Фании Информатика

Сохтани чадвал дар речаи Конструктор

Агар додашудахоро импорт ва ё алокаманд намудан имконнопазир бошад, пас бештар чадвалхо дар речаи конструктор сохта мешавад, ки сохтори матлуби чадвал муайян карда шавад. Дар речаи конструктор номхо, навъи додашудахо, шархи майдонхо, инчунин якчанд хосиятхои иловагии майдонхои чадвалро дидан мумкин аст.Он чи, ки дар кисми болоии чадвали дар речаи конструктор кушодашуда пайдо мешавад, бланки сохтори чадвал номида мешавад. Дар кисми поёнии равзанаи чадвал, ки дар речаи конструктор кушода мешавад, хосиятхои майдонхои чадвал, инчунин шархи мухтасари хосияти фаъоли чадвал иникос меёбад.

Сохтани чадвал дар речаи Мастер таблиц

Раванди бунёд намудани чадвал бо ёрии Мастер ба якчанд кадам чудо мешавад, ки дар хар як кадоми он хусусиятхои матлуби объекти сохташавандаро мукаррар намудан мумкин аст. Мастер таблиц имкони бунёди чадвали навро фарохам меорад.

Истифодаи Мастер таблиц тачассумгари равиши кор бо усто (мастер)-хои Ms Access мебошад.

Рас.5. Интерфейси Речаи Конструктор.

Бунёди чадвалхо дар асоси намунахои Мастер таблиц имконоти махдуд дорад (ниг. рас.6). Дар бисёр холатхо импорт ва алокаманд намудани маълумот бо дигар мачмуи додашудахо ва ё чадвалхои электрони истифода бурда мешавад.

Рaс.6. Интерфейси Мастер таблиц.

Бунёди чадвал дар речаи таблица

Баъди пайдоиши сатрхо ва сутунхои холи маълумот метавонед маълумотро ворид созед (ниг. рас.7). Дар чадвали нав хар як сутун майдон буда, хар як сатр навишт ном дорад. хар чи Шумо маълумоти зиёдро ворид намоед, хамон кадар бештар нишон медихад, ки барои хар як майдон кадом навъи додашудахоро истифода бурдан мумкин аст, инчунин такрибан андозаи хар як чузъи додашудахо дода мешавад.

Рaс.7. Интерфейси Режим таблицы

Фармоишхо

Фармоишхо асбоби мухими дилхох системаи идоракунии мачмуи додашудахо ба шумор мераванд. Онхо барои чудо намудан, навсози ва зам намудани навиштхои нав ба чадвал истифода мешаванд. Бештари вакт фармоишхо барои чудо намудани гуруххои махсуси навиштхо истифода мешаванд, то ин ки талаботи муайянро конеъ кунонанд. Ба uайр аз ин, онхоро барои гирифтани маълумот аз чадвалхои гуногун барои таъмин намудани ифодаи ягонаи чузъхои алоканоки додашудахо истифода мебаранд.

Сохтани фармоиш

Баъди бунёди чадвалхо ва ба онхо ворид намудани маълумот ба сохтани Фармоиш машuул шудан мумкин аст. Барои ин амалхои зеринро ичро кардан зурур аст.

 • Дар равзанаи мачмуи додашудахо дар болои аломати Запросы тугмаи чапи мушро пахш намоед.
 • Тугмаи Создать-ро пахш кунед.

Баъди панч пункти сохтани фармоиш пайдо мешавад.

 • Конструктор;
 • Простой запрос (фармоиши содда);
 • Перекрестный запрос (фармоиши буридашаванда);
 • Повторяющие записи (навиштхои такроршаванда);
 • Записи без подчиненных (навиштхои бе мутеъ) (см. рaс.6).

Рaс.6. Равзанаи Новый запрос (фармоиши нав)

Дар Ms Access панч навъи фармоиши максаднок мавчуд аст:

