Лугати англиси

 • International words / калимахои байналхалки/ международные слова

  INTERNATIONAL WORDS / КАЛИМАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӣ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВА English Tajik Russian aborigines – n. сокини аслӣ, муқимӣ аборигены, коренные жители academician – n. академик академик academy – n. академия академия acrobat – n. акробат акробат action – n. ҳаракат действие; деятельность activate – v. фаъолкардан активизировать administrative – a. маъмӯрӣ административный…

  Муфассалтар »
 • Шуморахо ба забони англиси(Numerals)

  NUMERALS / ШУМОРАҲО zero [‘ziərəu] Сифр one [wʌn] Як two [tu:] Ду three [θri:] Се four [fo:] Чор five [faiv] Панҷ six [siks] Шаш seven [‘sev(ə)n] Ҳафт eight [eit] Ҳашт nine [nain] Нӯҳ ten [ten] Даҳ eleven [ilev(ə)n] Ёздаҳ twelve [twelv] Дувоздаҳ thirteen [θə:’ti:n] Сездаҳ fourteen [,fo: ‘ti:n] Чордаҳ fifteen…

  Муфассалтар »
 • Калимахои дар мавзуи the weather and seasons обу хаво ва фаслхои сол

  THE WEATHER AND SEASONS ОБУ ҲАВО ВА ФАСЛҲОИ СОЛ weather [‘weðə] Обуҳаво sunny [‘sʌni] Офтобӣ hot [hot] хеле гарм, тафсон warm [wo:m] Гарм cool [ku:l] Салқин cold [kəuld] Хунук wind [wind] Шамол windy [‘windi] … и шамолӣ cloud [klaud] Абр cloudy [‘klaudi] Абрнок fog [fog] тумани ғализ foggy [fogy] ……

  Муфассалтар »
 • Вожахои англия дар мавзухои domastic animals / хайвоноти хонаги, вахши ва хазагдахо

  ВоANIMALS / ҲАЙВОНОТ DOMASTIC ANIMALS / ҲАЙВОНОТИ ХОНАГӣ cow [kau] Гов calf [ka:f] Гӯсола bull [bul] Буққа sheep [∫i:p] Гӯсфанд lamb [læm] Баррача goat [gəut] буз, такка goatling [gəutliŋ] Бузича dog [dog] саг puppy [‘pʌpi] Сагча cat [kæt] гурбаи нар, гурба, пишак kitten [kit(ə)n] Гурбача rabbit [‘ræbit] Заргӯш hare [hεə]…

  Муфассалтар »
 • Калимахо дар мавзуи country /мамлакат

  IN THE COUNTRY / ДАР МАМЛАКАТ country Мамлакат republic Ҷумҳурӣ state Штат democratic Демократӣ sovereign [‘sɔv(ə)rɪn] Ҳуқуқбунёд region вилоят, минтақа, ноҳия district Ноҳия urban district ноҳияи шаҳр IN THE CITY / ДАР ШАҲР street [‘stri:t] Кӯча alley, side-street тангкӯча litterbin [‘litəbin] қуттии ахлот letter-box [‘letə,boks] қуттии почта advertisement [əd ‘və:tismənt]…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзуи hobbies / шугли дустдошта

  HOBBIES / ШУҒЛИ ДӯСТДОШТА painting [‘peintiŋ] мусаввий, расмкашӣ collecting computer games коллексияи бозиҳои компютерӣ collecting tape recordings коллексияи сабтҳои магнитафонӣ collecting beautiful stones сангҳои қиматбаҳо collecting postcard коллексияи откриткаҳо collecting toys коллексияи бозичаҳо making models Моделсозӣ photography [fə’togrəfi] Суратгирӣ reading [‘ridiŋ] Хониш sewing [souiŋ] Либосдузӣ embroidery [im ‘broid(ə) ri] Гулдузӣ…

  Муфассалтар »
 • Касбу хунар (калимахои англиси)

  PROFESSIONS / КАСБУ ҲУНАР teacher [‘ti:t∫ə] муаллим, муаллима doctor [‘doktə] Духтур engineer [,end3i ‘niə] Муҳандис architect [‘a:kitekt] Меъмор worker [‘wo:kə] Коргар actor [‘æktə] Актиёр actress [‘æktrəs] Актриса poet [‘pouit] Шоир poetess [,poui ‘tes] Шоира writer [‘raitə] Нависанда artist [‘a:tist] наққош, рассом journalist [‘d3ə:n (ə) list] Рӯзноманигор correspondent [,kori ‘spond(ə)nt] мухбир…

  Муфассалтар »
 • Калимахо дар мавзухои мактаб, коллеч ва донишгох

  SCHOOL, COLLEGE AND UNIVERSITY МАКТАБ, КОЛЛЕҶ ВА ДОНИШГОҲ school [sku:l] Мактаб secondary school мактаби миёна high school мактаби миёна (аз синфи 9 то 12) school-house [‘sku:lhaus] бинои мактаб schoolyard [‘sku:lja:d] ҳавлии мактаб schoolboy [‘sku:lboi] Мактаббача schoolgirl [‘sku:lgə:l] Толиба teachers room [‘ti:t∫əz ru:m] хонаи муаллимон classroom [‘kla:srum] Синф teacher [‘ti:t∫ə] Муаллим…

