохтори истеъмолоти афзоиш ёфтанд.

56.Ба каналҳои асосии таҳвили технологияҳо инҳо мансубанд:

а). Байнидавлаты (мувофиқи барномаҳои ҳамкории илмию техникӣё ин,ки созишномаи тиҷорати хориҷӣ), байниширкаты (мувофиқи спектри васеъи қарордодҳо бо шарикони хориҷӣ), дохилиширкаты (байни сохторҳои як корпоратсия: филиалҳо ва корхонаҳои фаръӣ, ки дар мамлакатҳои гуногун амал мекунанд).

б).Байнидавлаты (мувофиқи барномаҳои ҳамкории илмию техникӣ ё ин, ки созишномаи тиҷорати хориҷӣ), байниширкаты (мувофиқи спектри васеъи қарордодҳо бо шарикони хориҷӣ),

в).Байниширкаты (мувофиқи спектри васеъи қарордодҳо бо шарикони хориҷӣ), дохилиширкаты (байни сохторҳои як корпоратсия: филиалҳо ва корхонаҳои фаръӣ, ки дар мамлакатҳои гуногун амал мекунанд).

г).Байнидавлаты (мувофиқи барномаҳои ҳамкории илмию техникӣ ё ин, ки созишномаи тиҷорати хориҷӣ), дохилиширкаты (байни сохторҳои як корпоратсия: филиалҳо ва корхонаҳои фаръӣ, ки дар мамлакатҳои гуногун амал мекунанд).

57.Шаклҳои фурўши технологӣ дар бозори ҷаҳонӣ?

а). Мубодилаи ҳуқуқӣ бепардохти маблағ дастрас кардани манбаҳёои иттилооти илмию техникӣ, мубодилаи идеяҳо, коромӯзии мутахассисон дар ширкатҳои давлаты ва хусусии хориҷӣ, мубодилаи байникитобхонавии маводҳои табъу нашр ва ғайра.

б). Мубодилаи иттилоотии комьбиёои илмию техники, ҳуқуқӣ бепардохти маблағ дастрас кардани манбаҳёои иттилооти илмию техникӣ, мубодилаи байникитобхонавии маводҳои табъу нашр ва ғайра.

в). Мубодилаи иттилоотии комьбиёои илмию техники, ҳуқуқӣ бепардохти маблағ дастрас кардани манбаҳёои иттилооти илмию техникӣ, мубодилаи идеяҳо, коромӯзии мутахассисон дар ширкатҳои давлаты ва хусусии хориҷӣ, мубодилаи байникитобхонавии маводҳои табъу нашр ва ғайра.

г). Мубодилаи иттилоотии комьбиёои илмию техники, ҳуқуқӣ бепардохти маблағ дастрас кардани манбаҳёои иттилооти илмию техникӣ, мубодилаи идеяҳова ғайра.

58.Муҳоҷирати байналхалқии қувваи кории баландихтисос.

а). Қувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамлакатҳо ҳаракат мекунад: Ин шакли таёвили технологияро асосан КФМ ба мақсади тақвият додани мавқеи рақобатии худ дар бозори ҷаҳонӣ истифода менамоянд.

б).Қувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамлакатҳо ҳаракат мекунад: дар назарияи иқтисодиёти байналхалқӣҳамчун шакли таҳвили технология муайян карда мешавад, чунки вай ҳамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад, Ин ҳодиса «муҳоҷирати ақлоны (интеллектуалы)» номида мешавад. Ин шакли таёвили технологияро асосан КФМ ба мақсади тақвият додани мавқеи рақобатии худ дар бозори ҷаҳонӣ истифода менамоянд

в). Қувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамлакатҳо ҳаракат мекунад: дар назарияи иқтисодиёти байналхалқӣҳамчун шакли таҳвили технология муайян карда мешавад, чунки вай ҳамчун «намояндаи» технологияи нав баромад мекунад,

г). Қувваи кории баландихтисос, ки дар байни мамлакатҳо ҳаракат мекунад: Ин шакли таёвили технологияро асосан КФМ ба мақсади тақвият додани мавқеи рақобатии худ дар бозори ҷаҳонӣ истифода менамоянд

59. Тиҷорати литсензионы чист?

а)Тиҷорати литсензионӣ шакли асосии таҳвили технологияро ташкил мекунад.Предмети хариду фурӯшро дар ин ҳолат ҳуқуқ дар намуди литсензия барои истифодаи ихтироот, сирҳои саноатӣ ва донишҳои тиҷоратӣ ташкил мекунад.

б)Тиҷорати литсензионӣ шакли асосии таҳвили технологияро ташкил мекунад. Мафҳуми тиҷоратӣ ифода мекунад, ки ин шакли таҳвили технология дар асоси тиҷоратӣ амалӣ мешавад

в) Мафҳуми тиҷоратӣ ифода мекунад, ки ин шакли таҳвили технология дар асоси тиҷоратӣ амалӣ мешавад. Предмети хариду фурӯшро дар ин ҳолат ҳуқуқ дар намуди литсензия барои истифодаи ихтироот, таҷрибаи технологӣ, сирҳои саноатӣ ва донишҳои тиҷоратӣ ташкил мекунад.шкил мекунад.

г)Тиҷорати литсензионӣ шакли асосии таҳвили технологияро ташкил мекунад. Мафҳуми тиҷоратӣ ифода мекунад, ки ин шакли таҳвили технология дар асоси тиҷоратӣ амалӣ мешавад. Предмети хариду фурӯшро дар ин ҳолат ҳуқуқ дар намуди литсензия барои истифодаи ихтироот, таҷрибаи технологӣ, сирҳои саноатӣ ва донишҳои тиҷоратӣ ташкил мекунад.

60. литсензия чист?