 • SQL. Ин фармоиш бо ёрии нишондодхои SQL сохта мешавад. Мисолхои фармоиши SQL: фармоиш барои муттахидсози, фармоиш ба сервер, фармоиши идоракунанда ва фармоиши мутеъ.
 • Фармоиш барои чудокуни. Аз хамаи намуди пахншудаи фармоиш мебошад. Маълумотро аз як ва ё якчанд чадвал гирифта натичахоро дар объекти речаи чадвал чойгир месозад, ки дар он иваз намудани навиштхо ичозат дода мешавад. Ба uайр аз ин, ин фармоиш барои гурeхбандии навиштхо, инчунин хисобкунии суммахо, киматхои миёна истифода мешавад.
 • Фармоиш бо параметрхо. хангоми ба кор даровардани ин фармоиш равзанаи гуфтугeие кушода мешавад, ки дар барои ворид намудани маълумоти муайян таклиф пешниход карда мешавад. Сохтани фармоише ичозат дода мешавад, ки дар он якчанд равзанахои гуфтугeи барои ворид намудани маълумоти гуногун, масалан ду таърихи рeз, кушода мешаванд. Истифода намудани ин фармоишхо ба сифати манбаи ибтидои маълумот барои колабхо ва хисобот кулай аст.
 • Фармоиши буришнок (перекрестный запрос). Натичахои хисобукитоби омори дар хамон як майдон ичрошударо нишон медихад. Ин натичахо аз ду мачмуи додашудахо дар шакли колаби буришнок гурeхбанди мешаванд.
 • Фармоиш барои таuирот (запрос на изменения). Ин фармоиш имкон медихад, ки баъди ичрои як амал, таuиротро ба якчанд навиштахо анчом дихем. Чор намуди фармоиш барои таuирот мавчуд аст:
 • Ба сохтани чадвал;
 • Ба нобуд сохтани навиштхо;
 • Ба иловакуни;
 • Ба нав намудани навиштхо.

Колабҳо

Колабхо дар Ms Access имкон медиханд, ки интерфейси истифодабаранда барои чадвали мачмуи додашудахо тартиб дода шавад. Бо вучуди он, ки барои ичро намудани хамон як гурeхи амалхо речаи чадвалро иcтифода намудан мумкин аст, колабхо афзалият фарохам меоранд, то ин ки маълумот ботартиб ва чолиб чойгир карда шаванд. Колабхо имкон медиханд, ки рeйхати киматхо барои майдонхое сохта шаванд, ки дар онхо барои ифодаи мачмуи киматхои имконпазир аз кодхо истифода мебаранд. Колаби дуруст сохташуда раванди воридсозии муълумотро тезонида микдори хатогихоро камтарин мегардонад.

Колабхо аз мачмуи чузъхои алохидаи идоракуни сохта мешаванд: майдонхои матни барои воридсози ва тахрири маълумот, тугмахо, байракчахо, ивакузнакхо, рeйхатхо, нишонахои майдонхо, инчунин чорчeбаи объектхо барои иникоси графика ва объектхои OLE. Колаб аз равзанае иборат аст, ки дар он ду навъи чузъхои идоракунанда чойгир кунондида мешаванд: мухаррик (маълумотро аз чадвал иникос мекунанд), ва статики (додашудахои бехаракатро ба монанди нишонахо ва логотипхоро иникос мекунанд).

Навъхои зерини колабхоро дар Ms Access сохтан мумкин аст:

 • Бо як сутун;
 • Лентави;
 • Асоси/мутеъ;
 • Чадвали;
 • Диаграмма.
Интихоби навъи колаби нав ва манбаи маълумот
 • Конструктор. Колаби тамоман холиро дар равзанаи бунёди колаб иникос мекунад (ниг. рас.9);
 • Мастер форм. Колабро дар асоси чавобхои истифодабаранда ба саволхои додашуда дар яке аз се форматхои кабулшуда (дар шакли сутун, лентави ва ё чадвали) месозад;
 • Автоформа: в столбец. Ба таври худкор колабро бо майдонхои як ва ё якчанд сутундор месозад;
 • Автоформа: ленточная. Ба таври худкор колаби лентави месозад;
 • Автоформа: табличная. Ба таври худкор колаби чадвалии месозад;
 • Диаграмма. Колабро бо диаграмма месозад;
 • Сводная таблица. Чадвали чамъбастиро барои Eчcel месозад.

Интерфейси Колаби нав

Интихоби майдонхо

Баъди интихоби Мастер формы равзанае пайдо мешавад, ки дар он рeйхати кушодашавандаи Таблицы/Запросы и списки, Доступные поля и Выбранные поля пайдо мешаванд. Дар рeйхати Таблицы/Запросы Доступные поля дилхох чадвал ва ё фармоишро интихоб намудан мумкин аст, зеро ки колабхо майдонхоро аз чадвалхои гуногун фаро гирифта метавонанд. хангоми интихоби чадвал ва ё фармоиш рeйхати Доступные поля бо майдонхои мувофик пур карда мешаванд.