  Муфассалтар »
 • Рангхо (калимахои англиси)

  COLOURS / РАНГҲО black [blæk] сиёҳ bronze [bronz] зардтоб, заррин brown [braun] каҳваранг cream [kri:m] сафед (қаймоқранг) dark [da:k] торик, сиёҳча dark blue [da:k blu:] кабуди баланд golden[gəuld(ə)n] Тиллоӣ green [gri:n] сабз grey [grei] хокистарранг light [lait] равшан light blue [lait blu:] кабуд orange [‘ɔrind3] Норинҷӣ pink [piŋk] Гулобӣ red…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзуи олоти мехнат

  TOOLS / ОЛОТИ МЕҲНАТ toolbox [‘tu:lboks] қуттии олатҳои меҳнат mallet [‘mælit] болғаи чӯбӣ hammer [‘hæmə] болға nail [neil] мех to drive a nail to hammer a nail (Am.) мех задан to remove a nail мехро кашида гирифтан pliers [paiəz] анбури паҳннӯл handsaw [‘hændsɔ:] арраи дастӣ cross-cut saw [‘kroskʌt sɔ:] арраи…

  Муфассалтар »
 • Калимахо дар мавзхои Хона, Мехмонхона, Хонаи таомхури, Хонаи хоб, Ошхона, Хонаи либосшуи , Ғаммом (гармоба)

  NAMES OF SOME DISHES НОМГӮИ ЯКЧАНД НАМУДИ ХӮРОКҲО FOODSTUFF / ХӯРОКВОРӣ food [fuːd] Хӯрок tasty food [‘teɪstɪ fuːd] хӯроки болаззат coarse food [kɔːs fuːd] хӯроки бетамъ fine food [faɪn fuːd] хӯроки хуб light food [laɪt fuːd] хӯроки сабук heavy food [‘hevɪ fuːd] хӯроки вазнин rich food [rɪt∫ fuːd] хӯроки равғанин…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзухои хурокхо, таомхо, нахори, хуроки нисфирузи

  NAMES OF SOME DISHES НОМГӮИ ЯКЧАНД НАМУДИ ХӮРОКҲО FOODSTUFF / ХӯРОКВОРӣ food [fuːd] Хӯрок tasty food [‘teɪstɪ fuːd] хӯроки болаззат coarse food [kɔːs fuːd] хӯроки бетамъ fine food [faɪn fuːd] хӯроки хуб light food [laɪt fuːd] хӯроки сабук heavy food [‘hevɪ fuːd] хӯроки вазнин rich food [rɪt∫ fuːd] хӯроки равғанин…

  Муфассалтар »
 • Вожахои англиси дар мавзухои сабзавот ва мевачот

  VEGETABLES / САБЗАВОТ bean [bi:n] лубиё beet [bi:t] лаблабу cabbage [‘kæbid3] карам carrot [‘kærət] Сабзӣ capsicum [‘kæpsɪkəm] Қаламфур cayenne [keɪ’en] қаламфури сурх sweet bell red pepper қаланфури ширин cucumber [‘kju:kʌmbə] бодиринг dill [dil] шибит (укроп) eggplant [‘egplɑːnt] (Am.) aubergine [əubed3i:n] (Brit.) бойимҷон, бодинҷон garlic [‘ga:lik] Сир lettuce [‘letis] Кохӯ onion…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзуи воситаҳои ороиши

  TOILET ACCESSORIES / ВОСИТАҲОИ ОРОИШӣ bracelet [‘breɪslɪt] дастпона (eau de) cologne [əudəkə’ləun] одекалон, атр comb [kəum] шона crayon [‘kreiɔn] қалами қош deodorant [di’əud(ə)r(ə)nt] Дезодорант earring [‘iərɪŋ] Гӯшвор eye liner [ai ‘lainə] қалами рангкунии пилкҳои чашм eye-shadow [ai ‘∫ædəu] ранг барои пилкҳои чашм hair-brush [‘hεə brʌ∫] шёткаи саршонакунӣ hair-drier [‘hεə draiə]…

  Муфассалтар »
 • Калимахои англиси дар мавзуи узвхои бадани инсон

  HUMAN BODY ORGANS / УЗВҲОИ БАДАНИ ИНСОН organ [‘ɔːgən] Узв major organs узвҳои асосӣ organs of speech узвҳои нутқ sense organs узвҳои ҳиссиёт sensory organs (Syn.) internal organs [in’tə:n(ə)l o:gans] узвҳои дарунӣ internals [ɪn’təːn(ə)lz] (Syn.) hair [hεə] мӯй head [hed] сар skull [skʌl] косахонаи сар brain [brein] мағзи…

  Муфассалтар »
 • Калимахо дар мавзуи Сарулибос

  GARMENTS / САРУЛИБОС belt [belt] тасма blouse [blauz] куртаи нимтанаи духтарона boots [bu:ts] ботинка, мӯза button [‘bʌtn] тугма cap [kæp] Кӯлоҳ coat [kəut] Палто collar [‘kolə] гиребон cuff [kʌf] нӯгостин, саростин dress [dres] куртаи занона garments, clothers сару либос handkerchief [‘hæŋnkət∫if] рӯймолча hat [hæt] кӯлоҳ hospital attire либос барои беморхона…

  Муфассалтар »