а).Литсензия — ин иҷозатнома барои истифодаи истеҳсолимаҳсулотиширкатҳоихориҷӣдода мешавад.

б).Литсензия — ин иҷозатнома барои истифодаи технология дар муддати вақти муайян ва бо ҳаққи муайян, ки фурӯшандаи технология (литсензиар) ба харидори литсензия (литсензиат) дар асоси созишномаи литсензионы медиҳад?

в).Литсензия — ин иҷозатнома барои истифодаи технология дар муддати вақти муайян ва бо ҳаққи муайян, барои истифодаи тағмаимолидодамешавад.

г).Литсензия — ин иҷозатнома барои истифодаи технология дар муддати вақти муайян ва бо ҳаққи муайян, ки фурӯшандаи технология асоси созишномаи литсензионы медиҳад?

61. Созишномаи литсензионӣ чист?

а). Иҷозатномаба тиҷорати байналхалқы, ки ӣмувофиқи он соҳиби ихтироот ё ин ки донишҳои техникӣ ба тарафи дигар иҷозатномаи истифодаи ҳуқуқи худро ба технология дар ҳудуди муайян медиҳад?

б). Созишномаи литсензионӣ — ин қарордоди тиҷорати байналхалқы, ки ӣмувофиқи он соҳиби ихтироот ё ин ки донишҳои техникӣ ба тарафи дигар иҷозатномаи истифодаи ҳуқуқи худро барои истеҳсолимаводҳоисохтмонимедиҳад.

в). Созишномаи литсензионӣ — ин созишномаи тиҷорати байналхалқӣ, ки мувофиқи он соҳиби ихтироот ба тарафи дигар иҷозатномаи истифодаи ҳуқуқи худро ба технология дар ҳудуди муайян намедиҳад?

г). Созишномаи литсензионӣ — ин қарордоди тиҷорати байналхалқы, ки ӣмувофиқи он соҳиби ихтироот ё ин ки донишҳои техникӣ ба тарафи дигар иҷозатномаи истифодаи ҳуқуқи худро ба технология дар ҳудуди муайян медиҳад?

62.Объектҳои созишномаи литсензионӣ чиҳо мебошад:

а). Объектҳои созишномаи литсензионӣ одатан аз хизматрасони дар соҳаҳоитуристи,хизматрасонӣдармеҳмонхонаҳ, бизнесиоилавӣ ва ғайра иборат аст.

б). Объектҳои созишномаи литсензионӣ одатан аз сохтмон, нақлиётроҳҳоимошингард, роҳиоҳан, тамғаҳои тиҷоратӣ, барномаҳо ва ғайра иборат аст.

в). Объектҳои созишномаи литсензионӣ одатан аз патентҳо, ихтироот, формулаҳо, равандҳо, конструксияҳо, схемаҳо, тамғаҳои тиҷоратӣ, барномаҳо ва ғайра иборат аст.

г). Объектҳои созишномаи литсензионӣ одатан аз корхонахои саноати, корхонаҳоихимиявӣ, ширкатҳоибайналмиллалӣ, барномаҳо ва ғайра иборат аст.

63.Заминаҳоибайналмилалишавии бозорҳои асъораз чи иборатаст?

а).Байналмилалишавии бозорҳои асъорй дар заминаи байналмилалишавии робитаҳои хоҷагӣва диверсификатсияи маҳсулот,технологияҳоимуосирваистифодаи захираҳо, истифодаи васеъи воситаҳоизлектронии алоқа ва гузаронидани амалиёт ва ҳисоббаробаркунӣ иборат аст.

б).Байналмилалишавии бозорҳои асъорй дар заминаи байналмилалишавии робитаҳои хоҷагӣ: технологияҳоимуосирваистифодаи захираҳо,истифодаи васеъи воситаҳоизлектронии алоқа.

в).Байналмилалишавии бозорҳои асъорй дар заминаи байналмилалишавии робитаҳои хоҷагӣ: истифодаи васеъи воситаҳоизлектронии алоқа ва гузаронидани амалиьт ва хисоббаробаркунй ба воситаи онҳо.

г).Байналмилалишавии бозорҳои асъорй дар заминаи байналмилалишавии истифодаи васеъи воситаҳоизлектронии алоқа ва гузаронидани амалиьт ва хисоббаробаркунй ба воситаи онҳо.

64.Давомоти амалиёти хариду фурўши асъори миллй азчи иборат аст?

а).Амалиёти пай дар пай дар давоми вақтимуайянкардашудадар ҳамаи қисмҳои ҷаҳон аз паси якдигар гузаронида мешавад.

б).Амалиёти пай дар пай дар давоми 2 шабонарӯз дар ҳамаи қисмҳои ҷаҳон аз паси якдигар гузаронида мешавад.

в).Амалиёти пай дар пай дар давоми шабонарӯз дар ҳамаи қисмҳои ҷаҳон аз паси якдигар гузаронида мешавад.

г).Амалиёти пай дар пай дар давоми як ҳафта дар ҳамаи қисмҳои ҷаҳон аз паси якдигар гузаронида мешавад.

65. Техникаи амалиёти асъорь аз чи иборат аст?

а).Техникаи амалиёти асъорь ба ду шакл оварда шудааст, хисоббаробаркуниҳо ба истифода аз ҳисобҳои муросилотии бонкҳо гузаронида мешаванд.

а).Техникаи амалиёти асъорь ба се шакл оварда шудааст, хисоббаробаркуниҳо ба истифода аз ҳисобҳои муросилотии бонкҳо гузаронида мешаванд.

а).Техникаи амалиёти асъорь ба як шакл оварда шудааст, хисоббаробаркуниҳо ба истифода аз ҳисобҳои муросилотии бонкҳо гузаронида мешаванд.

а).Техникаи амалиёти асъорь ба чор шакл оварда шудааст, хисоббаробаркуниҳо ба истифода аз ҳисобҳои муросилотии бонкҳо гузаронида мешаванд.

66.Ноустувории қурби асъорҳо аз чи вобаста аст?

а).Ноустувории қурби асъорҳо, ки ба монанди молҳои махсуси биржавист, тамоюлҳои аз омилҳои фундаменталии иқтисодӣ новобастаи худро дорад. Бозори ҷаҳонии асъор. бозори пуриқтидор ва фаъол, аммо хеле ҳасос ба навигариҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ мебошад.

б). Бозори ҷаҳонии асъор бозори пуриқтидор ва фаъол, аммо хеле дақиқ ба навигариҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ мебошад.

в).Ноустувории қурби асъорҳо, ки ба монанди молҳои махсуси биржавист, тамоюлҳои аз омилҳои фундаменталии иқтисодӣ новобастаи худро дорад.

г).Ноустувории қурби асъорҳо, дар бозори ҷаҳонии асъор бозори пуриқтидор ва фаъол, аммо хеле ба навигариҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ вобаста мебошад.

67. Намуди бозорҳои асъор кадомҳоянд?

а). Дар вобастагӣ ба ҳаҷм ва хислати амалиёти асъорӣнамудҳои зерини бозорҳои асъор, яъне байналмиллӣ, минтақавӣ, ҷаҳониро фарқ мекунанд.

б). Дар вобастагӣ ба ҳаҷм ва хислати амалиёти асъорӣнамудҳои зерини бозорҳои асъор, яъне минтақавӣ, ҷаҳониро фарқ мекунанд.

в). Дар вобастагӣ ба ҳаҷм ва хислати амалиёти асъорӣнамудҳои зерини бозорҳои асъор, яъне миллӣ, минтақавӣ, ҷаҳониро фарқ мекунанд.

г). Дар вобастагӣ ба ҳаҷм ва хислати амалиёти асъорӣнамудҳои зерини бозорҳои асъор, яъне миллӣ, ҷаҳониро фарқ мекунанд.

68.Амалиёти асъорӣ бозори спот(spot),чист?

а). Бозори «спот» (spot), ё ин ки бозори таҳвили фаврии асъор дар давраи рӯзи корӣ, яъне ҳисоббаробаркунии фаврӣ аз рӯи муомилот гузаронида мешавад.

б). Бозори «спот» (spot), ё ин ки бозори таҳвили фаврии асъор дар давраи 2рӯзи корӣ, яъне ҳисоббаробаркунии фаврӣ аз рӯи муомилот гузаронида мешавад.

в). Бозори «спот» (spot), ё ин ки бозори таҳвили фаврии асъор дар давраи 3 рӯзи корӣ, яъне ҳисоббаробаркунии фаврӣ аз рӯи муомилот гузаронида мешавад.

г). Бозори «спот» (spot), ё ин ки бозори таҳвили фаврии асъор дар давраи давраи муайяни вақт, яъне ҳисоббаробаркунии фаврӣ аз рӯи муомилот гузаронида мешавад.

69. Амалиёти асъорӣ бозори мӯҳлатнок (форвардии) чист?

а).Бозори мӯҳлатнок (форвардии) асъор, ки дар он ҳисоббаробаркунӣдар давраи муайяни вақт (дар оянда) бо истифодаи қарордодҳои мӯҳлатнок дар бораи хариди асъор гузаронида мешавад.

б).Бозори мӯҳлатнок (форвардии) асъор, ки дар он ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи шартнома баъд аз давраи муайяни вақт ё як моҳ бо истифодаи қарордодҳои мӯҳлатнок дар бораи хариди асъор гузаронида мешавад.

в).Бозори мӯҳлатнок (форвардии) асъор, ки дар он ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи шартнома баъд дар муҳлатиякҳафта(дар оянда) бо истифодаи қарордодҳои мӯҳлатнок дар бораи хариди асъор гузаронида мешавад.

г).Бозори мӯҳлатнок (форвардии) асъор, ки дар он ҳисоббаробаркунӣ аз рӯи шартнома баъд аз давраи муайяни вақт (дар оянда) бо истифодаи қарордодҳои мӯҳлатнок дар бораи хариди асъор гузаронида мешавад.

70. Саҳмдорони асосии бозори ҷаҳонӣ[I1]

Дараҷаи тараққиёт ва ҳаҷми бозори асъор ба ҳайъати саҳмдорони он, сатҳи иштирок ва миқдори амалиёти онҳо вобаста аст. Саҳмдорони бозори асъор бонкҳои агентии брокерӣ, корпоратсияҳои байналхалқӣ мебошанд.

б).Дараҷаи тараққиёт ва ҳаҷми бозори асъор ба ҳайъати саҳмдорони он, сатҳи иштирок ва миқдори амалиёти онҳо вобаста аст. Саҳмдорони бозори асъор бонкҳои тиҷоратӣ ва марказӣ, биржаҳои асъор, агентии брокерӣ, корпоратсияҳои байналхалқӣ мебошанд.

в).Дараҷаи тараққиёт ва ҳаҷми бозори асъор ба ҳайъати саҳмдорони он, сатҳи иштирок ва миқдори амалиёти онҳо вобаста аст. Саҳмдорони бозори асъор бонкҳои тиҷоратӣ ва марказӣ, мебошанд.

г).Дараҷаи тараққиёт ва ҳаҷми бозори асъор ба ҳайъати саҳмдорони он, сатҳи иштирок ва миқдори амалиёти онҳо вобаста аст. Саҳмдорони бозори асъор бонкҳои тиҷоратӣ мебошанд.

70. Бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро

дар асоси чи ба даст меоварад?

а).Мувофиқи созишномаи байнибонки ё ин ки асъорӣ, бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро дар сурати гирифтани литзенсия гузаронида метавонанд.

б).Мувофиқи қонунҳои миллии бонкӣ ё ин ки асъорӣ, бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро дар сурати гирифтани иҷозатномаи махсуси давлат гузаронида метавонанд.

в).Мувофиқи қонунҳои миллии бонкӣ ё ин ки асъорӣ, бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро дар сурати гирифтани иҷозатномаи махсус (литзенсия) гузаронида метавонанд.

г).Мувофиқи қонунҳои байналмиллалии бонкӣ бонкҳои тиҷоратӣ амалиёти байналхалқӣ ва муомилаи асъориро дар сурати доштани созинома ва гирифтани иҷозатномаи махсус (литзенсия) гузаронида метавонанд.

71. Дар Љумҳурии Тоҷикистон кадом тиҷоратӣ литсензияи генералӣ барои гузаронидани амалиёти асъорӣ доранд?

а). Дар Љумҳурии Тоҷикистон бонкҳои тиҷоратӣ литсензияи генералӣ барои гузаронидани амалиёти асъорӣ дошта инҳоянд ва онҳо дар бозори байнибонкии асъор иштирок менамоянд БДСТ «Тоҷиксодиротбонк», БСТСС «Ориёнбонк», БСТСС «Агроинвестбонк», БДА «Амонатбонк», БТ «Кафолат», БСТ «Эсхата», БТ «Хуҷанд» ва дигарҳо.

б). Дар Љумҳурии Тоҷикистон бонкҳои тиҷоратӣ литсензияи генералӣ барои гузаронидани амалиёти асъорӣ дошта инҳоянд БДСТ «Тоҷиксодиротбонк», БСТСС «Ориёнбонк», БСТСС «Агроинвестбонк», БДА «Амонатбонк», БТ «Кафолат», БСТ «Эсхата».

в). Дар Љумҳурии Тоҷикистон бонкҳои тиҷоратӣ литсензияи дошта инҳоянд ва онҳо дар бозори байнибонкии асъор иштирок менамоянд. Дар қатори онҳо БСТСС «Агроинвестбонк», БДА «Амонатбонк», БТ «Кафолат», БСТ «Эсхата», БТ «Хуҷанд» ва дигарҳо.

г). Дар Љумҳурии Тоҷикистон бонкҳои тиҷоратӣ литсензияи генералӣдошта инҳоянд ва онҳо дар бозори байнибонкии асъор иштирок менамоянд. Дар қатори онҳо БДСТ «Тоҷиксодиротбонк», БСТСС «Ориёнбонк», БДА «Амонатбонк», БТ «Кафолат», БСТ «Эсхата», БТ «Хуҷанд» ва дигарҳо.

72.Қурби номиналии асъор чист?

а).Қурби номиналии асъор — нархи нисбии асъорҳои мамлакатҳои гуногун, ки дар воҳидҳои пулии мамлакати дигар ифода ёфтааст.

б).Қурби номиналии асъор — нархи нисбии асъорҳои мамлакати мазкур ё ин ки асъори мамлакат дигар, ки дар воҳидҳои пулии мамлакат ифода ёфтааст.

в).Қурби номиналии асъор — нархи нисбии асъорҳои се мамлакат ё ин ки асъори як мамлакат, ки дар воҳидҳои пулии мамлакати дигар ифода ёфтааст.

г).Қурби номиналии асъор — нархи нисбии асъорҳои ду мамлакат ё ин ки асъори як мамлакат, ки дар воҳидҳои пулии мамлакати дигар ифода ёфтааст.

73.Қурби ҳақиқии асъор чист?

а). Қурби ҳақиқии асъор — қурбе мебошад, ки бо назардошти тағйирёбии сатҳи нархҳо дар ду давлати муқоисашаванда ҳисоб карда мешавад. Ё ба таври дигар ин нархи нисбии молҳои истеҳсолшуда дар ду давлат аст.

б). Қурби ҳақиқии асъор — қурбе мебошад, ки бо назардошти тағйирёбии сатҳи нархҳо дар. Ё ба таври дигар ин нархи нисбии молҳои истеҳсолшуда дар ду давлат аст.

в). Қурби ҳақиқии асъор — қурбе мебошад, ки бо назардошти тағйирёбии сатҳи нархҳо муайян карда мешавад.

г). Қурби ҳақиқии асъор — қурбе мебошад, ки бо назардошти тағйирёбии сатҳи нархҳо дар хариду фурӯш истифода бурда мешавад.

74. Ба тағйирёбии курби асъор кадом омилҳо таъсир мерасонанд?

а). Суръати инфлятсия, вазъи баланси пардохт, фарқи меъёри фоиз дар мамлакатҳои гуногун, дараҷаи истифодаи асъори муайян дар ҳисобба-робаркунии байналхалқӣ, сатҳи боварй ба асъор дар бозорҳои миллӣ ва ҷаҳонй.

б). Суръати инфлятсия, вазъи баланси пардохт, фарқи меъёри фоиз дар мамлакатҳои гуногун, амалиёти бозорҳои асъор ва амалиёти ҳаннотии асъорӣ, дараҷаи истифодаи асъори муайян дар ҳисобба-робаркунии байналхалқӣ, сатҳи боварй ба асъор дар бозорҳои миллӣ ва ҷаҳонй.

в). Фарқи меъёри фоиз дар мамлакатҳои гуногун, амалиёти бозорҳои асъор ва амалиёти ҳаннотии асъорӣ, дараҷаи истифодаи асъори муайян дар ҳисобба-робаркунии байналхалқӣ, сатҳи боварй ба асъор дар

г). Суръати инфлятсия, вазъи баланси пардохт, фарқи меъёри фоиз дар мамлакатҳои гуногун, амалиёти бозорҳои асъор ва амалиёти ҳаннотии асъорӣ, дараҷаи истифодаи асъори муайян дар ҳисобба-робаркунии байналхалқӣ,.

75. Суръати инфлятсия чист?.

а). Таносуби асъорхо мувофики қобилияти фурӯши онҳо (паритети қобилияти ба фурушҳаракати ғайриқонуни арзишро нишон дода истода, асоси ба худ хоси курби асъор мебошад.

б). Суръати инфлятсия. Таносуби асъорхо мувофики қобилияти харидории онҳо (паритети қобилияти хари-дори) ҳаракати қонуни арзишро нишон дода истода, асоси ба худ хоси курби асъор мебошад.

в). Таносуби қобилияти асъор харидории онҳо ҳаракати қонуни арзишро нишон дода истода, асоси ба худ хоси курби асъор мебошад.

г). Таносуби асъорхо мувофики қобилияти харидории онҳо ҳаракати қонуни арзишро нишон дода истода, асоси ба худ хоси курби асъор мебошад.

76. Вазъи баланси пардохт чист?

а). Вазъи баланси -инбаланси пардохт ба баландшавии курби асъори милли мусбат мусоидат намекунад. Баланси пардохти манфӣ (ғайрифаъол) тамоюли баландшавии курби асъори миллиро ба миён меорад.

б). Вазъи баланси пардохт-инбаланси пардохт ба баландшавии курби асъори милли мусбат мусоидат мекунад..

в). Вазъи баланси пардохт-инбаланси пардохт ба баландшавии курби асъори милли мусбат мусоидат мекунад. Баланси пардохти манфӣ (ғайрифаъол) тамоюли пастравии курби асъори миллиро ба миён меорад.

г). Баланси пардохти манфӣ (ғайрифаъол) тамоюли пастравии курби асъори миллиро ба миён меорад.

77.Бозори миллии фондй ин:

а). системаи муносибатҳо ва муасиссаҳое мебошад, ки барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

б). системаи муносибатҳо, ки дар ҳудуди мамлакат дар вобастагй ба барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

в). системаи муносибатҳо ва муасиссаҳое мебошад, ки дар ҳудуди мамлакат дар вобастагй ба барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

г). системаи муносибатҳо ва ширкатҳое мебошад, ки дар ҳудуди мамлакат дар вобастагй ба барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

78.Бозори байналхалқии фонди ин:

а).системаи муносибатҳои давлатҳое, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни корхонаҳоробарқарор мешаванд.

а).системаи муносибатҳо ва муасиссахоеро дар бар магирад, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни мамлакатҳо барқарор мешаванд.

а).системаи муносибатҳоебайнибонки, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни мамлакатҳо барқарор мешаванд.

а).системаи шӯъбаҳое, дар бар магирад, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни корхонаҳо барқарор мешаванд.

79.Бозори чаҳонии фондӣ

а). Бозори чаҳонии фондӣҳамчун системаи муносибатҳо ва ширкатҳое мебошад, ки дар ҳудуди мамлакат дар вобастагй ба барориш ва муомилоти коғазҳои киматнок ба вучуд меоянд.

б). Бозори чаҳонии фондӣҳамчун мачмӯи бозорҳои миллӣ ва бозорҳои байналхалқИ дар таъсири мутақобил ва вобастагии мутакобил дониста мешавад.

в). Бозори чаҳонии фондӣҳамчун муносибатҳое байнибонки, ки ҳангоми ҳаракати сармояи калбаки (коғазҳои киматнок) дар байни мамлакатҳо барқарор мешаванд.

г). Бозори чаҳонии фондӣҳамчун баланси пардохт ба баландшавии курби асъори милли мусбат мусоидат мекунад.

80.Гурӯҳои асосии ширкаткунандагони бозори чаҳонии фонди -ин?

а).Алянсҳоистратегӣ, сармоягузорон (инвесторҳо) ва миёнаравони касби мебошанд.

б).Диллерҳо, сармоягузорон (инвесторҳо) ва миёнаравони касби мебошанд.

в).Диллерҳо,эмитентҳо, сармоягузорон (инвесторҳо) ва миёнаравони касби мебошанд.

г).Эмитентҳо, сармоягузорон (инвесторҳо) ва миёнаравони касби мебошанд.

81.Эмитентҳо – ин:

а).Эмитентҳои саҳмия фақат ҷамъиятҳои саҳҳомӣ мебошанд, ки воситаҳои қарзи(облигатсияҳо)-ро ҳам корхонаҳои хусусӣ ва ҳам идораҳои ҳокимияти давлатӣ ташкил мекунанд.

б).Эмитентҳои саҳмия фақат ҷамъиятҳои саҳҳомӣ мебошанд, ки воситаҳои қарзи(облигатсияҳо)-ро ҳам корхонаҳои хусусӣ ва ҳам идораҳои ҳокимияти давлатӣ ташкил мекунанд.Дар аксар ҳолатҳо эмитенти асосии облигатсия давлат мебошад. Коғазҳои қиматяноки давлатӣгуфта, коғазҳои қимматнокеро меноманд, ки аз тарафи ҳукумат ва муассисаҳои ҳукумати бароварда мешаванд.

в).Эмитентҳои саҳмия фақат, ки воситаҳои қарзи(облигатсияҳо)-ро ҳам корхонаҳои хусусӣ ва ҳам идораҳои ҳокимияти давлатӣ ташкил мекунанд.Дар аксар ҳолатҳо эмитенти асосии облигатсия давлат мебошад

г).Эмитентҳои саҳмия фақат ҷамъиятҳои саҳҳомӣ мебошанд, ки дар аксар ҳолатҳо эмитенти асосии облигатсия давлат мебошад. Коғазҳои қиматяноки давлатӣгуфта, коғазҳои қимматнокеро меноманд, ки аз тарафи ҳукумат ва муассисаҳои ҳукумати бароварда мешаванд.

82. Сармоягузорони (инвесторҳои) бозори фондӣ –ин:

а).Шахсоне фаҳмида мешаванд, ки воситаҳои пулии барзиёдатй доранд ва онҳоро барои хариди коғазҳои қиматнок истифода мекунанд,сармоягузорони корпоративй ва сармоягузорони институтсионалӣ.

б).Шахсоне фаҳмида мешаванд, ки воситаҳои пулии барзиёдатй доранд ва онҳоро барои хариди коғазҳои қиматнок истифода мекунанд.

в). Се гурӯҳи сармоягузоронро фарк мекунанд: шахсони воқеъи (аҳоли),сармоягузорони корпоративй(корхонаҳо) ва сармоягузорони институтсионалӣ.

г).Шахсоне фаҳмида мешаванд, ки воситаҳои пулии барзиёдатй доранд ва онҳоро барои хариди коғазҳои қиматнок истифода мекунанд. Се гурӯҳи сармоягузоронро фарк мекунанд: а)шахсони воқеъи (аҳоли); б)сармоягузорони корпоративй (корхонаҳо) ва в)сармоягузорони институтсионалӣ.

83.Сармоягузоронишахсони воқеъи (аҳоли) –ин:

а)Гуруҳи сармогузорон аҳоли мебошад. Дар ибтидои пайдоиши бозори фондӣ ин ягона гурӯҳи сармоягузорон буд, ки баъданқисми бисёри сармоягузорй ба коғазҳои киматнок ба бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ гузашт.

б)Гуруҳи таърихан «кухансоли» сармогузорон аҳоли мебошад. Дар ибтидои пайдоиши бозори фондӣ ин ягона гурӯҳи сармоягузорон буд. Пай дар пай қисми бисёри сармоягузорй ба коғазҳои киматнок ба бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявӣ гузашт.

в)Гуруҳи таърихан «кухансоли» сармогузорон аҳоли мебошад, кидар пайдоиши бозори фондӣ ин ягона гурӯҳи сармоягузорон буд.

г)Гуруҳи шахсони воққеъиахоли мебошад. Пай дар пай қисми бисёри сармоягузорй ба коғазҳои киматнок ба бонкҳо ва дигар муассисаҳои молиявиро харидори мекунанд.

84.Сармоягузорониинститутсионалй –ин:

а).Фондҳои нафакавӣ ва институтҳои (муассисаҳои) сармоягузори коллективӣ -ИСК. Дар навбахи худ, ИСК — ин фондҳои сармоягузоря (ширкатҳои сармоягузорӣ), хеджфондҳо, департаментҳои эътимодии бонкҳо мебошад.

б).Чунин муассисаҳоянд: ширкатҳои суғуртавй, фондҳои нафакавӣ ва институтҳои (муассисаҳои) сармоягузори коллективӣ -ИСК. Дар навбахи худ, ИСК — ин фондҳои сармоягузоря (ширкатҳои сармоягузорӣ), хеджфондҳо, департаментҳои эътимодии бонкҳо мебошад.

в).Институтҳои (муассисаҳои) сармоягузори коллективӣ -ИСК. Дар навбахи худ, ИСК — ин фондҳои сармоягузоря (ширкатҳои сармоягузорӣ), хеджфондҳо, департаментҳои эътимодии бонкҳо мебошад.

г).Дар навбахи худ, ИСК — ин фондҳои сармоягузоря (ширкатҳои сармоягузорӣ), хеджфондҳо, департаментҳои эътимодии бонкҳо мебошад.

85. Интегратсияи иқтисодӣ дар дар кадом минтақа ба вуҷуд амадааст.

а).Созишномаи аввалини интегратсионӣ дар Европа Шартнома дар бораи тиҷорати автомобилҳо (соли 1975) мебошад, ки мувофиқи он савдои озоди бебоҷи дар байни Германия ва Англия барқарор гашт.

б).Созишномаи аввалини интегратсионӣ дар Европаи Ғарбӣ дар бораи тиҷорати маҳсулоти нафти(соли 1970) мебошад, ки мувофиқи он савдои озоди бебоҷи маҳсулоти нафтидар байни Европаи Ғарбӣва Россия барқарор гашт.

в).Созишномаи аввалини интегратсионӣ дар Америкаи Шимолӣ Шартнома дар бораи тиҷорати автомобилҳо (соли 1965) мебошад, ки мувофиқи он савдои озоди бебоҷи автомобилҳо дар байни ШМА ва Канада барқарор гашт.

г).Созишномаи аввалини интегратсионӣ дар Америкаи Лотинӣ шартнома дар бораи тиҷорати маҳсулотҳои саноати сабук(соли 1960) мебошад, ки мувофиқи он савдои озоди бебоҷи маҳсулотҳо дар байни Мексика ваБразилия барқарор гашт.

86. созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод кай созмон дода шудааст.

а).Соли 1986 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

б).Соли 1990 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

в).Соли 1984 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

г).Соли 1988 Канада ва ШМА созишномаро оид ба тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

87.Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА

а).Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА аз дохил шудан ба бозорҳо минтақаи мазкур иборат аст

б).Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА аз зиёд кардани истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ.

в).Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА аз зиёд кардани ҷалби мустақими сармояи хориҷӣ, пеш аз ҳама аз ШМА, иборат аст

г).Манфиати Мексика аз иштирок дар НАФТА аз ҷалбкардани ворид намудани технологияҳои муосири хориҷӣ, пеш аз ҳама аз ШМА, иборат аст

88.Гурӯҳи дигари интегратсионии, иқтисоди рушди устувор ин:

а).Гурӯҳи дигари интегратсионӣ, ки дар он таъсири мутақобили мамлакатҳои дорои иқтисоди рушди устувор (ШМА, Канада, Япония, Австралия) иқтисодиёташон рӯ ба инкишоф (Бруней, Гонконг, Малайзия, Мексика, Кореяи Љанубӣ, Сингапур, Таиланд ва ғайра) ва мамлакатҳои иқтисодиёташон дар давраи гузариш (Россия, Хитой) мебошад.

б).Гурӯҳи дигари интегратсионӣ, ки дар он таъсири мутақобили мамлакатҳои дорои иқтисоди рушди устувор (Бразилия. Германия, Япония, Австралия) иқтисодиёташон рӯ ба инкишоф (Индонезия, Гонконг, Малайзия, Мексика, Кореяи Љанубӣ, ва ғайра) дохил шудаанд.

в).Гурӯҳи дигари интегратсионӣ, ки дар он таъсири мутақобили мамлакатҳои дорои иқтисоди рушди устувор (Англия, Франсия, Япония, Германия) иқтисодиёташон рӯ ба инкишоф ( Россия, Гонконг, Малайзия, Мексика, Кореяи Љанубӣ, Сингапур, Таиланд ва ғайра) иборат мебошад.

г).Гурӯҳи дигари интегратсионӣ, ки дар он таъсири мутақобили мамлакатҳои дорои иқтисоди рушди устувор (ШМА, Канада, Япония, Австралия) иқтисодиёташон рӯ ба инкишоф (Кореяи Љанубӣ, Сингапур, Таиланд ва ғайра) ва мамлакатҳои иқтисодиёташон дар давраи гузариш (Россия, Хитой) мебошад.

89.Шакли ташкилии аз ҳама тараққикардаи ҳамкории интегратсионӣ дар мамлакатҳо ташкил шудаанд?

а).Мамлакатҳои Америкаи Шимолӣ тиҷорати озоди байниякдигар ва созмон додани Ассотсиатсияи Америкаи Шимолии ШМА, Канада, тиҷорати озод (НАФТА) қабул карданд.

б).Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ бозори умумии мамолики конуси ҷанубӣ дар ҳайати Аргентина, Бразилия, Парагвай ва Уругвай мебошад ва бозори умумии Америкаи Марказӣ (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа ва Салвадор).

в).Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ МЕРКОСУР — бозори умумии мамолики конуси ҷанубӣ дар ҳайати Аргентина, Бразилия, Парагвай ва Уругвай мебошад.

г).Мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ ваҒарбӣ — Иттиҳоди иқтисодии давлатҳои Африқои Ғарбӣ (ЭКОВАС)мебошад.

90.Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР, кадом миқдори тиҷорати хориҷиро ташкил медиҳанд?

а).Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР 65% кулли МММ-и минтақаро истеҳсол карда, дар онҳо 40%-и аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки ба он 45%-и сармоягузории мустақими хориҷӣ ва 36%-и тиҷорати хориҷии мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ рост меояд.

б).Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР 40% кулли МММ-и минтақаро истеҳсол карда, дар онҳо 48%-и аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки ба он 43%-и сармоягузории мустақими хориҷӣ ва 35%-и тиҷорати хориҷии мамлакатҳои Америкаи Лотина).

в)Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР 60% кулли МММ-и минтақаро истеҳсол карда, дар онҳо 55%-и аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки ба он 40%-и сармоягузории мустақими хориҷӣ ва 30%-и тиҷорати хориҷии мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ рост меоядӣ рост меояд

г).Мамлакатҳои иштирокчии МЕРКОСУР 50% кулли МММ-и минтақаро истеҳсол карда, дар онҳо 45%-и аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки ба он 40%-и сармоягузории мустақими хориҷӣ ва 33%-и тиҷорати хориҷии мамлакатҳои Америкаи Лотинӣ рост меояд

91. иттиҳодияҳои дигари интегратсионии мамлакатҳои дорои иқтисодиёти рӯ ба инкишоф кадомҳоянд?

а).Иттиҳоди инкишофи Љануби Африқо (САДК),Иттифоқи гумрукӣ ва иқтисодии Африқои Марказӣ (ЮДЕАК), Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат-Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин), Шўрои ягонагии иқтисодии кишварҳои араб (ШЯКА).Шӯро оид ба ҳамкории давлатҳои араби Халиҷи Форс (АФЭСР).

б).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор), Бозори умумии Америкаи Марказӣ, Иттиҳоди Кариб, Иттиҳоди иқтисодии давлатҳои Африқои Ғарбӣ (ЭКОВАС), Бозори умумии Африқои Шарқӣ ва Љанубӣ (КОМЕСА), Иттиҳоди инкишофи Љануби Африқо (САДК),Иттифоқи гумрукӣ ва иқтисодии Африқои Марказӣ (ЮДЕАК), Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат-Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин), Шўрои ягонагии иқтисодии кишварҳои араб (ШЯКА).Шӯро оид ба ҳамкории давлатҳои араби Халиҷи Форс (АФЭСР).

в).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор), Бозори умумии Америкаи Марказӣ, Иттиҳоди Кариб, Иттиҳоди иқтисодии давлатҳои Африқои Ғарбӣ (ЭКОВАС), Бозори умумии Африқои Шарқӣ ва Љанубӣ (КОМЕСА), Иттиҳоди инкишофи Љануби Африқо (САДК),

г).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор), Бозори умумии Америкаи Марказӣ, Иттиҳоди Кариб, Иттиҳоди иқтисодии давлатҳои Африқои Ғарбӣ (ЭКОВАС), (САДК), (ЮДЕАК), (АСЕАН-4) (ШЯКА). (АФЭСР).

92.Шартномаи Анд кадом мамлакатҳоро дар бар мегирад?

а).Шартномаи Анд (Гватемала, Гондурас, Коста-РикаБоливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор).

б).Шартномаи Анд (Коста-Рика, Никарагуа, Салвадор, Перу ва Эквадор).

в).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин).

г).Шартномаи Анд (Боливия, Венесуэла, Колумбия, Перу ва Эквадор).

93.Бозори умумии Америкаи Марказӣ кадом мамлакатҳоро дар бар мегирад?

а).Бозори умумии Америкаи Марказӣ (Малайзия, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа ва Салвадор).

б).Бозори умумии Америкаи Марказӣ (Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа ва Салвадор).

в).Бозори умумии Америкаи Марказӣ (Колумбия, Перу ва ЭквадорГондурас, Коста-Рика, Никарагуа ва Салвадор).

г).Бозори умумии Америкаи Марказӣ (Индонезия, Малайзия, Таиланд, ФилиппинСалвадор).

94.Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) чанд мамлакатҳоро дар бар мегирад?

а).Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) — 12 мамлакати ангилисизабони ҳавзаи баҳри Кариб.

б).Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) — 10 мамлакати ангилисизабони ҳавзаи баҳри Кариб.

в).Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) — 14 мамлакати ангилисизабони ҳавзаи баҳри Кариб.

г).Иттиҳоди Кариб (КАРИКОМ) — 15 мамлакати ангилисизабони ҳавзаи баҳри Кариб.

95 Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ кадом мамлакатҳоро дар бар мегирад?

а).Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат- Колумбия, Перу,ЭквадорваИндонезия).

б).Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат-Индонезия, Малайзия, Таиланд, Филиппин).

в).Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат- Малайзия, Гондурас, Коста-Рика, Никарагуа).

г).Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи Љанубӣ-Шарқӣ (АСЕАН-4) — (асосан чор мамлакат-Индонезия, Малайзия, Боливия, Венесуэла).

96.Ҳуҷҷатҳои асосии ташкили Иттифоқи иқтисод кадомҳоянд:

а).Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил (11 давлати ИДМ, соли 1992-юм); ва шартнома доир ва ташкили Иттифоқи иқтисод (11 давлати ИДМ, соли 1993);

б).Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил (12 давлати ИДМ, соли 1993-юм); шартнома доир ва ташкили Иттифоқи иқтисод (12 давлати ИДМ, соли 1993);

в).Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил (10 давлати ИДМ, соли 1993-юм) вашартнома доир ва ташкили Иттифоқи иқтисод (10 давлати ИДМ, соли 1993);

г).Оинномаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил (9 давлати ИДМ, соли 1993-юм); ва шартнома доир ва ташкили Иттифоқи иқтисод (9 давлати ИДМ, соли 1993);

97.Созишнома доир 6а ташкили Итгифоқи гумрукӣ кай имзо шудааст?

а).Созишнома доир ба ташкили Итгифоқи гумрукй (Беларус, Қазоқистон ва Россия — соли 1996, Қирғизистон — соли 1997, Тоҷикистон — соли 1998);

б).Созишнома доир ба ташкили Итгифоқи гумрукй (Беларус, Қазоқистон ва Россия — соли 1995, Қирғизистон — соли 1996, Тоҷикистон — соли 1999);

в).Созишнома доир ба ташкили Итгифоқи гумрукй (Беларус, Қазоқистон ва Россия — соли 1994, Қирғизистон — соли 1995, Тоҷикистон — соли 1998);

г).Созишнома доир 6а ташкили Итгифоқи гумрукй (Беларус, Қазоқистон ва Россия — соли 1991, Қирғизистон — соли 1998, Тоҷикистон — соли 2000);

98.Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодй ва инсони

а).Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодӣ ва инсони (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Россия — соли 1995, Тоҷикистон — соли 1997);

б).Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодӣ ва инсони (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Россия — соли 1997, Тоҷикистон — соли 1997);

в).Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодӣ ва инсони (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Россия — соли 1996, Точикистон — соли 1999);

г).Шартиома доир ба тақвияти интегратсия дар соҳаҳои иктисодӣ ва инсони (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон на Россия — соли 1998, Тоҷикистон — соли 1997);

99.Ба шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодӣ

а).Шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодй (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва Тоҷикистон, 26-уми феврали соли 1999).

б).Шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодй (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва Тоҷикистон, 2-уми феврали соли 1995).

в).Шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодй (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва Тоҷикистон, 26-уми марти соли 1998).

г).Шартнома доир ба Иттифоқи гумрукй ва Фазои ягонаи иқтисодй (Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Россия ва Тоҷикистон, 18-уми феврали соли 1998).

100.Ҳадаф ва вазифаҳои интегратсияаз чи иборатанд?

а).Ба вучуд овардани фазои ягонаи иқтисоди, бозори умумии мол, хадамот, сармоя ва кувваи корй инкишофи системаи ягонаи нақлиёт, энергетика ва иттилоотро пешбинй мекунад.

б).Дар ояда ташкил додани Иттиҳоди давлатҳои интегратсияшуда, ба вучуд овардани фазои ягонаи иқтисоди, ки амалиёти самараноки бозори умумии мол, хадамот.

в).Дар ояда ташкил додани Иттиҳоди давлатҳои интегратсияшуда, ба вучуд овардани фазои ягонаи иқтисоди, ки амалиёти самараноки бозори умумии мол, хадамот, сармоя ва кувваи корй инкишофи системаи ягонаи нақлиёт, энергетика ва иттилоотро пешбинй мекунад.

г).Дар ояда ташкил додани Иттиҳоди давлатҳои интегратсияшуда, ба вучуд овардани фазои ягонаи иқтисоди, инкишофи системаи ягонаи нақлиёт, энергетика ва иттилоотро пешбинй мекунад.


[I1]

[I1]