Дар сохаи интихоби майдонхо ду рeйхати содда ва чор тугмача чойгир аст. Дар рeйхати Доступные поля хамаи майдонхо аз чадвал ва ё фармоиши интихобгардида чойгир кунонида шудаанд. Як майдон, хамаи майдонхо ва ё мачмуи дилхохи онхоро интихоб намудан мумкин аст. Тартиби пуркунии майдонхо дар рeйхат тартиби ин майдонхоро дар колаби тайёр муайян мекунад. Барои чойгир намудан ва ё нобуд сохтани майдонхо дар рeйхат аз тугмахои зерин истифода намудан мумкин аст.

>Добавить выделенное поле (майдони интихобшуда илова карда шавад)
>>Добавить все поля (хамаи майдонхо илова карда шаванд)
<Удалить выбранное поле (майдони интихобгардида нобуд карда шавад)
<<Удалить все поля (хамаи майдонхо нобуд карда шаванд)

Замимахоро барои кор бо мачмуи додашудахо ба се намуди асоси чудо кардан мумкин аст:

 • Управление транзакциями (идоракунии додугирифт). Ин колабхо бевосита бо чадвалхо кор мекунанд, ба шарте ки факат як чадвал фаъол бошад. Агар барои илова намудан ва тахрири маълумот дар зиёда аз як чадвал колаби ягона истфода шавад, пас фармoишро барои навкуни (запрос на обновление) сочтан мумкин аст, ки тамоми майдонхои заруриро дарбар магирад, ва баъд аз ин колабро дар асоси ин фармоиш сохтан мумкин аст. Колаби асоси инчунин метавонад чадвали ягонаро ба сифати манбаи маълумот истифода барад, инчунин метавонад колабхои мутеъ созад, ки ба сифати манбаи маълумоти онхо чадвалхои дигар хизмат мекунанд. Колаби мутеъ, ки аз майдонхои матни поёнтар пайдо мешавад, барои мушохида ва пурракунии маълумот ба чадвали бо колаби мутеъ алокаманд татбик мешавад.
 • Доступ к данным. Чунин колабхо танхо барои мушохидаи маълумот истифода мешаванд. Колабхое, ки танхо барои дастрасии маълумот зуруранд, инчунин барои накшагирии ояндаи амалхо ва кабули фаври низ сохта ва истифода мешаванд. Карори фаври ба амали ягона оварда мерасонад, ки масалан, ба додани карзи калон ба мизоч ва ё фиристодани намоянда оид ба фурeш барои аник намудани сабаби даст кашидани мизоч аз мол. Замимахои Ms Access имкон медиханд, ки се дарачаи дохилихам будаи колабхо истифода шавад: асоси (главная), мутеъ (подчиненная) ва колаби мутеи ба колаби мутеи пешина воридшуда. Колабхои танхо барои дастрасии додашудахо истифодашаванда аксар вакт аз фармоишхое истифода мекунанд, ки маълумотро аз рeи фосилахои вакт чамъ мекунанд.
 • Администрирование баз данных (маъмурсозии мачмуи додашудахо). Ин навъ замимахо вазифахои маъмуриро ба монанди сохтани мачмуи додашудахо ва ё чадвалхо, чудокунии хукукхои дастрасии истифодабарандагон ба объектхои мачмуи додашудахо, таъмини бехатари бо ёрии шифрсози, зичкунии даврии мачмуи додашудахо, инчунин амалиёти нусхабардории захирави ичро менамоянд. Замимахо барои маъмурсозии мачмуи додашудахо дастрасии пурраро ба тамоми объектхои махфузи мачмуи додашудахо талаб менамоянд.

Рохи осонтарини сохтани колабхои асоси ва мутеъ ин истифодаи Мастер форм мебошад, ки имкони сохтани колабхоеро (бо мутеъ ва бемутеъ) фарохам меорад, ки майдонхоро аз як ва ё зиёда чадвалхо ва фармоишхоро дарбар мегирад. Мастер форм шакли асоси ва намуди берунаи колабро месозад ва ба он майдонхои матниро барои иникос ва тахрири киматхои майдонхои чадвалхо илова мекунад. Новобаста аз он ки шумо ичрокунандаи касбии замимахо мебошед ва ё истифодабарандаи одди хастед, истифодаи Мастер форм раванди сохтани колабхои соддатаринро хеле осон мекунад, ки минбаъд дар речаи Конструктор такмил ёфта метавонанд.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Саҳифаҳои монанд

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *